Navigácia

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
Adresa školy913 21 Trenčianska Turná
Telefón032/6585221 mobil: 0908928775
E-mailskola@zstrencturna.edu.sk
www stránka školyzstrencturna.edu.sk
ZriaďovateľObec Trenčianska Turná

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr.Beáta Sabová03265852210908928775bea.sabova@gmail.com
ZRŠ - 1- st. ZŠMgr. Oľga Závacká09039669390908928775ozavacka@gmail.com
ZRŠ - 2. st. ZŠMgr. Katarína Masaříková09034609110908928775masarina@gmail.com
ZRŠ - MŠPhDr. Alena Porubanová03265851830901704879a.porubanova@gmail.com
Vedúca ŠKDMgr. Janka Poláčková03265852210908928775jane.johanka@gmail.com
Vedúca ŠJJanka Kubišová0326585413-jana.kubisova@szm.com
Vedúca THÚJanka Filinová03265852210915202523jana.filinova@centrum.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaMgr. Štefan Marcinek
podpredsedaPaedDr. Milena Mutňanská
pedagogickí zamestnanciPaedDr. Milena Mutňanská
 Katarína Blažejová
ostatní zamestnanciJanka Maňová
zástupcovia rodičovIng. Peter Boleček
 Bc. Jozef Bajza
 Ing. Marcela Kanabová
 Mgr. Dalibor Laborecký
zástupca zriaďovateľaMgr. Janka Poláčková
 Ján Oravec
 Mgr. Vladimír Zvalený
 Mgr. Štefan Marcinek

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 0

Počet tried:

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22222222218
počet žiakov364241494046394544382
z toho ŠVVP01110233314
z toho v ŠKD3433322520000126

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: 38/ počet dievčat 18

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2014: 37/ počet dievčat 18

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 3 / počet dievčat 0

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov1684046394544382

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠ-maturitaUmelecké školyObchodná akadémiaSOŠ bez maturitySpolu
prihlásení31617412548
prijatí31617412548

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJAjPCBIOCzMCSJDEJETVFJnFRJFYZGEGHUVCHEIFVINF
1.A1     1    1   
1.B1          1   
2.A1,15     1    1 1 
2.B1,09     1    1 1 
3.A1,48          1 1 
3.B1,4     1    1 1 
4.A1,63     1    1 1 
4.B1,68     1    1 1,04 
5.A2,1 2,1  2,55    2,051  1,05
5.B1,8 1,7  1,91   1,71  1
6.A2,09 2,09  2,041 1,221,912,31   
6.B1,96 1,87  1,781 1,631,962,041   
7.A2,1 1,81  2,11 1,61,811,8111,9 1
7.B2,44 1,83  2,061 1,671,782,0611,56 1
8.A2,23 2  2,171 1,642,432,17 2,43 1,09
8.B2,59 1,91  2,51 2,132,451,86 2,27 1
9.A2,63 2  2,79  2,52,832,71 2,54 1,42
9.B2,7 1,95  2,351 2,52,052,15 2,05 1,1

TriedaKAJKAJnMATNBVNEJNJnNJvOBNOBVPCVPRBPRBPsPPsPnPVC
1.A  1,061           
1.B  11           
2.A  1,251           
2.B  1,091           
3.A  1,571           
3.B  1,251           
4.A  1,831          1
4.B  1,841          1
5.A  2,451   1,4       
5.B  2,21   1       
6.A  2,2611,5  1,26      1
6.B  2,2211,6  1,09      1
7.A  2,5711,69  1       
7.B  2,3311,83  1,44       
8.A  2,1412,22          
8.B  2,7712,14          
9.A  2,4612,75  2,33       
9.B  2,4511,92  1,75       

TriedaXCBXCDPCFXCGXCMXSJPRPPDAPJKPrP1RUJSJLSPRSGN
1.A       1    111
1.B       1    1,2811
2.A       1    1,511
2.B       1    1,0911
3.A       1,29    1,6211
3.B       1,25    1,511
4.A       1,67    1,7511
4.B       1,8    1,8811
5.A            2,61,05 
5.B            2,351 
6.A            2,131 
6.B            2,171 
7.A            1,861 
7.B            2,061 
8.A        1   2,481,04 
8.B        1,09   2,771 
9.A            2,791 
9.B            2,21,1 

TriedaSonSEETEHTHDTSVTEVVLAVUMVYVZTVZEM
1.A     1  1  
1.B     1  1  
2.A     11 1  
2.B     11 1  
3.A     11,38 1  
3.B     11,5 1  
4.A     11,79 1  
4.B     11,64 1  
5.A    1   1  
5.B    1,05   1  
6.A    1   1  
6.B    1   1  
7.A 1 11   1  
7.B 1 11   1  
8.A 1 11,05  1   
8.B 1,09 1,091,14  1   
9.A    1,09      
9.B    1      

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A181800
1.B181800
2.A202000
2.B222200
3.A212100
3.B202000
4.A242400
4.B252500
5.A202000
5.B202000
6.A232300
6.B232300
7.A212100
7.B181800
8.A232210
8.B222110
9.A242400
9.B202000

·         V školskom roku 2014/2015 má škola 382 žiakov

·         Prospelo: 380               Neprospelo:  2 (z toho 1 žiak opakuje ročník a jeden má povolenú opravnú skúšku)              Vyznamenaní žiaci:  181          Samé jednotky: 83

·         Vymeškané hodiny: 28 410     z toho ospravedlnené: 28 348            neospravedlnené: 62

·         Výchovné opatrenia: NTU: 2           PTU: 1                 PRŠ: 2          Dvojka zo správania: 2 žiak

                                                                                                               Trojka zo správania: 1 žiak

·         Pochvaly – diplomy: 28                             Knihy: 65

·         Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami: 14

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A18121667,56121667,5600,00
1.B1984844,6384844,6300,00
2.A2068834,4068834,4000,00
2.B22102646,64102646,6400,00
3.A21119857,05119857,0500,00
3.B20112156,05112156,0500,00
4.A24122551,04122551,0400,00
4.B25125850,32125850,3200,00
5.A20165682,80165682,8000,00
5.B20111555,75111555,7500,00
6.A23179978,22179978,2200,00
6.B23191083,04191083,0400,00
7.A21153673,14153673,1400,00
7.B181870103,891870103,8900,00
8.A23221596,30214793,35682,96
8.B222283103,772282103,7310,05
9.A243063127,633063127,6300,00
9.B202460123,002460123,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Percentil
Monitor SJL4469,51%84%
Monitor MAT4470,8%96,06%

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9KurzSpolu
Počet tried v ročníku222222222 18
ISCED12222      8
ISCED2    22222 10

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Prvého ročníka2360
Bežných tried1634614
    
Spolu1838214

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02828
vychovávateľov044
asistentov učiteľa134
    
spolu13536

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne% zo všetkých vyuč. hod.
8. A/Bgeografia3 
6. A/Bpracovné vyučovanie4 
7. A, 5. B, 5. Aobčianska náuka3 
7. A/B, 8. A/Bsvet práce a technika6 
8.A/B, 9 A/B, 7. A/Binformatika3 
9. Bbiológia1 
Spolu: 203,5

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška32
2.kvalifikačná skúška22
štúdium školského manažmentu30
špecializačné inovačné štúdium30
doplňujúce pedagogické01
aktualizačné vzdelávanie114
adaptačné vzdelávanie80

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

SÚŤAŽE   v školskom roku 2014/2015

Dátum

Súťaž

Triedy/ ročník

Zodpovedný

1.10.

Cezpoľný beh Trenčín

Starší žiaci

Mgr. P. Páleš

22.10.

Florbal chlapci – základné kolo, Svinná

Starší žiaci

Mgr. Páleš

23.10.

Florbal dievčatá – základné kolo, Soblahov

Staršie žiačky

Mgr. Hálová

6.11.

Šachový turnaj – okresné kolo, Kubrá

žiaci

Mgr. Sieklová

12.11.

Flórbal – chlapci- obvodné kolo, Nemšová

Starší žiaci

Mgr. Páleš

21.11.

Flórbal – chlapci- finále, H. Súča

Starší žiaci – 4. miesto v okrese

Mgr. Páleš

20.11.

Trenčianske hodiny – okresné kolo

Víťazi šk. kola – bez umiestenia

Mgr. Orságová

17.12.

Hokejová liga žiakov – ZŠ P. Demitru Trenčín

Výber mladší žiaci a žiačky – 4. miesto

Mgr. A. Hálová

15.1.

Obvodné kolo v bedmintone

Žiaci, žiačky-5. miesto

Mgr. D. Orságová

14.1.

Okresné kolo olympiády v AJ -

M. Fábiková- 5. miesto

R. Pilipová

Mgr. Ďurčová

5.2.

Geografická olympiáda – okresné kolo

Ema Lacková -21.

O. Vlk -20

M. Kubičina – 29.

J. Marcinech 16.

A. Srnka 27.

Mgr. D. Sieklová

11.2.

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

I. kat. Poézia:

1. Matej Beták, 3.B

2. Leo Binó, 3.A, Aurélia Tomková, 2.B

Próza: 1. Nina Sláviková, 3.A

II. Kat. – Poézia:

1. Jakub Vlk 6.B,

2. Nina Koláriková, 5.A

3. Lenka Husárová, 5.A

C. poroty: Nina Fábiková4.A

Próza

1. T. Vaneková, 4.A

2. Ema Lacková, 5.A

3. Tereza Filáčková, 4.A + Andrea Hrnčárová 5.B

III. Kat.

Poézia:

2. Terézia Ďuráčiová, 7.A

3. Katarína Ďuráčiová, 7.A

Próza:

3. Veronika Alakšová, 7.A

Mgr. M. Oprchalová, PaedDr. D.Orságová, Mgr. P. Porubanová

Mgr. S. Gazdíková

25.2.

Vesmír očami detí – vyhodnotenie prác

Ocenená práca Ján Jančo, 4.B

M. Martiníková

26.2.

Hokejbalová liga

10 účastníkov zo školy

Miro Hála

2.3.

Futbal Jednota cup – starší žiaci

Postup do vyššieho kola medzi 8 najlepších v okrese

Peter Páleš

3.3.

Technická olympiáda

Mário Červeňan – 3. miesto v kategórii obrábanie kovov

Tadeáš Kňažek - Robotika

Peter Páleš

3.3.

Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo

Matej Beták, Nina Sláviková, Jakub Vlk, Táňa Vaneková

Jarka Porubanová

10.3.

Futbal mladších žiačok – T. Turná

výber

A. Hálová

18.3.

Florbalový turnaj mladších žiakov v športovej hale na Ostrove v TN

Výber ml. žiakov

6. miesto (medzi 11 družstvami)

P. Páleš

20.3.

Futbal starší žiaci – ZŠ Hodžova

Výber st. žiakov - skončili celkovo na cca 8. mieste v okrese

P. Páleš

Február 2015

Enviro  čin roka – interná školská environmentálna súťaž

1. Monika Cverenkárová

2. Andrejka Hrnčárová

3. Martin Bajza

B. Samáková

28.3.

Top Talent Festival – medzinárodný festival  - súťaž detskej a mládežníckej tvorivosti

DFS Štvorlístok – zlatá medaila

B. Sabová, D. Orságová

31.3.-1.4.

Trenčiansky robotický deň

 

Kategória Driver B

1.miesto -cena riaditeľa SOŠ Pod Sokolicami 14, Trenčín

ZŠ s MŠ Samuela Timona, žiak Jakub Jančo, robot RCX 1

2. miesto:ZŠ s MŠ Samuela Timona, žiak

Tadeáš Kňažek, robot NXT 1

 

Ďalšie umiestenia:

Kat. Driver A – 4. miesto J. Jančo; 9. miesto T. Kňažek, 17. miesto A. Svatík (33 účastníkov)

Kat. Driver B – 1., 2. a 17. miesto

Kat. Skladačky robotov – 12. miesto zo 17 účastníkov

P. Páleš

8.4.

Okresné kolo MO; ZŠ Kubranská

Kat. Z6:

7.-13. miesto T. Ondrušková

21. miesto J. Vlk

Kat. Z8:

5. miesto T. Palatinusová

T. Bučková

12.4.

Okresná prehliadka a súťaž detských folklórnych súborov a folklórnych skupín

DFS Štvorlístok – zlaté pásmo s postupom na krajskú prehliadku

B. Sabová,

D. Orságová,

 

14.4.

MC Donald cup – futbal mladší žiaci

(výber žiakov 1. stupeň – bez postupu)

P. Páleš

17.4.

MC Donald cup – futbal mladší žiaci

(výber mladších žiakov 2. stupeň –bez postupu)

P. Páleš

22.4.

Žiacka vedecká ekologická konferencia FPV UKF Nitra

Diplom za najlepšiu prezentáciu Lei Mrázikovej za príspevok Inovecký náučný chodník v sekcii Pomáhame našej Zemi

B. Samáková

22.4.

Hokejbalová liga mladších žiakov

Zápasy TN

M. Hála

30.4.

Súťaž Červeného kríža

Zdravotná hliadka- najlepší v resuscitácii, celkov 4. miesto

T. Bučková

20.5.

Súťaž mladých záchranárov

Zdravotná hliadka- bez umiestenia  (stratili sme body za streľbu)

T. Bučková

máj

Máme radi šťastné konce – výtvarná súťaž na motívy slovenských ľudových rozprávok organizovaná OS Trenčín

Práce žiakov 1. a 2. stupňa; ocenená práca Ema  Nezníková, 4.B (M. Martiníková)

Učitelia VYV 1. a 2. stupeň

29.6.

Dedinka ako maľovaná

školská výtvarná súťaž – ocenené práce:

Ondrej Koncový, 2.A

Nina Máčalová, 3.A

Michaela Repová, 5.A

Lea Mráziková, 7.B

 

Učitelia VYV

11.6.

Finále hokejbalovej ligy mladších žiakov –

2. miesto na majstrovstvách Slovenska v hokejbale mladších žiakov (1. a 2. ročník ZŠ)

A. Hálová, M. Hála

 

Celkové poradie školy v súťažiach  športových je 19-20. miest z počtu 29 škôl.

 

 

26.6.+29.6.

Školská olympiáda žiakov 1. a 2. stupňa

 

A. Hálová, P. Páleš

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

PREZENTÁCIA ZŠ NA VEREJNOSTI

• Využívanie telocvične pre verejnosť: aerobik, zumba, relaxačné cvičenia, posilňovňa, stolný tenis, tenis,

jednorazový prenájom na športové podujatia, poskytovanie priestorov pre záujmové organizácie

• Pobočka ZUŠ Nemšová: hudobný, spevácky, tanečný, výtvarný odbor

• Spolupráca s obecným úradom a organizáciami obce pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí

• Pravidelná činnosť žiackej a učiteľskej knižnice (pondelok 13.00 - 14.00)

• Možnosť objednávania stravy v školskej kuchyni pre dôchodcov

• Spolupráca s Klubom dôchodcov v Trenčianskej Turnej - spoločné aktivity

• Vystúpenia súboru Štvorlístok pre rodičov a občanov obce

• Vianočný koncert pre verejnosť

• Príspevky do Turnianskych novín, Trenčianskych novín

• Spolupráca s KR policajného zboru Trenčín

• Účasť na medzinárodnej súťaži Trenčiansky robotický deň (RoboLab)

• Deň matiek - program detí MŠ a ZŠ pre verejnosť

• 16. medzinárodný detský folklórny festival Stretnutie priateľov so sprievodnými akciami,

• Turnianske fašiangy

• Triedenie odpadu - zber batérií, tetrapakov, plastov, papiera

• Zber papiera (jeseň, jar)

Slávnostná rozlúčka deviatakov so starostom obce na Obecnom úrade Trenčianska Turná

SPOLUPRÁCA ZŠ a MŠ:

Kladne hodnotíme výmenu poznatkov na spoločenských metodických podujatiach, spoločnú prácu na projekte Orava hlasné čítanie a vymaľovanie omaľovánky, v rámci ŠPZ - alergické ochorenie a prevencia tiež formou omaľovánky a rozprávky, výstava výtvarných prác z oblasti drogovej závislosti a čistoty ovzdušia pod názvom Modrá planéta, tradične si pripomíname Deň Zeme výstavou prác z odpadového materiálu a zberom druhotných surovín, čistením trávnikov a kreslením na asfalte.

Zaujímavá je spolupráca s folklórnym súborom Štvorlístok a vzájomné vystúpenia, vianočná tržnica spojená s predajom výrobkov detí a učiteliek, výstava ovocia a strašidiel, ale i spolupráca v oblasti sociálnej komunikácii a prosociálneho správania a spolupráca v oblasti LEGO DACTA .

Veľkým prínosom sú vzájomné pohovory učiteliek MŠ a ZŠ - príprava detí na vstup do 1. ročníka ZŠ a zápis detí do ZŠ za prítomnosti rodičov a učiteliek MŠ,

Konali sa tiež návštevy predškolákov v škole (v telocvični, triedach 1. ročníka, v učebni PC), aby sa deti MŠ zoznámili s prostredím a odbúral sa stres pri nástupe do školy.

Vzájomné konzultácie učiteliek 1. ročníka a učiteliek MŠ pred zápisom detí do ZŠ.

Rozlúčka s absolventami materskej školy.

Účasť učiteľov na vzájomých metodických podujatiach, výmena skúseností medzi učiteľmi.

Aktivity ŠKD

V mesiaci júl sa konal 4. ročník Cesty rozprávkovým lesom v areáli Patlíková. Akcia sa konala ako celoobecná v rámci Turnianskych dní, pre všetky deti obce - zúčastnilo sa ich rekordne - 189

a každé bolo sprevádzané rodičom, či inou dospelou osobou. Rozprávkový les, v ktorom ako postavičky z rôznych rozprávok vystupujú žiaci našej školy, rodičia či priatelia , má vždy veľký úspech.

V mesiaci november - v deň sv. Martina, ako patróna našej farnosti - sa konal už tiež štvrtý ročník lampiónového sprievodu, ktorého sa zúčastňuje čoraz viac detí a ich rodičov či starých rodičov. Keďže sa táto akcia konáva v tzv. hodovú nedeľu prichádzajú medzi nás i bývalí rodáci.

Školský klub detí sa toho roku opäť zapojil i do súťaže Maľujte a fotografujte s Primalexom ale tentokrát sme medzi ocenených nepatrili.

Po prvýkrát sme zorganizovali i týždenný letný klub ŠKD - otvorený bol počas jedného týždňa letných prázdnin a zúčastnilo sa ho 20 detí.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

PROJEKTY

A) Dlhodobé

Projekt regionálnej výchovy: celoročný celoškolský projekt zameraný na poznávanie histórie, súčasnosti, kultúry, prírody obce a regiónu. Projekt vrcholí posledný májový víkend medzinárodným, výmenným, školským, rodinným detským folklórnym festivalom Stretnutie priateľov - 16. ročník

Škola podporujúca zdravie - podprojekt: Škola astmy a alergie - prevencia chorôb horných a dolných dýchacích ciest v spolupráci so Združením astmatikov Slovenska.

Projekt dopravnej výchovy - v spolupráci s autoškolou Ing. Buciho Bratislava a autoškolou J. Prekopa

Poznaj sám seba a vyber si svoje povolanie - cyklus aktivít pre žiakov 8. ročníka

Správaj sa normálne - vzdelávací projekt pre žiakov 5. ročníka v spolupráci s políciou Trenčín

Triedim, triediš, triedime: triedenie odpadu v triedach ( papier, plasty, bioodpad), zbierame tetrapaky, papier a batérie

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s telentami

Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka

B) Krátkodobé

Týždeň hlasného čítania - čítanie s porozumením v spolupráci so Združením Orava pre demokraciu vo vzdelávaní

Reklama na knihu

Deň Zeme

Deň vody

Vianočný trh

Veľkonočný charitatívny trh

Školská olympiáda

Lesná pedagogika

Záložka do knihy spája školy

Čítanie so starými mamami

Moja životná cesta

Regionálny projekt: Zimné zvyky, Fašiangy, Vynášanie Moreny a letečka

Projekty školského klubu detí

Cesta rozprávkovým lesom

Svätomartinský lampiónový sprievod

Letný tábor ŠKD

Projekty školskej jedálne

Školské mlieko

Školské ovocie

Projekty materskej školy

Elektronizácia vzdelávaciehi systému regionálneho školstva

Aktivizujúce metódy vo výchove

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2014/2015 našu školu ŠŠI nekontrolovala

Iné kontroly a inšpekcie:

Inšpektorát práce Trenčín

Záver: Kontrolované priestory vyhovujú právnym a ostatným predpisom na zaistenie BOZP

Protipožiarna kontrola

Záver: Zabezpečiť opravu požiarnych uzáverov v športovej hale

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne - Štátny zdravotný dozor

Záver: Z výkonu štátneho zdravotného dozoru nevyplynuli žiadne opatrenia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne - školský prieskum o tabaku, alkohole a drogách

Záver: Výsledky prieskumu sa použijú v preventívnych programoch.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

MATERIÁLNO TECHNICKÉ PODMIENKY:

Prestavbou a modernizáciou školy, ktorú realizovala obec, sa doriešili dlhoročné problémy školy hlavne:

Humanizácia a estetizácia školských priestorov

Nové tabule(verejná zbierka) a podlahy v triedach

Vybudovanie novej učebne PC

Vybavenie tried a zborovní skriňami(zabezpečila škola)

Základná škola s materskou školou Samuela Timona má v užívaní nasledujúce priestory:

Budova základnej školy - 1. stupeň

Budova základnej školy - 2. stupeň

Budova viacúčelovej športovej haly

Školské ihrisko

Budova materskej školy a kuchyne

Prenajatá budova výdajne stravy a školskej jedálne

Základná škola

Škola mala 18 kmeňových tried, multimediálnu učebňu PC1 (vybudovanú v spolupráci s obecným úradom a projektom Infovek, Digitálne štúrovstvo na školách, Deutsche Telecom), fyzikálno-chemickú učebňu, školskú dielňu, 2 učebne počítačov, 4 učebne využíva školský klub detí a remeselnú dieľňu. Učebné pomôcky sú uložené v 4 kabinetoch, detská literatúra je uložená v žiackej knižnici. Učebné pomôcky sú pravidelne dopĺňané. Na prvom stupni majú všetky deti možnosť pracovať so stavebnicami Lego. Na druhom stupni žiaci na technických prácach pracujú so stavebnicou LegoDacta - riadenou krížovým programovateľným ovládačom a so stavebnicou RoboLab - riadenou počítačom na základe ikonografického jazyka.

PC učebňa1: 21 žiackych počítačov a 1 učiteľský PC s internetom, tlačiareň, interaktívna tabuľa

PC učebňa2: 14 žiackych počítačov a 1 učiteľský počítač, dataprojektor

PC učenňa 3: 16 PC a 1 učiteľský počítač, dataprojektor

Zborovňa 2. stupeň: notebook, kopírka/skener, internet

Zborovňa 1. stupeň: PC, tlačiareň, kopírka, rozhlasová stanica

Zborovňa ŠKD: PC

Pre riadenie a ekonomiku: 5 počítačov, tlačiarne

kancelária ekonómky a mzdárky

kancelária hospodárky školy

kancelária riaditeľky školy

zástupcpvňa pre 1. stupeň

zástupcovňa pre 2. stupeň

zástupcovňa a kabinet ŠKD

kancelária výchovnej poradkyne: počítač, tlačiareň

kancelária špeciálneho pedagóga: počítač, tlačiareň, 2 diktafóny pre žiakov so ZZ

pracovňa správcu PC: počítač, server

Počítače v učebni PC, v kanceláriách a v zborovniach sú zosieťované, na administráciu dokumentácie sú využívané programy aSc Agenda a aSc Rozvrhy.

Špeciálna učebňa: okrem zariadenia na chem. a fyz. pokusy je vybavená notebookom a dataprojektorom s premietacím plátnmo

V 18 kmeňových triedach sú interaktívne tabule.

Všetky triedy majú nové pilónové tabule.

Využívame remeselnú dielňu s krosnami na tkanie a keramickou pecou.

Využívame dielňu na pracovné vyučovanie, techniku a svet práce. Uvedený predmet má svoj kabinet.

Viacúčelová športová hala ponúka klientom školy a verejnosti telocvičňu, posilňovňu, gymnastickú miestnosť, miestnosť na stolný tenis, šatne, sprchy, soc. zariadenia. V mimovyučovacom čase na školských športoviskách športovali deti aj dospelí.

Areál školy je využívaný na pobyt počas veľkých prestávok, prvý stupeň sa zdržiava na trávnatej a športovej ploche pri telocvični, druhý stupeň medzi budovami na trávnatej ploche s lavičkami a skalkou. Prostredie školy skrášľujú záhony s drevinami a kvetmi.

Oprava chodníkov po prestavbe školy nebola z finančných dôvodov zrealizovaná

So zriaďovateľom školy riešime mnohoročný problém školskej jedálne a prestavby MŠ. Na dobudovanie chodníkov okolo školy zatiaľ nie sú finančné prostriedky. Obec v tomto roku pripravuje plány na komplexnú prestavbu MŠ i so školskou jedálňou.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov za rok 2014

A) Prenesené kompetencie:

Rozpočet na rok 2014: normatívne fin. prostriedky rozpočet 548 141 €

Presun nevyčerpaných FP do roku 2015 9 328,45 €

Presun nevyčerpaných FP dopravného do roku 2015 43,23 €

Presun nevyčerpaných FP z roku 2013 13 229,80 €

Presun dopravného z roku 2013 228,53 €

Normatívne finančné prostriedky: čerpané 538 812,55 €

Mzdy s odvodmi: 462 570,82 € (427 258,87 € rok 2013)

PN: 1 462,24 €

Prevádzkové náklady( energie, údržba, revízia, spotrebný materiál): 74 779,49 € (71 970,60 € rok 2013)

Nenormatívne finančné prostriedky:

1. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít:

Príjem: 11 380,12 €

Dohody o vykonaní práce pre vedúcich krúžkov: 2 512,- €

Mzda za krúžky - odmeny 5 941,83 €

Odvody -poistné: 1 957,05 €

Pomôcky na činnosť krúžkov, údržba: 749,08 €

Plyn 220,16 €

2. Finančné prostriedky na dopravné pre dochádzajúcich žiakov : 7 372,- €

3. Finančé prostriedky na asistenta učiteľa: 15 600,- €

4. Sociálne znevýhodnení: 239,- €

5. Príspevok na predškolskú výchovu: 5 479,- €

Spolu nenormatívne finančné prostriedky čerpané: 40 070,12 €

Spolu prenesené kompetencie čerpané 578 882,67 €

- dopravné z roku 2013 228,53 €

- FP z rok 2013 13 229,80 €

- FP - dopravné presun.do roku 2015 - 43,23 €

Spolu vyčerpané finančné prostriedky na prenesené kompetencie: 592 297,77 €

6. Iné mimorozpočtové prostriedky

Vlastné zdroje - nájom z telocvične, popl. ŠKD , MŠ, réžia ŠJ: 55 280,49 € 47 915,62 €

Vlastné zdroje z roku 2013 určené na prevádzkové náklady

a kapitálové výdavky: 4 334,59 € 15 124,42 €

Dar použítý na stavebnú úpravu múrika pri ZŠ 508,52 €

Spolu mimorozpočtové fin.prostriedky: 60 123,60 €

Dotácie obce z podielových daní na financovanie MŠ, ŠJ a ŠKD

B) Originálne kompetencie - podielové dane obce, rozpočet: 253 720,- € (235 109,37rok2013)

Mzdy a odvody: 210 563,48 € (191 551,73€ )

Prevádzkové náklady: 40 749,45 € (42 273,25€ )

PN: 873,07 € (1 284,39 € )

Odchodné 1 534,- €

Originálne kompetencie spolu: 253 720,-€

Finančné prostriedky spolu: 906 141,37 €

Finančná kontrola:

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

1. Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Trenčianska Turná

- vyberá od rodičov príspevok za rodinu na jeden školský rok

- zabezpečuje príjem 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických osob

- spravuje finančné prostriedky zo zberu papiera

Financie sú použité na: materiálno - technické vybavenie školy, nákup učebných pomôcok, finančná podpora mimoškolských a kultúrno-športových aktivít školy

2. Združenie rodičov školy podporujúcej zdravie pri MŠ Trenčianska Turná

- MŠvyberá od rodičov príspevok na každé dieťa na jeden školský rok,

- zabezpečuje príjem 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických osob,

- spravuje finančné prostriedky zo zberu papiera a sponzuorských darov

Financie sú použité na: materiálno - technické vybavenie školy, nákup učebných pomôcok, finančná podpora mimoškolských a kultúrno-športových aktivít materskej školy


                                               K o m e n t á r

                    k správe o hospodárení základnej školy v obci Trenčianska Turná

                                                           za rok 2014

 

Základné informácie

 

     Obec Trenčianska Turná má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti jeden samostatný právny subjekt – Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30, ktorý vznikol zlúčením základnej školy s materskou školou a školskej jedálne dňom 1.januára 2003.

     Hlavnou ťažiskom činnosti tohto právneho subjektu je zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole, príprava detí v predškolskom zariadení na výchovno-vzdelávací proces, zabezpečenie stravovania pre deti navštevujúce školské zariadenia a zabezpečenie voľno časových aktivít detí mimo vyučovacieho procesu v záujmových krúžkoch a školskom klube detí.

     V rámci využitia priestorov školského zariadenia mimo výchovno-vzdelávacieho procesu sa uvedené nebytové priestory prenajímajú  fyzickým a právnickým osobám, poskytujú sa priestory školy za účelom uskutočňovania rôznych kurzov (jazykových, počítačových....)

     Počas kalendárneho roka 2014 obec nevykonala vo svojom školskom zariadení žiadne zmeny v jeho sieti, ani iné racionalizačné opatrenia.

    

Finančné zdroje – ich použitie

 

     V roku 2014 boli obci Trenčianska Turná poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne na financovanie vzdelávania  vo výške 588 211,- €, z toho normatívne prostriedky vo výške 548.141,- nenormatívne vo výške 40 070,-€ /vzdelávacie poukazy 11.380,- €, dopravné 7 372,- €, príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ 5 479,- €,  príspevok za žiakov zo SZP 239,- € a príspevok na asistenta učiteľa  15 600,-€.  / Obci Trenčianska Turná prostredníctvom OÚ neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky na kapitálové výdavky v školskom zariadení.

     Finančné prostriedky na normatívne výdavky boli vyčerpané vo výške 538 813,- € a čiastka 9 328,- € bola presunutá do roku 2015. Nenormatívne výdavky - na vzdelávacie poukazy, príspevok na výchovu a vzdelávanie, príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a príspevok na asistenta učiteľa  boli vyčerpané v plnej výške.

Na dopravné  bol uskutočnený presun finančných prostriedkov do roku 2015 vo výške 43,23 € . Z roku 2013 bol uskutočnený presun nenormatívnych finančných prostriedkov do roku 2014 vo výške 228,53 € na financovanie dopravného.

     K 31.12.2014 evidovala Základná škola s materskou školou Samuela Timona,Trenčianska Turná 30 záväzky v čiastke  5 337,- €.    

     V roku 2014 školské zariadenia mimo výchovno-vzdelávacieho procesu prenajímali priestory fyzickým a právnickým osobám. Z tohto prenájmu získané finančné prostriedky vo výške 19 679,- €        použili na financovanie aktivít mimo vyučovacieho procesu – správa telocvične, odmena správcovi telocvične, zaplatenie energii a rekonštrukciu múrika a oplotenia pri ZŠ.

 

Z roku 2013 nám boli presunuté finančné prostriedky získané z prenájmu v roku 2013 vo výške 4 334,59 €. Boli použité na  rekonštrukciu múrika a oplotenia pri ZŠ.

 

V roku 2014 sme prijali finančné prostriedky ako  dar vo výške 508,52 €. Boli použité na rekonštrukciu múrika a oplotenia pri ZŠ.

 

Záver

 

     Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30, v roku 2014 všetky poskytnuté zdroje hospodárne využila. Neboli zistené žiadne nedostatky a porušenia zákona o účtovníctve a zákona o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení. I v budúcom období bude naše školské zariadenie pristupovať k hospodárnemu využívaniu všetkých finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

 

V Trenč.Turnej,  19.3. 2015

 

Spracovala: Filinová

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

PLNENIE HLAVNÝCH A ČIASTKOVÝCH CIEĽOV

Hlavným cieľom školy bolo zabezpečiť kvalitný výchovno- vzdelávací proces a pestrú mimoškolskú činnosť pre žiakov v škole otvorenej verejnosti v súčinnosti so zriaďovateľom, rodičmi, klubom dôchodcov, podnikateľmi a verejnými inštitúciami v obci, s využitím moderných trendov vo vyučovaní, s dôrazom na dobudovávanie a využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní, rozširovanie vyučovania cudzích jazykov, s dôrazom na efektívne vzdelávacie metódy, regionálnu výchovu a duševné a telesné zdravie žiakov aj zamestnancov školy, zážitkové učenie a projektové vyučovanie. Dôležitou úlohou je príprava žiakov na stredné školy, v 9. ročníku príprava žiakov na Testovanie9 a prijímacie skúšky. Finančné prostriedky získané z komerčného využívania školského areálu sme využili na materiálne a technické dobudovávanie a vybavenie školy.

Dôležitým cieľom je realizácia školskej reformy formou školských vzdelávacích programov.

Hlavné úlohy - plnenie:

a) Výchovno-vyučovací proces

Hlavnou úlohou výchovno-vyučovacieho procesu bolo zvládnutie štandardného učiva žiakmi v jednotlivých ročníkoch a kvalitná príprava žiakov na Testovanie9 a prijímacie skúšky na stredné školy, s využitím moderných vyučovacích metód, foriem a prostriedkov, s rešpektovaním humanistických a demokratických princípov vzdelávania. Okruhmi z prierezových tém sme doplnili učebné plány jednotlivých predmetov, aby sme reagovali na aktuálne požiadavky a podnety súčasnosti.

Sformulovali sme koncepciu vzdelávania v rámci školského vzdelávacieho programu : Na 1. stupni ZŠ sme vypracovali a realizovali školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie (ISCED 1 - Otvárame bránu do sveta poznania), na druhom stupni školský vzdelávací program pre sekundárne vzdelávanie (ISCED 2 - Učíme sa riešiť úlohy života). V ŠKD realizujeme výchovný program: S radosťou do sveta hier. Východiskom bol štátny vzdelávací program.

V plánoch MZ a PK sme spresnili náročnejšie okruhy učiva, metódy a formy, ako učivo zvládnuť. Tématické výchovno-vzdelávacie plány boli spracované tak, aby bolo možné aj pri mimoriadnych prázdninách pre žiakov nielen predpísané učivo prebrať, ale aby zostal čas aj na jeho zopakovanie a utvrdenie. Zvýšenú pozornosť sme venovali pedagógom školy s krátkou praxou. V ročníkoch 1. - 4. bol dôraz na čítanie s porozumením. Tak isto na II. stupni najmä na hodinách SJ sme kládli dôraz na plnenie tejto úlohy. Vo vyučovacom procese sme viac využívali materiálne pomôcky z kabinetných zbierok, regionálnu literatúru a audiovizuálnu techniku. Zvýšenú pozornosť sme venovali integrovaným, slaboprospievajúcim a neprospievajúcim žiakom, ich príprave na vyučovanie. Kontrolné testy sme zamerali na zisťovanie medzier vo vedomostiach žiakov a konkrétne odporučeniam na spôsob ich odstránenia. U žiakov so špecifickými poruchami učenia sme pri hodnotení postupovali podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia v základných a stredných školách schválených MŠ SR. Zrealizovali sme testovanie KOMPARO, ktorým žiakov nižších ročníkov pripravujeme na Testovanie9.

Vyučovací proces modernizujeme prostredníctvom interaktívnych tabúľ, ktorých máme na škole 18. Zabezpečili sme žiakom aktívnu mimoškolskú činnosť prácou v 30 krúžkoch financovaných zo vzdelávacích poukazov. Škola vydala 2 školské časopisy Všadebolko. Naši žiaci boli úspešní v športových, umeleckých, technických súťažiach i predmetových olympiádach. Účasťou v súťažiach podporujeme talent a kreativitu našich žiakov.

Plnenie úloh vyplývajúcich zo záväzných dokumentov:

Jednou z hlavných úloh bola humanizácia výchovy a vzdelávania, dodržiavanie Listiny ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa v podmienkach školy v súlade s Národným plánom výchovy k ľudským právam a Národným akčným plánom pre deti.

Ich plnenie sme realizovali týmito stratégiami:

• Vytváraním dôstojných a estetickejších podmienok vzdelávania a výchovy, aby dieťa motivovali k vzdelávaniu a k vhodnému správaniu, akceptovanie základnej požiadavky - úcty k osobnosti dieťaťa, uznanie jeho hodnoty ako človeka, ktorý si ako taký zasluhuje pozornosť i dôstojnosť bez ohľadu na jeho momentálny stav

• Odmietaniím všetkého, čo by mohlo ponižovať dôstojnosť dieťaťa v očiach iných i jeho samého

• Sústredeniím pozornosti na rozvíjanie takej hodnotovej orientácie žiakov, ktorá bude prispievať k zlepšeniu medziľudských vzťahov, teda viesť ich, aby si vážili človeka, ktorý si uvedomuje svoju hodnotu, ale zároveň je schopný spolupráce a solidarity, vyhýbajúceho sa agresivite a akceptujúceho právo iného na vlastný názor. Občana, ktorému pri dosahovaní individuálnych cieľov nie sú cudzie hodnoty ako vzájomné rešpektovanie sa, partnerstvo, tolerancia, úcta k vytvoreným hodnotám a súkromnému vlastníctvu

• Prípravou žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami, ako to vyplýva z Dohovoru o právach dieťaťa. Využívaniím vhodných tematických celkov učebných osnov občianskej výchovy, náboženskej a etickej výchovy ako i medzipredmetových vzťahov na posilnenie tolerancie, odstraňovanie rasizmu a šikanovania

• Snahou, aby výchovné princípy etickej výchovy boli viac previazané s osnovami občianskej výchovy a viac odrážali konkrétne situácie spoločenského života, budovanie právneho štátu, zásady občianskej spoločnosti

• Pestovaním národnej hrdosti a úcty k vlastným tradíciám vo všetkých predmetoch. - realizované prostredníctvom Projektu regionálnej výchovy počas celého školského roka a rôznorodých aktivít v spolupráci s verejnosťou

• Kultivovaniím detskej osobnosti prostredníctvom návštev divadelných predstavení, výchovných koncertov, múzeí, vzdelávacích exkurzií

• Vytváraniím podmienok v oblasti prevencie závislostí a sociálno-patologických javov rámci úloh, ktoré vyplývajú školám z aktualizovaného Národného programu boja proti drogám:

- Prostredníctvom koordinátora prevencie vo výchovno - vzdelávacom procese pracovať s overenými a odborne garantovanými preventívnymi programami: Sila osobnosti.

- Na I.stupni, na II.stupni využívaním publikácie Kašparová a kol. Ako poznám sám seba a publikáciu M. Zelinu Ako zmeniť sám seba.

- Usmerňovaním žiakov riešiť konflikty a stresové situácie, rešpektovaním Metodického usmernenia č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov a jeho zapracovaním v školskom poriadku,

- Organizovaním záujmových aktivít a zapájaním do nich žiakov podľa ich rozhodnutia, talentu a záujmu,

- Sprostredkovaním informácií preventívneho charakteru, spoluprácou s PZ, CPPPa P, SČK, formou besied s odborníkmi a protidrogovými aktivistami

- Uplatňovaním zákona o ochrane nefajčiarov v školských priestoroch

- Venovaním osobitnej pozornosti žiakom z prostredia ohrozeného sociálno-patologickými javmi, u ktorých možno predpokladať zvýšené riziko sociálno-patologického vývinu, záškoláctva a vzniku drogovej závislosti

- Vzniknuté problémové situácie sme riešili v spolupráci s rodičmi, PZ, CPPPaP, SCPPP

• Bohatá mimoškolská činnosť na realizovanie individuálnych záujmov detí a vhodné využitie ich voľného času

Dodržiavanie vzdelávacích programov a TVVP sme zabezpečili:

pri zostavovaní úväzkov členov pedagogického zboru,

• vypracovaním TVVP plánov podľa schválených učebných osnov pre jednotlivé predmety.

• kontrolou dodržiavania TVVP v trojmesačnom intervale - zástupkyne RŠ

• väčšou pozornosťou úrovne vyuč. hodín nových členov pedagogického zboru a zavedením sústavného metodického usmerňovania učiteľov, ktorí nespĺňajú príslušnú odbornú alebo pedagogickú kvalifikáciu.

• humanizáciou výchovy a vzdelávania v činnosti školy s dôsledným dodržiavaním Deklarácie práv dieťaťa,

• dôrazom na zvyšovanie kvality realizácie povinnej telesnej výchovy na I. i II. stupni,

• rozvíjaním spolupráce školy s rodičmi a verejnosťou,

• pokračovaním v realizácii environmentálnych projektoch,

• realizáciou schválených projektov,

• zavádzaním informačno-komunikačných technológií do vyučovania,

• využitím relácií a podnetov v masmédiách,

• využitím prierezových tém, ktoré sú implementované do jednotlivých vyučovacích predmetov a v predmete Svet okolo nás - 1. stupeň a Projekty - 2. stupeň,

• spoluprácou s rodičmi, bývalými žiakmi, organizáciami v obci, podnikateľmi a verejnosťou,

• pokračovaním v tvorivej regionálnej výchove,

• zveľaďovaním areálu školy,

• využívaním telocvične na komerčné účely,

• zapájaním sa do projektov odporúčaných MŠ,

• zrealizovaním školy v prírode, lyžiarskeho výcviku, plaveckého výcviku,

• venovaním pozornosti profesionálnej orientácii žiakov a príprave na prijímacie pohovory,

• podporovaním a realizovaním kontinuálneho vzdelávania učiteľov,

• monitorovaním stavu šikanovania v škole a jeho prevencii,

rozlúčkou deviatakov so starostom obce

Zvyšovanie kvality vyučovania povinnej telesnej výchovy:

• zabezpečili sme vyučovanie povinnej telesnej výchovy v rozsahu, ktorý stanovujú učebné osnovy,

• triedni učitelia, učitelia Tv a vychovávateľky ŠKD venovali zvýšenú pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému a pohybovému rozvoju žiakov,

• všetci učitelia intenzívnejšie využívali školský areál na vyuč. hodinách s vhodnou tematikou a hodinách Tv,

• zapojili sme sa do súťaží podľa podmienok školy a záujmu žiakov,

• využili sme areál telocvične na cvičenie detí s rodičmi,

dôsledne sme pripravili a zrealizovali didaktické hry pre 1. stupeň (v spolupráci s klubom dôchodcov), účelové cvičenie 2. stupeň, Deň dopravnej výchovy, požiarny poplach

• zrealizovali sme plavecký výcvik v 3. ročníku, školy v prírode, lyžiarsky kurz,

• úlohy rozpracovali vedúci MZ a PK vo svojich plánoch a vyučujúci v časovo - tematických plánoch tak, aby boli na jednotlivých vyučovacích hodinách realizované spolu s učivom nenásilnou formou.

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - túto úlohu sme realizovali vo vyučovacom procese v súlade s Koncepciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu na ZŠ a učebnými osnovami - Výchova k rodičovstvu pre I. a II. stupeň. Konkrétne aktivity:

• Besedy, tvorivé dielne a diskusné skupiny v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne na témy: práva dieťaťa, zdravý životný štýl, dospievanie, partnerstvo, rodičovstvo, vzťahy v rodine, obchod s dievčatami, prevencia HIV/AIDS, hrozba závislostí

• Rozhlasové relácie, nástenky (Mesiac úcty k starším, Valentín, Vianoce, šikanovanie a agresia v škole, rasizmus a xenofóbia,...)

• Akadémia pre verejnosť ku Dňu matiek

• Spolupráca škola - žiaci - rodičia pri organizácii celoškolských akcií (festival, Vianočný koncert a vianočný trh, ples rodičov, ...)

• Spolupráca s Klubom dôchodcov Trenčianska Turná (na celoročnom Projekte regionálnej výchovy)

• Besedy so starými rodičmi a zaujímavými osobnosťami obce

Environmentálne aktivity boli zameraná na zdravé prostredie v škole a jej okolí - zdravý životný štýl žiakov a zamestnancov. S tým súvisí ochrana prírody a zelene, vzťah k zvieratám, k všetkému živému. Systematickú pozornosť venujeme skvalitňovaniu environmentálnej výchovy ako prierezovej témy.

• Využívaním vhodného učiva a rôznych iných činností, napr. vychádzok do prírody, spolupráce s ochranárskymi a chovateľskými organizáciami.

• Zriadením zberových a zdravotníckych hliadok

• Sledovaním čistoty a poriadku v škole a jej okolí, vedením žiakov k ich dodržiavaniu, k ochrane zelene v škole i mieste svojho bydliska.

• Realizovaním schválených projektov Škola podporujúca zdravie, Mliečnou desiatou k zdravej výžive, Triedim, triediš, triedime,…

• Zorganizovaním Školy v prírode na I. stupni: plaveckého a lyžiarskeho výcviku

• Organizovaním besied, tvorivých dielní s environmentálnym zameraním

Environmentálny výled do Vysokých Tatier

Tematické vyučovanie ako jedna z moderných efektívnych metód bola využívaná v nasledovných okruhoch:

• Triedenie odpadov - prírodoveda, prírodopis, chémia

• Regionálne vyučovanie - všetky predmety

• Deň dopravy

• Deň Zeme

• Deň vody

Do prírody so starými rodičmi

Lesná pedagogika

Školská olympiáda

Činnosť ŠKD

V ŠKD sme zabezpečovali činnosť v 4 oddeleniach v mimovyučovacom čase: pred vyučovaním 6.00 - 7.40, po vyučovaní do 16:30

Popri organizovaní pútavých a pestrých záujmových, rekreačných, krúžkových a ďalších aktivít sme dbali aj na prípravu žiakov na vyučovanie.

Vzájomnými konzultáciami vychovávateliek s vyučujúcimi v príslušnej triede, spoluprácou s rodičmi vychovávateľky pomáhali slaboprospievajúcim žiakom pri zvládnutí učiva.. Vedúca MZ pre 1. stupeň konzultovala problémy s vychovávateľkami ŠKD.

Zlepšili sme informovanosť rodičov o činnosti ŠKD na nástenke (napr., miesto, kde sa jednotlivé skupiny nachádzajú v ten deň, výstavky prác žiakov a pod.) Venovali sme pozornosť väčšej prezentácii záujmovej činnosti, intenzívnejšiemu využívaniu telocvične a ihrísk, učebne PC, organizovaniu súťaží medzi oddeleniami, väčšej diferenciácii činnosti v oddeleniach, prezentácii detí na celoškolských akciách.

Snažili sme sa výchovne pôsobiť v oblasti kultúry stravovania v školskej jedálni s cieľom postupne odstrániť hluk pri obede a upevniť hygienické návyky a návyky správneho stolovania žiakov. Pre veľký počet stravníkov a stiesnené priestory je to však problematické.

Rozširujeme spoluprácu ŠKD so žiackou knižnicou a obecnou knižnicou v rámci projektu Týždeň hlasného čítania, Marec - mesiac knihy.

b) Úlohy v mimovyučovacej a mimoškolskej záujmovej činnosti

Hlavnou úlohou bolo aj v tomto roku skvalitnenie a obohatenie záujmovej činnosti. Vedenie školy naďalej považuje predmetové olympiády, súťaže v odborných vedomostiach a zručnostiach i športové súťaže za integrálnu súčasť výchovno - vzdelávacieho procesu. Vedenie školy podľa možností oceňovalo učiteľov podieľajúcich sa na príprave žiakov, organizovaní a riadení uvedených aktivít a s ohľadom na dosiahnuté výsledky žiakov pri reprezentácii školy. V tejto súvislosti sa zameralo na:

- dopĺňanie materiálno - technického zabezpečenia telesnej výchovy na škole,

- vytvorenie pestrej ponuky krúžkov, aby škole čo najviac žiakov odovzdalo vzdelávacie poukazy,

- zabezpečenie mimoškolskej činnosti prostredníctvom vzdelávacích a kultúrnych poukazov a tiež inými formami, spoluprácu so záujmovými klubmi pôsobiacimi v priestoroch školy

- sprístupnenie školskej knižnice žiakom v pravidelných intervaloch

- využívanie detskej periodickej tlače,

- organizovanie, prípravu a zapájanie žiakov do súťaží podľa záujmu talentu a nadania, zapojenie sa do súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín, v speve ľudových a populárnych piesní, tvorby výtvarných projektov na aktuálne témy so zameraním na nadpredmetové UO.

- organizovanie školských kôl záujmových a športových súťaží ( volejbal, basketbal, futbal, vybíjaná, bedminton, florbal) i iných aktivít na škole v spolupráci s RZ a inými organizáciami (zúčastnili sme sa súťaže v oblasti počítačov - RoboLab v spolupráci so SOŠ strojárskou v Trenčíne

- zvýšenú starostlivosť o žiakov, ktorí postúpia do vyšších postupových kôl,

- organizovanie kultúrnych podujatí pre verejnosť,

- organizovanie umeleckých, spoločenských a športových podujatí pre žiakov a verejnosť

- organizovanie divadelných predstavení a výchovných koncertov,

- rozširovanie voľnočasových podujatí o nové činnosti a športy (šach)

- spoluprácu s verejnosťou (rodičmi, záujmovými organizáciami a podnikateľmi) pri zabezpečovaní mimoškolských akcií

Kontrolná činnosť riaditeľky školy

1. Hospitačná činnosť - kontrola plnenia učebných osnov a TVVP, kontrola využívania IKT vo vyučovaní, kontrola realizácie projektov

Plán- 39 jhospitácií

Plnenie - 29 hospitácií = 74%

Neplnenie z dôvodu dlhodobej PN

2. Priebežná kontrola jednotlivých úsekov školy

- materská škola

- školský klub detí

- školská jedáleň

- výdajná školská jedáleň

- telocvičňa školy

- budova 1. stupňa ZŠ

- budova 2. stupňa ZŠ

- areál školy

Čistota, dodržiavanie BOZP, PO, dodržiavania pracovného poriadku, organizačného poriadku a prevádzkových poriadkov úsekov,

3. Kontrola dokumentov školy - plány PK, MZ, koordinátorov, individuálne časovo-tematické plány integrovaných žiakov, pracovné denníky asistentiek učiteľov, ISCED0,1,2, výchovný program ŠKD, kontrola denníka špeciálneho pedagóga

4. Predbežná kontrola faktúr a pokladne školy v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, kontrola výkazov pre poisťovne

5. Kontrola prevedených stavebných prác a úprav na základe objednávky alebo zmluvy

6. Kontrola dokumentácie prevádzky školskej jedálne - HCCP sysém, kontrola realizácie opráv na základe požiadaviek Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

7. Kontrola plnenia plánu adaptačného vzdelávania začínajúcich učiteľov, kontrola príprav začínajúcich učiteľov, hospitácie u začínajúcich učiteľov

8. Kontrola plnenia plánu kontinuálneho vzdelávania ZŠ, MŠ, ŠKD

9. Kontrola hodnotenia zamestnancov jeden krát ročne zástupkyňami 1., 2. stupňa, MŠ a vedúcej ŠKD. Riaditeľku školy hodnotí obec na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve§ 6 ods. 23


 

VYHODNOTENIE   PLÁNOVANÝCH   AKTIVÍT  v šk. roku  2013/2014

SEPTEMBER

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

 

PO                   2. 9.

PRVÉ  ZVONENIE - stretnutie v triedach, privítanie žiakov

všetci pg. zamestnanci

učebne

ODCHOD DO KULTÚRNEHO DOMU

všetci pg. zamestnanci

 

Slávnostné otvorenie školského roka

 

KD

Triednické hodiny

triedni učitelia

učebne

Pedagogická rada

všetci pg. zamestnanci

PC 1

UT                         3. 9.

Začiatok riadneho vyučovania podľa rozvrhu hodín

všetci pg. zamestnanci

 

školenie BOZP - noví zamestnanci

 

 

Rozdanie vzdelávacích poukazov a informačného materiálu o krúžkoch do rodín

vedenie školy              triedni učitelia

 

Rozdanie dotazníkov k aktualizácii aSc agendy

vedenie školy              triedni učitelia

 

4. 9.

Porada vedúcich zamestnancov

Masaříková                                Závacká

OÚ TN

                          11. 9.

Príprava aktivít ku DŇU DOPRAVY

všetci pg. zamestnanci

 

PI                            13. 9.

DEŇ DOPRAVY -  aktivity k téme Bezpečne do školy                                          vyučovanie je skrátené na 4 VH - oznam  o skrátení vyučovania treba do ŽK zapísať najneskôr vo štvrtok

vedenie školy                                     +                                                                      vyučujúci  5.- 9. roč.

 

  ZDRAVOTNÉ HLIADKY

  AUTOŠKOLA

  POŽIARNICI

  PRAVIDLÁ SPRÁVANIA  V DOPR. PROSTRIEDKOCH

PO                          16. 9.

DEŇ DOPRAVY -  aktivity k téme Bezpečne do školy                                          vyučovanie je skrátené na 4 VH - oznam  o skrátení vyučovania treba do ŽK zapísať najneskôr v stredu

vedenie školy                                     +                                                                      vyučujúci  1.- 4. roč.

 

  DOPRAVNÉ  IHRISKO - podľa harmonogramu

  PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO POHYBU PO CESTE

  PRAKT. ČINNOSTI súvisiace s bezpečn. na ceste

  PRAVIDLÁ SPRÁVANIA  V DOPR. PROSTRIEDKOCH

PO                         16. 9.

Aktualizovaná  aSc  Agenda – noví žiaci, upgrade telefónov a adries

triedni učitelia

 

Odovzdanie:
o Plánov triedneho učiteľa - bez plánu tr. hodín
o  ISCED 2 aktualizované o zmeny – termíny jednotlivých vyučujúcich podľa pokynov RŠ
o Plány MZ a PK
o Plány činnosti
• environmentálnej výchovy
• výchovy k manželstvu a rodičovstvu
• ochrany zdravia
• protidrogovej výchovy
• výchovného poradcu 
• koordinátora sociálno-patologických javov

zodpovední                                 pg.  zamestnanci

 

UT                         17. 9.

Plenárne ZDRUŽENIE RODIČOV

všetci pg. zamestnanci

KD

TRIEDNE  ZR - voľba triedneho dôverníka

všetci pg. zamestnanci

triedy

 ŠT 19.9

Beseda s Máriou Sabovou o Indii a Nepále - 5. h. 8. roč., 6. h. 9.r.

vyučujúci, I. Červeňanová

triedy

 

PO 23.9.

Zasadanie Rady školy, schválenie ISCED 1,2 a plánu ŠKD

vedenie školy

 

 

Ďalšie úlohy:

  Odovzdanie TVVP  pre jednotlivé predmety

 

 

 

  Zozbieranie vzdelávacích poukazov a prihlášky do krúžkov od žiakov

 

  Odovzdanie agendy a protokolu o krúžkovej činnosti zriaďovateľovi

 

  Plány práce krúžkov, príprava činnosti

 

 

 

  založenie triednej dokumentácie (hlavičky, pečiatky) - podľa vystaveného vzoru.
 Poznámka: zoznamy žiakov do triednych kníh a klasifikačných hárkov doplníme po 15. 9.

 

 

 

 

VYHODNOTENIE   PLÁNOVANÝCH   AKTIVÍT  v šk. roku  2013/2014

 

OKTÓBER

 

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

 

UT                             1. 10.

ZAČIATOK ČINNOSTI KRÚŽKOV A ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV

vedúci krúžkov

 

ST                                2. 10.

Futbalový turnaj - žiačky

Hálová

Tr. Teplice

PI                         4. 10.

Odoslať prihlášky na KOMPARO

Masaříková

 

Krajské kolo v cezpoľnom behu

Páleš

Dubnica n/V.

Výstava exotických vtákov - exkurzie

všetci pg. zamestnanci

KD

Vzdelávanie   ANJ

Burianová

Bratislava

PO                              7. 10.

Pracovná porada

všetci pg. zamestnanci

5. B

PI                      12. 10.

záznamy + plán práce záujmového útvaru a krúžku priniesť na opečiatkovanie a kontrolu

vedúci krúžkov

riaditeľňa

PO                        14. 10.

Vzdelávanie vedúcich pracovníkov

Masaříková, Poláčková, Závacká

Považská Bystrica

UT                        15. 10.

Vzdelávanie k  2. kvalifikačnej skúške

Boková                                                  Dudáková

MPC

ST                        16. 10.

Pracovné stretnutie k príprave NOCI v ŠKOLE

tr. uč. zúčastnených tried

PC 1

 

Exkurzia do Uhrovca , 8. a 9. roč

Orságová  Oprchalová Burianová

 

PI                            18. 10.

Odoslanie  prác do súťaže PRÍRODA, ŽIV. PROSTREDIE a DETI

vyučujúci  VYV

TSK

NE                           20. 10.

Vystúpenie DFS Štvorlístok pre Klub zdravotne postihnutých

Sabová                                Orságová

 

UT 22.9.

Exibičné hokejové vystúpenie Dukla Trenčín- Slovensko20 spojené so školou fandenia - 2. stupeň po 4. hodine

vedenie školy, triedni uč.

zimný štadión Trenčín

ŠT                        24. 10.

Vzdelávanie vedúcich pracovníkov

Masaříková, Poláčková, Závacká

Považská Bystrica

PI                                 25. 10.

Exkurzia  do planetária a vlastivedného múzea + návšteva predstavenia MÁTOHY v DAB

Závacká

Hlohovec                                                 Nitra

Vzdelávanie   ANJ

Burianová

Bratislava

UT                         29. 10.

predstavenie spoločnosti PANSOFIA pre  1.- 4. roč.

Závacká

KD

predstavenie spoločnosti PANSOFIA pre  5.- 9. roč.

Masaříková

KD

NOC V ŠKOLE s rozprávkou a knihou

zapojení               pedagógovia

horná budova

31. 10.

Ukončenie projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY

zapojení               pedagógovia

 

30.-31. 10.

JESENNÉ  PRÁZDNINY

 

 

Pripravované akcie:

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKD

  Šarkaniáda
  pozdravy seniorom do Domova dôchodcov
  poznávame rastliny – príprava herbára
  Strašiak v poli a záhrade

 

 

 

Ďalšie úlohy:

 

 

 

 

  Mesiac úcty k starším – rozhlasová relácia + nástenka na chodbe školy

Reháková

 

  Mesiac úcty k starším – triedne aktivity (napr. besedy so starými rodičmi, ...)

tr. učitelia

 

  hospitácie podľa plánu

vedenie školy

 

 

 

 

VYHODNOTENIE   PLÁNOVANÝCH   AKTIVÍT  v šk. roku  2013/2014

NOVEMBER

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

 

PI                             1. 10.

ŠTÁTNY  SVIATOK

 

 

PO                               4. 11.

Vzdelávanie vedúcich pracovníkov

Masaříková, Poláčková, Závacká

Trenčín

UT                               5. 11.

Vyhodnotenie školských olympiád

Hálová

Vysoké Tatry

ST                            6. 11.

Príprava testovania KOMPARO -  školenie administrátorov

Masaříková

 

ŠT                            7. 11.

KOMPARO -  8.roč. - prír. a spoloč. blok, 9. roč. SJL a MAT

koordinátor  administrátori

 

PI              8. 11.

Turnaj v basketbale dievčat

Hálová

telocvičňa

najneskôr                12. 11.

Odoslanie prihlášky do OK technickej olympiády

Páleš

CVČ Trenčín

NE                        10. 11.

Martinský lampiónový sprievod

Poláčková

 

PO                               11. 11.

Turnaj v basketbale chlapcov

Páleš

telocvičňa

ŠT         14. 11.

STREDOŠKOLÁK - 14. ročník medzinárodnej výstavy 

Poláčková,                                                                                                 tr. uč. 9. roč.

výstavisko TMM

ŠT - SO                         14.-16.11.

Účasť na festivale  HORY(I)ZONTY

Dovinová

 

SO            14. 11.

účasť na festivale  HORY(I)ZONTY - turistický krúžok

Dovinová                                          Rovňanová

kino Hviezda

PO                                    18. 11.

Pracovná porada

všetci                                                       pg. zamestnanci

 

Pg. rada - štvrťročná klasifikačná konferencia

ST                            20. 11.

MULTIKULTÚRNE ROZPRÁVKY - návšteva z Kene

Porubanová     Martiníková

 

Triedne rodičovské združenia formou konzultácií

všetci                                   pg. zamestnanci

 

ŠT                21. 11.

Vzdelávanie PLANÉTA VEDOMOSTÍ

Závacká

Gymnázium Futurm  TN

PI - NE                             22.-24.11.

Vzdelávanie POZITÍVNA KLÍMA V ŠKOLE

Poláčková                       Balážová

 

PO                    25. 11.

Vystúpenie míma Vlada Kulíška pre 1. - 6. roč.

Závacká

telocvičňa

UT                   26. 11.

ROAD-SHOW - Moderný učiteľ

Dudáková                                                     Závacká

Trenčín

ST                    27. 11.

ENVIRO-výchovné turné (Tomáš Puskajler a Martin Madej)

 

KD

PI                                                      29. 11.

Projekt SPRÁVAJ SA NORMÁLNE s Mgr. Adamíkovou - 5. roč.

Masaříková

 

odovzdanie ZÁZNAMOV O KRÚŽKOCH

vedúci krúžkov

riaditeľňa

Pripravované akcie:

 

 

 

ŠKD

  Svätomartinský lampiónový sprievod 
  POVESTI O OBCI - čítanie  a  krreslenie
  stavanie DOMINA

 

 

Ďalšie úlohy:

 

 

 

 

  Príprava VIANOČNÉHO KONCERTU  na  8. 12.                                                                                                                                                              (tento rok bude v znamení ŠTVORLÍSTKA, spevokolu a ZUŠ, po vystúpení príde obecný Mikuláš)                                                                                                                                     réžia koncertu: D. Orságová, B. Sabová, I. Červeňanová                                                                                             výzdoba opony: K. Masaříková

  Príprava výrobkov na VIANOČNÝ TRH - každý, kto rád prispeje

 

  Príprava vianočných pozdravov pre sponzorov školy - Dovinová, vyučujúci VYV

 

 

 

VYHODNOTENIE   PLÁNOVANÝCH   AKTIVÍT  v šk. roku  2013/2014

DECEMBER

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

 

PO                               2. 12.

pracovné stretnutie uč. 1. st. za účelom aktualizácie  ŠkVP

Závacká,                Martiníková

zborovňa 1. st.

1. generálka programu na VIANOČNÝ KONCERT

Červeňanová, Sabová, Orságová, Masaříková

KD

ST                               4. 12.

2. generálka programu na VIANOČNÝ KONCERT

Červeňanová, Sabová, Orságová, Masaříková

KD

Vítanie nových občiankov - súbor ŠTVORLÍSTOK

Sabová

OcÚ

ŠT                            5. 12.

Príprava vianočných balíčkov na OcÚ – 12 žiačok  8. roč.

Masaříková

OcÚ

Interaktívna tvorivá dielňa - Tvoja správna voľba

Porubanová     Martiníková

SOŠ podnikania Veľkomoravská

Florbal - mladší žiaci, ďalšie kolo turnaja

Páleš

 

Vianočné tvorivé dielne

Boková, Oprchalová Poláčková

školská                              dielňa

PI                           6. 12.

MIKULÁŠ - v réžii súboru ŠTVORLÍSTOK (+ tvorivé aktivity jednotlivých učiteľov, ktorí chcú obohatiť vyučovanie)

Sabová, Orságová

ZŠ, MŠ, DOS

NE            8. 12.

VIANOČNÁ TRŽNICA

Boková  + ŠKD

KD

VIANOČNÝ KONCERT

Červeňanová, Sabová, Orságová, Masaříková

KD

PO         9. 12.

PRACOVNÁ PORADA

všetci pg. zamestnanci

5. B

najneskôr                10. 12.

Pytagoriáda P3, P4, P5

Dudáková                                                    

 

najneskôr                11. 12.

Pytagoriáda P6, P7, P8

Dudáková

 

ST 11.12.

Florbal starších žiačok - turnaj

Hálová

 

ŠT                              12. 12.

Turnaj vo vybíjanej mladších žiačok

Hálová

telocvičňa

Školenie

Sabová

 

najneskôr 13. 12.

Školské kolá vedomostných olympiád: GO, ANJ, NEJ, DO

vedúci krúžkov

 

PI                       13. 12.

Vystúpenie súboru ŠTVORLÍSTOK pre občanov obce a hostí

Sabová

KD

Koncert ZUŠ

ZUŠ

kostol

ST   18.12.

Beseda s pyrotechnikom v rámci programu Správaj sa normálne- 5.A/B 6. hodinu

vedenie školy, kpt. Adámiková

pred telocvičňou

ŠT                19. 12.

VIANOČNÁ KAPUSTNICA

všetci zamestnanci

Gazdovský dvor

PI                                             20. 12.

1. st. - Triedne posedenia pri vianočnom stromčeku

všetci                                                       pg. zamestnanci

triedy

Spoločné prianie k nadchádzajúcim sviatkom

dolná chodba

2. st. -Triednická hodina

triedy

Vianočný turnaj vo vybíjanej – 5. a 6. ročník

telocvičňa

Vianočný turnaj vo florbale

telocvičňa

Vyhodnotenie školských kôl jazykových a vedomostných olympiád

vedúci krúžkov

Pásmo veršov, piesní a foto-spomienok

dolná chodba

 

1. st. - 4 VH, 2. st. - 5 VH, žiaci si zoberú domov prezúvky

triedni učitelia

 

21.12. -                                                  - 7. 1.

VIANOČNÉ PRÁZDNINY (žiaci), zamestnanci NV, RD

 

 

UT                    7. 1.

PRACOVNÁ PORADA

všetci                                                       pg. zamestnanci

PC 1

Pripravované akcie:

 

 

 

ŠKD

  Pasovanie do cechu družinárskeho (20.12.)
  Vitajte u nás – zábavné čísla pre kamarátov (16.-20.12.)
  Medovníček z hliny a maľovaný medovníček

 

 

Ďalšie úlohy:

 

 

 

 

  Objednávka  učebníc na ďalší školský rok cez edičný portál

  Inventarizácia - do konca decembra

 

  beseda s pyrotechnikom, pokračovanie projektu SPRÁVAJ SA NORMÁLNE

 

 

 

VYHODNOTENIE   PLÁNOVANÝCH   AKTIVÍT  v šk. roku  2013/2014

JANUÁR

 

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

 

1.-7. 1.

VIANOČNÉ PRÁZDNINY (žiaci), zamestnanci NV, RD do 6. 1.

 

 

UT                               7. 1.

PRACOVNÁ PORADA

všetci pg. zamestnanci

PC 1

ST                            8. 1.

Začiatok vyučovania v novom kalendárnom roku

Masaříková

OcÚ

ST                   15.1.

Obvodé kolo olympiády v ANJ

Ďurčová

Trenčín

ŠT                       16. 1.

Vzdelávanie vedúcich pracovníkov

Masaříková, Poláčková, Závacká

MPC Trenčín

PO                             20. 1.

Prerokovanie výchovných opatrení s RŠ

dotknutí pg. zamestnanci

riaditeľňa

UT                         21. 1.

Ukončenie klasifikácie za 1. polrok, zapísanie výsledných známok jednotlivých predmetov do ASc Agendy

všetci pg. zamestnanci

 

Spoločné zasadnutie MZ 1.-4. roč. a MŠ k zápisu do 1. roč.

Závacká, Martiníková

 

PEDAGOGICKÁ RADA - polročná klasifikačná konferencia

všetci pg. zamestnanci

5. B

Rodičovské združenie 9. ročník – voľba ďalšieho smerovania  žiakov po skončení ZŠ

tr. uč. 9. roč., vých. poradca, vedenie školy

 

ST                       22.1.

Matematická olympiáda - obvodné kolo

Ferancová

Trenčín

PI                            24.1.

Školenie k 1. kvalifikačnej skúške

Filáčková, Oprchalová, Šašinková

MPC TN

UT                             28. 1.

Kontrola podkladov pre tlač výpisov klasifikácie

triedni učitelia

 

ST - ŠT 29.-30. 1.

Kontrola pedagogickej a triednej dokumentácie

pg. zástupkyne

zástupcovňa

Administrácia a tlač výpisov klasifikácie

Dudáková

zástupcovňa

ŠT                       16. 1.

Semifinále vo florbale mladších žiakov

Páleš

ZŠ Na Dolinách

PI                   31. 1.

Predškoláci na návšteve u prvákov

Závacká, vyučujúce                                        1. roč.

 

Odovzdávanie výpisov klasifikácie, analýza vých.-vzdel. výsl.

triedni učitelia

 

 

Slávnostné ukončenie vyučovania v 1. polroku

triedni učitelia

 

PO                  3. 2.

POLROČNÉ PRÁZDNINY (žiaci), zamestnanci NV, RD

 

 

Pripravované akcie:

 

 

 

ŠKD

  Výroba darčekov pre budúcich prvákov
  Vyrábame nezvyčajné kŕmidlá pre vtáčiky
  Výtvarné techniky na tému ZIMA                                                                          
  Stavanie snehuliakov (v prípade priaznivých podmienok)

 

 

 

Ďalšie úlohy:

 

 

 

 

  Príprava zápisu do 1. ročníka

  Testovanie čítania v 1. ročníku

 

  Triedne kolá súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

  Plnenie prierezovej témy NEDAJME VTÁČKOM ZAHYNÚŤ

  Plnenie prierezovej témy V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH

 

  Možnosť navštíviť interaktívnu výstavu VODA JE ŽIVOT v CVČ na Východnej ul. v TN

 

 

 

 

VYHODNOTENIE   PLÁNOVANÝCH   AKTIVÍT  v šk. roku  2013/2014

FEBRUÁR

 

 

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

 

 

PO                             3. 2.

POLROČNÉ PRÁZDNINY, zamestnanci NV/RD, práca na doma

 

 

 

UT                               4. 2.

Začiatok vyučovania v novom polroku

všetci pg. zamestnanci

 

 

ST                            5. 2.

Zasadnutie MZ k zápisu do 1. ročníka

vyučujúce 1.-4. r.

zborovňa

 

ŠT                       6. 2.

Zápis do 1. ročníka

Masaříková, Poláčková, Závacká

3. B, 4. A, 4. B

 

Geografická olympiáda

Sieklová

 

 

ST                         12. 2.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - 5.-9. roč.

vyučujúce SJL

OcÚ

 

ŠT                       13. 2.

Vzdelávanie k I. atestácii

Filáčková,  Šašinková, Oprchalová

 

 

PI                   14. 2.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - 2.-4. roč.

vyučujúce 1.-4. r.

OcÚ

 

Odovzdanie materiálov na zverejnenie na šk. web-stránke

všetci pg. zamestnanci

PC Terezky Bučkovej

čiastočne

 

17.-21. 2.

JARNÉ PRÁZDNINY, zamestnanci NV/RD, práca na doma

 

 

 

Odoslanie prihlášky na FYZIKÁLNU OLYMPIÁDU - do 20. 2.

Šašinková

 

 

Príprava na TESTOVANIE 9

vyučujúci SJL, MAT

9. A, 9. B

 

24.-28. 2.

LYŽIARSKY VÝCVIK

Hálová                                                                                  Páleš

Krahule

 

PI                   28. 2.

Správaj sa normálne - 5. ročník

kpt. Adámiková

5.A/B

 

Pripravované akcie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKD

  Na FAŠIANGY veselo
  Výroba masiek
  KARNEVAL                                                                                                                    
  Vychádzky do prírody

 

 

 

Ďalšie úlohy:

 

 

 

 

 

  Triedne kolá súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

 

  Plnenie prierezovej témy NEDAJME VTÁČKOM ZAHYNÚŤ

 

  Plnenie prierezovej témy V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOTENIE   PLÁNOVANÝCH   AKTIVÍT  v šk. roku  2013/2014

 

MAREC

 

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

 

 

PO                             3. 2.

TURNANSKÉ FAŠANGY

Sabová

pri OcÚ

 

PO                             3. 2.

MAREC - MESIAC KNIHY A INTERNETU - 1. A

Porubanová

šk. knižnica

 

ST                                                          5. 3.

Futbal starší žiaci - turnaj

 

Páleš

 

 

ŠT                       6. 3.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - obvodné kolo

Červeňanová

ODA Trenčín

 

MAREC - MESIAC KNIHY A INTERNETU - 2. A

Porubanová

šk. knižnica

 

PI                         7. 3.

Ukončenie PEDAGOGICKEJ PRAXE Bc. Kataríny MARKOVEJ

Závacká

 

 

Účasť v porote obvodného kola HK

Zelenková

ODA Trenčín

 

PO                     10. 3.

THE EGG ON THE TRIP - div. predstavenie v ANJ pre 1.-6. roč.

Masaříková                                Závacká

OcÚ

 

PRACOVNÁ PORADA + živ. jubileum Janky D. (50) a Elenky Š. (60)

 

ŠJ

 

UT                 11. 3.

FUNKČNÉ VZDELÁVANIE vedúcich pracovníkov

Masaříková                                Závacká, Poláčková

MPC TN

 

ST                                                           12. 3.

TESTOVANIE 9

 

 

 

RIADITEĽSKÉ VOĽNO - žiaci 2. stupňa

 

 

 

Blokové vyučovanie AKO IŠLO VAJCE ... - skrátené vyuč.

triedni uč. 1.-4. roč.

 

 

ŠT                       13. 3.

MAREC - MESIAC KNIHY A INTERNETU - 2. B

Porubanová

šk. knižnica

 

PI                               14. 3.

ČAS PREMIEN - vých. program-vých. k manželstvu a rodičovstvu:  Čas premien, Na štarte mužnosti; Žena ako symbol

šiestačky

Masaříková

 

 

siedmaci

 

deviatačky

 

NE                               16. 3.

REGISTRÁCIA do EKO HRY spoločnosti LIDL

Závacká

 

 

PO                             17. 3.

MAREC - MESIAC KNIHY A INTERNETU - 4. B

Porubanová

šk. knižnica

 

ST              19.3.

PYTAGORIÁDA

 

Dudáková

 

 

ŠT                       20. 3.

MAREC - MESIAC KNIHY A INTERNETU - 1. B

Porubanová

šk. knižnica

 

PI                           21. 3.

Aktivity ku DŇU VODY a DŇU LESOV, rozhlasová relácia

Martiníková                           Dovinová

 

 

PO                             24. 3.

MAREC - MESIAC KNIHY A INTERNETU - 4. A

Porubanová

 

 

PO                             24. 3.

Futbal - starší žiaci - turnaj

 

Páleš

 

 

UT                            25. 3.

FUNKČNÉ VZDELÁVANIE vedúcich pracovníkov

Masaříková                                Závacká, Poláčková

 

 

ŠT                       27. 3.

MAREC - MESIAC KNIHY A INTERNETU - 3. B

Porubanová

šk. knižnica

 

PI         28.3.

Deň učiteľov - oslava ; 16,30

 

vš. Zamestnanci

Gazdovský dvor

 

Pripravované akcie:

 

 

 

 

 

ŠKD

  maľovanie na chodník - VÍTANIE JARI
  výroba pozdravov ku Dňu učiteľov
  KARNEVAL    -   4. 3.                                                                                                                
kvíz v obecnej knižnici

 

Ďalšie úlohy:

 

 

 

 

 

 

  DEŇ VODY - hodiny zamerané na environmentálne aktivity (všetci vyučujúci podľa uváženia)

 

  návšteva ČISTIČKY ODPADOVÝCH VôD

 

  DEŇ S KNIHOU - 2. stupeň

 

• návšteva obecnej KNIŽNICE, resp. Knižnice M. Rešetku v TN

 

• TRENČIANSKY ROBOTICKÝ DEŇ  (Páleš)

 

  Plnenie prierezovej témy ZEM NIE JE NA JEDNO POUŽITIE

 

  Plnenie prierezovej témy V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH

 

 

 

VYHODNOTENIE   PLÁNOVANÝCH   AKTIVÍT  v šk. roku  2013/2014

APRÍL

 

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

 

UT                             1. 4.

KOMPARO - zaslanie dotazníkov (4.,6.,8. roč.) spoločn. EXAM

Masaříková

 

ST                  2. 4.

TRENČIANSKY ROBOTICKÝ DEŇ

Páleš

EXPO  TN

ŠT         3.4

Futbal staršie žiačky - turnaj; obsadili 2. a 3. miesto

Hálová, Porubanová, Martiníková

 

ŠT                       3. 4.

seminár ANJ - Dramatizácia vo vyučovaní na 1. st. ZŠ

Zelenková                            Závacká

SOŠ obch.                                                              M.M. Hodžu TN

VEDENIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE - metodický seminár

Mutňanská

Nitra

TRENČIANSKY ROBOTICKÝ DEŇ

Páleš

EXPO  TN

PI                  4. 4.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - okresné kolo

I. Červeňanová

Melčice - Lieskové

PI                  4. 4.

McDonald Cup - futbal mladší žiaci

Páleš

 

ST                        9. 4.

ROZPRÁVKY Z LESA  (neformálna učebná aktivita - agentúra ASTRONYX)

1. - 4. roč.

KD

VESMÍR  (neformálna poznávacia aktivita - agentúra ASTRONYX)

5. - 9. roč.

KD

PI                      11. 4.

DEŇ NARCISOV - liga proti rakovine (využitie témy vo VH)

všetci pg. zamestnanci

 

odovzdanie prihlášok na štúdium na stredných školách

Poláčková

 

PI           11.4.

Správaj sa normálne

kpt. Adámiková

 

PO                     14. 4.

MAĽOVANÉ VAJÍČKO

Porubanová

ZŠ Mníchova Lehota

SO-NE                        12.-13.4.

SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA FOLKLÓRNYCH SÚBOROV

Sabová

KD

UT                     15. 4.

RIEŠENIE KONFLIKTNÝCH SITUÁCIÍ V TRIEDE - metod. seminár

všetci pg. zamestnanci

PC 1

PRACOVNÁ PORADA

ST              16. 4.

VEĽKONOČNÝ  BAZÁR

Masaříková                            Závacká

pred OcÚ

PREBÚDZANIE PRÍRODY - vychádzka so starými rodičmi

Masaříková                            Závacká

Patlíková - 2.st.                                         Ku kyselke-1.st.                

VYNÁŠANIE MORENY - regionálne ľudové zvyky

Sabová

 

 

Vzdelávanie k 1. kvalifikačnej skúške

Filáčková, Oprchalová, Šašinková

MPC TN

ŠTVRTOK -  UTOROK                       17.  -  22. 4.

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY - žiaci,   zamestnanci RD, NV

 

 

ST                        23. 4.

rozhlasová relácia ku Dňu Zeme

Masaříková

 

ŠT                           24. 4.

PEDAGOGICKÁ RADA - klasifikačná porada

všetci pg. zamestnanci

6. B

 

Futbal ml. žiačky- okresné finále

Hálová

ZŠ Novomeského

PI                           25. 4.

MLADÍ ZÁCHRANÁRI - súťaž

Bučková

 

účasť na otvorenej hodine ANJ

vyuč. ANJ na 1.st.

ZŠ Bezručova

LESNÁ PEDAGOGIKA - 3. B   s Ing. Vanyovou

Závacká,               Martiníková

Patlíková                

30. 4.

PO                                                     28. 4.

začiatok PLAVECKÉHO VÝCVIKU - 3. roč.

Hálová, Porubanová, Martiníková

ZŠ TN, Novomeského           

PO - ST                        28.-30.4

triedne ZR - individuálnou alebo spoločnou formou

všetci pg. zamestnanci

 

ST             30. 4.

STAVANIE MÁJA  -  Štvorlístok

Sabová

pred OcÚ

LESNÁ PEDAGOGIKA - 3. A    s Ing. Vanyovou

Závacká,               Porubanová

Patlíková                

počasie

 

 

 

 

 

ŠKD

  TAJOMSTVÁ LESA - kreslenie, rozprávanie o lesoch a ich obyvateľoch
  maľovanie na chodníku
  MAĽOVANÉ VAJÍČKO - prehliadka kraslíc vyzdobených rôznymi technikami                                                                                                                                                                • FLOORBALL - turnaj                                                                                              • BURZA hračiek, oblečenia a iných nepotrebných vecí - 26. 4.

 

Ďalšie úlohy:

  plnenie prierezovej témy  V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ  DUCH

2. stupeň

 

  plnenie prierezovej témy   ZEM NIE JE NA JEDNO POUŽITIE

1. stupeň

 

• triedne kolá súťaže  Slávik Slovenska

učitelia HUV

 

• účasť DFS Štvorlístok na festivale v Partizánskom 1.-3. mája

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOTENIE   PLÁNOVANÝCH   AKTIVÍT  v šk. roku  2013/2014

MÁJ

 

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

 

ŠT                             1. 5.

ŠTÁTNY SVIATOK - Sviatok práce

 

 

ŠT-SO                  1. - 3. 5.

Účasť DFS ŠTVORLÍSTOK na festivalovej prehliadke

Sabová                                Orságová

Partizánske

PI                  2. 5.

DO PRÍRODY SO STARÝMI RODIČMI - 1. st. smer Ku kyselke

Závacká

 

DO PRÍRODY - účelové cvičenie 2. stupeň-  smer Kyselka, Patlíková

Masaříková                           

 

PO                       5.  5.

PRACOVNÁ PORADA

všetci pg. zamestnanci

6. B

ST                        7. 5.

KOMPARO 4 - testovanie žiakov 4. ročníka

Závacká

4.A, 4.B

KOMPARO 6 - testovanie žiakov 6. ročníka

Masaříková                            Závacká

6.A, 6.B

ŠT                             8. 5.

ŠTÁTNY SVIATOK - Deň víťazstva nad fašizmom

 

 

PI                           9. 5.

REGIONÁLNY DEŇ - tematické vyučovanie + exkurzie na hrady Trenčín a Beckov

všetci pg. zamestnanci

 

 

LESNÁ PEDAGOGIKA - 3. A    s Ing. Vanyovou

Porubanová

Selec

NE                     11. 5.

DEŇ MATIEK - kultúrny program žiakov MŠ a ZŠ

vedenie školy          Orságová

KD

PO                     12. 5.

Vzdelávanie PKR - Riadenie školy a šk. zariadenia

Masaříková, Poláčková, Závacká

MPC  TN

NE                     18. 5.

PRVÉ SVäTÉ PRIJÍMANIE - žiaci 3. ročníka

Marko

kostol

PI            23.5.

Správaj sa normálne

Adámiková

5.A/B

SO                24. 5.

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

vedenie školy         

DCH  v oboch budovách

na OcÚ

ST         28.5.

MAJÁLES - prehliadka žiackej tvorivosti; oslava Dňa detí; karnevalový sprievod

 

 

ŠT         29.5.

Exkurzia do HAZZ v Trenčíne; 7. ročník

Dudáková, Bučková

 

PI             30. 5.

STRETNUTIE PRIATEĽOV - výchovný koncert

Sabová

KD

 

 

 

 

 

Pripravované akcie:

 

 

 

ŠKD

  JA A MOJA RODINA - výroba darčekov ku Dňu matiek a Dňu rodiny
  Vychádzka do prírody
  MISS BÁBIKA - súťaž                                                                                                                                                                • 745. výročie obce - tvorba básničiek, príbehov, kresieb...

 

Ďalšie úlohy:

  v rámci výzdoby KD na STRETNUTIE PRIATEĽOV môžu vyučujúci prezentovať výtvarné práce, projekty, výrobky zo školskej a remeselnej dielne

všetci pg. zamestnanci

 

  aktivity k 745. VÝROČIU ZALOŽENIA OBCE

všetci pg. zamestnanci

 

  plnenie prierezovej témy   ZEM NIE JE NA JEDNO POUŽITIE

všetci pg. zamestnanci

 

• plnenie prierezovej témy  NEĎALEKO OD TRENČÍNA

všetci pg. zamestnanci

 

 

• príprava na TURNIANSKE OLYMPIJSKÉ HRY

vyučujúci TEV a TSV

 

 

 

VYHODNOTENIE   PLÁNOVANÝCH   AKTIVÍT  v šk. roku  2013/2014

 

JÚN

 

 

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

 

SO-NE                             31.5.-1.6

STRETNUTIE PRIATEĽOV - hlavný večerný program

Sabová                                Orságová

KD

PO                      2. 6.

PLANÉTA VEDOMOSTÍ - inšpiračný seminár

Závacká

5. B

PRACOVNÁ PORADA

všetci pg. zam.

školenie BOZP

všetci zamestnanci

ST a PI                4. a 6. 6.

Vzdelávanie PKR - Tvorba ŠkVP pre žiakov so ŠVVP v ŠKD

Balážová

MPC  TN

ST              4.  6.

NÁVŠTEVA budúcich PIATAKOV  v 4. B triede

Dovinová                     Páleš

telocvičňa

PI - NE                 6. - 8. 6.

Účasť DFS ŠTVORLÍSTOK na festivalovej prehliadke

Sabová                                Orságová

Bojkovice

ŠT                                           5. 6.

ŠKOLA NA DOTYK - tablety do škôl - inšpiračný seminár

Závacká

Bratislava

Vzdelávanie PKR - Riadenie školy a šk. zariadenia

Masaříková                        Poláčková

MPC  TN

VÝLET  6. A + 6. B  (divadelné predstavenie)

Filáčková                                        Boková

Bratislava

PI                                              6. 6.

TESTOVANIE ČÍTANIA v 1. ročníku

Závacká

 

SPRÁVAJ SA NORMÁLNE - projekt PZ s p. Adamíkovou

Masaříková                       

5. A + 5. B

UT                       10. 6.

PORADA RIADITEĽOV

Sabová

TN

FOTOGRAFOVANIE  tried

Závacká

 

ST                                     11. 6.

VÝLET  3. A + 4. A  (plavba loďou, SNM, Bibiana)

Porubanová                            Závacká

Bratislava

ŠT                             12. 6.

VÝLET 7. A + 7. B  + 8. A + 8. B + 9. B

tr. uč.

Viedeň

PI                           13. 6.

VÝLET  5. A + 5. B

Burianová                   Sieklová

Bratislava

PO - PI                   16.-20.6.

ŠKOLA V PRÍRODE  2. B + 3. B

Zelenková                    Martiníková

Vršatec -                                                          - Pruské

ST                                  18. 6.

ATESTAČNÉ VZDELÁVANIE k 1. kvalifikačnej skúške

Filáčková                                        Šašinková, Oprchalová

MPC  TN

NÁVŠTEVA PREDŠKOLÁKOV v 1. triede

Závacká

1.A + 1.B

PO                     23. 6.

VÝMENA UČEBNÍC medzi ročníkmi

Zelenková                    Ďurčová + tr. uč.

 

PEDAGOGICKÁ RADA - klasifikačná konferencia

všetci pg. zam.

5. B

UT - ST                       24.-26. 6.

OLYMPIÁDA - súťaže, vyhodnotenie

Hálová                         Páleš

 

UT          24. 6.

ZR s rodičmi budúcich prvákov

Dovinová                     Závacká

4. A + 4. B

ST           25. 6.

VÝLET 2. A + 2. B

 

 

ŠT                                      26. 6.

ROZLÚČKA SO ŠKOLOU - prijatie u starostu obce

vedenie školy  +                                        tr. uč. 9. roč.       

OcÚ

PI                      27. 6.

SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

všetci pg. zamestnanci

KD

SO                     28. 6.

OSLAVA  745. výročia obce

vedenie školy    

futbalové                               ihrisko

PO                      30. 6.

PRACOVNÁ PORADA - vyhodnotenie uplynulého šk. roka

všetci pg. zamestnanci

 

Pripravované akcie:

 

 

 

ŠKD

  NAŠA DEDINKA - výstava literárnej a výtvarnej súťaže
  ROZLÚČKA SO ŠTVRTÁKMI
  LETNÝ ŠPORTOVÝ DEŇ                                                                                                                                                              • výroba pozdravov ku DŇU OTCOV

 

 

 

 

 

 

Ďalšie úlohy:

 

  plnenie prierezovej témy   NEĎALEKO OD TRENČÍNA - návštevy v Kušnierovci

 

  aktivity k 745. VÝROČIU ZALOŽENIA OBCE

 

 

  plnenie prierezovej témy   ZEM NIE JE NA JEDNO POUŽITIE

  prezentácie ročníkových projektov

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

 

A.     Silné stránky školy

 • inovatívny a perspektívny vyučovací proces
 • výborné materiálno – technické vybavenie školy, prístup k výpočtovej technike, možnosť vyučovania za pomoci najnovšej IKT ( 18  interaktívnych tabúľ)
 • ochota vedenia školy pri materiálnom zabezpečení pomôcok
 • mladý, perspektívny, kvalifikovaný pedagogický zbor
 • dlhodobá starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a s deťmi s poruchami správania
 • štyri  asistentky učiteľa pomáhajú zdravotne znevýhodneným žiakom
 • výhodná poloha
 • pozitívna klíma na vyučovaní i v pedagogickom kolektíve
 • individuálne vnímanie žiakov
 • individuálny prístup k žiakom vo vyučovacom procese
 • triedy s primeraným počtom žiakov
 • využívanie najmodernejších progresívnych vzdelávacích postupov, zanietenosť a aktívna angažovanosť pedagógov
 • ochota pedagógov pracovať na svojom profesijnom a odbornom raste
 • kvalitná strava, možnosť detí stravovať sa zdravo v rámci desiatej
 • účasť na tvorivých a zaujímavých projektoch
 • kultivovanosť vo vzájomných vzťahoch
 • nadštandardné spektrum ponuky krúžkov a voľno-časových aktivít
 • estetické prostredie školy a blízkeho okolia
 • ústretovosť nepedagogickej časti personálu školy
 • spolupráca s obcou, radou školy a výborom rodičovského združenia
 • spolupráca so spoločenskými organizáciami v obci
 • bezbariérový prístup do školy

B.       Slabé stránky školy

 • školská jedáleň je v zastaralých prenajatých priestoroch(12 rokov riešime so zriaďovateľom nové priestory, ktoré sa pre nedostatok financií nezabezpečili)
 • opakované problémy vyplývajúce z nedostatku učebníc
 • chýbajúce samostatné šatne školy


               C. Príležitosti, možnosti, šance

 • spolupráca so sponzormi, čerpanie fondov a získavanie prostriedkov prostredníctvom projektov
 • pravidelná spolupráca so špecialistami na poli prevencie a riešenia výskytu socio-patologických javov;  možnosť spolupráce so školským špeciálnym pedagógom
 • družobná spolupráca a výmenné pobyty so školou v zahraničí
 • dôsledné využívanie možností vlastného vzdelávacieho programu školy

            D. Ohrozenia, obavy 

 • pokles aktivít spojených so samofinancovaním zo strany rodičov v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy (viď. náklady na exkurzie, školské výlety...)
 • nezáujem o vzdelávanie zo strany žiakov, niektorých rodičov  a nedocenenie hodnoty vzdelania zo strany spoločnosti; celková devalvácia vzdelania podloženého  skutočnými vedomosťami a poznatkami
 • odchod špecialistov na niektoré predmety v dôsledku finančného  podhodnotenia zo strany spoločnosti
 • plytvanie tvorivého potenciálu pedagógov na plnenie neúmerných byrokratických povinností, nepriamo súvisiacich so samotným pedagogickým procesom
 • konflikty s rodičmi a žiakmi, nebezpečenstvo slovného a fyzického napadnutia
 • strata zamestnania
 • zvládnutie ťažkých stresových situácií, zdravotné riziká a nebezpečenstvo vyhorenia
 • feminizácia školstva
 • rýchle zastaranie výpočtovej a didaktickej techniky
 • pokles demografickej krivky a úbytok žiakov
 • racionalizačné opatrenia v školstve majúce za následok rušenie pracovných miest a nárast počtu žiakov v triedach

 

 

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

44 žiakov 9. ročníka bolo prijatých na stredné školy. Väčšina z nich na tie školy, ktoré si vybrali na prvom mieste. Je to zásluha vyučujúcich, ktorí dôsledne pripravili žiakov na testovanie i prijímacie skúšky. Je to úspech mnohých žiakov, ktorí sa zodpovedne pripravovali na testovanie, ktorí sa zodpovedne pripravovali na vyučovanie i na skúšky, spolupracovali s učiteľmi, boli zodpovední voči sebe, rodine i škole. Jedna žiačka 8. ročníka blal prijatá na súkromné gymnázium. Traja žiaci 5. ročníka boli prijatí na osemročné gymnázium.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Cvičenie pre zdravie191Jarmila Sýkorová
Cykloturistika 5. - 9. roč. 302Mgr. Alexandra Hálová, Mgr. Terézia Bučková
DFS Štvorlístok I. 251Mgr. Tomáš Mego, Jakub Závodský
DFS Štvorlístok II.191Simona Vaneková, Ing. Peter Zajac
DFS Štvorlístok III.351PaedDr. Beáta Sabová, Mgr. Dagmar Orságová
Enviro krúžok 5. - 9. roč. 221Mgr. Barbara Samáková
Florbal chlapci 5. - 9. roč. 241Miroslav Hála
Futbal 1. - 9. roč. 302Pavol Čahoj
Gitarový krúžok 4. - 9. roč. 302Mgr. Katarína Masaříková
Keramika a výtvarná tvorba I. 141Mgr. Michaela Holíčková
Keramika a výtvarná tvorba II., III292Mgr. Zuzana Balážová
Krúžok ručných prác 3. - 8. roč. 161Jarmila Hudeková
Letecko-modelársky klub 1. - 9. roč. 121Mgr. Vladimír Zvalený
Mladý požiarnik 1. - 9. roč. 111Ján Bulejka
Nebojme sa angličtiny 3. - 5. roč. 121Mgr. Tatiana Ferancová
Robolab 6. - 9. roč. 121Mgr. Peter Páleš
Šachový krúžok 1. - 9. roč.151Emanuel Polák
Škola hrou s inter. tabuľou - 2. B151PaedDr. Milena Mutňanská
Športový krúžok - chlapci 1. - 2. roč. 181PaedDr. Milena Mutňanská
Športový krúžok bedminton/aerobik 5. - 9. roč. 262PaedDr. Dagmar Orságová
Športový krúžok chlapci 3. - 4. roč. 221Mgr. Tomáš Mego
Turistika 3. - 9. roč. 312Mgr. Alexandra Hálová, Mgr. Janka Poláčková
Tvoriví štvrtáci - 4. B211Mgr. Martina Martiníková
Učíma sa pre život SJL 9. B 161PaedDr. Dagmar Orságová
Učíma sa pre život MAT 9. A231Mgr. Terézia Bučková
Učíma sa pre život SJL 9.A201Mgr. Monika Oprchalová
Učíme sa pre život MAT - 9. B111Mgr. Katarína Šašinková
Výtvarný krúžok 1. - 4. roč. 161Mgr. Mária Godovičová
Zvedavček I. 181Mgr. Katarína Marková
Zvedavček II.181Mgr. Monika Serišová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI - ZŠ

Spolupráca s Rodičovským združením pri ZŠ s MŠ Trenčianska Turná:

- Plenárne a triedne rodičovské združenia

- Prizývanie vedenia školy na zasadnutia výboru RZ

- Predkladanie dokumentov školy na prerokovanie a pripomienkovanie

- Spolupráca pri získavaní 2% z daní

- Zber papiera v škole - financie idú na účet občianskeho združenia RZ

- Finančná podpora školských aktivít

- Materiálno-technické vybavenie školy - finančná pomoc (zakúpenie nábytku, kníh, odmien pre žiakov, počítačov)

- Personálna pomoc pri zabezpečovaní mimoškolskej činnosti (karneva, festival Stretnutie priateľov, ...)

- Odborné konzultácie pri riešení technických problémov školy

Iné aktivity:

- Športová hala pre rodičov s deťmi - 2 krát do týždňa

- Pomoc rodičov pri úprave okolia školy

- Spolupráca pri ubytovaní účastníkov festivalu stretnutie priateľov

- Sponzorské dary, estetizácia prostredia školy

- Individuálne konzultácie rodičov a pedagógov pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov žiakov

- Spolupráca pri profesijnej orientácii žiakov 9. ročníka

- Cesta rozprávkovým lesom - zabezpečenie občerstvenia pre všetkých účastníkov

- Karneval -zabezpečenie občerstvenia

Spolupráca s Radou školy

Podpora aktivít škol

Prerokovanie a schválenie plánu školy

Prerokovanie a schválenie výchovného programu a vzdelávacích programov

Riešenie problémových situácii

Finančné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu

Realizácia konkurzu na riaditeľa školy

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

SPOLUPRÁCA S VEREJNOSŤOU

Naša otvorená učiaca sa škola je stánkom celoživotného vzdelania, výchovy, kultúry, športu a celoživotného vzdelania, športových inštitúcií a organizácií ako i mimovládnych organizácií.

Aktivity školy pre verejnosť

• športová hala a školské ihriská sú otvorené pre verejnosť denne,

• základná umelecká škola - zriadili sme ju v spolupráci so ZUŠ v Nemšovej, aby rodičia nemuseli cestovať s deťmi do ZUŠ Trenčín; o školu je veľký záujem, úspešne pracuje hudobný, spevácky, výtvarný a tanečný odbor; i dospelí navštevujú ZUŠ,

• medzinárodný detský folklórny festival Stretnutie priateľov - 16. ročník,

• kultúrne vystúpenia žiakov školy pri slávnostných podujatiach obce: Vianočný koncert, Obecné fašiangy, Deň matiek, Vítanie detí do života,

• vystúpenia detí v klube dôchodcov, Dome opatrovateľskej služby, pri obecných podujatiach

Školský klub detí:

zorganizovanie Lampionoveho sprievodu v uliciach obce z príležitosti sviatku sv. Martina, patróna

turnianskej farnosti

zorganizovanie Cesty rozprávkovým lesom pre všetky deti obce v areáli Patlíková

zhotovenie darčekov /práca s hlinou/ pre potreby a reprezentáciu obce

Spolupráca s miestnymi organizáciami

• Obec Trenčianska Turná podporuje a spolufinancuje všetky rozvojové projekty školy, škola má k dispozícii kultúrny dom i s kuchyňou

• Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Trenčianska Turná podporuje finančne rozvojové projekty, je spoluorganizátorom fašiangového karnevalu, spravuje financie zo zberov, vyhodnocuje zbery, odmeňuje deti, nakupuje pomôcky, pripomienkuje školský vzdelávací program a plán školy. Vyjadruje sa k exkurziám, školským výletom, školám v prírode, realizuje majáles pre rodičov, podporuje a schvaľuje výchovné koncerty. Spravuje 2% z dane (nakúpili sme nové počítače do PC2), zúčastňuje sa na aktivitách školy, rodičia pečú koláče a zákusky na festival, pomáhajú pri obsluhe festivalových hostí.

• Klub dôchodcov v Trenčianskej Turnej - spolupráca v regionálnej výchove, driapanie peria, spomienky babiek a dedkov na život, dedkovia a babky nás sprevádzajú na turistických pochodoch v chotári obce v rámci didaktických hier a účelových cvičení, seniori nám odovzdávajú v piesňach, tancoch a riekankách zvyky a tradície našich predkov, učia nás ľudové hry, učia nás tancovať autentické, turnianske tance.

• MO Slovenského Červeného kríža - realizujú v jednotlivých triedach besedy, prednášky i praktické ukážky prvej pomoci

• MO Únie žien Slovenska - zabezpečuje pre žiakov prehliadky v dedinskom folklórnom múzeu Kušnierovec

• MO Matice slovenskej - podporuje festival Stretnutie priateľov, umelecké aktivity žiakov

• podpora miestnych podnikateľov, firiem, občanov - podpora aktivít školy

Spolupráca s MO klubu zdravotne postihnutých

Spolupráca so strednými školami, vysokými školami a inštitúciami

• Stredná strojárska škola Trenčín - organizuje medzinárodnú súťaž Trenčiansky robotický deň, na ktorom sa naši žiaci zúčastnili 6-krát a vždy s významnými úspechmi v kategórii rýchlostných modelov.

• So všetkými strednými školami v Trenčíne i blízkom regióne spolupracuje výchovná poradkyňa v rámci profesionálnej orientácie deviatakov. Výchovní poradcovia stredných škôl realizujú v našej škole besedy pre žiakov i rodičov, aby mali čo najviac informácií a správne sa rozhodli pri výbere povolania

• Spolupráca s CPPPaP v Trenčíne: na škole máme 14 začlenených a 20 zohľadňovaných žiakov, ktorí pre rôzne poruchy učenia potrebujú individuálny prístup, odbornú pomoc špeciálneho pedagóga; špeciálny pedagóg poskytuje odborné rady našim učiteľom podľa potreby, schvaľuje individuálne učebné plány, poskytuje konzultácie rodičom

• Spolupráca so Špeciálnou školou v Trenčíne, ktorá poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo, žiakom poskytuje pravidelné terapie, ktorých sa zúčastňujú s rodičmi

• Spolupráca s MPC v Trenčíne, ktoré ponúka pestrý vzdelávací program pre učiteľov, pravidelne nás e-mailom informuje a pozýva na vzdelávacie aktivity

• Spolupráca s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Trnečíne (spoločné projekty, besedy)

• Spolupráca s regionálnymi médiami - prezentácia činnosti ško

Záver

Vypracoval: PaedDr. Beáta Sabová

V Trenčianskej Turnej, 20. júla 2015

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Vyjadrenie rady školy

Riaditeľka školy predložila správu rade školy na prerokovanie dňa

Rada školy nemala k správe žiadne pripomienky. Predseda rady školy Mgr. Štefan Marcinek poďakoval vedeniu školy i zamestnancom školy za úspešný školský rok 2014/2015

Schválenie zriaďovateľom školy

Správa bola predložená riaditeľkou školy obecnému zastupiteľstvu a prerokovaná na obecnom zastupiteľstve 29. 10. 2014. Bola schválená uznesením, ktoré je prílohu správy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Trenčianska Turná
  Trenčianska Turná Bánovská ul. 30
 • 032/6585221

Fotogaléria