Navigácia

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
Adresa školy913 21 Trenčianska Turná
Telefón032/6585221 mobil: 0908928775
E-mailskola@zstrencturna.edu.sk
www stránka školyzstrencturna.edu.sk
ZriaďovateľObec Trenčianska Turná

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr.Beáta Sabová03265852210908928775bea.sabova@gmail.com
ZRŠ - 1- st. ZŠMgr. Oľga Závacká09039669390908928775ozavacka@gmail.com
ZRŠ - 2. st. ZŠMgr. Katarína Masaříková09034609110908928775masarina@gmail.com
ZRŠ - MŠPhDr. Alena Porubanová03265851830901704879a.porubanova@gmail.com
Vedúca ŠKDMgr. Janka Poláčková03265852210908928775jane.johanka@gmail.com
Vedúca ŠJJanka Kubišová0326585413-jana.kubisova@szm.com
Vedúca THÚJanka Filinová03265852210915202523 

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaPaedDr. Renáta Bieliková
pedagogickí zamestnanciPaedDr. Milena Mutňanská
 Božena Chudadová
ostatní zamestnanciJanka Maňová
zástupcovia rodičovIng. Peter Boleček
 Mgr. Mária Smolková
 PaedDr. Renáta Bieliková
 Mgr. Dalibor Laborecký
zástupca zriaďovateľaIng. Adriana Závodská
 Ing. Mgr. Martin Chorvát
 Mgr. Vladimír Zvalený
 Mgr. Štefan Marcinek

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 378

Počet tried: 18

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22222222218
počet žiakov414046344539444544378
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2013: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2013: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2014

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJAjPCBIOCzMCSJDEJETVFJnFRJFYZGEGHUVCHEIFVINF
1.A1     1    1   
1.B1     1    1   
2.A1,14          1 1,05 
2.B1,32     1    1 1 
3.A1,63     1    1 1 
3.B1,71     1    1 1 
4.A1,89          1 1 
4.B1,5     1    1,06 1 
5.A2 1,48  1,57    1,811  1
5.B1,7 1,35  1,521   1,71  1,04
6.A2,1 1,9  2,43  1,42,141,861   
6.B2,42 1,74  1,891 21,8421   
7.A2,24 1,77  2,14  2,182,322,1812 1,1
7.B2,59 2  2,361 2,72,642,3612 1,23
8.A2,67 2,25  2,46  2,922,462,58 2,67 1,38
8.B2,38 1,81  2,241 2,442,292,1 2,24 1,14
9.A2,96 2,91  2,43  2,62,913,04 2,22 1
9.B2,81 1,95  2,481 2,732,192,76 1,95 1

TriedaKAJKAJnMATNBVNEJNJnNJvOBNOBVPCVPRBPRBPsPPsPnPVC
1.A  11           
1.B  11           
2.A  1,291           
2.B  1,161           
3.A  1,671           
3.B  1,711           
4.A  1,671          1
4.B  1,691          1
5.A  1,951   1,05       
5.B  1,831   1,13       
6.A  2,4811,63  1,19      1
6.B  2,3211,17  1,42      1
7.A  2,1412,44  1,71       
7.B  2,8612,42  1,82       
8.A  2,3312,5  1,29       
8.B  2,8611,82  1,1       
9.A  2,9112,38  2,39       
9.B  2,3312,5  2,05       

TriedaXCBXCDPCFXCGXCMXSJPRPPDAPJKPrP1SJLSPRSGNSon
1.A       1   111 
1.B       1   111 
2.A       1,05   1,3311 
2.B       1,21   1,4711 
3.A       1,38   1,5411 
3.B       1,14   1,7611 
4.A       1,72   1,7811 
4.B       1,31   1,6311 
5.A           2,191  
5.B           1,911  
6.A           2,331  
6.B           2,471  
7.A           2,551,05  
7.B           2,731  
8.A           2,961  
8.B           2,571,05  
9.A  1,65        3,091  
9.B  1,14        2,571  

TriedaSEETEHTHDTSVTEVVLAVUMVYVZTVZEM
1.A    1  1  
1.B    1  1  
2.A    11 1  
2.B    11,21 1  
3.A    11,42 1  
3.B    11,67 1  
4.A    11,61 1  
4.B    11,5 1  
5.A   1,05   1  
5.B   1   1  
6.A   1   1  
6.B   1   1  
7.A1 11   1  
7.B1 1,091   1,09  
8.A1 11  1   
8.B1,05 1,051  1,1   
9.A   1,22      
9.B   1      

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A212001
1.B202000
2.A212100
2.B191900
3.A242400
3.B222101
4.A181800
4.B161600
5.A222101
5.B232300
6.A212100
6.B191900
7.A222200
7.B222200
8.A242400
8.B212010
9.A232300
9.B212100

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A2166731,7666731,7600,00
1.B20103751,85103751,8500,00
2.A21104649,81104649,8100,00
2.B19103354,37103354,3700,00
3.A24132455,17132455,1700,00
3.B2258226,4558226,4500,00
4.A1876842,6776842,6700,00
4.B1685153,1985153,1900,00
5.A22134761,23134761,2300,00
5.B23147964,30147964,3000,00
6.A21119957,10119957,1000,00
6.B19136371,74136271,6810,05
7.A22204693,00197989,95673,05
7.B22192687,55192687,5500,00
8.A24196581,88196581,8800,00
8.B21191090,95189890,38120,57
9.A23209090,87208990,8310,04
9.B21193492,10193492,1000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9KurzSpolu
Počet tried v ročníku222222222 18
ISCED12222      8
ISCED2    22222 10

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Prvého ročníka2  
Bežných tried16  
    
Spolu18  

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učitelia ZŠ02929
vychovávateľov044
asistent učiteľa, špec. ped.011
učitelia MŠ088
spolu04242

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Vyhodnotenie aktivít a súťaží Na 1. STUPNI

 

Pytagoriáda 2013-  P3, P4  - 3. a 4. ročník

Žiak

Trieda

Kategória

Úspešnosť šk.kolo

Úspešnosť obvodové kolo

Ema Lacková

3.A

 P3

1.miesto

úspešný riešiteľ

Patrik Fabo

4.A

P4

1. miesto

úspešný riešiteľ

 

Vesmír  očami detí  výtvarná súťaž okresné kolo

Kategória

Meno/Dielo

Umiestenie

Trieda

Žiaka/žiačku pripravovala

II.1.-4. roč.

 

 

Klára Oravcová

Postup do celoslovenského kola

3.B

J. Dovinová

 

Príroda a životné prostredie – výtvarná súťaž okresné kolo
Ocenené práce mali

Meno

Kategória

Trieda

Umiestenie

Žiaka/žiačku pripravovala

Lucia Vavrušová

1.st.

2.B

Ocenenie

M. Martiníková

 

I.     kategória - Hviezdoslavov Kubín (školské kolo),  22.2. 2013

Kategória

Umiestenie

Meno

Trieda

Žiaka/žiačku pripravovala

I.       poézia

1.

Richard Vonkomer

4.B

M. Mutňanská

2.

Ema Lacková

3.A

O. Závacká

3.

Alexander Fábik

4.B

M. Mutňanská

 Obvodové kolo – účasť bez umiestnenia

I.kategória - Hviezdoslavov Kubín (školské kolo), 22.2. 2012

Kategória

Umiestenie

Meno

Trieda

Žiaka/žiačku pripravovala

II.    próza

1.

Ema Trnavská

3.B

J. Dovinová

2.

Alica Sýkorová

4.A

M. Rovňanová

3.

Jakub Oravec

4.A

M. Rovňanová

 

Slávik Slovenska – školské kolo: 1.stupeň

Meno

Trieda

Umiestenie šk.kolo

Umiestnenie obv.kolo

Ema Lacková

3.A

1.miesto I. kategória

účasť

Hana Siváková

4.A

1.miesto II. kategória

účasť

Ida Rapaičová

2.A

2.miesto  I. kategória

účasť

Diana Bočáková

3.B

3. miesto I. kategória

 

Gabriela Vendžúrová

 

3.miesto II. kategória

 

 

Realizované aktivity

 

Názov akcie, miesto

Trieda

Termín uskutočnenia

Implementácia prierez. témy Bezpečne do školy Dopravný deň – ukážky prác hasičov, dopr. ihrisko, prednášky o prvej pomoci

1. stupeň

21.9.2012

Vystúpenie cirkusu Jacko (telocvičňa ZŠ)

1. stupeň

3.10.2012

Návšteva výstavy exotického vtáctva KD

1. stupeň

5.10.2012

Exkurzia Kušnierovec Trenč. Turná

1. a 2. ročník

18.10..2012

Exkurzia Hvezdáreň Hlohovec + Prírodovedno-vlastivedné museum Hlohovec

4. ročník

 

10.10 2012

 

Vystúpenie pre seniorov

Žiaci 4.B,2.B,3.A

23.10.2012

Náučná vychádzka do okolia obce  - spoznávanie chotára v sprievode seniorov

1.stupeň

24.10.2012

Tematické vyučovanie Strom

1. stupeň

21.10.-25.10.2012

Návšteva divadelného predstavenia v Trnave a v Nitre

3.A, 2.B, 1.B

2.A, 3.B

7.12.2012

11.10.2012

Vystúpenie pre občanov v rámci adventu

1. stupeň

9.12.2012

Výchovný koncert k multimediálnej výchove – Paulína Ištvancová

1. stupeň

19.12.2012

Implementácia prierez. témy vianočné vystúpenia tried Od srdca k srdcu

1. stupeň

21.12.2012

Implementácia prierez. témy Nedajme vtáčkom zahynúť – vystúpenie sokoliarov s dravými vtákmi (telocvičňa ZŠ)

1. stupeň

30.1.2013

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

2.-4. ročník

22.2.2013

Exkurzia do výrobne Vaspo - výroba obkladového kameňa

3.A,B

8.3.2013

Mesačný project S knihou nie si nikdy sám! ( Marec – mesiac knihy) + Týždeň s rozprávkou, povesťou, bájkou …

1. stupeň

Marec 2013

Návšteva obecnej knižnice

1. stupeň

21.- 22.3.2013

Týždeň informácií o mozgu – čítanie s porozumením

4.A, B

3.2013

Implementácia prierez. témy Zem nie je na jedno použitie - Tematické vyučovanie Svetový deň vody, Svetový deň lesa

1. stupeň

21.3. a 22.3.2013

Implementácia prierez. témy Od srdca k srdcu a Neďaleko od Trenčína – regionálna výchova veľkonočné zvyky a tradície – tematické vyučovanie

I. stupeň

27.3.2013

Vystúpenie žiakov 2.B s dramatizáciou príbehu O neposlušných kozliatkach pre triedy 1. stupňa

2.B

16.4.2013

Výchovný koncert ku dňu Zeme Živá voda

1. stupeň

22.4.2013

Komparo pre žiakov 4.ročníka

4.A,B

3.5.2013

Beseda s lekárkou o ústnej hygiene

1.A,B a 2.A,B

22.5.2013

Implementácia prierez. témy Od srdca k srdcu a Neďaleko od Trenčína – regionálna výchova Majáles, MDD

1. stupeň

29.5.2013

Bezpečne do školy Beseda a vzdelávací program s policajtkou

2:A,B

30.5.2013

Návšteva Galérie Bazovského – tvorivé dielne

3.B

30.5.2013

Implementácia prierez. témy Od srdca k srdcu a Neďaleko od Trenčína – regionálna výchova folklórny festival Stretnutie priateľov

1. stupeň

31.5.2013

Škola v prírode Sv. Jur

Škola v prírode Martinské hole, hotel Belez

3.A, 2.B, 1.A,B

4.A, 4.B

10.6.-14.6.2013

17.6.-21.6.2013

Exkurzia Vlastivedné múzeum Sv. Jur

Účastníci ŠvP 3.A, 2.B, 1.A,B.ročník

12.6.2013

Exkurzia kult. pamiatka Červený kameň

učastníci ŠvP Sv. Jur 3.A, 2.B, 1.A,B

14.6.2013

Koncoročný výlet spojený s návštevou divadelného predstavenia Trenčiansky hrad

1.A, 1.B

13.6.2013  

Koncoročný výlet Košariská, Mohyla M.R. Štefánika, farma Lubina

2.A, 3.B

20.6.2013

Lesná pedagogika

3. ročník

12.6. a 21.6. 2013

Plavecký výcvik, ZŠ Novomestského ulica Trenčín – Juh, Mestská plaváreň Trenčín

3. ročník

19.4.-7.6.2013

Olympiáda

1. stupeň

24.6.2013

Vypracovala. Mgr. Martina Martiníková – vedúca metodického združenia

 

Vyhodnotenie súťaží na druhom stupni

Výsledky súťaží prírodovedných predmetov

Geografická olympiáda: žiakov pripravovala Mgr. Hrnčárová Vachánková

školské kolo:    3 žiaci

9.A – Janka Balajová;

6.B – Andrej Srnka, Anita Bolechová

Žiaci boli úspešnými riešiteľmi školského kola  a postúpili do okresného kolo.

okresné kolo:   3 žiaci

9.A – Janka Balajová; získala 51,5 bodov (teoretická časť 21, praktická časť 16 a miestna krajina 8,5). Umiestnila sa na 10. mieste.

6.B – Andrej Srnka; získal 58 bodov (teoretická časť 27, praktická časť 27 a miestna krajina 4). Umiestnil sa na 11. mieste.

6.B – Anita Bolechová; získal 54 bodov (teoretická časť 17, praktická časť 30 a miestna krajina 7). Umiestnila sa na 14. mieste.

Výsledky jazykových olympiád

 

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

Komisia: Mgr. M. Filáčková, Ing. D. Danišová

kategória 1A (5. - 7. ročník)

Počet účastníkov: 6

Dátum: 7. 12. 2012 

Umiestnenie:                                          

1.       Martina Fábiková, 7.A (52,50 bodov)- maximálny počet bodov: 70, postup

do  vyššieho kola

       2.   Alexander Bulko, 7. B (49,50 bodov)

       3.   Dominik Klement , 7. A (28 bodov)

Kategória 1B (8. - 9. ročník)

Počet účastníkov: 7

Dátum: 7. 12. 2012

Umiestnenie:

1.       Zuzana Poláčková, 9. A (51 bodov)- maximálny počet bodov: 70, postup

 do  vyššieho kola

2.      Timea Pilipová, 9. A (40,5 bodov)

3.      Jana Balajová, 9. A (36,5 bodov)

Obvodné kolo – Trenčín, ZŠ Novomeského

Dátum: 17. 1. 2013

Kategória 1A : Martina Fábiková- 5. miesto

Kategória 1B: Zuzana Poláčková- 7. miesto

 

Olympiáda v nemeckom jazyku- školské kolo

Komisia: Mgr. K. Boková

Dátum: 17. 12. 2012

Počet súťažiacich: 11 (žiaci 7. a 8. ročníka)          

Umiestnenie:

1.      Viktória Hrnčárová,7. B  (63 bodov)

2.      Kristína Humeníková, 7. B  (62 bodov)

3.      Petra Káčerová, 8. B  (59 bodov)

Vypracovala: Mgr. Terézia Bučková

 

Olympiáda vo francúzskom jazyku – školské kolo

Komisia: Mgr. M. Fraňová

Počet účastníkov: 4

Umiestnenie:

1.      miesto: Martina Fábiková, 7.A

2.      miesto: Karolína Blažejová, 9. A

3.      miesto: Dominika Starečková,7. A

Víťazi školského kola boli odmenení knižnou odmenou a účastníci, ktorí sa zúčastnili obvodného kola olympiády v ANJ špeciálnou knižnou odmenou, schválenou na  záverečnej klasifikačnej porade 24. 6. 2013.

 

Vyhodnotenie matematických súťaží

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Okresné kolo:

Kategória Z5

– účastníci – Oliver Vlk, Dorota Fraňová, Kristína Jurigová, Dávid Talian, Michal Chorvát, Lukáš Beďač

Kategória Z6

– účastníci – Palatinusová Timea (úspešná riešiteľka 8.-9.miesto), Veronika Micková

Kategória Z7

– účastníci – Alexander Bulko (úspešný riešiteľ 5.-6.miesto), Dominik Klement

Kategória Z9

– účastníci – Barbara Goliašová, Jana Balajová, Karolína Blažejová

 

PYTAGORIÁDA

 

Školské kolo – úspešní riešitelia:

Kategória

Trieda

Meno a priezvisko

Počet bodov za úlohy

Počet bodov za čas

Počet bodov spolu

P3

3.A

Ema Lacková

15

10

25

P3

3.A

Miška Repová

15

10

25

P3

3.A

Adam Vašek

11

10

21

P3

3.A

Marcel Mikolášek

11

10

21

P3

3.A

Táňa Klobušická

10

9

19

P4

4.A

Patrik Fabo

12

8

20

P4

4.B

Tatiana Ondrušková

14

5

19

P4

4.B

Michal Červeňan

13

6

19

P4

4.A

Tereza Fislová

11

6

17

P4

4.A

Alžbeta Fislová

10

7

17

P4

4.B

Petra Kováčová

12

4

16

P4

4.B

Jakub Vlk

11

5

16

P4

4.A

Lívia Moravčíková

10

5

15

P4

4.B

Simona Ždrnja

10

4

14

P4

4.A

Lukáš Plesnivý

11

2

13

P5

5.B

Peter Fabo

12

7

19

P5

5.B

Romana Betáková

10

8

18

P5

5.B

Filip Klobušický

10

7

17

P5

5.A

Michal Chorvát

10

5

15

P6

6.B

Natália Denemarková

13

5

18

P6

6.B

Tadeáš Kňažek

11

7

18

P6

6.B

Anita Bolechová

11

5

16

P6

6.A

Dominik Balaj

10

6

16

P6

6.A

Barbora Ranincová

12

3

15

P6

6.A

Veronika Micková

11

4

15

P6

6.B

Katarína Lehocká

11

4

15

P6

6.B

Adam Letko

10

5

15

P6

6.A

Timea Palatinusová

11

3

14

P6

6.A

Alexandra Hrnčárová

10

4

14

P7

7.A

Šimon Dudák

11

1

12

 

Okresné kolo:

P3 - účastníci – Ema Lacková, Michaela Repová

P4 - úspěšný riešiteľ: Patrik Fabo (4-6.miesto)

P6 - úspěšný riešiteľ: Tadeáš Kňažek (6.miesto)

  1. Počas školského roku mali žiaci deviateho ročníka možnosť si opakovať na hodinách krúžku– Matematika pre život. Hlavnou náplňou bola príprava žiakov na „TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA“ a príprava na prijímacie skúšky na stredné školy. 

 

Vypracovala Mgr. Katarína Dudáková

 

Vyhodnotenie súťaží výchovných predmetov

ŠPORT

SEPTEMBER

·        Cezpoľný beh

            žiačky: 1.miesto

            žiaci: 5.miesto

 -cezpoľný beh, okresné kolo staršie žiačky-1.miesto( M. Laginová, K. Fabová, H. Buleková)

- cezpoľný beh, krajské kolo staršie žiačky-2.miesto( M. Laginová, K. Fabová,  K. Blažejová

 - cezpoľný beh, okresné kolo starší žiaci-5.miesto( R.Vavruš, T.Kňažek,        P.Lipták)

NOVEMBER

·        Basketbal

            žiaci:7.miesto

            žiačky:7.miesto

- basketbal starší žiaci ,okresné kolo  7.-8. miesto

- basketbal staršie dievčatá, účasť v základnom kole

 

- florbal mladší žiaci, postup do okresného kola

- florbal straší  žiaci, postup do okresného kola                                  

DECEMBER

·        Vybíjaná dievčatá

            -vybíjaná dievčat , účasť v základnom kole

·        Florbal

                         - ORION FLORBAL CUP, obvodové kolo mladšie žiačky

                         - ORION FLORBAL CUP, obvodové kolo staršie žiačky -3.miesto

JANUÁR

·        Streľba zo vzduchovky

            starší žiaci + žiačky: 8.miesto

            -streľba zo vzduchovej pušky  miešané družstvo starších žiačok  a žiakov, okresné kolo-        8.miesto                      

FEBRUÁR     

            - lyžiarsky výcvik žiakov II. stupňa (8.ročník)

·        Volejbal

            žiačky: účasť

                                    -volejbal dievčat, účasť v okresnom kole

UMENIE

OKTÓBER     

                        -okresné kolo MY POP STAR- v II .kategórii súťažila 1 žiačka našej školy                           (J.Balajová)­- v I. kategórii súťažili 4 žiačky(D. Fraňová, D.Betáková, R.Betáková, S.Kolláriková) 1.miesto s postupom do semifinále obsadila Sandra Kolláriková žiačka 9. ročníka

NOVEMBER  

                        -semifinále súťaže MY POP STAR , Sandra Kolláriková žiačka 9.roč. umiestnenie                v TOP 20 bez ďalšieho postupu

TECHNIKA

NOVEMBER   -technická olympiáda, účasť v obvodnom  kole (umiestnenie za 7.miestom)

ŠPORT

FEBRUÁR -Inovačné vzdelávanie učiteľa telesnej výchovy: Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní

·        Florbal- ORION FLORBAL CUP

            ml. žiačky: účasť

MAREC

·        Florbal- ORION FLORBAL CUP

ml. žiaci:6.miesto

            st.žiaci:6.miesto

            st. žiačky :účasť

APRÍL

·        Malý futbal ml. žiaci- Školský pohár SFZ - účasť

·        Malý futbal ml. žiačky- Školský pohár SFZ - účasť

·        Malý futbal st. žiačky- JEDNOTA  CUP - 3.miesto

·        Malý futbal st. žiaci- JEDNOTA  CUP - účasť

·                                McDonald cup – malý futbal žiaci 1.-4. ročník - účasť

MÁJ

-plavecký výcvik žiakov 1.stupňa(zodpovedná vyučujúca  TSV  2.stupňa)

JÚN

-olympiáda žiakov 2.stupňa

-olympiáda žiakov 1.stupňa

-olympiáda dôchodcov

UMENIE

APRÍL

-školské kolo Slávik Slovenska:

 I. kategória (1.-3.roč.)

1.miesto Ema Lacková

2.miesto Ida Rapaičová

3.miesto Diana Bočáková

II. kategória ( 4.-6.roč.)

1.miesto Hana Siváková

2.miesto Dorota Fraňová

3.miesto Gabriela Vendžurová

III. kategória ( 7.-9.roč.)

1.miesto Miroslava Santová

2.miesto Jana Balajová

3.miesto Tomáš Rapaič

MÁJ

-okresné kolo Slávik Slovenska- Emma Lacková, Hana Siváková, Miroslava Santová- účasť bez umiestnenia

TECHNIKA

APRÍL

-„Trenčiansky robotický deň“- účasť žiakov krúžku Robolab s  úspešným umiestnením

            2.miesto Dominik Mrázik v kategórii DRIVER B

            3.miesto Michal Chorvát v kategórii DRIVER A

 MÁJ

- na predmete svet práce a technika žiaci zhotovovali tabuľky s názvami súborov účastných festivalu  DFS Stretnutie priateľov

 

 PK výchovných predmetov pracovala podľa stanoveného plánu, priebežne sa zapájala do súťaží vyhlásené CVČ Trenčín.

Počas 2.polroka sa aktívne žiaci  zapájali do aktivít organizované školou v rámci plnenia prierezových tém, blokových vyučovaní.

-folklórny festival DFS Stretnutie priateľov- žiaci na hudobnej výchove, občianskej výchove,       výtvarnej výchove sa aktívne pripravovali na festival, ktorý sa uskutočnil 30.5-2.6.2013. Na hudobnej výchove sa učili ľudový tanec Židovka, ktorý tancovali počas festivalových dní , nielen deti našej domácej ZŠ, ale aj hosťujúce súbory. Počas výtvarnej výchovy žiaci zhotovovali festivalové plagáty, na občianskej výchove si vysvetľovali význam priateľstva , aplikovali to pri výmenných pobytoch súborov. Učitelia telesnej výchovy prispeli k festivalovým dňom aj športovými aktivitami počas oddychu detí hosťujúcich súborov. 

 -Rok sv. Cyrila a Metoda- posledný mesiac školského roka sme venovali sv. Cyrilovi a Metodovi.

Žiaci  pod vedením svojich vyučujúcich celý školský rok pripravovali projekty, výtvarné práce, kalendár, knihy, prepisy, ktoré prezentovali tento posledný školský mesiac venovaný významným vierozvestcom.

Vypracovala: PaedDr. Dagmar Orságová – vedúca PK výchovných predmetov

 

Výsledky súťaží v predmete slovenský jazyk

Hviezdoslavov Kubín

  • Realizácia školského kola
  • Do obvodného kola postúpilo 6 žiakov – A. Bieliková postup do obvodného kola
  • Okresného kola sa zúčastnila Alexandra Bieliková

Školský rok bol zameraný na pripomínanie odkazu Konštantína a Metoda, ich prínosu do kultúrneho dedičstva Slovenska, ale i Európy. Podrobnejšie sa tejto téme venovali žiaci 9. ročníka, ktorí vyhľadali a spracovali informácie z ich života a diela vo forme zaujímavých prezentácií, vytvorili niekoľko výtvarných prác (portéty, návrhy poštových známok, pexeso, návrhy dobových kostýmov, nástenka-koláž). Práce žiaci odprezentovali a boli vystavené aj v kultúrnom dome počas Stretnutia priateľov.

Ďalšie súťaže:

            Reklama na knihu                   

            Píšem, píšeš, píšeme   

            Čitateľský žolík

            Olympiáda  z dejepisu -  úspešní riešitelia školského a  okresného kola v Trenčíne

            Súťaž ročníkových projektov 

 

Vypracovala: Mgr. Monika Oprchalová

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

PROJEKTY ZŠ

A) Dlhodobé

Projekt regionálnej výchovy: celoročný celoškolský projekt zameraný na poznávanie histórie, súčasnosti, kultúry, prírody obce a regiónu. Projekt vrcholí posledný májový víkend medzinárodným, výmenným, školským, rodinným detským folklórnym festivalom Stretnutie priateľov - 16. ročník

Škola podporujúca zdravie - podprojekt: Škola astmy a alergie - prevencia chorôb horných a dolných dýchacích ciest v spolupráci so Združením astmatikov Slovenska. V rámci projektu sme sa už 6. krát zúčastnili Celoslovenského plávania astmatikov a ich priateľov. Pre obec sme získali 20 lipiek na zlepšenie životného prostredia a športové pomôcky na dýchaciu gymnastiku v rámci vyučovania telesnej výchovy

Projekt dopravnej výchovy - v spolupráci s autoškolou Ing. Buciho Bratislava a autoškolou J. Prekopa

Poznaj sám seba a vyber si svoje povolanie - cyklus aktivít pre žiakov 8. ročníka

Správaj sa normálne - vzdelávací projekt pre žiakov 5. ročníka v spolupráci s políciou Trenčín

Triedim, triediš, triedime: triedenie odpadu v triedach ( papier, plasty, bioodpad), zbierame tetrapaky, papier a batérie

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálni-patologických javov v školskom prostredí - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Školské mlieko

Školské ovocie

B) Krátkodobé

Týždeň ovocia a zeleniny - v spolupráci so školskou jedálňou

Tekvice a tekvičky - výrobky z jesenných plodov v spolupráci s rodičmi

Týždeň hlasného čítania - čítanie s porozumením v spolupráci so Združením Orava pre demokraciu vo vzdelávaní

Čitateľský žolík

Reklama na knihu

Deň Zeme

Deň vody

Vianočný trh

Veľkonočný charitatívny trh

Školská olympiáda

Lesná pedagogika

Záložka do knihy

Moja životná cesta

Regionálny projekt: Zimné zvyky, Fašiangy, Vynášanie Moreny a letečka

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vudelávacie predmety - realizuje UIPŠ

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - MŠ SR

Projekty školského klubu detí

Cesta rozprávkovým lesom

Svätomartinský lampiónový sprievod

Farby Zeme

PROJEKTY MŠ:

- Škola podporujúca zdravý životný štýl.

- Zdravý úsmev a zdravé ďasná.

- Rastieme zdravo - Adamko.

- Zdravý úsmev.

- Evička nám ochorela.

- Šport na každý deň.

- Škola astmy.

- Discovery Box.

- Angličtina pre predškolákov.

- Hráme sa s počítačom.

- Práca so stavebnicou LEGO DACTA.

- Malý ochranca .

- Drotári.

- Výtvarná výchova pre najmenších.

Realizácia projektov:

Ucelené témy, v ktorých sa jednotlivé výchovné zložky striedali podľa potreby a danej situácie korešpondovali s úlohami vyplývajúcimi zo ŠkVP materskej školy, ktorý bol vypracovaný na základe ŠVP- ISCED 0. Vybrali sme témy blízke deťom napr. Tomáš chráni prírodu, Poznaj svoje telo, Chráň svoje telo, Kolobeh vody v prírode, Ochrana zdravia pred nežiaducimi javmi, Staviam, staviaš, staviame, Dedičstvo starých materí, Malý ochranca...využívali sme knižné publikácie: Filipove dobrodružstvá, Filip v krajine zázrakov, Filip a správna výživa, Súzvuky tvorivosti I. a II., Nenič svoje múdre telo, Srdiečka, Krok za krokom, Adamko rastie zdravo, Projekt v spolupráci so SZ3Š Trenčín - Deň veselých zúbkov,.....

Školská jedáleň realizuje projekty: školské mlieko a školské ovocie

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2013/2014, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

PLNENIE HLAVNÝCH A ČIASTKOVÝCH CIEĽOV

Hlavným cieľom školy bolo zabezpečiť kvalitný výchovno-vyučovací proces a mimoškolskú činnosť pre žiakov v škole otvorenej verejnosti v súčinnosti so zriaďovateľom, rodičmi, klubom dôchodcov, podnikateľmi a verejnými inštitúciami v obci, s využitím moderných trendov vo vyučovaní, s dôrazom na dobudovávanie a využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní, rozširovanie vyučovania cudzích jazykov formou voliteľných predmetov, s dôrazom na regionálnu výchovu a duševné a telesné zdravie žiakov aj zamestnancov školy, zážitkové učenie a projektové vyučovanie. Dôležitou úlohou je príprava žiakov na stredné školy, v 9. ročníku príprava žiakov na testovanie. Finančné prostriedky získané z komerčného využívania školského areálu sme využili na materiálne a technické dobudovávanie a vybavenie školy.

Dôležitým cieľom je realizácia školskej reformy formou školských vzdelávacích programov.

Hlavné úlohy - plnenie:

a) Výchovno-vyučovací proces

Hlavnou úlohou výchovno-vyučovacieho procesu bolo zvládnutie štandardného učiva žiakmi v jednotlivých ročníkoch a kvalitná príprava žiakov na Testovanie9 a prijímacie skúšky na stredné školy, s využitím moderných vyučovacích metód, foriem a prostriedkov, s rešpektovaním humanistických a demokratických princípov vzdelávania. Okruhmi z prierezových tém sme doplnili učebné plány jednotlivých predmetov, aby sme reagovali na aktuálne požiadavky a podnety súčasnosti.

Sformulovali sme koncepciu vzdelávania v rámci školského vzdelávacieho programu : Na 1. stupni ZŠ sme vypracovali a realizovali školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie (ISCED 1 - Otvárame bránu do sveta poznania), na druhom stupni školský vzdelávací program pre sekundárne vzdelávanie (ISCED 2 - Učíme sa riešiť úlohy života). V ŠKD realizujeme výchovný program: S radosťou do sveta hier. Východiskom bol štátny vzdelávací program.

V plánoch MZ a PK sme spresnili náročnejšie okruhy učiva, metódy a formy, ako učivo zvládnuť. Časovo - tematické plány boli spracované tak, aby bolo možné aj pri mimoriadnych prázdninách pre žiakov nielen predpísané učivo prebrať, ale aby zostal čas aj na jeho zopakovanie a utvrdenie. Zvýšenú pozornosť sme venovali pedagógom školy s krátkou praxou. V ročníkoch 1. - 4. bol dôraz na čítanie s porozumením. Tak isto na II. stupni najmä na hodinách SJ sme kládli dôraz na plnenie tejto úlohy. Vo vyučovacom procese sme viac využívali materiálne pomôcky z kabinetných zbierok, regionálnu literatúru a audiovizuálnu techniku. Zvýšenú pozornosť sme venovali integrovaným, slaboprospievajúcim a neprospievajúcim žiakom, ich príprave na vyučovanie. Kontrolné testy sme zamerali na zisťovanie medzier vo vedomostiach žiakov a konkrétne odporučeniam na spôsob ich odstránenia. U žiakov so špecifickými poruchami učenia sme pri hodnotení postupovali podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia v základných a stredných školách schválených MŠ SR. Zrealizovali sme skúšobné testovanie KOMPARO, ktorým žiakov nižších ročníkov pripravujeme na Testovanie9. Deviatakom sme umožnili doučovanie k testovaniu počas jarných prázdnin.

Vyučovací proces modernizujeme prostredníctvom interaktívnych tabúľ, ktorých máme na škole. 16. Všetci učitelia sa zúčastnili kontinuálneho vzdelávania - interaktívna tabuľa v edukačnom procese

Plnenie úloh, vyplývajúcich zo záväzných dokumentov

Jednou z hlavných úloh bola humanizácia výchovy a vzdelávania, dodržiavanie Listiny ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa v podmienkach školy v súlade s Národným plánom výchovy k ľudským právam a Národným akčným plánom pre deti.

Ich plnenie sme realizovali týmito stratégiami:

• Vytváraním dôstojných a estetickejších podmienok vzdelávania a výchovy, aby dieťa motivovali k vzdelávaniu a k vhodnému správaniu, akceptovanie základnej požiadavky - úcty k osobnosti dieťaťa, uznanie jeho hodnoty ako človeka, ktorý si ako taký zasluhuje pozornosť i dôstojnosť bez ohľadu na jeho momentálny stav

• Odmietaniím všetkého, čo by mohlo ponižovať dôstojnosť dieťaťa v očiach iných i jeho samého

• Sústredeniím pozornosti na rozvíjanie takej hodnotovej orientácie žiakov, ktorá bude prispievať k zlepšeniu medziľudských vzťahov, teda viesť ich, aby si vážili človeka, ktorý si uvedomuje svoju hodnotu, ale zároveň je schopný spolupráce a solidarity, vyhýbajúceho sa agresivite a akceptujúceho právo iného na vlastný názor. Občana, ktorému pri dosahovaní individuálnych cieľov nie sú cudzie hodnoty ako vzájomné rešpektovanie sa, partnerstvo, tolerancia, úcta k vytvoreným hodnotám a súkromnému vlastníctvu

• Prípravou žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami, ako to vyplýva z Dohovoru o právach dieťaťa. Využívaniím vhodných tematických celkov učebných osnov občianskej výchovy, náboženskej a etickej výchovy ako i medzipredmetových vzťahov na posilnenie tolerancie, odstraňovanie rasizmu a šikanovania

• Snahou, aby výchovné princípy etickej výchovy boli viac previazané s osnovami občianskej výchovy a viac odrážali konkrétne situácie spoločenského života, budovanie právneho štátu, zásady občianskej spoločnosti

• Pestovaniím národnej hrdosti a úcty k vlastným tradíciám vo všetkých predmetoch. - realizované prostredníctvom Projektu regionálnej výchovy počas celého školského roka a rôznorodých aktivít v spolupráci s verejnosťou

• Kultivovaniím detskej osobnosti prostredníctvom návštev divadelných predstavení, výchovných koncertov, múzeí, vzdelávacích exkurzií

• Vytváraniím podmienok v oblasti prevencie závislostí a sociálno-patologických javov rámci úloh, ktoré vyplývajú školám z aktualizovaného Národného programu boja proti drogám:

- Prostredníctvom koordinátora prevencie vo výchovno - vzdelávacom procese pracovať s overenými a odborne garantovanými preventívnymi programami: Sila osobnosti.

- Na I.stupni, na II.stupni využívaním publikácie Kašparová a kol. Ako poznám sám seba a publikáciu M. Zelinu Ako zmeniť sám seba.

- Usmerňovaním žiakov riešiť konflikty a stresové situácie, rešpektovaním Metodického usmernenia č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov a jeho zapracovaním v školskom poriadku,

- Organizovaním záujmových aktivít a zapájaním do nich žiakov podľa ich rozhodnutia, talentu a záujmu,

- Sprostredkovaním informácií preventívneho charakteru, spoluprácou s PZ, CPPPa P, SČK, formou besied s odborníkmi a protidrogovými aktivistami

- Uplatňovaním zákona o ochrane nefajčiarov v školských priestoroch

- Venovaním osobitnej pozornosti žiakom z prostredia ohrozeného sociálno-patologickými javmi, u ktorých možno predpokladať zvýšené riziko sociálno-patologického vývinu, záškoláctva a vzniku drogovej závislosti

- Vzniknuté problémové situácie sme riešili v spolupráci s rodičmi, PZ, CPPPaP

• Bohatá mimoškolská činnosť na realizovanie individuálnych záujmov detí a vhodné využitie ich voľného času

Dodržiavanie vzdelávacích programov a ČTP sme zabezpečili:

• pri zostavovaní úväzkov členov pedagogického zboru,

• vypracovaním časovo - tematických plánov podľa schválených učebných osnov pre jednotlivé predmety.

• kontrolou dodržiavania časovo - tematických plánov v trojmesačnom intervale - zástupkyne RŠ

• väčšou pozornosťou úrovne vyuč. hodín nových členov pedagogického zboru a zavedením sústavného metodického usmerňovania učiteľov, ktorí nespĺňajú príslušnú odbornú alebo pedagogickú kvalifikáciu.

• dodržiavaniím učebných osnov a ich zosúladenie s časovo- tematickými plánmi,

• humanizáciou výchovy a vzdelávania v činnosti školy s dôsledným dodržiavaním Deklarácie práv dieťaťa,

• dôrazom na zvyšovanie kvality realizácie povinnej telesnej výchovy na I. i II. stupni,

• rozvíjaním spolupráce školy s rodičmi a verejnosťou,

• pokračovaním v realizácii environmentálnych projektoch,

• realizáciou schválených projektov,

• zavádzaním informačno-komunikačných technológií do vyučovania,

• využitím relácií a podnetov v masmédiách,

• využitím prierezových tém, ktoré sú implementované do jednotlivých vyučovacích predmetov a v predmete Svet okolo nás - 1. stupeň a Projekty - 2. stupeň,

• spoluprácou s rodičmi, bývalými žiakmi, organizáciami v obci, podnikateľmi a verejnosťou,

• pokračovaním v tvorivej regionálnej výchove,

• zveľaďovaním areálu školy,

• využívaním telocvične na komerčné účely,

• zapájaním sa do projektov odporúčaných MŠ,

• zrealizovaním školy v prírode, lyžiarskeho výcviku, plaveckého výcviku,

• venovaním pozornosti profesionálnej orientácii žiakov a príprave na prijímacie pohovory,

• podporovaním a realizovaním kontinuálneho vzdelávania učiteľov,

• monitorovaním stavu šikanovania v škole a jeho prevencii.

Zvyšovanie kvality vyučovania povinnej telesnej výchovy:

• zabezpečili sme vyučovanie povinnej telesnej výchovy v rozsahu, ktorý stanovujú učebné osnovy,

• triedni učitelia, učitelia Tv a vychovávateľky ŠKD venovali zvýšenú pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému a pohybovému rozvoju žiakov,

• všetci učitelia intenzívnejšie využívali školský areál na vyuč. hodinách s vhodnou tematikou a hodinách Tv,

• zapojili sme sa do súťaží podľa podmienok školy a záujmu žiakov,

• využili sme areál telocvične na cvičenie detí s rodičmi,

• dôsledne sme pripravili a zrealizovali didaktické hry pre 1. stupeň (v spolupráci s klubom dôchodcov), účelové cvičenie 2. stupeň, Deň dopravnej výchovy

• zrealizovali sme plavecký výcvik v 3. ročníku, školu v prírode, lyžiarsky kurz,

• úlohy rozpracovali vedúci MZ a PK vo svojich plánoch a vyučujúci v časovo - tematických plánoch tak, aby boli na jednotlivých vyučovacích hodinách realizované spolu s učivom nenásilnou formou.

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - túto úlohu sme realizovali vo vyučovacom procese v súlade s Koncepciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu na ZŠ a učebnými osnovami - Výchova k rodičovstvu pre I. a II. stupeň. Konkrétne aktivity:

• Besedy, tvorivé dielne a diskusné skupiny v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne na témy: práva dieťaťa, zdravý životný štýl, dospievanie, partnerstvo, rodičovstvo, vzťahy v rodine, obchod s dievčatami, prevencia HIV/AIDS, hrozba závislostí

• Rozhlasové relácie, nástenky (Mesiac úcty k starším, Valentín, Vianoce, šikanovanie a agresia v škole, rasizmus a xenofóbia,...)

• Akadémia pre verejnosť ku Dňu matiek

• Spolupráca škola - žiaci - rodičia pri organizácii celoškolských akcií (festival, Vianočný koncert a vianočný trh, ples rodičov, ...)

• Aprílový volejbal učitelia - žiaci - rodičia

• Spolupráca s Klubom dôchodcov Trenčianska Turná (na celoročnom Projekte regionálnej výchovy)

• Besedy so starými rodičmi a zaujímavými osobnosťami obce

Environmentálne aktivity boli zameraná na zdravé prostredie v škole a jej okolí - zdravý životný štýl žiakov a zamestnancov. S tým súvisí ochrana prírody a zelene, vzťah k zvieratám, k všetkému živému. Systematickú pozornosť venujeme skvalitňovaniu environmentálnej výchovy a vzdelávaniu podľa Koncepcie environmentálnej výchovy schválenej MŠ SR konkrétnymi aktivitami a projektami:

• Využívaním vhodného učiva a rôznych iných činností, napr. vychádzok do prírody, spolupráce s ochranárskymi a chovateľskými organizáciami.

• Zriadením zberových a zdravotníckych hliadok

• Sledovaním čistoty a poriadku v škole a jej okolí, vedením žiakov k ich dodržiavaniu, k ochrane zelene v škole i mieste svojho bydliska.

• Realizovaním schválených projektov Škola podporujúca zdravie, Mliečnou desiatou k zdravej výžive, Zdravie v školách, Triedim, triediš, triedime,…

• Zorganizovaním Školy v prírode na I. stupni: plaveckého a lyžiarskeho, turistického výcviku

• Využívaním triedy v prírode na Patlíkovej (Pajta) na akcie školy - účelové cvičenie v prírode

• Organizovaním besied, tvorivých dielní s environmentálnym zameraním

Tematické vyučovanie ako jedna z moderných efektívnych metód bola využívaná v nasledovných okruhoch:

• Triedenie odpadov - prírodoveda, prírodopis, chémia

• Regionálne vyučovanie - všetky predmety

• Deň dopravy

• Deň Zeme

• Deň vody

Majáles

Do prírody so starými rodičmi

Lesná pedagogika

Školská olympiáda

Činnosť ŠKD

V ŠKD sme zabezpečovali činnosť v 4 oddeleniach v mimovyučovacom čase: pred vyučovaním 6.00 - 7.40, po vyučovaní do 16:30

Popri organizovaní pútavých a pestrých záujmových, rekreačných, krúžkových a ďalších aktivít sme dbali aj na prípravu žiakov na vyučovanie.

Vzájomnými konzultáciami vychovávateliek s vyučujúcimi v príslušnej triede, spoluprácou s rodičmi vychovávateľky pomáhali slaboprospievajúcim žiakom pri zvládnutí učiva.. Vedúca MZ pre 1. stupeň konzultovala problémy s vychovávateľkami ŠKD.

Zlepšili sme informovanosť rodičov o činnosti ŠKD na nástenke (napr., miesto, kde sa jednotlivé skupiny nachádzajú v ten deň, výstavky prác žiakov a pod.) Venovali sme pozornosť väčšej prezentácii záujmovej činnosti, intenzívnejšiemu využívaniu telocvične a ihrísk, učebne PC, organizovaniu súťaží medzi oddeleniami, väčšej diferenciácii činnosti v oddeleniach, prezentácii detí na celoškolských akciách.

Snažili sme sa výchovne pôsobiť v oblasti kultúry stravovania v školskej jedálni s cieľom postupne odstrániť hluk pri obede a upevniť hygienické návyky a návyky správneho stolovania žiakov. Pre veľký počet stravníkov a stiesnené priestory je to však problematické.

Rozširujeme spoluprácu ŠKD so žiackou knižnicou a obecnou knižnicou v rámci projektu Týždeň hlasného čítania, Marec - mesiac knihy. V tomto trende sme pokračovali a rozšírili ponuku o ďalšie krúžky. Na tieto účely boli využívané priestory školy a športového areálu. Záujmovú činnosť sme v ŠKD realizovali v rôznych oblastiach: vzdelávacej, umeleckej, športovej, prírodovednej, environmentálnej a regionálnej.

b) Úlohy v mimovyučovacej a mimoškolskej záujmovej činnosti (pozri v kapitole 2b Voľnočasové aktivity)

Hlavnou úlohou bolo aj v tomto roku skvalitnenie a obohatenie záujmovej činnosti. Vedenie školy naďalej považuje predmetové olympiády, súťaže v odborných vedomostiach a zručnostiach i športové súťaže za integrálnu súčasť výchovno - vzdelávacieho procesu. Vedenie školy podľa možností oceňovalo učiteľov podieľajúcich sa na príprave žiakov, organizovaní a riadení uvedených aktivít a s ohľadom na dosiahnuté výsledky žiakov pri reprezentácii školy. V tejto súvislosti sa zameralo na:

- dopĺňanie materiálno - technického zabezpečenia telesnej výchovy na škole,

- vytvorenie pestrej ponuky krúžkov, aby škole čo najviac žiakov odovzdalo vzdelávacie poukazy,

- zabezpečenie mimoškolskej činnosti prostredníctvom vzdelávacích a kultúrnych poukazov a tiež inými formami, spoluprácu so záujmovými klubmi pôsobiacimi v priestoroch školy

- vybudovanie a využívanie multimediálnej učebne v budove 2. stupňa,

- sprístupnenie školskej knižnice žiakom v pravidelných intervaloch

- využívanie detskej periodickej tlače,

- organizovanie, prípravu a zapájanie žiakov do súťaží podľa záujmu talentu a nadania, zapojenie sa do súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín, v speve ľudových a populárnych piesní, tvorby výtvarných projektov na aktuálne témy so zameraním na nadpredmetové UO.

- organizovanie školských kôl záujmových a športových súťaží ( volejbal, basketbal, futbal, vybíjaná, bedminton, florbal) i iných aktivít na škole v spolupráci s RZ a inými organizáciami (zúčastnili sme sa súťaže v oblasti počítačov - RoboLab v spolupráci so SOŠ strojárskou v Trenčíne

- zvýšenú starostlivosť o žiakov, ktorí postúpia do vyšších postupových kôl,

- organizovanie kultúrnych podujatí pre verejnosť,

- organizovanie umeleckých, spoločenských a športových podujatí pre žiakov a verejnosť

- organizovanie divadelných predstavení a výchovných koncertov,

- rozširovanie voľnočasových podujatí o nové činnosti a športy (šach)

- spoluprácu s verejnosťou (rodičmi, záujmovými organizáciami a podnikateľmi) pri zabezpečovaní mimoškolských akcií

V materskej škole prebieha edukácia podľa schváleného ŠkVP (ISCED0 - Nezabúdame na minulosť, tešíme sa z prítomnosti, pripravujeme sa na budúcnosť). Plnením úloh ŠkVP a dodržiavaním začleňovania prierzových tém sa stanovený cieľ v MŠ plní.


 

VYHODNOTENIE   PLÁNOVANÝCH   AKTIVÍT  v šk. roku  2013/2014

SEPTEMBER

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

 

PO                   2. 9.

PRVÉ  ZVONENIE - stretnutie v triedach, privítanie žiakov

všetci pg. zamestnanci

učebne

ODCHOD DO KULTÚRNEHO DOMU

všetci pg. zamestnanci

 

Slávnostné otvorenie školského roka

 

KD

Triednické hodiny

triedni učitelia

učebne

Pedagogická rada

všetci pg. zamestnanci

PC 1

UT                         3. 9.

Začiatok riadneho vyučovania podľa rozvrhu hodín

všetci pg. zamestnanci

 

školenie BOZP - noví zamestnanci

 

 

Rozdanie vzdelávacích poukazov a informačného materiálu o krúžkoch do rodín

vedenie školy              triedni učitelia

 

Rozdanie dotazníkov k aktualizácii aSc agendy

vedenie školy              triedni učitelia

 

4. 9.

Porada vedúcich zamestnancov

Masaříková                                Závacká

OÚ TN

                          11. 9.

Príprava aktivít ku DŇU DOPRAVY

všetci pg. zamestnanci

 

PI                            13. 9.

DEŇ DOPRAVY -  aktivity k téme Bezpečne do školy                                          vyučovanie je skrátené na 4 VH - oznam  o skrátení vyučovania treba do ŽK zapísať najneskôr vo štvrtok

vedenie školy                                     +                                                                      vyučujúci  5.- 9. roč.

 

  ZDRAVOTNÉ HLIADKY

  AUTOŠKOLA

  POŽIARNICI

  PRAVIDLÁ SPRÁVANIA  V DOPR. PROSTRIEDKOCH

PO                          16. 9.

DEŇ DOPRAVY -  aktivity k téme Bezpečne do školy                                          vyučovanie je skrátené na 4 VH - oznam  o skrátení vyučovania treba do ŽK zapísať najneskôr v stredu

vedenie školy                                     +                                                                      vyučujúci  1.- 4. roč.

 

  DOPRAVNÉ  IHRISKO - podľa harmonogramu

  PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO POHYBU PO CESTE

  PRAKT. ČINNOSTI súvisiace s bezpečn. na ceste

  PRAVIDLÁ SPRÁVANIA  V DOPR. PROSTRIEDKOCH

PO                         16. 9.

Aktualizovaná  aSc  Agenda – noví žiaci, upgrade telefónov a adries

triedni učitelia

 

Odovzdanie:
o Plánov triedneho učiteľa - bez plánu tr. hodín
o  ISCED 2 aktualizované o zmeny – termíny jednotlivých vyučujúcich podľa pokynov RŠ
o Plány MZ a PK
o Plány činnosti
• environmentálnej výchovy
• výchovy k manželstvu a rodičovstvu
• ochrany zdravia
• protidrogovej výchovy
• výchovného poradcu 
• koordinátora sociálno-patologických javov

zodpovední                                 pg.  zamestnanci

 

UT                         17. 9.

Plenárne ZDRUŽENIE RODIČOV

všetci pg. zamestnanci

KD

TRIEDNE  ZR - voľba triedneho dôverníka

všetci pg. zamestnanci

triedy

 ŠT 19.9

Beseda s Máriou Sabovou o Indii a Nepále - 5. h. 8. roč., 6. h. 9.r.

vyučujúci, I. Červeňanová

triedy

 

PO 23.9.

Zasadanie Rady školy, schválenie ISCED 1,2 a plánu ŠKD

vedenie školy

 

 

Ďalšie úlohy:

  Odovzdanie TVVP  pre jednotlivé predmety

 

 

 

  Zozbieranie vzdelávacích poukazov a prihlášky do krúžkov od žiakov

 

  Odovzdanie agendy a protokolu o krúžkovej činnosti zriaďovateľovi

 

  Plány práce krúžkov, príprava činnosti

 

 

 

  založenie triednej dokumentácie (hlavičky, pečiatky) - podľa vystaveného vzoru.
 Poznámka: zoznamy žiakov do triednych kníh a klasifikačných hárkov doplníme po 15. 9.

 

 

 

 

VYHODNOTENIE   PLÁNOVANÝCH   AKTIVÍT  v šk. roku  2013/2014

 

OKTÓBER

 

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

 

UT                             1. 10.

ZAČIATOK ČINNOSTI KRÚŽKOV A ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV

vedúci krúžkov

 

ST                                2. 10.

Futbalový turnaj - žiačky

Hálová

Tr. Teplice

PI                         4. 10.

Odoslať prihlášky na KOMPARO

Masaříková

 

Krajské kolo v cezpoľnom behu

Páleš

Dubnica n/V.

Výstava exotických vtákov - exkurzie

všetci pg. zamestnanci

KD

Vzdelávanie   ANJ

Burianová

Bratislava

PO                              7. 10.

Pracovná porada

všetci pg. zamestnanci

5. B

PI                      12. 10.

záznamy + plán práce záujmového útvaru a krúžku priniesť na opečiatkovanie a kontrolu

vedúci krúžkov

riaditeľňa

PO                        14. 10.

Vzdelávanie vedúcich pracovníkov

Masaříková, Poláčková, Závacká

Považská Bystrica

UT                        15. 10.

Vzdelávanie k  2. kvalifikačnej skúške

Boková                                                  Dudáková

MPC

ST                        16. 10.

Pracovné stretnutie k príprave NOCI v ŠKOLE

tr. uč. zúčastnených tried

PC 1

 

Exkurzia do Uhrovca , 8. a 9. roč

Orságová  Oprchalová Burianová

 

PI                            18. 10.

Odoslanie  prác do súťaže PRÍRODA, ŽIV. PROSTREDIE a DETI

vyučujúci  VYV

TSK

NE                           20. 10.

Vystúpenie DFS Štvorlístok pre Klub zdravotne postihnutých

Sabová                                Orságová

 

UT 22.9.

Exibičné hokejové vystúpenie Dukla Trenčín- Slovensko20 spojené so školou fandenia - 2. stupeň po 4. hodine

vedenie školy, triedni uč.

zimný štadión Trenčín

ŠT                        24. 10.

Vzdelávanie vedúcich pracovníkov

Masaříková, Poláčková, Závacká

Považská Bystrica

PI                                 25. 10.

Exkurzia  do planetária a vlastivedného múzea + návšteva predstavenia MÁTOHY v DAB

Závacká

Hlohovec                                                 Nitra

Vzdelávanie   ANJ

Burianová

Bratislava

UT                         29. 10.

predstavenie spoločnosti PANSOFIA pre  1.- 4. roč.

Závacká

KD

predstavenie spoločnosti PANSOFIA pre  5.- 9. roč.

Masaříková

KD

NOC V ŠKOLE s rozprávkou a knihou

zapojení               pedagógovia

horná budova

31. 10.

Ukončenie projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY

zapojení               pedagógovia

 

30.-31. 10.

JESENNÉ  PRÁZDNINY

 

 

Pripravované akcie:

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKD

  Šarkaniáda
  pozdravy seniorom do Domova dôchodcov
  poznávame rastliny – príprava herbára
  Strašiak v poli a záhrade

 

 

 

Ďalšie úlohy:

 

 

 

 

  Mesiac úcty k starším – rozhlasová relácia + nástenka na chodbe školy

Reháková

 

  Mesiac úcty k starším – triedne aktivity (napr. besedy so starými rodičmi, ...)

tr. učitelia

 

  hospitácie podľa plánu

vedenie školy

 

 

 

 

VYHODNOTENIE   PLÁNOVANÝCH   AKTIVÍT  v šk. roku  2013/2014

NOVEMBER

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

 

PI                             1. 10.

ŠTÁTNY  SVIATOK

 

 

PO                               4. 11.

Vzdelávanie vedúcich pracovníkov

Masaříková, Poláčková, Závacká

Trenčín

UT                               5. 11.

Vyhodnotenie školských olympiád

Hálová

Vysoké Tatry

ST                            6. 11.

Príprava testovania KOMPARO -  školenie administrátorov

Masaříková

 

ŠT                            7. 11.

KOMPARO -  8.roč. - prír. a spoloč. blok, 9. roč. SJL a MAT

koordinátor  administrátori

 

PI              8. 11.

Turnaj v basketbale dievčat

Hálová

telocvičňa

najneskôr                12. 11.

Odoslanie prihlášky do OK technickej olympiády

Páleš

CVČ Trenčín

NE                        10. 11.

Martinský lampiónový sprievod

Poláčková

 

PO                               11. 11.

Turnaj v basketbale chlapcov

Páleš

telocvičňa

ŠT         14. 11.

STREDOŠKOLÁK - 14. ročník medzinárodnej výstavy 

Poláčková,                                                                                                 tr. uč. 9. roč.

výstavisko TMM

ŠT - SO                         14.-16.11.

Účasť na festivale  HORY(I)ZONTY

Dovinová

 

SO            14. 11.

účasť na festivale  HORY(I)ZONTY - turistický krúžok

Dovinová                                          Rovňanová

kino Hviezda

PO                                    18. 11.

Pracovná porada

všetci                                                       pg. zamestnanci

 

Pg. rada - štvrťročná klasifikačná konferencia

ST                            20. 11.

MULTIKULTÚRNE ROZPRÁVKY - návšteva z Kene

Porubanová     Martiníková

 

Triedne rodičovské združenia formou konzultácií

všetci                                   pg. zamestnanci

 

ŠT                21. 11.

Vzdelávanie PLANÉTA VEDOMOSTÍ

Závacká

Gymnázium Futurm  TN

PI - NE                             22.-24.11.

Vzdelávanie POZITÍVNA KLÍMA V ŠKOLE

Poláčková                       Balážová

 

PO                    25. 11.

Vystúpenie míma Vlada Kulíška pre 1. - 6. roč.

Závacká

telocvičňa

UT                   26. 11.

ROAD-SHOW - Moderný učiteľ

Dudáková                                                     Závacká

Trenčín

ST                    27. 11.

ENVIRO-výchovné turné (Tomáš Puskajler a Martin Madej)

 

KD

PI                                                      29. 11.

Projekt SPRÁVAJ SA NORMÁLNE s Mgr. Adamíkovou - 5. roč.

Masaříková

 

odovzdanie ZÁZNAMOV O KRÚŽKOCH

vedúci krúžkov

riaditeľňa

Pripravované akcie:

 

 

 

ŠKD

  Svätomartinský lampiónový sprievod 
  POVESTI O OBCI - čítanie  a  krreslenie
  stavanie DOMINA

 

 

Ďalšie úlohy:

 

 

 

 

  Príprava VIANOČNÉHO KONCERTU  na  8. 12.                                                                                                                                                              (tento rok bude v znamení ŠTVORLÍSTKA, spevokolu a ZUŠ, po vystúpení príde obecný Mikuláš)                                                                                                                                     réžia koncertu: D. Orságová, B. Sabová, I. Červeňanová                                                                                             výzdoba opony: K. Masaříková

  Príprava výrobkov na VIANOČNÝ TRH - každý, kto rád prispeje

 

  Príprava vianočných pozdravov pre sponzorov školy - Dovinová, vyučujúci VYV

 

 

 

VYHODNOTENIE   PLÁNOVANÝCH   AKTIVÍT  v šk. roku  2013/2014

DECEMBER

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

 

PO                               2. 12.

pracovné stretnutie uč. 1. st. za účelom aktualizácie  ŠkVP

Závacká,                Martiníková

zborovňa 1. st.

1. generálka programu na VIANOČNÝ KONCERT

Červeňanová, Sabová, Orságová, Masaříková

KD

ST                               4. 12.

2. generálka programu na VIANOČNÝ KONCERT

Červeňanová, Sabová, Orságová, Masaříková

KD

Vítanie nových občiankov - súbor ŠTVORLÍSTOK

Sabová

OcÚ

ŠT                            5. 12.

Príprava vianočných balíčkov na OcÚ – 12 žiačok  8. roč.

Masaříková

OcÚ

Interaktívna tvorivá dielňa - Tvoja správna voľba

Porubanová     Martiníková

SOŠ podnikania Veľkomoravská

Florbal - mladší žiaci, ďalšie kolo turnaja

Páleš

 

Vianočné tvorivé dielne

Boková, Oprchalová Poláčková

školská                              dielňa

PI                           6. 12.

MIKULÁŠ - v réžii súboru ŠTVORLÍSTOK (+ tvorivé aktivity jednotlivých učiteľov, ktorí chcú obohatiť vyučovanie)

Sabová, Orságová

ZŠ, MŠ, DOS

NE            8. 12.

VIANOČNÁ TRŽNICA

Boková  + ŠKD

KD

VIANOČNÝ KONCERT

Červeňanová, Sabová, Orságová, Masaříková

KD

PO         9. 12.

PRACOVNÁ PORADA

všetci pg. zamestnanci

5. B

najneskôr                10. 12.

Pytagoriáda P3, P4, P5

Dudáková                                                    

 

najneskôr                11. 12.

Pytagoriáda P6, P7, P8

Dudáková

 

ST 11.12.

Florbal starších žiačok - turnaj

Hálová

 

ŠT                              12. 12.

Turnaj vo vybíjanej mladších žiačok

Hálová

telocvičňa

Školenie

Sabová

 

najneskôr 13. 12.

Školské kolá vedomostných olympiád: GO, ANJ, NEJ, DO

vedúci krúžkov

 

PI                       13. 12.

Vystúpenie súboru ŠTVORLÍSTOK pre občanov obce a hostí

Sabová

KD

Koncert ZUŠ

ZUŠ

kostol

ST   18.12.

Beseda s pyrotechnikom v rámci programu Správaj sa normálne- 5.A/B 6. hodinu

vedenie školy, kpt. Adámiková

pred telocvičňou

ŠT                19. 12.

VIANOČNÁ KAPUSTNICA

všetci zamestnanci

Gazdovský dvor

PI                                             20. 12.

1. st. - Triedne posedenia pri vianočnom stromčeku

všetci                                                       pg. zamestnanci

triedy

Spoločné prianie k nadchádzajúcim sviatkom

dolná chodba

2. st. -Triednická hodina

triedy

Vianočný turnaj vo vybíjanej – 5. a 6. ročník

telocvičňa

Vianočný turnaj vo florbale

telocvičňa

Vyhodnotenie školských kôl jazykových a vedomostných olympiád

vedúci krúžkov

Pásmo veršov, piesní a foto-spomienok

dolná chodba

 

1. st. - 4 VH, 2. st. - 5 VH, žiaci si zoberú domov prezúvky

triedni učitelia

 

21.12. -                                                  - 7. 1.

VIANOČNÉ PRÁZDNINY (žiaci), zamestnanci NV, RD

 

 

UT                    7. 1.

PRACOVNÁ PORADA

všetci                                                       pg. zamestnanci

PC 1

Pripravované akcie:

 

 

 

ŠKD

  Pasovanie do cechu družinárskeho (20.12.)
  Vitajte u nás – zábavné čísla pre kamarátov (16.-20.12.)
  Medovníček z hliny a maľovaný medovníček

 

 

Ďalšie úlohy:

 

 

 

 

  Objednávka  učebníc na ďalší školský rok cez edičný portál

  Inventarizácia - do konca decembra

 

  beseda s pyrotechnikom, pokračovanie projektu SPRÁVAJ SA NORMÁLNE

 

 

 

VYHODNOTENIE   PLÁNOVANÝCH   AKTIVÍT  v šk. roku  2013/2014

JANUÁR

 

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

 

1.-7. 1.

VIANOČNÉ PRÁZDNINY (žiaci), zamestnanci NV, RD do 6. 1.

 

 

UT                               7. 1.

PRACOVNÁ PORADA

všetci pg. zamestnanci

PC 1

ST                            8. 1.

Začiatok vyučovania v novom kalendárnom roku

Masaříková

OcÚ

ST                   15.1.

Obvodé kolo olympiády v ANJ

Ďurčová

Trenčín

ŠT                       16. 1.

Vzdelávanie vedúcich pracovníkov

Masaříková, Poláčková, Závacká

MPC Trenčín

PO                             20. 1.

Prerokovanie výchovných opatrení s RŠ

dotknutí pg. zamestnanci

riaditeľňa

UT                         21. 1.

Ukončenie klasifikácie za 1. polrok, zapísanie výsledných známok jednotlivých predmetov do ASc Agendy

všetci pg. zamestnanci

 

Spoločné zasadnutie MZ 1.-4. roč. a MŠ k zápisu do 1. roč.

Závacká, Martiníková

 

PEDAGOGICKÁ RADA - polročná klasifikačná konferencia

všetci pg. zamestnanci

5. B

Rodičovské združenie 9. ročník – voľba ďalšieho smerovania  žiakov po skončení ZŠ

tr. uč. 9. roč., vých. poradca, vedenie školy

 

ST                       22.1.

Matematická olympiáda - obvodné kolo

Ferancová

Trenčín

PI                            24.1.

Školenie k 1. kvalifikačnej skúške

Filáčková, Oprchalová, Šašinková

MPC TN

UT                             28. 1.

Kontrola podkladov pre tlač výpisov klasifikácie

triedni učitelia

 

ST - ŠT 29.-30. 1.

Kontrola pedagogickej a triednej dokumentácie

pg. zástupkyne

zástupcovňa

Administrácia a tlač výpisov klasifikácie

Dudáková

zástupcovňa

ŠT                       16. 1.

Semifinále vo florbale mladších žiakov

Páleš

ZŠ Na Dolinách

PI                   31. 1.

Predškoláci na návšteve u prvákov

Závacká, vyučujúce                                        1. roč.

 

Odovzdávanie výpisov klasifikácie, analýza vých.-vzdel. výsl.

triedni učitelia

 

 

Slávnostné ukončenie vyučovania v 1. polroku

triedni učitelia

 

PO                  3. 2.

POLROČNÉ PRÁZDNINY (žiaci), zamestnanci NV, RD

 

 

Pripravované akcie:

 

 

 

ŠKD

  Výroba darčekov pre budúcich prvákov
  Vyrábame nezvyčajné kŕmidlá pre vtáčiky
  Výtvarné techniky na tému ZIMA                                                                          
  Stavanie snehuliakov (v prípade priaznivých podmienok)

 

 

 

Ďalšie úlohy:

 

 

 

 

  Príprava zápisu do 1. ročníka

  Testovanie čítania v 1. ročníku

 

  Triedne kolá súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

  Plnenie prierezovej témy NEDAJME VTÁČKOM ZAHYNÚŤ

  Plnenie prierezovej témy V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH

 

  Možnosť navštíviť interaktívnu výstavu VODA JE ŽIVOT v CVČ na Východnej ul. v TN

 

 

 

 

VYHODNOTENIE   PLÁNOVANÝCH   AKTIVÍT  v šk. roku  2013/2014

FEBRUÁR

 

 

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

 

 

PO                             3. 2.

POLROČNÉ PRÁZDNINY, zamestnanci NV/RD, práca na doma

 

 

 

UT                               4. 2.

Začiatok vyučovania v novom polroku

všetci pg. zamestnanci

 

 

ST                            5. 2.

Zasadnutie MZ k zápisu do 1. ročníka

vyučujúce 1.-4. r.

zborovňa

 

ŠT                       6. 2.

Zápis do 1. ročníka

Masaříková, Poláčková, Závacká

3. B, 4. A, 4. B

 

Geografická olympiáda

Sieklová

 

 

ST                         12. 2.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - 5.-9. roč.

vyučujúce SJL

OcÚ

 

ŠT                       13. 2.

Vzdelávanie k I. atestácii

Filáčková,  Šašinková, Oprchalová

 

 

PI                   14. 2.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - 2.-4. roč.

vyučujúce 1.-4. r.

OcÚ

 

Odovzdanie materiálov na zverejnenie na šk. web-stránke

všetci pg. zamestnanci

PC Terezky Bučkovej

čiastočne

 

17.-21. 2.

JARNÉ PRÁZDNINY, zamestnanci NV/RD, práca na doma

 

 

 

Odoslanie prihlášky na FYZIKÁLNU OLYMPIÁDU - do 20. 2.

Šašinková

 

 

Príprava na TESTOVANIE 9

vyučujúci SJL, MAT

9. A, 9. B

 

24.-28. 2.

LYŽIARSKY VÝCVIK

Hálová                                                                                  Páleš

Krahule

 

PI                   28. 2.

Správaj sa normálne - 5. ročník

kpt. Adámiková

5.A/B

 

Pripravované akcie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKD

  Na FAŠIANGY veselo
  Výroba masiek
  KARNEVAL                                                                                                                    
  Vychádzky do prírody

 

 

 

Ďalšie úlohy:

 

 

 

 

 

  Triedne kolá súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

 

  Plnenie prierezovej témy NEDAJME VTÁČKOM ZAHYNÚŤ

 

  Plnenie prierezovej témy V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOTENIE   PLÁNOVANÝCH   AKTIVÍT  v šk. roku  2013/2014

 

MAREC

 

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

 

 

PO                             3. 2.

TURNANSKÉ FAŠANGY

Sabová

pri OcÚ

 

PO                             3. 2.

MAREC - MESIAC KNIHY A INTERNETU - 1. A

Porubanová

šk. knižnica

 

ST                                                          5. 3.

Futbal starší žiaci - turnaj

 

Páleš

 

 

ŠT                       6. 3.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - obvodné kolo

Červeňanová

ODA Trenčín

 

MAREC - MESIAC KNIHY A INTERNETU - 2. A

Porubanová

šk. knižnica

 

PI                         7. 3.

Ukončenie PEDAGOGICKEJ PRAXE Bc. Kataríny MARKOVEJ

Závacká

 

 

Účasť v porote obvodného kola HK

Zelenková

ODA Trenčín

 

PO                     10. 3.

THE EGG ON THE TRIP - div. predstavenie v ANJ pre 1.-6. roč.

Masaříková                                Závacká

OcÚ

 

PRACOVNÁ PORADA + živ. jubileum Janky D. (50) a Elenky Š. (60)

 

ŠJ

 

UT                 11. 3.

FUNKČNÉ VZDELÁVANIE vedúcich pracovníkov

Masaříková                                Závacká, Poláčková

MPC TN

 

ST                                                           12. 3.

TESTOVANIE 9

 

 

 

RIADITEĽSKÉ VOĽNO - žiaci 2. stupňa

 

 

 

Blokové vyučovanie AKO IŠLO VAJCE ... - skrátené vyuč.

triedni uč. 1.-4. roč.

 

 

ŠT                       13. 3.

MAREC - MESIAC KNIHY A INTERNETU - 2. B

Porubanová

šk. knižnica

 

PI                               14. 3.

ČAS PREMIEN - vých. program-vých. k manželstvu a rodičovstvu:  Čas premien, Na štarte mužnosti; Žena ako symbol

šiestačky

Masaříková

 

 

siedmaci

 

deviatačky

 

NE                               16. 3.

REGISTRÁCIA do EKO HRY spoločnosti LIDL

Závacká

 

 

PO                             17. 3.

MAREC - MESIAC KNIHY A INTERNETU - 4. B

Porubanová

šk. knižnica

 

ST              19.3.

PYTAGORIÁDA

 

Dudáková

 

 

ŠT                       20. 3.

MAREC - MESIAC KNIHY A INTERNETU - 1. B

Porubanová

šk. knižnica

 

PI                           21. 3.

Aktivity ku DŇU VODY a DŇU LESOV, rozhlasová relácia

Martiníková                           Dovinová

 

 

PO                             24. 3.

MAREC - MESIAC KNIHY A INTERNETU - 4. A

Porubanová

 

 

PO                             24. 3.

Futbal - starší žiaci - turnaj

 

Páleš

 

 

UT                            25. 3.

FUNKČNÉ VZDELÁVANIE vedúcich pracovníkov

Masaříková                                Závacká, Poláčková

 

 

ŠT                       27. 3.

MAREC - MESIAC KNIHY A INTERNETU - 3. B

Porubanová

šk. knižnica

 

PI         28.3.

Deň učiteľov - oslava ; 16,30

 

vš. Zamestnanci

Gazdovský dvor

 

Pripravované akcie:

 

 

 

 

 

ŠKD

  maľovanie na chodník - VÍTANIE JARI
  výroba pozdravov ku Dňu učiteľov
  KARNEVAL    -   4. 3.                                                                                                                
kvíz v obecnej knižnici

 

Ďalšie úlohy:

 

 

 

 

 

 

  DEŇ VODY - hodiny zamerané na environmentálne aktivity (všetci vyučujúci podľa uváženia)

 

  návšteva ČISTIČKY ODPADOVÝCH VôD

 

  DEŇ S KNIHOU - 2. stupeň

 

• návšteva obecnej KNIŽNICE, resp. Knižnice M. Rešetku v TN

 

• TRENČIANSKY ROBOTICKÝ DEŇ  (Páleš)

 

  Plnenie prierezovej témy ZEM NIE JE NA JEDNO POUŽITIE

 

  Plnenie prierezovej témy V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH

 

 

 

VYHODNOTENIE   PLÁNOVANÝCH   AKTIVÍT  v šk. roku  2013/2014

APRÍL

 

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

 

UT                             1. 4.

KOMPARO - zaslanie dotazníkov (4.,6.,8. roč.) spoločn. EXAM

Masaříková

 

ST                  2. 4.

TRENČIANSKY ROBOTICKÝ DEŇ

Páleš

EXPO  TN

ŠT         3.4

Futbal staršie žiačky - turnaj; obsadili 2. a 3. miesto

Hálová, Porubanová, Martiníková

 

ŠT                       3. 4.

seminár ANJ - Dramatizácia vo vyučovaní na 1. st. ZŠ

Zelenková                            Závacká

SOŠ obch.                                                              M.M. Hodžu TN

VEDENIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE - metodický seminár

Mutňanská

Nitra

TRENČIANSKY ROBOTICKÝ DEŇ

Páleš

EXPO  TN

PI                  4. 4.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - okresné kolo

I. Červeňanová

Melčice - Lieskové

PI                  4. 4.

McDonald Cup - futbal mladší žiaci

Páleš

 

ST                        9. 4.

ROZPRÁVKY Z LESA  (neformálna učebná aktivita - agentúra ASTRONYX)

1. - 4. roč.

KD

VESMÍR  (neformálna poznávacia aktivita - agentúra ASTRONYX)

5. - 9. roč.

KD

PI                      11. 4.

DEŇ NARCISOV - liga proti rakovine (využitie témy vo VH)

všetci pg. zamestnanci

 

odovzdanie prihlášok na štúdium na stredných školách

Poláčková

 

PI           11.4.

Správaj sa normálne

kpt. Adámiková

 

PO                     14. 4.

MAĽOVANÉ VAJÍČKO

Porubanová

ZŠ Mníchova Lehota

SO-NE                        12.-13.4.

SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA FOLKLÓRNYCH SÚBOROV

Sabová

KD

UT                     15. 4.

RIEŠENIE KONFLIKTNÝCH SITUÁCIÍ V TRIEDE - metod. seminár

všetci pg. zamestnanci

PC 1

PRACOVNÁ PORADA

ST              16. 4.

VEĽKONOČNÝ  BAZÁR

Masaříková                            Závacká

pred OcÚ

PREBÚDZANIE PRÍRODY - vychádzka so starými rodičmi

Masaříková                            Závacká

Patlíková - 2.st.                                         Ku kyselke-1.st.                

VYNÁŠANIE MORENY - regionálne ľudové zvyky

Sabová

 

 

Vzdelávanie k 1. kvalifikačnej skúške

Filáčková, Oprchalová, Šašinková

MPC TN

ŠTVRTOK -  UTOROK                       17.  -  22. 4.

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY - žiaci,   zamestnanci RD, NV

 

 

ST                        23. 4.

rozhlasová relácia ku Dňu Zeme

Masaříková

 

ŠT                           24. 4.

PEDAGOGICKÁ RADA - klasifikačná porada

všetci pg. zamestnanci

6. B

 

Futbal ml. žiačky- okresné finále

Hálová

ZŠ Novomeského

PI                           25. 4.

MLADÍ ZÁCHRANÁRI - súťaž

Bučková

 

účasť na otvorenej hodine ANJ

vyuč. ANJ na 1.st.

ZŠ Bezručova

LESNÁ PEDAGOGIKA - 3. B   s Ing. Vanyovou

Závacká,               Martiníková

Patlíková                

30. 4.

PO                                                     28. 4.

začiatok PLAVECKÉHO VÝCVIKU - 3. roč.

Hálová, Porubanová, Martiníková

ZŠ TN, Novomeského           

PO - ST                        28.-30.4

triedne ZR - individuálnou alebo spoločnou formou

všetci pg. zamestnanci

 

ST             30. 4.

STAVANIE MÁJA  -  Štvorlístok

Sabová

pred OcÚ

LESNÁ PEDAGOGIKA - 3. A    s Ing. Vanyovou

Závacká,               Porubanová

Patlíková                

počasie

 

 

 

 

 

ŠKD

  TAJOMSTVÁ LESA - kreslenie, rozprávanie o lesoch a ich obyvateľoch
  maľovanie na chodníku
  MAĽOVANÉ VAJÍČKO - prehliadka kraslíc vyzdobených rôznymi technikami                                                                                                                                                                • FLOORBALL - turnaj                                                                                              • BURZA hračiek, oblečenia a iných nepotrebných vecí - 26. 4.

 

Ďalšie úlohy:

  plnenie prierezovej témy  V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ  DUCH

2. stupeň

 

  plnenie prierezovej témy   ZEM NIE JE NA JEDNO POUŽITIE

1. stupeň

 

• triedne kolá súťaže  Slávik Slovenska

učitelia HUV

 

• účasť DFS Štvorlístok na festivale v Partizánskom 1.-3. mája

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOTENIE   PLÁNOVANÝCH   AKTIVÍT  v šk. roku  2013/2014

MÁJ

 

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

 

ŠT                             1. 5.

ŠTÁTNY SVIATOK - Sviatok práce

 

 

ŠT-SO                  1. - 3. 5.

Účasť DFS ŠTVORLÍSTOK na festivalovej prehliadke

Sabová                                Orságová

Partizánske

PI                  2. 5.

DO PRÍRODY SO STARÝMI RODIČMI - 1. st. smer Ku kyselke

Závacká

 

DO PRÍRODY - účelové cvičenie 2. stupeň-  smer Kyselka, Patlíková

Masaříková                           

 

PO                       5.  5.

PRACOVNÁ PORADA

všetci pg. zamestnanci

6. B

ST                        7. 5.

KOMPARO 4 - testovanie žiakov 4. ročníka

Závacká

4.A, 4.B

KOMPARO 6 - testovanie žiakov 6. ročníka

Masaříková                            Závacká

6.A, 6.B

ŠT                             8. 5.

ŠTÁTNY SVIATOK - Deň víťazstva nad fašizmom

 

 

PI                           9. 5.

REGIONÁLNY DEŇ - tematické vyučovanie + exkurzie na hrady Trenčín a Beckov

všetci pg. zamestnanci

 

 

LESNÁ PEDAGOGIKA - 3. A    s Ing. Vanyovou

Porubanová

Selec

NE                     11. 5.

DEŇ MATIEK - kultúrny program žiakov MŠ a ZŠ

vedenie školy          Orságová

KD

PO                     12. 5.

Vzdelávanie PKR - Riadenie školy a šk. zariadenia

Masaříková, Poláčková, Závacká

MPC  TN

NE                     18. 5.

PRVÉ SVäTÉ PRIJÍMANIE - žiaci 3. ročníka

Marko

kostol

PI            23.5.

Správaj sa normálne

Adámiková

5.A/B

SO                24. 5.

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

vedenie školy         

DCH  v oboch budovách

na OcÚ

ST         28.5.

MAJÁLES - prehliadka žiackej tvorivosti; oslava Dňa detí; karnevalový sprievod

 

 

ŠT         29.5.

Exkurzia do HAZZ v Trenčíne; 7. ročník

Dudáková, Bučková

 

PI             30. 5.

STRETNUTIE PRIATEĽOV - výchovný koncert

Sabová

KD

 

 

 

 

 

Pripravované akcie:

 

 

 

ŠKD

  JA A MOJA RODINA - výroba darčekov ku Dňu matiek a Dňu rodiny
  Vychádzka do prírody
  MISS BÁBIKA - súťaž                                                                                                                                                                • 745. výročie obce - tvorba básničiek, príbehov, kresieb...

 

Ďalšie úlohy:

  v rámci výzdoby KD na STRETNUTIE PRIATEĽOV môžu vyučujúci prezentovať výtvarné práce, projekty, výrobky zo školskej a remeselnej dielne

všetci pg. zamestnanci

 

  aktivity k 745. VÝROČIU ZALOŽENIA OBCE

všetci pg. zamestnanci

 

  plnenie prierezovej témy   ZEM NIE JE NA JEDNO POUŽITIE

všetci pg. zamestnanci

 

• plnenie prierezovej témy  NEĎALEKO OD TRENČÍNA

všetci pg. zamestnanci

 

 

• príprava na TURNIANSKE OLYMPIJSKÉ HRY

vyučujúci TEV a TSV

 

 

 

VYHODNOTENIE   PLÁNOVANÝCH   AKTIVÍT  v šk. roku  2013/2014

 

JÚN

 

 

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

 

SO-NE                             31.5.-1.6

STRETNUTIE PRIATEĽOV - hlavný večerný program

Sabová                                Orságová

KD

PO                      2. 6.

PLANÉTA VEDOMOSTÍ - inšpiračný seminár

Závacká

5. B

PRACOVNÁ PORADA

všetci pg. zam.

školenie BOZP

všetci zamestnanci

ST a PI                4. a 6. 6.

Vzdelávanie PKR - Tvorba ŠkVP pre žiakov so ŠVVP v ŠKD

Balážová

MPC  TN

ST              4.  6.

NÁVŠTEVA budúcich PIATAKOV  v 4. B triede

Dovinová                     Páleš

telocvičňa

<