Navigácia

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
Adresa školy913 21 Trenčianska Turná
Telefón032/6585221 mobil: 0908928775
E-mailskola@zstrencturna.edu.sk
www stránka školyzstrencturna.edu.sk
ZriaďovateľObec Trenčianska Turná

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr.Beáta Sabová03265852210908928775bea.sabova@gmail.com
ZRŠ - 1- st. ZŠMgr. Oľga Závacká09039669390908928775ozavacka@gmail.com
ZRŠ - 2. st. ZŠMgr. Katarína Masaříková09034609110908928775masarina@gmail.com
ZRŠ - MŠPhDr. Alena Porubanová03265851830901704879a.porubanova@gmail.com
Vedúca ŠKDMgr. Janka Poláčková03265852210908928775jane.johanka@gmail.com
Vedúca ŠJJanka Kubišová0326585413-jana.kubisova@szm.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaPaedDr. Renáta Bieliková
pedagogickí zamestnanciPaedDr. Milena Mutňanská
 Božena Chudadová
ostatní zamestnanciJanka Maňová
zástupcovia rodičovIng. Peter Boleček
 Mgr. Mária Smolková
 PaedDr. Renáta Bieliková
 Zuzana Žingorová
zástupca zriaďovateľaIng. Adriana Závodská
 Ing. Mgr. Martin Chorvát
 Mgr. Vladimír Zvalený
 Mgr. Štefan Marcinek

Poradné orgány školy

Pedagogická rada: všetci pedagogickí zamestnanci

Gremiálna porada: zástupkyne riaditeľky školy, ekonómka, hospodárka

Kolégium riaditeľky školy: vedúci predmetových komisií, výchovná poradkyňa, zástupkyne riaditeľky školy

Sekcia triednych učiteľov: triedni učitelia

Rada školy

Predmetové komisie a metodické združenie


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
MZ - 1. 4. roč.PaedDr. Milena Mutňanskávšetky predmety 1. stupňa
PK slovenský jazykMgr. Monika FraňováSJ, D, praktické cvičenia z D
PK cudzie jazykyMgr. Miroslava FikláčkováAJ, NJ, FJ
PK matematikaMgr. Katarína DudákováM, F, informatika, projekty
PK prírodov. predmetyMgr. Terézia BučkováCH, P, Z, praktické cvičenia B, G
PK výchovné predmetyPaedDr. Dagmar OrságováTv, Vv, Tchv, Nbv,On, Ev
MZ - materská školaGabriela Bulkovácelý vyučovací proces

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy k 15. 9. 2012: 406

Počet tried: 18


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.KurzSpolu
počet tried222222222119
počet žiakov41443540444345454623406
z toho ŠVVP111 13312 13
z toho v ŠKD35313314      113
            
24232424      95

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2012:

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2012: 41/ 22

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 6 / 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2013

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.KurzSpolu
Počet žiakov160444345454623406

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠ-4.ročnéObchodná akadémiaSOŠ - 3.ročnéUmelecké školySpoluNezaradený
prihlásení3 829342491
prijatí3 82934249 

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJAjPCBIOCzMCSJDEJETVFJnFRJFYZGEGHUVCHEIFVINF
1.A1,05          1 1 
1.B1,21     1    1 1 
2.A1,09     1    1 1 
2.B1,2     1    1 1 
3.A1,5          1 1 
3.B1,59     1    1 1 
4.A1,45     1    1 1 
4.B1,4     1    1 1 
5.A1,81 1,71  1,48    1,761  1,1
5.B1,86 1,5  1,141   1,771  1
6.A2 1,68  1,73  1,552,23211,45 1,24
6.B2,62 2  1,861 1,82,482,1411,38 1,38
7.A2,38 1,75  2  2,252,462,4211,67 1,04
7.B2,14 1,9  1,861 22,242,0511,62 1,29
8.A2,48 2,43  2,17  1,82,962,91 2,7 1,3
8.B2,32 2  21 2,272,642,36 2,45 1,23
9.A1,79 1,88  1,381 1,772,211,96 1,96 1,21
9.B2,5 1,91  1,59  22,592,14 2,27 1,09
Kurz3,29    2,85   3,35  2,9  

TriedaKAJKAJnMATNBVNEJNJnNJvOBNOBVPCVPRBPRBPsPPsPnPVC
1.A  1,051           
1.B  1,051           
2.A  1,221           
2.B  1,41           
3.A  1,51           
3.B  1,531           
4.A  1,51          1
4.B  1,21          1
5.A  2,331   1,1      1
5.B  2,051   1      1
6.A  2,2711,8  1,1      1
6.B  2,4311,82  1,14      1
7.A  2,4612,42  1,5       
7.B  2,3311,91  1,48       
8.A  2,9612,54  1,22       
8.B  2,4512,36  1,45       
9.A  2,2112,36  1,29       
9.B  2,6812,25  1,32       
Kurz  3 3          

TriedaXCBXCDPCFXCGXSJPRPPDAPJKPrP1SJLSPRSGNSonSEE
1.A      1   1,2411  
1.B      1,11   1,2611  
2.A      1,04   1,3511  
2.B      1,2   1,7511  
3.A      1,33   1,6711  
3.B      1   1,4711  
4.A      1,5   1,6511  
4.B      1,1   1,4511  
5.A          2,381   
5.B          2,181   
6.A          2,451   
6.B          2,621   
7.A          2,671  1
7.B          2,241,05  1,05
8.A          2,351  1
8.B          2,51,09  1
9.A          2,081   
9.B          2,451   
Kurz     1,9    3,15    

TriedaTEHTHDTSVTEVVLAVUMVYVZTVZEM
1.A   1  1  
1.B   1  1  
2.A   11,17 1  
2.B   11 1  
3.A   11,39 1  
3.B   11,24 1  
4.A   11,15 1  
4.B   11,2 1  
5.A  1   1  
5.B  1   1  
6.A  1   1  
6.B  1   1,05  
7.A 11,04   1  
7.B 1,051,05   1,43  
8.A 11,22  1,48   
8.B 11,05  1,27   
9.A  1  1   
9.B  1  1   
Kurz        2,45

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A212100 
1.B201901 
2.A232300 
2.B212100 
3.A181800 
3.B171700 
4.A202000 
4.B202000 
5.A212100 
5.B232201 
6.A222200 
6.B212100 
7.A242400 
7.B212100 
8.A232300 
8.B222110 
9.A242400 
9.B222200 
Kurz222003nenastúpili do kurzu

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A2196646,0096646,0000,00
1.B20115057,50115057,5000,00
2.A23100343,61100343,6100,00
2.B2152625,0552625,0500,00
3.A1863735,3963735,3900,00
3.B1773743,3573743,3500,00
4.A2065332,6565332,6500,00
4.B20136468,20136468,2000,00
5.A21111052,86111052,8600,00
5.B23142862,09142862,0900,00
6.A22170577,50170577,5000,00
6.B21144068,57143868,4820,10
7.A24218390,96218390,9600,00
7.B21142968,05142567,8640,19
8.A23130256,61130256,6100,00
8.B22194888,55175079,551989,00
9.A24235898,25235898,2500,00
9.B22195989,05195989,0500,00
Kurz2200,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Percentil
Monitor SJL4672,52%76,84
Monitor MAT4677,50%94,46

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9KurzSpolu
Počet tried v ročníku222222222119
ISCED12222      8
ISCED2    22222 10
Učebný plán pre kurz - Variant2         11

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
    
Prvého ročníka241 
Bežných tried16342 
Kurz1230
Spolu1940613

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Počet zamestnancov školy na všetkých úsekoch: 57

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Odborný zamestnanecPočet úväzkov pedag. prac.Úväzok odb. zam.Počet úväzkov nepedag. prac.
Základná škola:      
1. TPP217 19,15 6
2. DPP91 8,29 0,2
Znížený úväzok z riadku 1. a 2. 82 5,44 0,53
       
Materská škola      
TPP72 7 2
DPP1  1  
       
Školská jedáleň      
TPP 7   7
DPP      
       
Školský klub detí      
TPP3  3  
znížený úväzok 1  0,59  

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učitelia ZŠ02929
vychovávateľov044
asistent učiteľa, špec. ped.011
učitelia MŠ088
spolu04242

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
8 A/BGeografia2
6. AGeografia1
7. AGeografia1
7. 8. 9. roč.Svet práce, technika6
5. ADejepis1

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
Základná škola:  
1.kvalifikačná skúška161
2.kvalifikačná skúška33
štúdium školského manažmentu63
špecializačné inovačné štúdium50
špecializačné kvalifikačné60
postgraduálne20
inovačné314
vysokoškolské - špec. ped.10
aktualizačné6012
adaptačné20
funkčné inovačné10
vysokoškolské 1. st20
vysokoškolské 2.st10

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Vyhodnotenie aktivít a súťaží Na 1. STUPNI

 

Pytagoriáda 2013-  P3, P4  - 3. a 4. ročník

Žiak

Trieda

Kategória

Úspešnosť šk.kolo

Úspešnosť obvodové kolo

Ema Lacková

3.A

 P3

1.miesto

úspešný riešiteľ

Patrik Fabo

4.A

P4

1. miesto

úspešný riešiteľ

 

Vesmír  očami detí  výtvarná súťaž okresné kolo

Kategória

Meno/Dielo

Umiestenie

Trieda

Žiaka/žiačku pripravovala

II.1.-4. roč.

 

 

Klára Oravcová

Postup do celoslovenského kola

3.B

J. Dovinová

 

Príroda a životné prostredie – výtvarná súťaž okresné kolo
Ocenené práce mali

Meno

Kategória

Trieda

Umiestenie

Žiaka/žiačku pripravovala

Lucia Vavrušová

1.st.

2.B

Ocenenie

M. Martiníková

 

I.     kategória - Hviezdoslavov Kubín (školské kolo),  22.2. 2013

Kategória

Umiestenie

Meno

Trieda

Žiaka/žiačku pripravovala

I.       poézia

1.

Richard Vonkomer

4.B

M. Mutňanská

2.

Ema Lacková

3.A

O. Závacká

3.

Alexander Fábik

4.B

M. Mutňanská

 Obvodové kolo – účasť bez umiestnenia

I.kategória - Hviezdoslavov Kubín (školské kolo), 22.2. 2012

Kategória

Umiestenie

Meno

Trieda

Žiaka/žiačku pripravovala

II.    próza

1.

Ema Trnavská

3.B

J. Dovinová

2.

Alica Sýkorová

4.A

M. Rovňanová

3.

Jakub Oravec

4.A

M. Rovňanová

 

Slávik Slovenska – školské kolo: 1.stupeň

Meno

Trieda

Umiestenie šk.kolo

Umiestnenie obv.kolo

Ema Lacková

3.A

1.miesto I. kategória

účasť

Hana Siváková

4.A

1.miesto II. kategória

účasť

Ida Rapaičová

2.A

2.miesto  I. kategória

účasť

Diana Bočáková

3.B

3. miesto I. kategória

 

Gabriela Vendžúrová

 

3.miesto II. kategória

 

 

Realizované aktivity

 

Názov akcie, miesto

Trieda

Termín uskutočnenia

Implementácia prierez. témy Bezpečne do školy Dopravný deň – ukážky prác hasičov, dopr. ihrisko, prednášky o prvej pomoci

1. stupeň

21.9.2012

Vystúpenie cirkusu Jacko (telocvičňa ZŠ)

1. stupeň

3.10.2012

Návšteva výstavy exotického vtáctva KD

1. stupeň

5.10.2012

Exkurzia Kušnierovec Trenč. Turná

1. a 2. ročník

18.10..2012

Exkurzia Hvezdáreň Hlohovec + Prírodovedno-vlastivedné museum Hlohovec

4. ročník

 

10.10 2012

 

Vystúpenie pre seniorov

Žiaci 4.B,2.B,3.A

23.10.2012

Náučná vychádzka do okolia obce  - spoznávanie chotára v sprievode seniorov

1.stupeň

24.10.2012

Tematické vyučovanie Strom

1. stupeň

21.10.-25.10.2012

Návšteva divadelného predstavenia v Trnave a v Nitre

3.A, 2.B, 1.B

2.A, 3.B

7.12.2012

11.10.2012

Vystúpenie pre občanov v rámci adventu

1. stupeň

9.12.2012

Výchovný koncert k multimediálnej výchove – Paulína Ištvancová

1. stupeň

19.12.2012

Implementácia prierez. témy vianočné vystúpenia tried Od srdca k srdcu

1. stupeň

21.12.2012

Implementácia prierez. témy Nedajme vtáčkom zahynúť – vystúpenie sokoliarov s dravými vtákmi (telocvičňa ZŠ)

1. stupeň

30.1.2013

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

2.-4. ročník

22.2.2013

Exkurzia do výrobne Vaspo - výroba obkladového kameňa

3.A,B

8.3.2013

Mesačný project S knihou nie si nikdy sám! ( Marec – mesiac knihy) + Týždeň s rozprávkou, povesťou, bájkou …

1. stupeň

Marec 2013

Návšteva obecnej knižnice

1. stupeň

21.- 22.3.2013

Týždeň informácií o mozgu – čítanie s porozumením

4.A, B

3.2013

Implementácia prierez. témy Zem nie je na jedno použitie - Tematické vyučovanie Svetový deň vody, Svetový deň lesa

1. stupeň

21.3. a 22.3.2013

Implementácia prierez. témy Od srdca k srdcu a Neďaleko od Trenčína – regionálna výchova veľkonočné zvyky a tradície – tematické vyučovanie

I. stupeň

27.3.2013

Vystúpenie žiakov 2.B s dramatizáciou príbehu O neposlušných kozliatkach pre triedy 1. stupňa

2.B

16.4.2013

Výchovný koncert ku dňu Zeme Živá voda

1. stupeň

22.4.2013

Komparo pre žiakov 4.ročníka

4.A,B

3.5.2013

Beseda s lekárkou o ústnej hygiene

1.A,B a 2.A,B

22.5.2013

Implementácia prierez. témy Od srdca k srdcu a Neďaleko od Trenčína – regionálna výchova Majáles, MDD

1. stupeň

29.5.2013

Bezpečne do školy Beseda a vzdelávací program s policajtkou

2:A,B

30.5.2013

Návšteva Galérie Bazovského – tvorivé dielne

3.B

30.5.2013

Implementácia prierez. témy Od srdca k srdcu a Neďaleko od Trenčína – regionálna výchova folklórny festival Stretnutie priateľov

1. stupeň

31.5.2013

Škola v prírode Sv. Jur

Škola v prírode Martinské hole, hotel Belez

3.A, 2.B, 1.A,B

4.A, 4.B

10.6.-14.6.2013

17.6.-21.6.2013

Exkurzia Vlastivedné múzeum Sv. Jur

Účastníci ŠvP 3.A, 2.B, 1.A,B.ročník

12.6.2013

Exkurzia kult. pamiatka Červený kameň

učastníci ŠvP Sv. Jur 3.A, 2.B, 1.A,B

14.6.2013

Koncoročný výlet spojený s návštevou divadelného predstavenia Trenčiansky hrad

1.A, 1.B

13.6.2013  

Koncoročný výlet Košariská, Mohyla M.R. Štefánika, farma Lubina

2.A, 3.B

20.6.2013

Lesná pedagogika

3. ročník

12.6. a 21.6. 2013

Plavecký výcvik, ZŠ Novomestského ulica Trenčín – Juh, Mestská plaváreň Trenčín

3. ročník

19.4.-7.6.2013

Olympiáda

1. stupeň

24.6.2013

Vypracovala. Mgr. Martina Martiníková – vedúca metodického združenia

 

Vyhodnotenie súťaží na druhom stupni

Výsledky súťaží prírodovedných predmetov

Geografická olympiáda: žiakov pripravovala Mgr. Hrnčárová Vachánková

školské kolo:    3 žiaci

9.A – Janka Balajová;

6.B – Andrej Srnka, Anita Bolechová

Žiaci boli úspešnými riešiteľmi školského kola  a postúpili do okresného kolo.

okresné kolo:   3 žiaci

9.A – Janka Balajová; získala 51,5 bodov (teoretická časť 21, praktická časť 16 a miestna krajina 8,5). Umiestnila sa na 10. mieste.

6.B – Andrej Srnka; získal 58 bodov (teoretická časť 27, praktická časť 27 a miestna krajina 4). Umiestnil sa na 11. mieste.

6.B – Anita Bolechová; získal 54 bodov (teoretická časť 17, praktická časť 30 a miestna krajina 7). Umiestnila sa na 14. mieste.

Výsledky jazykových olympiád

 

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

Komisia: Mgr. M. Filáčková, Ing. D. Danišová

kategória 1A (5. - 7. ročník)

Počet účastníkov: 6

Dátum: 7. 12. 2012 

Umiestnenie:                                          

1.       Martina Fábiková, 7.A (52,50 bodov)- maximálny počet bodov: 70, postup

do  vyššieho kola

       2.   Alexander Bulko, 7. B (49,50 bodov)

       3.   Dominik Klement , 7. A (28 bodov)

Kategória 1B (8. - 9. ročník)

Počet účastníkov: 7

Dátum: 7. 12. 2012

Umiestnenie:

1.       Zuzana Poláčková, 9. A (51 bodov)- maximálny počet bodov: 70, postup

 do  vyššieho kola

2.      Timea Pilipová, 9. A (40,5 bodov)

3.      Jana Balajová, 9. A (36,5 bodov)

Obvodné kolo – Trenčín, ZŠ Novomeského

Dátum: 17. 1. 2013

Kategória 1A : Martina Fábiková- 5. miesto

Kategória 1B: Zuzana Poláčková- 7. miesto

 

Olympiáda v nemeckom jazyku- školské kolo

Komisia: Mgr. K. Boková

Dátum: 17. 12. 2012

Počet súťažiacich: 11 (žiaci 7. a 8. ročníka)          

Umiestnenie:

1.      Viktória Hrnčárová,7. B  (63 bodov)

2.      Kristína Humeníková, 7. B  (62 bodov)

3.      Petra Káčerová, 8. B  (59 bodov)

Vypracovala: Mgr. Terézia Bučková

 

Olympiáda vo francúzskom jazyku – školské kolo

Komisia: Mgr. M. Fraňová

Počet účastníkov: 4

Umiestnenie:

1.      miesto: Martina Fábiková, 7.A

2.      miesto: Karolína Blažejová, 9. A

3.      miesto: Dominika Starečková,7. A

Víťazi školského kola boli odmenení knižnou odmenou a účastníci, ktorí sa zúčastnili obvodného kola olympiády v ANJ špeciálnou knižnou odmenou, schválenou na  záverečnej klasifikačnej porade 24. 6. 2013.

 

Vyhodnotenie matematických súťaží

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Okresné kolo:

Kategória Z5

– účastníci – Oliver Vlk, Dorota Fraňová, Kristína Jurigová, Dávid Talian, Michal Chorvát, Lukáš Beďač

Kategória Z6

– účastníci – Palatinusová Timea (úspešná riešiteľka 8.-9.miesto), Veronika Micková

Kategória Z7

– účastníci – Alexander Bulko (úspešný riešiteľ 5.-6.miesto), Dominik Klement

Kategória Z9

– účastníci – Barbara Goliašová, Jana Balajová, Karolína Blažejová

 

PYTAGORIÁDA

 

Školské kolo – úspešní riešitelia:

Kategória

Trieda

Meno a priezvisko

Počet bodov za úlohy

Počet bodov za čas

Počet bodov spolu

P3

3.A

Ema Lacková

15

10

25

P3

3.A

Miška Repová

15

10

25

P3

3.A

Adam Vašek

11

10

21

P3

3.A

Marcel Mikolášek

11

10

21

P3

3.A

Táňa Klobušická

10

9

19

P4

4.A

Patrik Fabo

12

8

20

P4

4.B

Tatiana Ondrušková

14

5

19

P4

4.B

Michal Červeňan

13

6

19

P4

4.A

Tereza Fislová

11

6

17

P4

4.A

Alžbeta Fislová

10

7

17

P4

4.B

Petra Kováčová

12

4

16

P4

4.B

Jakub Vlk

11

5

16

P4

4.A

Lívia Moravčíková

10

5

15

P4

4.B

Simona Ždrnja

10

4

14

P4

4.A

Lukáš Plesnivý

11

2

13

P5

5.B

Peter Fabo

12

7

19

P5

5.B

Romana Betáková

10

8

18

P5

5.B

Filip Klobušický

10

7

17

P5

5.A

Michal Chorvát

10

5

15

P6

6.B

Natália Denemarková

13

5

18

P6

6.B

Tadeáš Kňažek

11

7

18

P6

6.B

Anita Bolechová

11

5

16

P6

6.A

Dominik Balaj

10

6

16

P6

6.A

Barbora Ranincová

12

3

15

P6

6.A

Veronika Micková

11

4

15

P6

6.B

Katarína Lehocká

11

4

15

P6

6.B

Adam Letko

10

5

15

P6

6.A

Timea Palatinusová

11

3

14

P6

6.A

Alexandra Hrnčárová

10

4

14

P7

7.A

Šimon Dudák

11

1

12

 

Okresné kolo:

P3 - účastníci – Ema Lacková, Michaela Repová

P4 - úspěšný riešiteľ: Patrik Fabo (4-6.miesto)

P6 - úspěšný riešiteľ: Tadeáš Kňažek (6.miesto)

 1. Počas školského roku mali žiaci deviateho ročníka možnosť si opakovať na hodinách krúžku– Matematika pre život. Hlavnou náplňou bola príprava žiakov na „TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA“ a príprava na prijímacie skúšky na stredné školy. 

 

Vypracovala Mgr. Katarína Dudáková

 

Vyhodnotenie súťaží výchovných predmetov

ŠPORT

SEPTEMBER

·        Cezpoľný beh

            žiačky: 1.miesto

            žiaci: 5.miesto

 -cezpoľný beh, okresné kolo staršie žiačky-1.miesto( M. Laginová, K. Fabová, H. Buleková)

- cezpoľný beh, krajské kolo staršie žiačky-2.miesto( M. Laginová, K. Fabová,  K. Blažejová

 - cezpoľný beh, okresné kolo starší žiaci-5.miesto( R.Vavruš, T.Kňažek,        P.Lipták)

NOVEMBER

·        Basketbal

            žiaci:7.miesto

            žiačky:7.miesto

- basketbal starší žiaci ,okresné kolo  7.-8. miesto

- basketbal staršie dievčatá, účasť v základnom kole

 

- florbal mladší žiaci, postup do okresného kola

- florbal straší  žiaci, postup do okresného kola                                  

DECEMBER

·        Vybíjaná dievčatá

            -vybíjaná dievčat , účasť v základnom kole

·        Florbal

                         - ORION FLORBAL CUP, obvodové kolo mladšie žiačky

                         - ORION FLORBAL CUP, obvodové kolo staršie žiačky -3.miesto

JANUÁR

·        Streľba zo vzduchovky

            starší žiaci + žiačky: 8.miesto

            -streľba zo vzduchovej pušky  miešané družstvo starších žiačok  a žiakov, okresné kolo-        8.miesto                      

FEBRUÁR     

            - lyžiarsky výcvik žiakov II. stupňa (8.ročník)

·        Volejbal

            žiačky: účasť

                                    -volejbal dievčat, účasť v okresnom kole

UMENIE

OKTÓBER     

                        -okresné kolo MY POP STAR- v II .kategórii súťažila 1 žiačka našej školy                           (J.Balajová)­- v I. kategórii súťažili 4 žiačky(D. Fraňová, D.Betáková, R.Betáková, S.Kolláriková) 1.miesto s postupom do semifinále obsadila Sandra Kolláriková žiačka 9. ročníka

NOVEMBER  

                        -semifinále súťaže MY POP STAR , Sandra Kolláriková žiačka 9.roč. umiestnenie                v TOP 20 bez ďalšieho postupu

TECHNIKA

NOVEMBER   -technická olympiáda, účasť v obvodnom  kole (umiestnenie za 7.miestom)

ŠPORT

FEBRUÁR -Inovačné vzdelávanie učiteľa telesnej výchovy: Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní

·        Florbal- ORION FLORBAL CUP

            ml. žiačky: účasť

MAREC

·        Florbal- ORION FLORBAL CUP

ml. žiaci:6.miesto

            st.žiaci:6.miesto

            st. žiačky :účasť

APRÍL

·        Malý futbal ml. žiaci- Školský pohár SFZ - účasť

·        Malý futbal ml. žiačky- Školský pohár SFZ - účasť

·        Malý futbal st. žiačky- JEDNOTA  CUP - 3.miesto

·        Malý futbal st. žiaci- JEDNOTA  CUP - účasť

·                                McDonald cup – malý futbal žiaci 1.-4. ročník - účasť

MÁJ

-plavecký výcvik žiakov 1.stupňa(zodpovedná vyučujúca  TSV  2.stupňa)

JÚN

-olympiáda žiakov 2.stupňa

-olympiáda žiakov 1.stupňa

-olympiáda dôchodcov

UMENIE

APRÍL

-školské kolo Slávik Slovenska:

 I. kategória (1.-3.roč.)

1.miesto Ema Lacková

2.miesto Ida Rapaičová

3.miesto Diana Bočáková

II. kategória ( 4.-6.roč.)

1.miesto Hana Siváková

2.miesto Dorota Fraňová

3.miesto Gabriela Vendžurová

III. kategória ( 7.-9.roč.)

1.miesto Miroslava Santová

2.miesto Jana Balajová

3.miesto Tomáš Rapaič

MÁJ

-okresné kolo Slávik Slovenska- Emma Lacková, Hana Siváková, Miroslava Santová- účasť bez umiestnenia

TECHNIKA

APRÍL

-„Trenčiansky robotický deň“- účasť žiakov krúžku Robolab s  úspešným umiestnením

            2.miesto Dominik Mrázik v kategórii DRIVER B

            3.miesto Michal Chorvát v kategórii DRIVER A

 MÁJ

- na predmete svet práce a technika žiaci zhotovovali tabuľky s názvami súborov účastných festivalu  DFS Stretnutie priateľov

 

 PK výchovných predmetov pracovala podľa stanoveného plánu, priebežne sa zapájala do súťaží vyhlásené CVČ Trenčín.

Počas 2.polroka sa aktívne žiaci  zapájali do aktivít organizované školou v rámci plnenia prierezových tém, blokových vyučovaní.

-folklórny festival DFS Stretnutie priateľov- žiaci na hudobnej výchove, občianskej výchove,       výtvarnej výchove sa aktívne pripravovali na festival, ktorý sa uskutočnil 30.5-2.6.2013. Na hudobnej výchove sa učili ľudový tanec Židovka, ktorý tancovali počas festivalových dní , nielen deti našej domácej ZŠ, ale aj hosťujúce súbory. Počas výtvarnej výchovy žiaci zhotovovali festivalové plagáty, na občianskej výchove si vysvetľovali význam priateľstva , aplikovali to pri výmenných pobytoch súborov. Učitelia telesnej výchovy prispeli k festivalovým dňom aj športovými aktivitami počas oddychu detí hosťujúcich súborov. 

 -Rok sv. Cyrila a Metoda- posledný mesiac školského roka sme venovali sv. Cyrilovi a Metodovi.

Žiaci  pod vedením svojich vyučujúcich celý školský rok pripravovali projekty, výtvarné práce, kalendár, knihy, prepisy, ktoré prezentovali tento posledný školský mesiac venovaný významným vierozvestcom.

Vypracovala: PaedDr. Dagmar Orságová – vedúca PK výchovných predmetov

 

Výsledky súťaží v predmete slovenský jazyk

Hviezdoslavov Kubín

 • Realizácia školského kola
 • Do obvodného kola postúpilo 6 žiakov – A. Bieliková postup do obvodného kola
 • Okresného kola sa zúčastnila Alexandra Bieliková

Školský rok bol zameraný na pripomínanie odkazu Konštantína a Metoda, ich prínosu do kultúrneho dedičstva Slovenska, ale i Európy. Podrobnejšie sa tejto téme venovali žiaci 9. ročníka, ktorí vyhľadali a spracovali informácie z ich života a diela vo forme zaujímavých prezentácií, vytvorili niekoľko výtvarných prác (portéty, návrhy poštových známok, pexeso, návrhy dobových kostýmov, nástenka-koláž). Práce žiaci odprezentovali a boli vystavené aj v kultúrnom dome počas Stretnutia priateľov.

Ďalšie súťaže:

            Reklama na knihu                   

            Píšem, píšeš, píšeme   

            Čitateľský žolík

            Olympiáda  z dejepisu -  úspešní riešitelia školského a  okresného kola v Trenčíne

            Súťaž ročníkových projektov 

 

Vypracovala: Mgr. Monika Oprchalová

Aktivity a prezentácia na verejnosti

AKTIVITY ZŠ a ŠKD

• Slávnostnné otvorenie školského roka

• Úprava areálu školy a obecných priestranstiev

• Prispievanie do Turnianskych novín

• Prispievanie do Trenčianskych novín

• Aranžovanie - vianočná výzdoba

• Výrobky na vianočný a veľkonočný trh (rôzne techniky) - učitelia, žiaci

• Výroba vianočných a veľkonočných pozdravov

• Výroba plagátov pre firmy - sponzorov školy

• Výroba plagátov, propagačných materiálov na akcie školy

• Prezentácie školy a obce na www stránke školy

• Reklama na knihu

• Dopravné ihrisko - jesenná a jarná časť

• Fašiangová zábava - ŠKD

• Celoškolský karneval

• Návštevy predškolákov v škole

• Výstavy prác žiakov v areáli školy

• Návštevy predškolákov a ich rodičov v škole

• Deň Zeme - Modrá planéta

• Šarkaniáda

• Svätomartinský lampiónový sprievod

• Cesta rozprávkovým lesom

• Školská olympiád

• Slávnostnné ukončenie školského roka

Deň stromov

Do prírody so starými rodičmi

Majáles

Trenčiansky robotický deň

PREZENTÁCIA ZŠ NA VEREJNOSTI

• Využívanie telocvične pre verejnosť: aerobik, zumba, relaxačné cvičenia, posilňovňa, stolný tenis, tenis, jednorazový prenájom na športové podujatia, poskytovanie priestorov pre záujmové organizácie

• Aprílový volejbal (žiaci - rodičia - učitelia)

• Pobočka ZUŠ Nemšová: hudobný, spevácky, tanečný, výtvarný odbor

• Internetový klub a PC pre verejnosť

• Spolupráca s obecným úradom a organizáciami obce pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí

• Pravidelná činnosť žiackej a učiteľskej knižnice (pondelok 13.00 - 14.00)

• Možnosť objednávania stravy v školskej kuchyni pre verejnosť

• Spolupráca s Klubom dôchodcov v Trenčianskej Turnej - spoločné aktivity

• Vystúpenia súboru Štvorlístok pre rodičov a občanov obce

• Vianočný koncert pre verejnosť

• Príspevky do Turnianskych novín, Trenčianskych novín, Trenčianskej televízie

• Spolupráca s OR Policajného zboru Trenčín

• Účasť na medzinárodnej súťaži Trenčiansky robotický deň (RoboLab)

• Spoluorganizácia 6. ročníka celoslovenskej akcie Plávanie alergikov a ich priateľov

• Deň matiek - program detí pre verejnosť

• 14. medzinárodný detský folklórny festival Stretnutie priateľov so sprievodnými akciami,

• Volejbal pre rodičov - poskytnutie telocvične, volejbalový turnaj učitelia - rodičia - žiaci

• Turnianske fašiangy

• Triedenie odpadu - zber batérií, tetrapakov, plastov, papiera

• Zber papiera (jeseň, jar)

RôZNE kultúrne, vzdelávacie a výchovné aktivity počas školského roka

Výchovné koncerty, divadelné a filmové predstavenia

• Mikuláš v materskej a základnej škole

• Vianočný koncert pre žiakov a verejnosť

• Doprava - doľava (dopravná výchova)

• Projekt - Správaj sa normálne pre žiakov 5. ročníka

• Festival Stretnutie priateľov - 14. ročník

• Besiedka žiakov ZUŠ (pobočka T. Turná)

• Výchovný koncert - Vesmír

• Výchovný koncert - protidrogová výchova

• Stretnutie svetov (divadelné predstavenie)

• Divadelné predstavenia pre žiakov 1. a 2. stupňa v Nitre a Trnave - Veveričky a Adelkina cesta za šťastím

Ekumenické aktivity k výročiu sv. Cyrila a Metoda

Rozhlasové relácie

• Začiatok školského roka

• Správanie, školský poriadok

• Štvrťročná klasifikácia

• Zdravie v škole -Týždeň zdravej výživy

• Mesiac úcty k starším

• Vianočný príhovor

• Novoročný príhovor

• Polročná klasifikácia

• Správanie, školský poriadok

• Marec - mesiac knihy

• Deň učiteľov

• Trištvrteročná klasifikácia

Besedy

• Besedy - dopravná výchova - prevencia dopravných nehôd - dopravní policajti

• Beseda s regionálnym historikom o histórii obce

• Beseda s poľovníkom o zvieratách našich lesov

• Besedy v rámci Dňa dopravnej výchovy (členky ČK, policajti, prac. autoškoly)

• Beseda s kynológom

• Beseda so spisovateľkou

• Beseda s pyrotechnikom

• Rozprávanie starých materí

Beseda s kynológom

• Beseda Čas premien

Tvoja správna voľba - beseda s členom policajného zboru, protidrogová výchova

Exkurzie

• Planetárium Hlohovec

• Pamätné tabule, pomníky, cintorín v obci

• Spoznávanie chotára obce - Patlíková, kyselky a okolie

• Banská Štiavnica a okolie

• Firmy v obci a regióne

• Deň otvorených dverí - stredné školy Trenčín (9. roč

• Okresný súd Trenčín

• Výstava Veda pre život Trenčín

• Výstava exotických vtákov T. Turná (všetky triedy)

• Výstava Záhradkár Trenčín

• Dedinské múzeum Kušnierovec (triedy 1. a 2. stupňa)

• Baňa Cígeľ, sklárne Valašská Belá

• Trenčiansky hrad - remeslá

• Kubínska Hoľa

• Čachtický hrad

• Červený kameň, Driny, Bradlo

• Vizovice

• Vysoké Tatry, Spiš

• Poľnohospodárske družstvo Trenčianska

• Katov dom Trenčín

• Jaslovské Bohunice

• Košariská, Bradlo

• Galéria M.A. Bazovského Trenčín

Vzdelávacie centrum Atlantis - Bratislava

AKTIVITY MŠ :

V školskom roku 2012/2013 sa edukačný proces sa niesol v znamení „Škola hrou“, čomu sme prispôsobili mesačné plánovanie prepracované do štyroch ročných období. Každé obdobie bolo obohatené prvkami miestneho regiónu, aktivitami usporadúvanými Spoločnosťou pre predškolskú výchovu, aktivitami materských škôl z blízkeho okolia a ZŠ.

- Olympiáda materských škôl.

- Regionálna výchova ( spolupráca s DFS Štvorlístok, Vianočný stôl, Mikuláš, Pochovávanie

basy, Hajušky - Belušky, Vianočný trh ).

- Spevácke, recitačné a výtvarné súťaže.

- Divadelné predstavenia a výchovné koncerty.

- Vystúpenia pre verejnosť.

- Karneval.

- Výstavy prác detí.

- Výlety.

- Beseda s ČK,

- Mestská polícia Trenčín.

- Dopravná výchova.

- Triedenie odpadu a zber papiera.

SPOLUPRÁCA ZŠ a MŠ:

Kladne hodnotíme výmenu poznatkov na spoločenských metodických podujatiach, spoločnú prácu na projekte Orava hlasné čítanie a vymaľovanie omaľovánky, v rámci ŠPZ - alergické ochorenie a prevencia tiež formou omaľovánky a rozprávky, výstava výtvarných prác z oblasti drogovej závislosti a čistoty ovzdušia pod názvom Modrá planéta, tradične si pripomíname Deň Zeme výstavou prác z odpadového materiálu a zberom druhotných surovín, čistením trávnikov a kreslením na asfalte.

Zaujímavá je spolupráca s folklórnym súborom Štvorlístok a vzájomné vystúpenia, vianočná tržnica spojená s predajom výrobkov detí a učiteliek, výstava ovocia a strašidiel, ale i spolupráca v oblasti sociálnej komunikácii a prosociálneho správania a spolupráca v oblasti LEGO DACTA .

Veľkým prínosom sú vzájomné pohovory učiteliek MŠ a ZŠ - príprava detí na vstup do 1. ročníka ZŠ a zápis detí do ZŠ za prítomnosti rodičov a učiteliek MŠ,

Konali sa tiež návštevy predškolákov v škole (v telocvični, triedach 1. ročníka, v učebni PC), aby sa deti MŠ zoznámili s prostredím a odbúral sa stres pri nástupe do školy.

Vzájomné konzultácie učiteliek 1. ročníka a učiteliek MŠ pred zápisom detí do ZŠ.

Rozlúčka s absolventami materskej školy.

Účasť učiteľov na vzájomých metodických podujatiach, výmena skúseností medzi učiteľmi.

Prezentácia materskej školy na verejnosti

- prezentácia materskej školy na internetových stránkach Spoločnosti pre predškolskú výchovu,

- prezentácia MŠ na internetových stránkach ZŠ s materskou školou,

- prezentácia MŠ v Turnianskych novinách, -prezentácia MŠ na sociálnej sieti Facebook

- vydávanie občasníka Novinky z Ďatelinky,

- návšteva DI v ZŠ,

- spoločné výchovné koncerty,

- vynášanie Moreny,

- zapojenie sa do výtvarných súťaží, ocenenie v súťaži Deti v školskej záhrade, Vesmír očami detí; Príroda, životném prostredie a deti,

- Cesta rozprávkovým lesom.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

PROJEKTY ZŠ

A) Dlhodobé

Projekt regionálnej výchovy: celoročný celoškolský projekt zameraný na poznávanie histórie, súčasnosti, kultúry, prírody obce a regiónu. Projekt vrcholí posledný májový víkend medzinárodným, výmenným, školským, rodinným detským folklórnym festivalom Stretnutie priateľov - 14. ročník

Škola podporujúca zdravie, podprojekt: Škola astmy a alergie - prevencia chorôb horných a dolných dýchacích ciest v spolupráci so Združením astmatikov Slovenska. V rámci projektu sme sa už 6. krát zúčastnili Celoslovenského plávania astmatikov a ich priateľov. Pre obec sme získali 20 lipiek na zlepšenie životného prostredia a športové pomôcky na dýchaciu gymnastiku v rámci vyučovania telesnej výchovy

Projekt dopravnej výchovy - v spolupráci s autoškolou Ing. Buciho Bratislava a autoškolou J. Prekopa

Poznaj sám seba a vyber si svoje povolanie - cyklus aktivít pre žiakov 8. ročníka

Správaj sa normálne - vzdelávací projekt pre žiakov 5. ročníka v spolupráci s políciou Trenčín

Triedim, triediš, triedime: triedenie odpadu v triedach ( papier, plasty, bioodpad), zbierame tetrapaky, papier a batérie

B) Krátkodobé

Týždeň ovocia a zeleniny - v spolupráci so školskou jedálňou

Tekvice a tekvičky - výrobky z jesenných plodov v spolupráci s rodičmi

Týždeň hlasného čítania - čítanie s porozumením v spolupráci so Združením Orava pre demokraciu vo vzdelávaní

Čitateľský žolík

Reklama na knihu

Deň Zeme

Správaj sa normálne

Deň vody

Vianočný trh

Veľkonočný charitatívny trh

Školská olympiáda

Lesná pedagogika

Veľké knižné venovanie

Moja životná cesta

Projekty školského klubu detí

Cesta rozprávkovým lesom

Svätomartinský lampiónový sprievod

Farby Zeme

Olympiáda ŠKD

C) V školskom roku 2012/2013 boli realizované školou vypracované projekty:

Školské mlieko - zrealizovaný

Školské ovocie - zrealizovaný

Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc: projekt podaný - nevybrali nás

Dopravná výchova - Volkswagen Slowakia: nevybrali nás

Hravo s technikou - Volkswagen Slowakia: nevybrali nás

PROJEKTY MŠ:

- Škola podporujúca zdravý životný štýl.

- Zdravý úsmev a zdravé ďasná.

- Rastieme zdravo - Adamko.

- Zdravý úsmev.

- Evička nám ochorela.

- Šport na každý deň.

- Škola astmy.

- Discovery Box.

- Angličtina pre predškolákov.

- Hráme sa s počítačom.

- Práca so stavebnicou LEGO DACTA.

- Malý ochranca .

- Drotári.

- Výtvarná výchova pre najmenších.

Realizácia projektov:

Ucelené témy, v ktorých sa jednotlivé výchovné zložky striedali podľa potreby a danej situácie korešpondovali s úlohami vyplývajúcimi zo ŠkVP materskej školy, ktorý bol vypracovaný na základe ŠVP- ISCED 0. Vybrali sme témy blízke deťom napr. Tomáš chráni prírodu, Poznaj svoje telo, Chráň svoje telo, Kolobeh vody v prírode, Ochrana zdravia pred nežiaducimi javmi, Staviam, staviaš, staviame, Dedičstvo starých materí, Malý ochranca...využívali sme knižné publikácie: Filipove dobrodružstvá, Filip v krajine zázrakov, Filip a správna výživa, Súzvuky tvorivosti I. a II., Nenič svoje múdre telo, Srdiečka, Krok za krokom, Adamko rastie zdravo, Projekt v spolupráci so SZ3Š Trenčín - Deň veselých zúbkov,.....

Školská jedáleň realizuje projekty: školské mlieko a školské ovocie

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Inšpekčná kontrola: 15. 5. 2013

Druh inšpekcie: Inšpektorát práce - kontrola priestorov MŠ z hľadiska zistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane bezpečnosti technických zariadení a bezpečnosti stavieb

Výsledok: neboli zistené nedostatky

Kontrola regionálneho úradu verejného zdravotníctva 14. 5. 2013

Od 14. 5. do 24. 5. bol zrealizovaný program auditu systému správnej hygienickej a výrobnej praxe

Výsledok: Z výkonu štátneho zdravotného dozoru nevyplynuli žiadne opatrenia

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

MATERIÁLNO TECHNICKÉ PODMIENKY:

Základná škola s materskou školou v Trenčianskej Turnej má v užívaní nasledujúce priestory:

Budova základnej školy - 1. stupeň

Budova základnej školy - 2. stupeň

Budova viacúčelovej športovej haly

Školské ihrisko

Budova materskej školy a kuchyne

Prenajatá budova výdajne stravy a školskej jedálne

Základná škola

Škola mala 18 kmeňových tried, multimediálnu učebňu (vybudovanú v spolupráci s obecným úradom a projektom Infovek, Digitálne štúrovstvo na školách, Deutsche Telecom), fyzikálno-chemickú učebňu, školskú dielňu, jazykové laboratórium (vybudované z projektu), 4 učebne využíval školský klub detí, vo 2 z nich je videorekordér a TV prijímač, remeselnú dieľňu. Zamestnanci a klienti mali k dispozícii 2 zborovne, 2 kancelárie, miestnosť výchovného poradcu a na styk s verejnosťou, kanceláriu špeciálneho pedagóga. Učebné pomôcky sú uložené v 5 kabinetoch, detská literatúra je uložená v žiackej knižnici. Učebné pomôcky sú pravidelne dopĺňané. Na prvom stupni majú všetky deti možnosť pracovať so stavebnicami Lego. Na druhom stupni žiaci na technických prácach pracujú so stavebnicou LegoDacta - riadenou krížovým programovateľným ovládačom a so stavebnicou RoboLab - riadenou počítačom na základe ikonografického jazyka.

PC učebňa1: 20 žiackych počítačov a 1 učiteľský PC s internetom, tlačiareň, dataprojektor

PC učebňa2: 12 žiackych počítačov, dataprojektor

Jazykové laborarórium: 16 PC, dataprojektor

Zborovňa 2. stupeň: notebook, kopírka/skener, internet

Zborovňa 1. stupeň: PC, kopírka, rozhlasová stanica

Pre riadenie a ekonomiku: 4 počítače, tlačiarne

Počítače v učebni PC, v kanceláriách a v zborovniach sú zosieťované, na administráciu dokumentácie sú využívané programy aSc Agenda a aSc Rozvrhy.

Špeciálna učebňa: okrem zariadenia na chem. a fyz. pokusy je vybavená notebookom a dataprojektorom s premietacím plátnom.

Zriadili sme zborovňu pre vychovávateľky ŠKD, vybavenú novým nábytkom a notebookom

Zriadili sme kanceláriu pre špeciálneho pedagóga s počítačom

Zriadili sme kanceláriu pre výchovnú poradkyňu s počítačom

V 10 kmeňových triedach sú interaktívne tabule.

Všetky triedy majú nové tabule.

Zriadili sme remeselnú dielňu s krosnami na tkanie a keramickou pecou.

Zriadili sme dielňu na pracovné vyučovanie a technické práce. Uvedený predmet má svoj kabinet.

Viacúčelová športová hala ponúka klientom školy a verejnosti telocvičňu, posilňovňu, gymnastickú miestnosť, miestnosť na stolný tenis, šatne, sprchy, soc. zariadenia. V mimovyučovacom čase na školských športoviskách športovali deti aj dospelí.

Areál školy je využívaný na pobyt počas veľkých prestávok, prvý stupeň sa zdržiava na trávnatej a športovej ploche pri telocvični, druhý stupeň medzi budovami na trávnatej ploche s lavičkami a skalkou. Prostredie školy skrášľujú záhony s drevinami a kvetmi.

Riešime havarijnú situáciu - oplotenie školy

Vymenili sme okná a dvere v športovej hale, okná v telocvični tiež potrebujú výmenu

Vymenili sme lavičky pre žiakov 2. stupňa

Oprava chodníkov po prestavbe školy nebola z finančných dôvodov zrealizovaná

Je nutné riešiť situáciu v školskej jedálni. Je potrebné postaviť novú školskú jedáleň i kuchyňu

Materská škola:

Časť školská pozostáva zo štyroch pavilónov a priľahlých miestností - herne, spálne, umyvárky, WC, šatne, a štyri terasy. V každom pavilóne je nový moderný počítač. V triede č. 3 je nainštalovaná nová interaktívna tabuľa, vizualizér a príslušenstvo.

Časť hospodárska pozostáva z dvoch pavilónov a priľahlých miestností - kancelária vedúcej ŠJ s počítačom, kuchyňa, práčovňa, sklady, chodby, kotolňa. V areáli školy sa nachádzajú preliezky, hojdačky a pieskoviská. Budova je v primerane vyhovujúcom stave, priestory sú vymaľované, v kuchyni boli nainštalované odsávače pár, urobili sa nátery dverí, odkvapových rúr, preliezok a oplotenia, po celý rok sú udržiavané trávnaté plochy. Zmodernizovala sa audiovizuálna technika, náradie na cvičenie, MŠ disponuje štyrmi počítačmi, televízormi,DVD prehrávačmi, sú vytvorené dobré podmienky na výuku cudzieho jazyka.

V kuchyni a vtriede č. 1 boli vymenené okná za plastové, následne sa urobili nové nátery a vymaľovali sa priestory 1. pavilónu a kuchyne s priľahlými priestormi.

Ďalej sa v školskom roku vymenili okná za plastové aj v pavilónoch 2, 3 a 4. V pavilónoch sa vymaľovalo a urobili sa nové nátery. Zaslepili sa sadrokartónom otvory, ktoré boli nefunkčné a vznikli za účelom iných prevádzok v minulosti.

V areáli MŠ je trávnaté detské ihrisko s vláčikom, preliezačkami, detským domčekom, hojdačkami a pieskoviskami.

Z dotácií štátu bolo pieskovisko opravené a piesok bol vymenený.

V súčasnej dobe máme nedostatok skladovacích priestorov pre učebné pomôcky, správni zamestnanci nemajú šatne na prezliekanie, neprípustný je rozvoz bielizne po jednotlivých oddeleniach cez kuchyňu. Túto situáciu by vyriešila plánovaná prestavba materskej školy. Pomohlo by presťahovanie kuchyne do základnej školy - prestavba školy je naplánovaná, projekt však nebol schválený.

Škola navrhla starostovi obce prepracovať projekt tak, aby sa namiesto výdajne stravy (bola navrhnutá v prestavbe) vybudovala kuchyňa mimo budovu MŠ. Veľmi vhodné by bolo zriadenie multifunkčnej učebne a telocvične, o ktorých sa už so zriaďovateľom uvažovalo.

Z dotácii štátu, ktoré získava zriaďovateľ na deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky bola doplnená knižnica MŠ o tituly odbornej literatúry z oblasti rozvíjania predčitateľskej gramotnosti a o metodiky pre predprimárne vzdelávanie a didaktické hračky, pomocky a telovýchovné náčinie.

V havarijnom stave sú terasy pri triedach a asfaltové ihriskové plochy a chodníky v záhrade MŠ..

Prebudovali sme signalizačné zvončeky v dvoch triedach.

Napriek uvedeným skutočnostiam znovu konštatujeme, že v materskej škole je potrebná telocvičňa, aby sme mohli bezpečne a v plnej miere využívať náčinie a náradie, ktoré máme k dispozícii. Pretrváva nedostatok skladových priestorov a zázemie pre pedagogický personál, školníčku a upratovačku.

Návrhy opatrení k rozvoju materiálno - technických podmienok:

- na rozvoj psychomotorických kompetencií je žiadúce, aby škola disponovala priestorom na pohybovo-relaxačné aktivity a naďalej sa zlepšovalo vybavenie. Navrhujem na zriadenie relaxačného centra využiť priestor, ktorý by vznikol dostavbou medzi hospodárskym pavilónom a pavilónom č. 4.

- doplniť vybavenosť centier aktivít novými učebnými pomôckami, dopĺňať didaktickú techniku, na obohatenie edukačného procesu,

- naďalej získavať finančné prostriedky z 2 % daní z príjmu a iných zdrojov na realizáciu projektov obnovy školského dvora a opráv vnútorného zariadenia.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov za rok 2012

A) Prenesené kompetencie:

Normatívne finančné prostriedky: rozpočet: 473 730 €

Mzdy s odvodmi: 399 887,78 € ( 370 488,3 € rok 2011 )

PN: 1 047,02 €

Prevádzkové náklady( energie, údržba, revízia, spotrebný materiál): 72 795,2 € ( 65 134 € rok 2011)

Nenormatívne finančné prostriedky:

1. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít:

Príjem: 11 153,4 €

Dohody o vykonaní práce pre vedúcich krúžkov: 8 438,8 €

Zaplatenie faktúr za plyn a energie: 2 104,5 €

Pomôcky na činnosť krúžkov, údržba: 312,6 €

Voda a tel: 297,5 €

2. Odchodné : 4 458,- €

3. Finančné prostriedky prijaté na dopravné pre dochádzajúcich žiakov: 9 042 €

4. Sociálne znevýhodnení: 133 €

5. Príspevok na predškolskú výchovu: 6 134 €

Nenormatívne finančné prostriedky: 30 920,4 €

Spolu prenesené kompetencie: 504 650,4 €

7. Iné mimorozpočtové prostriedky

Príjem telocvične: 5 518,17 €

Zostatok dopravného z roku 2011: 221,43 €

Projekt Športovať sa oplatí: 1 000 €

Projekt Premena Tradičnej školy na maodermú EÚ: 19 942 €

Spolu: 26 681,6 €

Dotácie obce z podielových daní na financovanie MŠ, ŠJ a ŠKD

B) Originálne kompetencie - podielové dane obce, rozpočet: 236 814,9 € ( 232 663 € rok 2011)

Mzdy a odvody: 192 476,75 € (189 218,8 € )

Prevádzkové náklady: 42 735,7 € (42 901,2 € )

PN: 1 602,45 € (543 € )

1. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

ŠKD, MŠ, ŠJ: 23 658,5 €

Originálne kompetencie spolu: 260 473,4 €

Finančné prostriedky spolu:791 805,4 €

Finančná kontrola:

16. 4. - 23. 5. 2012 bola vykonaná finančná kontrola realizovaná hlavnou kontrolórkou obce Trenčianska Turná Ing. Ľubicou Machálkovou:

Kontrola bola zameraná na školskú jedáleň - hospodárenie s finančnými prostriedkami, správnosť verejného obstarávania, účtovanie dokladov.

30. 6. 2012 - 23. 7. 2012

Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

Tieto prostriedky spravuje:

1. Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Trenčianska Turná

- vyberá od rodičov príspevok za rodinu na jeden školský rok

- zabezpečuje príjem 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických osob

- spravuje finančné prostriedky zo zberu papiera

Financie sú použité na: materiálno - technické vybavenie školy, nákup učebných pomôcok, finančná podpora mimoškolských a kultúrno-športových aktivít školy

2. Združenie rodičov školy podporujúcej zdravie pri MŠ Trenčianska Turná

- MŠvyberá od rodičov príspevok na každé dieťa na jeden školský rok,

- zabezpečuje príjem 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických osob,

- spravuje finančné prostriedky zo zberu papiera a sponzuorských darov

Financie sú použité na: materiálno - technické vybavenie školy, nákup učebných pomôcok, finančná podpora mimoškolských a kultúrno-športových aktivít materskej školy


K o m e n t á r

k správe o hospodárení školy a školského zariadenia

v obci Trenčianska Turná za rok 2012

Základné informácie

     Obec Trenčianska Turná má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti jeden samostatný právny subjekt – Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30, ktorý vznikol zlúčením základnej školy s materskou školou a školskej jedálne dňom 1. januára 2003.

     Hlavným ťažiskom činnosti tohto právneho subjektu je zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole, príprava detí v predškolskom zariadení na výchovno-vzdelávací proces, zabezpečenie stravovania pre deti navštevujú školské zariadenia a zabezpečenie voľno časových aktivít detí mimo vyučovacieho procesu v záujmových krúžkoch a školskom klube detí.

     V rámci využitia priestorov školského zariadenia mimo výchovno-vzdelávacieho procesu sa uvedené nebytové priestory prenajímajú fyzickým a právnickým osobám, poskytujú sa priestory školy za účelom uskutočňovania rôznych kurzov  ( jazykových, počítačových ......)

     Počas kalendárneho roka 2012 obec nevykonala vo svojom školskom zariadení žiadne zmeny v jeho sieti, ani iné racionalizačné opatrenia.

Finančné zdroje – ich použitie

     V roku 2012 boli Obci Trenčianska Turná poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Krajského školského úradu v Trenčíne na financovanie vzdelávania vo výške  504650 €, z toho normatívne prostriedky vo výške 473730 € a nenormatívne vo výške 30920 € ( odchodné 4458 €, vzdelávacie poukazy 11153 €, dopravné 9042 € a príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy 6134 € a príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 133 €).      Obci  Trenčianska Turná  prostredníctvom KŠU neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky na kapitálové výdavky v školskom zariadení.

   Finančné prostriedky na normatívne výdavky boli vyčerpané v plnej výške  a na nenormatívne výdavky – na odchodné, vzdelávacie poukazy, príspevok na výchovu a vzdelávanie a príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia boli čerpané v plnej výške.  

Na dopravné bol uskutočnený presun do roku 2013 vo výške 206,93 €. Z roku 2011 bol uskutočnený presun nenormatívnych finančných prostriedkov do roku 2011 vo výške 221,43 € na financovanie dopravného.

     Zároveň Vám oznamujeme, že sme školskému zariadeniu povolili presun z prevádzkového normatívu na mzdový normatív, z dôvodu nepostačujúceho mzdového normatívu na prenesené kompetencie, na základe čoho bol upravený aj rozpis normatívu  na prenesené kompetencie.

    K 31.12. 2012 Základná škola s materskou školou Samuela Timona Trenčianska Turná neevidovala žiadne záväzky a pohľadávky.

     Obec Trenčianska Turná poskytla v roku 2012 Základnej škole s materskou školou Samuela Timona Trenčianska Turná finančné prostriedky vo výške 997,11 €, ktoré  boli použité na  projekt Moderná škola – základ života,  na nákup učebných pomôcok a na vyplatenie odmien pedagogickým pracovníkom za tvorbu a implementáciu školských vzdelávacích programov v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

     V roku 2012 školské zariadenia mimo výchovno-vzdelávacieho procesu prenajímali priestory fyzickým a právnickým osobám. Z tohto prenájmu získané  finančné prostriedky vo výške 5518 € použili na financovanie aktivít mimo vyučovacieho procesu – správa

telocvične, odmena správcovi telocvične, zaplatenie energií a na  nákup učebných pomôcok, nákup nábytku do tried, údržbu školských budov a na dofinancovanie miezd v školskom zariadení. 

Záver

      Základná škola s materskou školou Samuela Timona Trenčianska Turná v roku 2012  všetky poskytnuté zdroje hospodárne využila v plnej výške.  Neboli zistené žiadne nedostatky a porušenia zákona o účtovníctve a zákona o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení. I v budúcom období bude naše školské  zariadenie pristupovať k hospodárnemu využívaniu všetkých finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Trenčianska Turná, 5.4.2013                                   Spracovala: Ing.  Závodská Adriana

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

PLNENIE HLAVNÝCH A ČIASTKOVÝCH CIEĽOV

Hlavným cieľom školy bolo zabezpečiť kvalitný výchovno-vyučovací proces a mimoškolskú činnosť pre žiakov v škole otvorenej verejnosti v súčinnosti so zriaďovateľom, rodičmi, klubom dôchodcov, podnikateľmi a verejnými inštitúciami v obci, s využitím moderných trendov vo vyučovaní, s dôrazom na dobudovávanie a využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní, rozširovanie vyučovania cudzích jazykov formou voliteľných predmetov, s dôrazom na regionálnu výchovu a duševné a telesné zdravie žiakov aj zamestnancov školy, zážitkové učenie a projektové vyučovanie. Dôležitou úlohou je príprava žiakov na stredné školy, v 9. ročníku príprava žiakov na testovanie. Finančné prostriedky získané z komerčného využívania školského areálu sme využili na materiálne a technické dobudovávanie a vybavenie školy.

Dôležitým cieľom je realizácia školskej reformy formou školských vzdelávacích programov.

Hlavné úlohy - plnenie:

a) Výchovno-vyučovací proces

Hlavnou úlohou výchovno-vyučovacieho procesu bolo zvládnutie štandardného učiva žiakmi v jednotlivých ročníkoch a kvalitná príprava žiakov na Testovanie9 a prijímacie skúšky na stredné školy, s využitím moderných vyučovacích metód, foriem a prostriedkov, s rešpektovaním humanistických a demokratických princípov vzdelávania. Okruhmi z prierezových tém sme doplnili učebné plány jednotlivých predmetov, aby sme reagovali na aktuálne požiadavky a podnety súčasnosti.

Sformulovali sme koncepciu vzdelávania v rámci školského vzdelávacieho programu : Na 1. stupni ZŠ sme vypracovali a realizovali školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie (ISCED 1 - Otvárame bránu do sveta poznania), na druhom stupni školský vzdelávací program pre sekundárne vzdelávanie (ISCED 2 - Učíme sa riešiť úlohy života). V ŠKD realizujeme výchovný program: S radosťou do sveta hier. Východiskom bol štátny vzdelávací program.

V plánoch MZ a PK sme spresnili náročnejšie okruhy učiva, metódy a formy, ako učivo zvládnuť. Časovo - tematické plány boli spracované tak, aby bolo možné aj pri mimoriadnych prázdninách pre žiakov nielen predpísané učivo prebrať, ale aby zostal čas aj na jeho zopakovanie a utvrdenie. Zvýšenú pozornosť sme venovali pedagógom školy s krátkou praxou. V ročníkoch 1. - 4. bol dôraz na čítanie s porozumením. Tak isto na II. stupni najmä na hodinách SJ sme kládli dôraz na plnenie tejto úlohy. Vo vyučovacom procese sme viac využívali materiálne pomôcky z kabinetných zbierok, regionálnu literatúru a audiovizuálnu techniku. Zvýšenú pozornosť sme venovali integrovaným, slaboprospievajúcim a neprospievajúcim žiakom, ich príprave na vyučovanie. Kontrolné testy sme zamerali na zisťovanie medzier vo vedomostiach žiakov a konkrétne odporučeniam na spôsob ich odstránenia. U žiakov so špecifickými poruchami učenia sme pri hodnotení postupovali podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia v základných a stredných školách schválených MŠ SR. Zrealizovali sme skúšobné testovanie KOMPARO, ktorým žiakov nižších ročníkov pripravujeme na Testovanie9. Deviatakom sme umožnili doučovanie k testovaniu počas jarných prázdnin.

vyučovací proces modernizujeme prostredníctvom interaktívnych tabúľ, ktorých máme na škole. 10. Všetci učitelia sa zúčastnili kontinuálneho vzdelávania - interaktívna tabuľa v edukačnom procese

Plnenie úloh, vyplývajúcich zo záväzných dokumentov

Jednou z hlavných úloh bola humanizácia výchovy a vzdelávania, dodržiavanie Listiny ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa v podmienkach školy v súlade s Národným plánom výchovy k ľudským právam a Národným akčným plánom pre deti.

Ich plnenie sme realizovali týmito stratégiami:

• Vytváraním dôstojných a estetickejších podmienok vzdelávania a výchovy, aby dieťa motivovali k vzdelávaniu a k vhodnému správaniu, akceptovanie základnej požiadavky - úcty k osobnosti dieťaťa, uznanie jeho hodnoty ako človeka, ktorý si ako taký zasluhuje pozornosť i dôstojnosť bez ohľadu na jeho momentálny stav

• Odmietaniím všetkého, čo by mohlo ponižovať dôstojnosť dieťaťa v očiach iných i jeho samého

• Sústredeniím pozornosti na rozvíjanie takej hodnotovej orientácie žiakov, ktorá bude prispievať k zlepšeniu medziľudských vzťahov, teda viesť ich, aby si vážili človeka, ktorý si uvedomuje svoju hodnotu, ale zároveň je schopný spolupráce a solidarity, vyhýbajúceho sa agresivite a akceptujúceho právo iného na vlastný názor. Občana, ktorému pri dosahovaní individuálnych cieľov nie sú cudzie hodnoty ako vzájomné rešpektovanie sa, partnerstvo, tolerancia, úcta k vytvoreným hodnotám a súkromnému vlastníctvu

• Prípravou žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami, ako to vyplýva z Dohovoru o právach dieťaťa. Využívaniím vhodných tematických celkov učebných osnov občianskej výchovy, náboženskej a etickej výchovy ako i medzipredmetových vzťahov na posilnenie tolerancie, odstraňovanie rasizmu a šikanovania

• Snahou, aby výchovné princípy etickej výchovy boli viac previazané s osnovami občianskej výchovy a viac odrážali konkrétne situácie spoločenského života, budovanie právneho štátu, zásady občianskej spoločnosti

• Pestovaniím národnej hrdosti a úcty k vlastným tradíciám vo všetkých predmetoch. - realizované prostredníctvom Projektu regionálnej výchovy počas celého školského roka a rôznorodých aktivít v spolupráci s verejnosťou

• Kultivovaniím detskej osobnosti prostredníctvom návštev divadelných predstavení, výchovných koncertov, múzeí, vzdelávacích exkurzií

• Vytváraniím podmienok v oblasti prevencie závislostí a sociálno-patologických javov rámci úloh, ktoré vyplývajú školám z aktualizovaného Národného programu boja proti drogám:

- Prostredníctvom koordinátora prevencie vo výchovno - vzdelávacom procese pracovať s overenými a odborne garantovanými preventívnymi programami: Sila osobnosti.

- Na I.stupni, na II.stupni využívaním publikácie Kašparová a kol. Ako poznám sám seba a publikáciu M. Zelinu Ako zmeniť sám seba.

- Usmerňovaním žiakov riešiť konflikty a stresové situácie, rešpektovaním Metodického usmernenia č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov a jeho zapracovaním v školskom poriadku,

- Organizovaním záujmových aktivít a zapájaním do nich žiakov podľa ich rozhodnutia, talentu a záujmu,

- Sprostredkovaním informácií preventívneho charakteru, spoluprácou s PZ, CPPPa P, SČK, formou besied s odborníkmi a protidrogovými aktivistami

- Uplatňovaním zákona o ochrane nefajčiarov v školských priestoroch

- Venovaním osobitnej pozornosti žiakom z prostredia ohrozeného sociálno-patologickými javmi, u ktorých možno predpokladať zvýšené riziko sociálno-patologického vývinu, záškoláctva a vzniku drogovej závislosti

- Vzniknuté problémové situácie sme riešili v spolupráci s rodičmi, PZ, CPPPaP

• Bohatá mimoškolská činnosť na realizovanie individuálnych záujmov detí a vhodné využitie ich voľného času

Dodržiavanie vzdelávacích programov a ČTP sme zabezpečili:

• pri zostavovaní úväzkov členov pedagogického zboru,

• vypracovaním časovo - tematických plánov podľa schválených učebných osnov pre jednotlivé predmety.

• kontrolou dodržiavania časovo - tematických plánov v trojmesačnom intervale - zástupkyne RŠ

• väčšou pozornosťou úrovne vyuč. hodín nových členov pedagogického zboru a zavedením sústavného metodického usmerňovania učiteľov, ktorí nespĺňajú príslušnú odbornú alebo pedagogickú kvalifikáciu.

• dodržiavaniím učebných osnov a ich zosúladenie s časovo- tematickými plánmi,

• humanizáciou výchovy a vzdelávania v činnosti školy s dôsledným dodržiavaním Deklarácie práv dieťaťa,

• dôrazom na zvyšovanie kvality realizácie povinnej telesnej výchovy na I. i II. stupni,

• rozvíjaním spolupráce školy s rodičmi a verejnosťou,

• pokračovaním v realizácii environmentálnych projektoch,

• realizáciou schválených projektov,

• zavádzaním informačno-komunikačných technológií do vyučovania,

• využitím relácií a podnetov v masmédiách,

• využitím prierezových tém, ktoré sú implementované do jednotlivých vyučovacích predmetov a v predmete Svet okolo nás - 1. stupeň a Projekty - 2. stupeň,

• spoluprácou s rodičmi, bývalými žiakmi, organizáciami v obci, podnikateľmi a verejnosťou,

• pokračovaním v tvorivej regionálnej výchove,

• zveľaďovaním areálu školy,

• využívaním telocvične na komerčné účely,

• zapájaním sa do projektov odporúčaných MŠ,

• zrealizovaním školy v prírode, lyžiarskeho výcviku, plaveckého výcviku,

• venovaním pozornosti profesionálnej orientácii žiakov a príprave na prijímacie pohovory,

• podporovaním a realizovaním kontinuálneho vzdelávania učiteľov,

• monitorovaním stavu šikanovania v škole a jeho prevencii.

Zvyšovanie kvality vyučovania povinnej telesnej výchovy:

• zabezpečili sme vyučovanie povinnej telesnej výchovy v rozsahu, ktorý stanovujú učebné osnovy,

• triedni učitelia, učitelia Tv a vychovávateľky ŠKD venovali zvýšenú pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému a pohybovému rozvoju žiakov,

• všetci učitelia intenzívnejšie využívali školský areál na vyuč. hodinách s vhodnou tematikou a hodinách Tv,

• zapojili sme sa do súťaží podľa podmienok školy a záujmu žiakov,

• využili sme areál telocvične na cvičenie detí s rodičmi,

• dôsledne sme pripravili a zrealizovali didaktické hry pre 1. stupeň (v spolupráci s klubom dôchodcov), účelové cvičenie 2. stupeň, Deň dopravnej výchovy

• zrealizovali sme plavecký výcvik v 3. ročníku, školu v prírode, lyžiarsky kurz,

• úlohy rozpracovali vedúci MZ a PK vo svojich plánoch a vyučujúci v časovo - tematických plánoch tak, aby boli na jednotlivých vyučovacích hodinách realizované spolu s učivom nenásilnou formou.

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - túto úlohu sme realizovali vo vyučovacom procese v súlade s Koncepciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu na ZŠ a učebnými osnovami - Výchova k rodičovstvu pre I. a II. stupeň. Konkrétne aktivity:

• Besedy, tvorivé dielne a diskusné skupiny v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne na témy: práva dieťaťa, zdravý životný štýl, dospievanie, partnerstvo, rodičovstvo, vzťahy v rodine, obchod s dievčatami, prevencia HIV/AIDS, hrozba závislostí

• Rozhlasové relácie, nástenky (Mesiac úcty k starším, Valentín, Vianoce, šikanovanie a agresia v škole, rasizmus a xenofóbia,...)

• Akadémia pre verejnosť ku Dňu matiek

• Spolupráca škola - žiaci - rodičia pri organizácii celoškolských akcií (festival, Vianočný koncert a vianočný trh, ples rodičov, ...)

• Aprílový volejbal učitelia - žiaci - rodičia

• Spolupráca s Klubom dôchodcov Trenčianska Turná (na celoročnom Projekte regionálnej výchovy)

• Besedy so starými rodičmi a zaujímavými osobnosťami obce

Environmentálne aktivity boli zameraná na zdravé prostredie v škole a jej okolí - zdravý životný štýl žiakov a zamestnancov. S tým súvisí ochrana prírody a zelene, vzťah k zvieratám, k všetkému živému. Systematickú pozornosť venujeme skvalitňovaniu environmentálnej výchovy a vzdelávaniu podľa Koncepcie environmentálnej výchovy schválenej MŠ SR konkrétnymi aktivitami a projektami:

• Využívaním vhodného učiva a rôznych iných činností, napr. vychádzok do prírody, spolupráce s ochranárskymi a chovateľskými organizáciami.

• Zriadením zberových a zdravotníckych hliadok

• Sledovaním čistoty a poriadku v škole a jej okolí, vedením žiakov k ich dodržiavaniu, k ochrane zelene v škole i mieste svojho bydliska.

• Realizovaním schválených projektov Škola podporujúca zdravie, Mliečnou desiatou k zdravej výžive, Zdravie v školách, Triedim, triediš, triedime,…

• Zorganizovaním Školy v prírode na I. stupni: plaveckého a lyžiarskeho, turistického výcviku

• Využívaním triedy v prírode na Patlíkovej (Pajta) na akcie školy - účelové cvičenie v prírode

• Organizovaním besied, tvorivých dielní s environmentálnym zameraním

Tematické vyučovanie ako jedna z moderných efektívnych metód bola využívaná v nasledovných okruhoch:

• Výročie sv. Cyrila a Metoda

• Triedenie odpadov - prírodoveda, prírodopis, chémia

• Regionálne vyučovanie - všetky predmety

• Deň dopravy

• Deň Zeme

• Deň vody

Majáles

Deň stromov

Do prírody so starými rodičmi

Lesná pedagogika

Školská olympiáda

Činnosť ŠKD

V ŠKD sme zabezpečovali činnosť v 4 oddeleniach v mimovyučovacom čase: pred vyučovaním 6.00 - 7.40, po vyučovaní do 16:30

Popri organizovaní pútavých a pestrých záujmových, rekreačných, krúžkových a ďalších aktivít sme dbali aj na prípravu žiakov na vyučovanie.

Vzájomnými konzultáciami vychovávateliek s vyučujúcimi v príslušnej triede, spoluprácou s rodičmi vychovávateľky pomáhali slaboprospievajúcim žiakom pri zvládnutí učiva.. Vedúca MZ pre 1. stupeň konzultovala problémy s vychovávateľkami ŠKD.

Zlepšili sme informovanosť rodičov o činnosti ŠKD na nástenke (napr., miesto, kde sa jednotlivé skupiny nachádzajú v ten deň, výstavky prác žiakov a pod.) Venovali sme pozornosť väčšej prezentácii záujmovej činnosti, intenzívnejšiemu využívaniu telocvične a ihrísk, učebne PC, organizovaniu súťaží medzi oddeleniami, väčšej diferenciácii činnosti v oddeleniach, prezentácii detí na celoškolských akciách.

Snažili sme sa výchovne pôsobiť v oblasti kultúry stravovania v školskej jedálni s cieľom postupne odstrániť hluk pri obede a upevniť hygienické návyky a návyky správneho stolovania žiakov. Pre veľký počet stravníkov a stiesnené priestory je to však problematické.

Rozširujeme spoluprácu ŠKD so žiackou knižnicou a obecnou knižnicou v rámci projektu Týždeň hlasného čítania, Marec - mesiac knihy. V tomto trende sme pokračovali a rozšírili ponuku o ďalšie krúžky. Na tieto účely boli využívané priestory školy a športového areálu. Záujmovú činnosť sme v ŠKD realizovali v rôznych oblastiach: vzdelávacej, umeleckej, športovej, prírodovednej, environmentálnej a regionálnej.

b) Úlohy v mimovyučovacej a mimoškolskej záujmovej činnosti (pozri v kapitole 2b Voľnočasové aktivity)

Hlavnou úlohou bolo aj v tomto roku skvalitnenie a obohatenie záujmovej činnosti. Vedenie školy naďalej považuje predmetové olympiády, súťaže v odborných vedomostiach a zručnostiach i športové súťaže za integrálnu súčasť výchovno - vzdelávacieho procesu. Vedenie školy podľa možností oceňovalo učiteľov podieľajúcich sa na príprave žiakov, organizovaní a riadení uvedených aktivít a s ohľadom na dosiahnuté výsledky žiakov pri reprezentácii školy. V tejto súvislosti sa zameralo na:

- dopĺňanie materiálno - technického zabezpečenia telesnej výchovy na škole,

- vytvorenie pestrej ponuky krúžkov, aby škole čo najviac žiakov odovzdalo vzdelávacie poukazy,

- zabezpečenie mimoškolskej činnosti prostredníctvom vzdelávacích a kultúrnych poukazov a tiež inými formami, spoluprácu so záujmovými klubmi pôsobiacimi v priestoroch školy

- vybudovanie a využívanie multimediálnej učebne v budove 2. stupňa,

- sprístupnenie školskej knižnice žiakom v pravidelných intervaloch

- využívanie detskej periodickej tlače,

- organizovanie, prípravu a zapájanie žiakov do súťaží podľa záujmu talentu a nadania, zapojenie sa do súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín, v speve ľudových a populárnych piesní, tvorby výtvarných projektov na aktuálne témy so zameraním na nadpredmetové UO.

- organizovanie školských kôl záujmových a športových súťaží ( volejbal, basketbal, futbal, vybíjaná, bedminton, florbal) i iných aktivít na škole v spolupráci s RZ a inými organizáciami (zúčastnili sme sa súťaže v oblasti počítačov - RoboLab v spolupráci so SOŠ strojárskou v Trenčíne

- zvýšenú starostlivosť o žiakov, ktorí postúpia do vyšších postupových kôl,

- organizovanie kultúrnych podujatí pre verejnosť,

- organizovanie umeleckých, spoločenských a športových podujatí pre žiakov a verejnosť

- organizovanie divadelných predstavení a výchovných koncertov,

- rozširovanie voľnočasových podujatí o nové činnosti a športy (šach)

- spoluprácu s verejnosťou (rodičmi, záujmovými organizáciami a podnikateľmi) pri zabezpečovaní mimoškolských akcií

V materskej škole prebieha edukácia podľa schváleného ŠkVP (ISCED0 - Nezabúdame na minulosť, tešíme sa z prítomnosti, pripravujeme sa na budúcnosť). Plnením úloh ŠkVP a dodržiavaním začleňovania prierzových tém sa stanovený cieľ v MŠ plní.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

SWOT analýza - ZŠ

2. stupeň

SWOT - 2. stupeň

A. Silné stránky školy

• inovatívny a perspektívny vyučovací proces

• výborné materiálno - technické vybavenie školy, prístup k výpočtovej technike, možnosť vyučovania za pomoci najnovšej IKT ( interaktívne tabule)

• ochota vedenia školy pri materiálnom zabezpečení pomôcok

• mladý, perspektívny, kvalifikovaný pedagogický zbor

• dlhodobá starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a s deťmi s poruchami správania

• výhodná poloha

• pozitívna klíma na vyučovaní i v pedagogickom kolektíve

• individuálne vnímanie žiakov

• individuálny prístup k žiakom vo vyučovacom procese

• triedy s primeraným počtom žiakov

• využívanie najmodernejších progresívnych vzdelávacích postupov, zanietenosť a aktívna angažovanosť pedagógov

• ochota pedagógov pracovať na svojom profesijnom a odbornom raste

• kvalitná strava, možnosť detí stravovať sa zdravo v rámci desiatej

• účasť na tvorivých a zaujímavých projektoch

• kultivovanosť vo vzájomných vzťahoch

• nadštandardné spektrum ponuky krúžkov a voľnočasových aktivít

• estetické prostredie školy a blízkeho okolia

• ústretovosť nepedagogickej časti personálu školy

• spolupráca s obcou, radou školy a výborom rodičovského združenia

• bezbariérový prístup do školy

B. Slabé stránky školy

• slabé vybavenie a kapacita školskej jedálne

• opakované problémy vyplývajúce z nedostatku učebníc

• chýbajúce samostatné šatne školy,

• chýba lepšie prepojenie medzi budovami školy

• častá poruchovosť početných technických didaktických pomôcok, rýchle zastaranie výpočtovej techniky

C. Príležitosti, možnosti, šance

• Spolupráca so sponzormi, čerpanie fondov a získavanie prostriedkov prostredníctvom projektov

• Pravidelná spolupráca so špecialistami na poli prevencie a riešenia výskytu psychopatologických javov; možnosť spolupráce so školským psychológom a školským sociálnym pracovníkom

• Družobná spolupráca a výmenné pobyty so školou v zahraničí

• Dôsledné využívanie možností vlastného vzdelávacieho programu školy

D. Ohrozenia, obavy

§ Ohrozenie čerpania z fondov z dôvodu prebujnelej byrokracie spojenej s projektmi

§ Pokles aktivít spojených so samofinancovaním zo strany rodičov v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy (viď. náklady na exkurzie, školské výlety...)

§ Nezáujem o vzdelávanie zo strany žiakov, niektorých rodičov a nedocenenie hodnoty vzdelania zo strany spoločnosti; celková devalvácia vzdelania podloženého skutočnými vedomosťami a poznatkami

§ Odchod špecialistov na niektoré predmety v dôsledku finančného podhodnotenia zo strany spoločnosti

§ Plytvanie tvorivého potenciálu pedagógov na plnenie neúmerných byrokratických povinností, nepriamo súvisiacich so samotným pedagogickým procesom

§ Konflikty s rodičmi a žiakmi, nebezpečenstvo slovného a fyzického napadnutia

§ Strata zamestnania

§ Zvládnutie ťažkých stresových situácií, zdravotné riziká a nebezpečenstvo vyhorenia

§ Feminizácia školstva

§ rýchle zastaranie výpočtovej a didaktickej techniky

§ pokles demografickej krivky a úbytok žiakov

§ racionalizačné opatrenia v školstve majúce za následok rušenie pracovných miest a nárast počtu žiakov v triedach

Na základe praxe a zistení z celoštátneho testovania žiakov KOMPARO, TESTOVANIE DEVIATAKOV, je potrebné stále klásť dôraz na odstraňovanie nedostatkov v oblasti čítania s porozumením a komunikácie, využitie matematiky v praxi (nedostatky v tejto oblasti pretrvávajú)

Opatrenia: Na zlepšenie stavu budeme využívať rôznorodé formy a metódy:

- Dôraz na čítanie s porozumením na všetkých predmetoch

- Diagnostika čítania v 1. ročníku

- Spolupráca so žiackou a miestnou knižnicou

- Projekty Čítame mladším spolužiakom, Hlasné čítanie

- Súťaže v umeleckom prednese (Hviezdoslavov Kubín, Rozprávkové vretienko)

- Dôraz na správnu interpretáciu umeleckých a populárno-náučných textov

- Zapájanie žiakov do projektov, v ktorých uplatnia svoje vedomosti a zručnosti

- Súťaže v literárnej tvorbe

- Tvorba školského časopisu Všadebolko

- Spoluúčasť žiakov na príprave a realizácií kultúrno-spoločenských podujatí pre verejnosť

- Návšteva kvalitných divadelných predstavení a výchovných koncertov

- Účasť na olympiádach a vzdelávacích súťažiach

- Zvýšiť množstvo úloh z praxe na hodinách matematiky

- Využívať moderné vyučovacie metódy na hodinách matematiky, aby sa žiaci naučili čo najviac a vedeli poznatky využívať.

Školský klub detí

Silné stránky

• Odbornosť vychovávateliek

• Vybudovaná prestíž ŠKD - zvyšovanie počtu detí

• Dobré materiálne vybavenie technickými prostriedkami a hrami

• Spoločná činnosť - spolupráca jednotlivých oddelení

Slabé stránky

• Nie sú samostatné priestory ŠKD

• Nedostatočná kapacita jedálne

Obavy a ohrozenia

• Predlžovanie času režimových momentov - odchody na krúžky a ZUŠ

Možnosti a šance

• Využívanie školských priestorov /učebne, dielne, počítače, telocvičňa/ a novozriadeného detského ihriska

pre potreby ŠKD

spropagovanie činnosti ŠKD na www stránkach školy

zapájanie sa vychovávateliek do ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov

získanie finančného príspevku cestou hľadania grantu na vybudovanie vlastného školského miniihriska

Materská škola

Silné stránky

• Odbornosť učiteliek.

• Vybudovaná prestíž MŠ - zvyšovanie počtu detí .

• Dobré materiálne vybavenie didaktickými pomôckami a technickými prostriedkami a hrami .

• Spoločná činnosť - spolupráca jednotlivých tried.

• Dobrá sociálna klíma.

Slabé stránky

• Nie sú skladové priestory,

• chýba telocvičňa, multifunkčná miestnosť,

• zázemie pre učiteľky ,

• nevyhovujúca práčovňa,

• aktualizácia www stránky školy,

• chýba telocvičňa, jedáleň, relaxačno-pohybové centrum,

• nevyhovujúce okná na chodbe,

• havarijný stav terás a asfaltových chodníkov na záhrade MŠ.

Úspechom školy sú výchovno-vzdelávacie výsledky, výsledky súťaží a predmetových olympiád, tvorivé školské aktivity, triedne i veloškolské projekty, Testovanie9, prijatie žiakov na stredné školy, príkladná spolupráca škola - rodina - obec

Materská škola sa zapája do výtvarných a športových súťaží.

Vo výtvarných súťažiach Príroda, životné prostredie a deti a Vesmír očami detí opakovane deti z MŠ získavajú umiestnenie.


               SWOT analýza – I. st.

 1. Silné stránky školy
 1. Moderná škola – zrealizovaná rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia oboch budov školy v r. 2010-2011, čím bol vytvorený priestor a podmienky pre kvalitné poskytovanie vzdelávania. Toto zároveň prispelo ku skvalitneniu klímy na pracovisku.
 2. Zakúpenie moderných  učebných pomôcok a didaktickej techniky, interaktívnych  tabúľ, keramickej pece, notebookov pre učiteľov, sieťových tlačiarní, dostatok kancelárskeho spotrebného materiálu, moderný školský rozhlas, telefónna ústredňa a prepojenie budov – zborovní, vybudovanie školskej PC siete, zavedenie  káblového a bezdrôtového  pripojenia na internet do každej triedy, zriadenie tretej  PC učebne, ktorá zároveň slúži ako jazykové laboratórium.
 3. Dielňa ľudových remesiel  na realizáciu regionálnej výchovy a vytvorenie možností na realizáciu rôznych výtvarných techniky – tkanie, paličkovanie, keramika, maľovanie na hodváb...
 4. Využívanie moderných vzdelávacích technológií, projektového vyučovania, absolvovanie školy v prírode, plaveckého kurzu v 3. ročníku, exkurzií, návštevy kultúrnych podujatí, divadiel, dopravné ihrisko v areáli školy v spolupráci s autoškolou, tvorivé dielne v Galérii A.M. Bazovského  zapájanie sa do vedomostných a talentových súťaží, využívanie významných dní na realizáciu prierezových tém (Deň Zeme, Deň matiek, Deň vody, Vianoce, Veľká noc, Dušičky, Deň detskej knihy...)
 5. Delenie žiakov na skupiny v cudzom jazyku a v  informatickej výchove,
 6. Kontinuálne vzdelávanie učiteľov – všetci učitelia  I.st. sa vzdelávajú, školia a získavajú zručnosti moderného pedagóga ( školenie Orava, lyžiarsky kurz – certifikát, informatická výchova, anglický jazyk, etická výchova...) .
 7. Dobré vzťahy na pracovisku vedenie školy- zamestnanci – žiaci – rodičia - verejnosť.
 8. Moderná telocvičňa a športové ihrisko slúžiace aj na mimovyučovacie aktivity a pre verejnosť.
 9. Školský klub detí už od 6. hodiny ráno  a po vyučovaní do 16,30 h a široká paleta aktivít pre žiakov a verejnosť pod záštitou školského klubu  (lampiónový sprievod, Deň otcov)
 10. Mliečne desiate v školskej jedálni.
 11. Dobrá spolupráca s rodičovským združením – finančne zastrešujú aktivity školy.
 12. Ochota mnohých učiteľov udržiavať s rodičmi žiakov aj nadštandardné vzťahy a realizovať spoločné aktivity za účelom skvalitnenia spolupráce a zefektívnenia výchovno-vzdelávacieho procesu.
 13. Regionálna výchova – folklórny súbor Štvorlístok, tradičný medzinárodný folklórny  festival Stretnutie priateľov, besedy  so starými rodičmi, regionálne múzeum Kušnierovec,  oboznamovanie žiakov so starými remeslami našich predkov - tkanie na krosnách , paličkovanie, hrnčiarstvo, rôzne poľnohospodárke práce ap.
 14. Separovanie odpadu  - papier, plasty, kovy,  tetrapaky, batérie.
 15. Podpora pg. zamestnancov vedením  školy vo všetkých oblastiach.
 16. Zriadenie triednej samosprávy a žiackeho parlamentu.
 17. ZUŠ Nemšová – prevádzka v priestoroch školy.
 1. SLABÉ  STRÁNKY
 1. Absencia šatní (problém je riešený nainštalovanými vešiakmi a lavičkami na chodbách, čo však pôsobí rušivo v prípade, že nie všetci žiaci končia naraz, príp. odchádzajú počas vyučovania do iných priestorov školy a problémy spôsobuje nedisciplinovanosť prezliekajúcich sa žiakov).
 2. Obmedzené priestory školskej jedálne  bez kuchyne  – obedy sa dovážajú z budovy materskej školy.
 3. Zastarané počítače v učebni PC1, častá poruchovosť, zlyhávanie operačných systémov.
 4. Časté zabúdanie učebných pomôcok na vyučovanie žiakmi.
 5. Malý úväzok informatika - správcu učební PC a všetkých počítačov. Na túto pozíciu by sa mal využiť celý úväzok, nielen na jeden deň v týždni – 7,5 h týždenne.  Učiteľ, keďže je zaťažený cez prestávky dozorom nad žiakmi,  musí si v časovom ohraničení pripraviť všetku techniku na hodinu, čo máva vplyv na efektívnosť vyučovania. Takto sa okráda o čas vyučovacej hodiny, nakoľko žiaci na 1. st. sú málo zruční pri práci s IKT. Najviac technológie veľmi rýchlo zastarávajú, preto treba často inovovať jednotlivé zariadenia, na čo nemajú školy dostatočný rozpočet.,  
 6. Administratívna preťaženosť pedagógov podvojným vedením elektronickej aj papierovej žiackej knižky.
 1. MOŽNOSTI, ŠANCE
 1. Postupné dobudovávanie areálu školy, kde sa vytvárajú možnosti pokojného, esteticky príťažlivého a bezpečného miesta na voľnočasové aktivity a trávenie prestávok.
 2. Vybudovaná  oddychová zóna  medzi budovami školy a obecným  úradom – ekologické a bezpečné priestory pre žiakov a verejnosť s lavičkami a detským ihriskom.
 3. Žiacky parlament začína systematicky pracovať – možnosť zapájania sa žiakov do života školy, realizácia Deklarácie práv dieťaťa.
 4. Využitie dokumentu ŽIACKE DESATORO na zvýšenie autonómneho prístupu žiakov k plneniu svojich povinností a na výchovu detskej osobnosti s pozitívnou životnou orientáciou.
 5. Zjednotenie  kritérií a noriem hodnotenia  žiaka bude motivovať k väčšej usilovnosti.
 1. OBAVY, OHROZENIA

1.    Slabé postavenie a ohodnotenie učiteľského  stavu v spoločnosti.

2.    Hlučné zaťaženie počas prestávok.

3.    Neustále zmeny vo vzdelávacom systéme, ktoré nie sú vopred premyslené a učitelia sú nútení prispôsobovať sa im častokrát i napriek svojmu presvedčeniu.

4.    Frustrácia učiteľov, ktorí musia svoje výchovné pôsobenie smerovať proti obrovskej mediálnej kampani bezduchých televíznych programov a virtuálnemu prostrediu, v ktorom deti trávia väčšinu svojho času.

 

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

49 žiakov bolo prijatých na stredné školy. Väčšina z nich na tie školy, ktoré si vybrali na prvom mieste. Mnohí žiaci boli prijatí na obidve/ v jednom prípade - na tri / školy. Je to zásluha vyučujúcich, ktorí dôsledne pripravili žiakov na testovanie deviatakov. Je to úspech mnohých žiakov, ktorí sa zodpovedne pripravovali na testovanie, ktorí sa zodpovedne pripravovali na vyučovanie, spolupracovali s učiteľmi, boli zodpovední voči sebe, rodine i škole. Jeden žiak si v ôsmom ročníku dokončil desaťročnú povinnú školskú dochádzku, na strednú školu nenastúpil, neprišiel ani na opravné skúšky. Traja žiaci 5. ročníka boli prijatí na osemročné gymnázium.

20 študentom stredných odborných dvojročných škôl sme dali šancu dokončiť si vzdelávanie poskytované základnou školou kurzom. Pre nedisciplinované správanie niektorých študentov bolo toto vzdelávanie veľmi náročné pre učiteľov.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky v ZŠ sú dodržiavané. Žiaci pracujú v čistých vetraných triedach. Žiakov delíme na skupiny na jazykoch, informatickej výchove, informatike, telesnej výchove, pracovnom vyučovaní, technike a svete práce. Dodržiavame i denný určený počet vyučovacích hodín pre jednotlivé ročníky. Žiaci majú dostatok času na obed po vyučovaní, aby mohli pokračovať vo vyučovaní a v bohatej mimoškolskej činnosti po obede. Učebne poskytujú dostatok priestoru, zabezpečujeme pravidelné vetranie učební a chodieb. Prestavbou školy sa doriešili i sociálne zariadenia, ktoré udržiavame v čistote. Technicko-hospodársky úsek udržiava školu i jej okolie v čistote, aby sa v škole všetci dobre cítili. Prestavbou a modernizáciou školy naši žiaci v šk. roku 2012/2013 navštevovali farebnú základnú školu s moderným vybavením.

Pschohygienické podmienky pre deti v MŠ zabezpečujeme tým, že deti pracujú v čistých,vetraných triedach. Vzhľadom na špecifiká predškolského veku neustále striedame činnosti, zaraďujeme telovýchovné chvíľky.

Zabezpečujeme deťom pitný režim a plníme úlohy Školy podporujúcej zdravý životný štýl. Deti majú prístup aj k vode z vodovodu - realizujeme projekt Daj si vodu z vodovodu.

Deti spia na vlastných postieľkach, s posteľnou bielizňou označenou číslom.

Deti pravidelne chodia na vychádzky a dodržuje sa potrebný čas pobytu vonku.

Psychohygienické podmienky pre zamestnancov MŠ treba doriešiť vybudovaním zázemia (šatňa, zborovňa, jedáleň...

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Vedúci
Mgr. Katarína MasaříkováBiblická olympiáda
Mgr. Katarína ŠulekováDejepisná olympiáda
Simona VanekováŠtvorlístok
PaedDr. Dagmar OrságováŠtvorlístok
PaedDr. Beáta SabováŠtvorlístok
Mgr. Mária GodovičováVýtvarný krúžok
Mgr. Oľga ZávackáVeselá angličtina
Mgr. Alexandra HálováVolejbal
Mgr. Alexandra HálováPohybová príprava
Mgr. Alexandra HálováŠportová liga
Ing. Róbert LackoFutbalový krúžok
Mgr. Erika Hrnčárová VachánkováMatematická olympiáda 6.7. roč.
Mgr. Katarína MasaříkováGitarový krúžok
Mgr. Karolína RehákováInternetový krúžok
Mgr. Zuzana BalážováVýtvarné techniky a keramika
Mgr. Erika Hrnčárová VachánkováGeografická olympiáda
Mgr. Vladimír ZvalenýLetecko-modelársky krúžok
Mgr. Jarmila PorubanováPohrajme sa s knihou
Mgr. Katarína DudákováMatematika pre život
Mgr. Katarína DudákováMatematická olympiáda 5.8.9. roč.
Mgr. Anna ObuchováMatematická olympiáda 5. roč.
Mgr. Terézia BučkováMatematická olympiáda 6. 7. roč.
Mgr. Monika OprchalováSlovenčina pre život
Bc. Milada ŽdrnjaModerná textilná tvorba
Mgr. Monika FraňováNovinársky krúžok
PaedDr. Milena MutňanskáŠportový krúžok 3
PaedDr. Milena MutňanskáŠkola hrou s int. tabuľou
Jarmila SýkorováŠportový krúžok 1
Mgr. Jozef MarkoŠportový krúžok 2
Mgr. Peter PálešRoboLab
PaedDr. Dagmar OrságováSpevácky zbor
Mgr. Vendelín SantaTenisový krúžok
Mgr. Janka DovinováTuristický krúžok
Mgr. Miriam RovňanováTurstický krúžok
Mgr. Mária GodovičováVýtvarný krúžok
František LengyelZápasnícky krúžok
Emanuel PolákŠachový krúžok
Mgr. MiroslavaFiláčkováJazyková olympiáda AJ
Mgr. Katarína BokováJazyková olympiáda NJ
Mgr. Monika FraňováJazyková olympiáda FJ

Činnosť ŠKD

 

V ŠKD budeme zabezpečovať činnosť v 4 oddeleniach v mimovyučovacom čase – pred vyučovaním 6,oo – 7,40 po vyučovaní do 16,30 hod.

 

Popri organizovaní pútavých a pestrých záujmových , rekreačných, krúžkových a ďalších aktivít dbať aj o kvalitnú prípravu žiakov na vyučovanie ako i dodržiavanie zásad bezpečnosti pri hrách a športovaní.

 

Naďalej budeme plniť úlohy z výchovného programu pod názvom: S radosťou do sveta hier, v ktorom sa budeme snažiť:

-         poskytnúť deťom priestor pre oddych a relax

-         vytvoriť podmienky, aby sa deti mohli kvalitne pripraviť na vyučovanie

-         podporovať deti k vytváraniu priateľských vzťahov s rovesníkmi

-         pomáhať deťom realizovať sa  v činnostiach, ktoré ich zaujímajú

-         učiť deti aktívne oddychovať

-         podporovať tvorivosť detí

-         znižovať agresivitu a chrániť deti pred násilím, šikanovaním, zneužívaním, používaním drog

 

Väčšiu pozornosť a časový priestor chceme venovať individuálnemu čítaniu žiakov s porozumením nahlas i potichu s využitím školskej i obecnej knižnice.

Vzájomnými konzultáciami vychovávateliek s vyučujúcimi v príslušnej triede, ako i spoluprácou s rodičmi pomôžeme slaboprospievajúcim žiakom pri zvládnutí učiva.

Budeme sa intenzívnejšie zaoberať problémom kultúry stravovania v školskej jedálni s cieľom postupne odstrániť hluk pri obede a upevniť hygienické návyky a návyky správneho stolovania žiakov.

Rozšírime spoluprácu ŠKD so žiackou knižnicou a obecnou knižnicou.

Chceme pokračovať v našich novovzniknutých projektoch, zameraných nielen pre žiakov ŠKD, ale pre širšiu verejnosť – a to : Cesta rozprávkovým lesom spojenú s oslavou Dňa otcov a Svätomartinský lampiónový sprievod, zároveň sa zapojiť do vyhlásených projektov a grantov s cieľom získať finančné prostriedky.

 

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI - ZŠ

Spolupráca s Rodičovským združením pri ZŠ s MŠ Trenčianska Turná:

- Plenárne a triedne rodičovské združenia

- Prizývanie vedenia školy na zasadnutia výboru RZ

- Predkladanie dokumentov školy na prerokovanie a pripomienkovanie

- Spolupráca pri získavaní 2% z daní

- Zber papiera v škole - financie idú na účet občianskeho združenia RZ

- Finančná podpora školských aktivít

- Materiálno-technické vybavenie školy - finančná pomoc (zakúpenie nábytku, kníh, odmien pre žiakov, )

- Personálna pomoc pri zabezpečovaní mimoškolskej činnosti (karneva, festival Stretnutie priateľov, ...)

- Odborné konzultácie pri riešení technických problémov školy

Iné aktivity:

- Športová hala pre rodičov s deťmi - 2 krát do týždňa

- Pomoc rodičov pri úprave okolia školy

- Športovanie rodičov

- Spolupráca pri ubytovaní účastníkov festivalu stretnutie priateľov

- Sponzorské dary, estetizácia prostredia školy

- Individuálne konzultácie rodičov a pedagógov pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov žiakov

- Spolupráca pri profesijnej orientácii žiakov 9. ročníka

- Cesta rozprávkovým lesom - zabezpečenie občerstvenia pre všetkých účastníkov

- Karneval -zabezpečenie občerstvenia

Spolupráca s Radou školy

Podpora aktivít škol

Prerokovanie a schválenie plánu školy

Prerokovanie a schválenie výchovného programu a vzdelávacích programov

Riešenie problémových situácii

Finančné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu

Realizácia konkurzu na riaditeľa školy

Pozri aj kapitolu 2 d)

SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI - MŠ

Medzi najčastejšie formy spolupráce s rodičmi patria rozhovory pri príchode a odchode detí z MŠ, kedy sú rodičia ústne oboznámení s aktivitami, úspechmi a neúspechmi dieťaťa, potom sú to oznamy pre rodičov v šatni, nástenky, spoločné schôdzky, výlety, besiedky a iné spoločenské a športové podujatia. V tomto školskom roku to bola šarkaniáda, lampiónový sprievod, strašidlá, zdobenie medovníkov, štedrovečerný stôl, šibačka, pletenie korbáčov. Na deň matiek deti spoločne s pani učiteľkami pripravili hodnotný program. Na Fašiangy a MDD to bol karneval a súťaže s odmenami, na konci školského roka zorganmizovaný Športový deň na obecné ihrisko, modernizácia chodby, úprava školského areálu, montáž nábytku, drobné opravy a montáž zrkadiel, sponzorské dary.

Kvôli lepšej komunikácii a spolupráci sme vytvorili Zmluvu medzi rodinou a školou, ako výber najdôležitejších práv a povinností vyplývajúcich z vnútorného poriadku školy. Rodičia a učiteľky sa v nej svojím podpisom zaväzujú, že si budú plniť svoje povinnosti, ale aj uplatňovať svoje práva, a tak zabezpečovať rozvoj detských osobností, a tým aj celkový telesný a duševný rozvoj detí.

Začali sme pracovať na novej interaktívnej tabuli, založili sme krúžok mažorwetiek, predškoláci navštívili DI v ZŠ.

Abslvovali sme exkurzie do: knižnica, lekáreň, pošta, obchod., kostol.

Vystúpili sme s hodnotným programom:

v DOS, akadémia ku Dňu matiek Folklórny festival Stretnutie priateľov....

Deti sa zúčastnili výchovného koncertu, Zúčastnili sme sa športovej olympiády

Záver: Naďalej spolupráca so ZŠ a rodičmi, zamerať sa na dôsledné zaškolenie detí pred vstupom do ZŠ.

Naďalej zapájať rodičov pri skvalitňovaní estetického a materiálneho vybavenia MŠ.

Pravidelne informujeme rodičov o činnosti MŠ prostredníctvom obecných novín a webovej stránky a sociálnej siete Facebook, oznamy pre verejnosť v spoločných priestoroch školy.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

SPOLUPRÁCA S VEREJNOSŤOU

Naša otvorená učiaca sa škola je stánkom celoživotného vzdelania, výchovy, kultúry, športu a celoživotného vzdelania, športových inštitúcií a organizácií ako i mimovládnych organizácií.

Aktivity školy pre verejnosť

• športová hala a školské ihriská sú otvorené pre verejnosť denne,

• základná umelecká škola - zriadili sme ju v spolupráci so ZUŠ v Nemšovej, aby rodičia nemuseli cestovať s deťmi do ZUŠ Trenčín; o školu je veľký záujem, úspešne pracuje hudobný, spevácky, výtvarný a tanečný odbor; i dospelí navštevujú ZUŠ,

• festival Stretnutie priateľov - 14. ročník

• kultúrne vystúpenia žiakov školy pri slávnostných podujatiach obce,

• vystúpenia detí v klube dôchodcov, Dome opatrovateľskej služby, pri obecných podujatiach

Materská škola:

• kultúrne vystúpenia detí MŠ pri slávnostných podujatiach obce,

• vystúpenia detí v klube dôchodcov, v DOS, pri obecných podujatiach

Školský klub detí:

zorganizovanie Lampionoveho sprievodu v uliciach obce z príležitosti sviatku sv. Martina, patróna

turnianskej farnosti

zorganizovanie Cesty rozprávkovým lesom pre všetky deti obce v areáli Patlíková

zhotovenie darčekov /práca s hlinou/ pre potreby a reprezentáciu obce

Spolupráca s miestnymi organizáciami

• Obec Trenčianska Turná podporuje a spolufinancuje všetky rozvojové projekty školy, škola má k dispozícii kultúrny dom i s kuchyňou

• Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Trenčianska Turná podporuje finančne rozvojové projekty, je spoluorganizátorom fašiangového karnevalu, spravuje financie zo zberov, vyhodnocuje zbery, odmeňuje deti, nakupuje pomôcky, pripomienkuje školský vzdelávací program a plán školy. Vyjadruje sa k exkurziám, školským výletom, školám v prírode, realizuje majáles pre rodičov, podporuje a schvaľuje výchovné koncerty. Spravuje 2% z dane (nakúpili sme nové stoly a stoličky pre žiakov), zúčastňuje sa na aktivitách školy, rodičia pečú koláče a zákusky na festival, pomáhajú pri obsluhe festivalových hostí. Rodičia darujú škole papier do kopírky, zabezpečujú opravy svietidiel v telocvični

• Klub dôchodcov v Trenčianskej Turnej - spolupráca v regionálnej výchove, driapanie peria, spomienky babiek a dedkov na život, dedkovia a babky nás sprevádzajú na turistických pochodoch v chotári obce v rámci didaktických hier a účelových cvičení, seniori nám odovzdávajú v piesňach, tancoch a riekankách zvyky a tradície našich predkov, učia nás ľudové hry, učia nás tancovať autentické, turnianske tance.

• MO Slovenského Červeného kríža - realizujú v jednotlivých triedach besedy, prednášky i praktické ukážky prvej pomoci

• MO Únie žien Slovenska - zabezpečuje pre žiakov prehliadky v dedinskom folklórnom múzeu Kušnierovec

• MO Matice slovenskej - podporuje festival Stretnutie priateľov, umelecké aktivity žiakov

• podpora miestnych podnikateľov, firiem, občanov - podpora aktivít školy

Spolupráca s MO klub invalidov

Materská škola

Besedy s členmi miestnych organizácií, ČK, Klub dôchodcov, MO Únie žien Slovenska Združenie rodičov školy podporujúcej zdravie pri ZŠ s MŠ - spolupráca a finačná pomoc a materiálna pomoc.

Spolupráca so strednými školami, vysokými školami a inštitúciami

• Stredná strojárska škola Trenčín - organizuje medzinárodnú súťaž Trenčiansky robotický deň, na ktorom sa naši žiaci zúčastnili 5-krát a vždy s významnými úspechmi v kategórii rýchlostných modelov.

• So všetkými strednými školami v Trenčíne i blízkom regióne spolupracuje výchovná poradkyňa v rámci profesionálnej orientácie deviatakov. Výchovní poradcovia stredných škôl realizujú v našej škole besedy pre žiakov i rodičov, aby mali čo najviac informácií a správne sa rozhodli pri výbere povolania

• Spolupráca s CPPPaP v Trenčíne: na škole máme 13 začlenených a 28 zohľadňovaných žiakov, ktorí pre rôzne poruchy učenia potrebujú individuálny prístup, odbornú pomoc špeciálneho pedagóga; špeciálny pedagóg poskytuje odborné rady našim učiteľom podľa potreby, schvaľuje individuálne učebné plány, poskytuje konzultácie rodičom

• Spolupráca so Špeciálnou školou v Trenčíne, ktorá poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo, žiakom poskytuje pravidelné terapie, ktorých sa zúčastňujú s rodičmi

• Spolupráca s MPC v Trenčíne, ktoré ponúka pestrý vzdelávací program pre učiteľov, pravidelne nás e-mailom informuje a pozýva na vzdelávacie aktivity

• Spolupráca s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Trnečíne (spoločné projekty, besedy)

• Spolupráca s regionálnymi médiami - prezentácia činnosti školy

Pozri aj kapitoly:

1 i ) Aktivity a prezentácia na verejnosti

2 b) Voľnočasové aktivity

Záver

Vypracoval: PaedDr. Beáta Sabová

PhDr. Alena Porubanová

Mgr. Janka Poláčková

Jana Filinová

Vedúce predmetových komisií a MZ

V Trenčianskej Turnej, 28. 8. 2013

Správa prerokovaná v pedagogickej rade: 2. 9. 2013

Vyjadrenie rady školy

Riaditeľka školy predložila správu rade školy na prerokovanie dňa 23. septembra 2013

Rada školy nemala k správe žiadne pripomienky. Predsedníčka rady školy PaedDr. Renáta Bieliková poďakovala vedeniu školy i zamestnancom školy za úspešný školský rok 2012/2013

Schválenie zriaďovateľom školy

Správa bola predložená zástupkyňami riaditeľky školy obecnému zastupiteľstvu a prerokovaná na obecnom zastupiteľstve 25. 9. 2013. Bola schválená uznesením, ktoré je prílohu správy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Trenčianska Turná
  Trenčianska Turná Bánovská ul. 30
 • 032/6585221

Fotogaléria