Navigácia

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
Adresa školy913 21 Trenčianska Turná
Telefón032/6585221 mobil: 0908928775
E-mailskola@zstrencturna.edu.sk
www stránka školyzstrencturna.edu.sk
ZriaďovateľObec Trenčianska Turná

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr.Beáta Sabová03265852210908928775bea.sabova@gmail.com
ZRŠ - 1- st. ZŠMgr. Oľga Závacká09039669390908928775ozavacka@gmail.com
ZRŠ - 2. st. ZŠMgr. Katarína Masaříková09034609110908928775masarina@gmail.com
ZRŠ - MŠPhDr. Alena Porubanová03265851830901704879a.porubanova@gmail.com
Vedúca ŠKDMgr. Janka Poláčková03265852210908928775jane.johanka@gmail.com
Vedúca ŠJJanka Kubišová0326585413-jana.kubisova@szm.com
Vedúca THÚJanka Filinová03265852210915202523janafilinova@centrum.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaPaedDr. Renáta Bieliková
pedagogickí zamestnanciPaedDr. Milena Mutňanská
 Božena Chudadová
ostatní zamestnanciJanka Maňová
zástupcovia rodičovIng. Peter Boleček
 Mgr. Mária Smolková
 PaedDr. Renáta Bieliková
 Mgr. Dalibor Laborecký
zástupca zriaďovateľaIng. Adriana Závodská
 Ing. Mgr. Martin Chorvát
 Mgr. Vladimír Zvalený
 Mgr. Štefan Marcinek

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 378

Počet tried: 18

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22222222218
počet žiakov424046344539444544379
z toho ŠVVP01112333115
z toho v ŠKD3533301310000112

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2013: 40 / počet dievčat: 14

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2013: 40 / 14

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 6 / 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2014

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov1614540444544379

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 5.ročGym 4.ročSOŠ-4.ročnéObchodná akadémiaSOŠ - 3.ročnéUmelecké školySpolu
prihlásení 1322126145
prijatí 1322126145

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJETVFRJFYZGEGHUVCHEIFVINFMATNBVNEJOBN
1.A1  1   1   11  
1.B1  1   1   11  
2.A1,14      1 1,05 1,291  
2.B1,32  1   1 1 1,161  
3.A1,63  1   1 1 1,671  
3.B1,71  1   1 1 1,711  
4.A1,89      1 1 1,671  
4.B1,5  1   1,06 1 1,691  
5.A21,481,57   1,811  11,951 1,05
5.B1,71,351,521  1,71  1,041,831 1,13
6.A2,11,92,43 1,42,141,861   2,4811,631,19
6.B2,421,741,89121,8421   2,3211,171,42
7.A2,241,772,14 2,182,322,1812 1,12,1412,441,71
7.B2,5922,3612,72,642,3612 1,232,8612,421,82
8.A2,672,252,46 2,922,462,58 2,67 1,382,3312,51,29
8.B2,381,812,2412,442,292,1 2,24 1,142,8611,821,1
9.A2,962,912,43 2,62,913,04 2,22 12,9112,382,39
9.B2,811,952,4812,732,192,76 1,95 12,3312,52,05

TriedaPVCPCFPDASJLSPRSGNSEETHDTSVTEVVLAVUMVYV
1.A  1111   1  1
1.B  1111   1  1
2.A  1,051,3311   11 1
2.B  1,211,4711   11,21 1
3.A  1,381,5411   11,42 1
3.B  1,141,7611   11,67 1
4.A1 1,721,7811   11,61 1
4.B1 1,311,6311   11,5 1
5.A   2,191   1,05   1
5.B   1,911   1   1
6.A1  2,331   1   1
6.B1  2,471   1   1
7.A   2,551,05 111   1
7.B   2,731 11,091   1,09
8.A   2,961 111  1 
8.B   2,571,05 1,051,051  1,1 
9.A 1,65 3,091   1,22    
9.B 1,14 2,571   1    

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A212001
1.B212100
2.A212100
2.B191900
3.A242400
3.B212101
4.A181800
4.B161600
5.A222101
5.B232300
6.A212100
6.B191900
7.A222200
7.B222200
8.A242400
8.B212100
9.A232300
9.B212100

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A2166731,7666731,7600,00
1.B20103751,85103751,8500,00
2.A21104649,81104649,8100,00
2.B19103354,37103354,3700,00
3.A24132455,17132455,1700,00
3.B2258226,4558226,4500,00
4.A1876842,6776842,6700,00
4.B1685153,1985153,1900,00
5.A22134761,23134761,2300,00
5.B23147964,30147964,3000,00
6.A21119957,10119957,1000,00
6.B19136371,74136271,6810,05
7.A22204693,00197989,95673,05
7.B22192687,55192687,5500,00
8.A24196581,88196581,8800,00
8.B21191090,95189890,38120,57
9.A23209090,87208990,8310,04
9.B21193492,10193492,1000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Percentil školyNárodný priemer
Monitor SJL4461,12%48,8762%
Monitor MAT4463,86%80,5954,67%

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9KurzSpolu
Počet tried v ročníku222222222 18
ISCED12222      8
ISCED2    22222 10

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Prvého ročníka2420
Bežných tried1633714
    
Spolu1837914

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Počet zamestnancov školy na všetkých úsekoch: 57

Základná škola, ŠKD:

Učitelia: 29

Vychovávateľky:4

THP ZŠ:7

Materská škola:

Učiteľky: 8

THP:2

Školská jedáleň: 7


Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
Základná škola:    
1. TPP20719,026,7
2. DPP908,260
Znížený úväzok z riadku 1. a 2. 712,280,2
     
Materská škola    
TPP7171,23
DPP1111
     
Školská jedáleň    
TPP 7 7
DPP    
     
Školský klub detí    
TPP3 3 
znížený úväzok 1 0,7 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učitelia ZŠ02929
vychovávateľov044
asistent učiteľa, špec. ped.011
učitelia MŠ088
spolu04242

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
6 .A/B, 7. A/Bgeografia4
6. A/Bpracovné vyučovanie3
7. A/Bsvet práce a technika1
6. Aobčianska náuka1
7. 8. roč. svet práce a technika4
7. 9. roč. informatika2

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
Základná škola:  
1.kvalifikačná skúška165
2.kvalifikačná skúška36
štúdium školského manažmentu63
špecializačné inovačné štúdium61
rozširujúce vzdelávanie(kvalifikácia)61
postgraduálne21
inovačné215
aktualizačné277
adaptačné78
funkčné inovačné11

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Vyhodnotenie realizovaných aktivít  1. stupňa

1. Bezproblémová adaptácia žiakov prvého ročníka, ich začlenenie, zoznámenie sa s prostredím školy.

2. BEZPEČNE  DO  ŠKOLY

 Dopravný deň  (september – areál školy) – dopravné ihrisko, ukážky práce polície, tematicky riadené vyučovanie.  

Vedieť povedať NIE (december – SOU obchodu a služieb v Trenčíne) – aktivity PZ pre žiakov 3.ročníka v oblasti protidrogovej výchovy, boja proti užívaniu alkoholu a cigariet. Pridružené boli aj aktivity z dopravnej výchovy .

Tematické vyučovacie dni a hodiny (vhodné obdobie vyučujúce v triedach) – venované zdravej výžive, boju proti drogám, fajčeniu a nebezpečenstve alkoholu, prípadne šikanovania.

Pantomimicke predstavenie míma Kulíška (november –telocvičňa) – zamerané na dôležitosť pohybu a športu, rozvoj predstavivosti a fantázie, odbúranie stresu.

3. NEDAJME  VTÁČKOM  ZAHYNÚŤ

Výstava exotického vtáctva (október – priestory KD Trenčianska Turná)

Kŕmenie vtáctva sypaním do rozmiestnených búdok v zimných mesiacoch (december až február, areál školy)

4. OD  SRDCA  K SRDCU

Mesiac  úcty k starším (októbertriedy) -  pozdravy, listy starým rodičom, básničky, tematicky zamerané vyučovacie hodiny.

Noc v škole s rozprávkou (október – spanie v triedach) – aktivity spojené s obdobím dušičiek, multikultúrne poňatie Halloweenu  a starých keltských zvykov.

Najlepšie podujatie školských knižníc (október – celoslovenská aktivita) – podujatie bolo vyhodnotené na 24.mieste z viac ako 350 prihlásených projektov.

Trieda triede (december – priestory školy) – vzájomné vystúpenia žiakov s vianočne motivovaným programom, vianočné pozdravy a želania.

Aktivity a podujatia školskej knižnice (marec) – k Mesiacu knihy návšteva šk.knižnice, prezentácia kníh

5. ZEM NIE  JE  NA  JEDNO  POUŽITIE

Vzdelávací program Čarodejka príroda (október –KD) – Pansofia ročné obdobia, ich striedanie, ochrana planéty Zem

Urob si svoje strašidlo (október – škola) – žiaci spolu s rodičmi zhotovili rôzne mátohy a strašidlá výlučne z odpadového materiálu – výstavka v priestoroch hornej budovy. Účasť a zapojenie rodín bola veľká.

Filmový festival outdoorových filmov HORYZONTY (november) – žiaci 4.B

Koncert ECO Tour TV  (november – KD) – výchovné hudobné predstavenie zamerané na potrebu recyklácie a triedenia odpadu. Organizátor OcÚ Trenčianska Turná.

Environmentálne a ekologicky zameraná nástenka (celý šk. rokdolná chodba HB) – významné dni a udalosti sú prezentované na nástenke výlučne s využitím odpadového materiálu.

Zber papiera (november, máj)

Tematické vyučovacie dni – venované Svetovému dňu vody, Dňu lesov, Dňu stromu a pod.

Exkurzia do planetária v Hlohovci (október – Hlohovec) – účasť žiakov 3. a 4. ročníka na prednáške   

Rozhlasové relácie venované ochrane životného prostredia  a prírody. 

Taška pre Zem (marec, apríl, máj) – prebiehajúca aktivita, osveta v oblasti zníženia spotreby igelitových tašiek. Výzva pre školy, CVČ a špeciálne zariadenia v rámc celého Slovenska. Oficiálna odozva od 24 škôl, ktoré projekt po úprave  realizovali.

Rozprávky z lesa  (apríl) – výchovný koncert Pansofia, pásmo o živote v lese.

Lesná pedagogika (30.4. a 9.5.2014) – pod vedením skúsenej lesníčky Vanyová a v spríevode seniora pána Zajaca deti absolvovali hravé vzdelávanie v lesoch chotára obce Selec.

2.5.2014 – Vychádzka do chotára so starými rodičmi – nižšie ročníky prešli na miestnu Kyselku a v sprievode seniorov – turistov si vypočuli množstvo zaujímavostí o chotári a živote našich predkov.

Škola v prírode Žiarska dolina (máj) – návšteva Demänovskej ľadovej jaskyne, turistické aktivity, spoznávanie zákonitostí prírody.

Škola v prírode Vršatec (jún) – turistická vychádzka na hrad Vršatec, prírodovedné didaktické hry a súťaže, v Pruskom obhliadka 700 ročných tisov.

Vychádzka do centra hipoterapie v Opatovciach (jún)  - žiaci 3.B boli pozvaní na besedu o chove a využití koní pri hipoterapii, absolvovali jednoduché hipoterapeutické cvičenia na koni, spoznávali chotár susedných obcí Veľkých Bieroviec a Opatoviec.

Koncoročné výlety (máj, jún)prírodovedno - vlastivedné zameranie: 1.roč. a žiaci 4.B návšteva Demänovskej ľadovej jaskyne,  turistika na Žiarsku chatu a salaš, 2.roč. Piešťany – výlet loďou a prehliadka mesta, múzeum Ivana Krasku, hrad Beckov – prehliadka s výkladom, 3.A a  4.A  výlet loďou po Dunaji na hrad Devín, návšteva inštitúcie Bibiana, prehliadka starej Bratislavy, 4.B Martin – múzeum ľudovej kultúry a jaskyňa, 3.B a 2.B – návšteva Pruského (návšteva krypty H.Gavloviča, chránené 700 ročné tisy) a  hradu Vršatec ( beseda s ochranárom prírody).  

 

6. NEĎALEKO  OD  TRENČÍNA

Vyučovanie v duchu tradícií a zvyklosti predkov – exkurzia do Prírodovedno –vlastivednho  múzea  v Hlohovci, vinšovanie DFS Štvorlístok, vystúpenia deti zo ZUŠ a pod.

Divadelné predstavenie Mátohy v Nitre (október – Divadlo A. Bagara v Nitre) – predstavenie navštívili žiaci 3.a 4.ročníka – ľudové zvyklosti predkov sprostredkované divadelnou rozprávkou.

Divadelné predstavenie Ako išlo vajce na vandrovku (marec – KD)- predstavenie vedené po slovensky aj po anglicky.

Vynášanie Moreny – (apríl 2014) pásmo v podaní DFS Štvorlístok v triedach, sprostredkovala B. Sabová

9.máj Deň regionálnej výchovy - projekty – podľa ročníkov a v súlade s učivom VLA – Kušnierovec, Naša obec, Májové tradície v chotári, Slovensko cez internet.

Majáles (máj) – hudobnotanečná zábava v maskách so súťažami.

Festival priateľstva  (máj) – tanček z regiónu, výchovný koncert ľudových súborov Štvorlístok a hosťujúce súbory.

Koncoročné výlety (máj, jún) – vlastivedné zameranie: 1.roč. a žiaci 4.B návšteva Demänovskej ľadovej jaskyne,  turistika na Žiarsku chatu a salaš, 2.roč. Piešťany – výlet loďou a prehliadka mesta, múzeum Ivana Krasku, hrad Beckov – prehliadka s výkladom, 3.A a  4.A  výlet loďou po Dunaji na hrad Devín, návšteva inštitúcie Bibiana, prehliadka starej Bratislavy, 4.B Martin – múzeum ľudovej kultúry a jaskyňa, 3.B a 2.B – návšteva Pruského (návšteva krypty H.Gavloviča, chránené 700 ročné tisy) a  hradu Vršatec ( beseda s ochranárom prírody).  

7. MULTIKULTÚRNA  VÝCHOVA

Návšteva galérieM.A.Bazovského (november – 3.A) – Ako preciťovať výtvarné umenie.

Projekt Zo sveta do sveta (október-december) – určené pre žiakov 3.ročníka, čítanie príbehov a rozprávok z 15 krajín sveta, knihu mal každý žiak k dispozícii, dve dvojhodinové stretnutia s cudzincami dlhodobo žijúcimi na Slovensku (Tadžikistán a Keňa), reálny dotyk s kultúrnymi zvyklosťami iných krajín.

Zvyklosti iných národov počas vianočných a veľkonočných sviatkov – prostredníctvom hodín ANJ.

Návšteva predškolákov z miestnej škôlky (január, jún) – ukážka vyučovania, vzájomné odovzdanie darčekov.

Návšteva škôlkarov z Veľkých Bieroviec (jún) – účasť na divadielku v podaní žiakov 3.A, výmena spomienkových predmetov, spoločné kreslenie ilustrácií k divadielku.

8. ROČNÍKOVÉ  PROJEKTY

Projekty boli realizované postupne, odrážali vzdelávacie témy, spoločenské dianie,  život triedneho kolektívu, športové udalosti a podobné.

1.ročník – Krížom- krážom prvou triedou

2. ročník – Zo školských lavíc – zameranie na život žiaka jednotlivca, žiaka ako súčasť  kolektívu, životospráva, režim dňa a pod.

3. ročník – Od koreňov po korunu – súhrn projektov zameraných na poznanie samého seba, svojho okolia, spolužiakov, sebakritiku a kritiku v súlade s normami spoločenského správania, projektíky o stravovaní, režime dňa, športe, o človeku ako súčasti prírody, ako súčasti dejín a pod.

4. ročník  - Vo svete sa nestratím  - projekty o správnom postupe spoločenského kontaktu (vizitky, pozvánky, plagáty, projekty jednotlivcov aj s prezentáciou pred rodičmi Ako sa poznám a kam smerujem (4.A).

9. VEDOMOSTNÉ  SÚŤAŽE

Trenčianske hodiny (november – šk.kolo) – 1.miesto Jakub Vendžúr 3.B

                                                                              2.miesto  Ida Rapaičová 3.A

                                                                              3.mieszto Ondrej Prochádzka 3.A

Hviezdoslavov Kubín (február- KD, šk.kolo) –

                                                                                 1.miesto  Petra Šinská 3.A

                                    Poézia:                                2.miesto  Adam Straka 3.A

                                                                                 3.mieszto Emma Orságová  2.A, Nina Fábiková 3.A

                                                                               1.miesto  Tatiana Vaneková 3.A                       

                                       Próza                              2.miesto  Matej Beták 2.B, Nina Sláviková 2.A 

                                                                               3.miesto   Leonard Binó 2.A

Vo vyšších kolách postupujúce reprezentovali bez umiestnenia

 Pytagoriáda (november –šk.kolo, marec –obvodové kolo) – do obvodového kola boli pozvaní žiaci s najvyšším bodovým ohodnotením

                                                                                 Roman Láncoš 3.B

                                                                                 Lukáš Meravý  4.B

V obvodovom kole skončili tesne pod hranicou na dosiahnutie úspešného riešiteľa.

Výtvarné súťaže: pravidelne sa zapájame do súťaží  Dieťa a príroda, Vesmír očami detí, iné vyhlásené súťaže s environmentálnym  zameraním, vlasteneckou tematikou, fantazijným ponímaním sveta.

 Dieťa a príroda – umiestnenie Táňa Vaneková 3.A

Školská olympiáda (jún) – príprava Alexandra Hálová a Peter Páleš, výpomoc Terézia Bučková, dozor a výpomoc všetky triedne učiteľky 1.stupňa. 

Disciplíny : 6 minútový beh, beh vo vreci, skok do diaľky do piesku, hod kriketovou loptičkou. Výkony žiakov boli vyhodnotené a ocenené medailou a diplomom.

                               Vypracovala: Mgr. Martina Martiníková – vedúca MZ

Výsledky súťaží na druhom stupni

Predmetová komisia – matematika, fyzika, informatika

Fyzikálna olympiáda – okresné kolo:

Alexander Bulko, 8.B – úspešný riešiteľ – 3. miesto

Matematická olympiáda – okresné kolo:

Jakub Vlk, 5.B

Alica Sýkorová, 5.A

Oliver Vlk, 6.B

Rebeka Pilipová, 6.A

Timea Palatinusová, 7.A – úspešná riešiteľka – 7.miesto

Veronika Micková, 7.A

Alexander Bulko, 8.B – úspešný riešiteľ – 4.miesto

PYTAGORIÁDA – okresné kolo:

Roman Láncoš, 3.B

Lukáš Meravý, 4.B

Michal Chorvát, 6.A

Timea Palatinusová, 7.A

Alexander Bulko, 8.B

Súhrnné vyhodnotenie:

Predmet

Súťaž

Meno žiaka

Trieda

Vyhodnotenie

 FYZ

 FO – okresné kolo

 Alexander Bulko

 8.B

 3. miesto

 MAT

 MO – okresné kolo

 Jakub Vlk

 5.B

 -

 MAT

 MO – okresné kolo

 Alica Sýkorová

 5.A

 -

 MAT

 MO – okresné kolo

 Oliver Vlk

 6.B

 -

 MAT

 MO – okresné kolo

 Timea Palatinusová

 7.A

 7. miesto

 MAT

 MO – okresné kolo

 Veronika Micková

 7.A

 -

 MAT

 MO – okresné kolo

 Alexander Bulko

 8.B

 4. miesto

 MAT

 Pytagoriáda – okresné kolo

 Roman Láncoš

 3.B

 -

 MAT

 Pytagoriáda – okresné kolo

 Lukáš Meravý

 4.B

 -

 MAT

 Pytagoriáda – okresné kolo

 Michal Chorvát

 6.A

 -

 MAT

 Pytagoriáda – okresné kolo

 Timea Palatinusová

 7.A

 -

 MAT

 Pytagoriáda – okresné kolo

 Alexander Bulko

 8.B

 -

 

                           Vypracovala: Mgr. Katarína Dudáková – vedúca PK

Predmetová komisia: biológia, chémia, geografia

Geografická olympiáda:

-         Pripravovala Mgr. Denisa Sieklová

-         olympiáda sa skladá z troch častí: monotematická a teoretická časť bez atlasu a praktická časť s atlasom.

-         školské kolo:  14 žiakov

víťazi jednotlivých kategórii:

Kategória I (5. ročník) – Tatiana Ondrušková, 5. B

Kategória G (7. ročník) – Anita Bolechová a Andrej Srnka, 7. B

Kategória E (9. ročník) – Terézia Milenkovská, 9. B

-         okresné kolo:  4 žiaci

účasť: Tatiana Ondrušková, Terézia Milenkovská, Simona Tazberíková a Anita Bolechová.

úspešná riešiteľka - Tatiana Ondrušková (5.B),  v kategórii I – 5. ročník.

 

Súťaž mladých záchranárov

-         pripravovala Mgr. Bučková a Mgr. Sieklová

-         súťaž pozostáva z disciplín zameraných na teoretické a praktické zručnosti v oblasti riešenia mimoriadnych situácií (testy, zdravotná príprava, civilná ochrana, pohyb a pobyt v prírode, hasenie malých požiarov, streľba zo vzduchovky )

-         účasť: Patrik Ďuriš (8.A), Marek Kyselica (8.A), Viktória Hrnčárová (8.B) a Vanessa Kukaňová (8.B).

-         umiestnenie – 6. Miesto

                                   Vypracovala: Mgr. Terézia Bučková – vedúca PK

 

Predmetová komisia cudzích jazykov: anglický, nemecký, francúzsky

Na začiatku školského roka mali žiaci možnosť prihlásiť sa do niektorého zo záujmových krúžkov: Olympiáda v anglickom jazyku (Mgr. Filáčková, Mgr. Ďurčová), Olympiáda v nemeckom jazyku (Mgr. Boková), Olympiáda vo francúzskom jazyku (Mgr. Sieklová). Krúžková činnosť prebiehala v mesiacoch: október- december, príp. január. Žiaci, ktorí túto možnosť využili, sa neskôr zúčastnili školského kola olympiády v anglickom, nemeckom, francúzskom jazyku.

Výsledky súťaží, olympiád - šk. rok 2013/2014

 

Predmet

Súťaž

Meno žiaka

Trieda

Vyhodnotenie

ANJ

OAJ – školské kolo, kategória 1A

Barbora  Ranincová

7. A

1. miesto - bez postupu do obvodného kola

ANJ

OAJ – školské kolo, 1A

Anita Bolechová

7. B

2. miesto

ANJ

OAJ – školské kolo, 1A

David  Talian

6. A

2. miesto

ANJ

OAJ – školské kolo, 1A

Veronika Micková

7. A

3. miesto

ANJ

OAJ – školské kolo, 1B

Martina Fábiková

8. A

1. miesto, obvodné kolo: 7. miesto

ANJ

OAJ – školské kolo,1B

Alexander Bulko

8. B

2. miesto

ANJ

OAJ – školské kolo,1B

Viktória  Hrnčárová

8. B

3. miesto

NEJ

ONJ – školské kolo

Viktória Hrnčárová

8. B

1. miesto - bez postupu do obvodného kola

NEJ

ONJ – školské kolo

Alexander Bulko

8. B

2. miesto

NEJ

ONJ – školské kolo

Simona Tazberíková

9. B

3. miesto

FRJ

OFJ – školské kolo, kategória 1A-6.ročník

Adam Malec

6. A

1. miesto - bez postupu

FRJ

OFJ – školské kolo,  kategória 1B-9.ročník

Simona Mikolášková

9. B

1. miesto - bez postupu

 

Výsledkové listiny (prvé tri miesta) školských kôl:

Anglický jazyk - 24. ročník

Kategória 1A:

Školské kolo: 9. 12. 2013, komisia: Mgr. Miroslava Filáčková, Mgr. Diana Ďurčová

Priezvisko a meno

Čiastkové body

Body spolu
(max. 70 b.)

Písomná časť

Ústna časť

  Slovná zásoba
(max. 10 b.)

Gramatika
(max. 15 b.)

  Počúvanie s porozumením
(max. 5 b.)

  Čítanie s porozumením
(max. 10 b.)

  Voľný rozhovor
(max. 15 b.)

  Práca s obrázkom
(max. 15 b.)

1.        Ranincová Barbora 7. A

3,50

6,00

3,00

5,00

7,00

7,00

31,50

2.        Bolechová Anita 7. B

1,00

8,00

2,50

6,00

4,00

4,00

25,50

2.        Talian David 6. A

1,00

10,00

2,50

5,00

4,00

3,00

25,50

3.        Micková  Veronika 7. A

2,50

7,00

3,50

4,00

3,00

3,00

23,00

 

Kategória 1B:

Školské kolo: 10. 12. 2013, komisia: Mgr. Miroslava Filáčková, Mgr. Diana Ďurčová

Priezvisko a meno

Čiastkové body

Body spolu
(max. 70 b.)

Písomná časť

Ústna časť

  Slovná zásoba
(max. 10 b.)

Gramatika
(max. 15 b.)

  Počúvanie s porozumením
(max. 5 b.)

  Čítanie s porozumením
(max. 10 b.)

  Voľný rozhovor
(max. 15 b.)

  Práca s obrázkom
(max. 15 b.)

1.        Fábiková Martina 8. A

2,50

11,00

4,00

9,00

13,00

12,00

51,50

2.        Bulko Alexander   8. B

3,50

6,00

2,00

8,00

11,00

12,00

42,50

3.        Hrnčárová Viktória 8. B

2,50

4,00

5,00

3,00

10,00

10,00

34,50

 

Víťazka kategórie 1B – Martina Fábiková postúpila do obvodného kola, ktoré sa konalo 15. 1. 2014 v Trenčíne, kde obsadila 7. miesto.

 

Nemecký jazyk  - školské kolo 13. 12. 2013

Kategória: žiaci 7., 8. a 9. ročníka

 

Meno a priezvisko

Písomná časť

Ústna časť

Body spolu

 

Diktát

Gramatický test

Čítanie textu s porozumením

Komunikačná téma

1. Viktória Hrnčárová

8.B

16

28

10

10

64

2. Kristína Humeníková

8.B

13

30

9

10

62

3. Simona Tazberíková

9.B

13

26

10

9

58

Komisia: Mgr. Boková Katarína, Mgr. Hálová Alexandra

 

Francúzsky jazyk – školské kolo:  10. 12. 2013

 

Komisia: Mgr. Denisa Sieklová

V troch kategóriách 1A (6. ročník), 1A (7. ročník)  a 1B (9. ročník) súťažilo  10 žiakov.

Prvé miesta v jednotlivých kategóriach:

Kategória 1A (6. ročník) – Adam Malec, 6. A

Kategória 1A (7. ročník) – Anita Bolechová, 7. B

Kategória 1B (9. ročník) – Simona Mikolášková, 9. B

                                     Vypracovala: Mgr. Miroslava Filáčková – vedúca PK

Predmetová komisia výchovných predmetov

Telesná a športová výchova

 • Futbalový turnaj žiačok 
 • Veľký futbal starší žiaci- okresné kolo
 • Cezpoľný beh dievčat a chlapcov -  okresné kolo
 • Turnaj v basketbale dievčat-7.miesto v okresnom kole
 • Turnaj v basketbale chlapcov
 • Vybíjaná mladších žiačok- základné kolo- postup do okresného finále
 • Turnaj vo vybíjanej mladších žiačok
 • Vianočný turnaj vo vybíjanej 5.-6. roč.( domáci turnaj)
 • Vianočný turnaj vo florbale (domáci turnaj)
 • Turnaj vo florbale mladších žiakov -základné kolo
 • Futbal mladších žiačok- základné kolo
 • Malý futbal dievčat staršie žiačky ( semifinále)
 • Florbal mladších žiakov ( semifinále )
 • Lyžiarsky výcvik žiakov 8. ročníkov –Krahule.
 • Malý futbal mladších žiačok ( postup do okresného finále).
 • Malý futbal starších žiačok ( postup do okresného finále)
 • Malý futbal starších žiačok v okresnom kole - 4. miesto
 • Obvodné kolo starších žiačok vo volejbale – 3.miesto
 • Futbal Mac Donald cup – 2.miesto v základnej skupine zmiešaných družstiev žiakov 1.stupňa
 • Futbal mladších žiačok – 6.miesto v okresnom kole
 • Plavecký výcvik žiakov 3. ročníkov
 • Veľkonočný florbalový turnaj žiakov 2.stupňa
 • Okresné kolo v atletike beh na 300m: T. Kňažek zo 7.B   – 7.miesto
 • Okresné kolo v atletike skok do diaľky: V.Kukaňová  8.B   – 7.miesto 
 • Turnianske olympijské hry

 Športových súťaží sa v školskom roku zúčastnilo 29 základných škôl a osemročných gymnázií. ZŠ s MŠ Samuela Timona Trenčianska Turná, obsadila 13. miesto  s 29 bodmi.

Výtvarná výchova

 • Výtvarná súťaž PRÍRODA,ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DETI
 • Medzinárodný výtvarný projekt ZÁLOŽKA DO KNIHY:

4. ročník česko-slovenského projektu pre ZŠ  Záložka do knihy spája školy.

 • Namaľuj mi svojho obľúbeného literárneho hrdinu. Do projektu sa zapojili všetci žiaci 5.a.6.roč. v predmete výtvarná výchova a literatúra. 
 • Vianočný program –  príprava programu, výtvarnej scény.
 • Zhotovenie vianočných pozdravov.
 • Zhotovenie výrobkov na veľkonočné trhy.
 • Zhotovenie pozdravov ku Dňu učiteľov.
 • Deň matiek- vystúpenie školského speváckeho zboru v KD Trenčianska Turná
 • Stretnutie priateľov - príprava sponzorských plagátov,

              - výzdoba sály KD,

                    - tvorba regionálnych projektov,

                    - tvorivé dielne pre návštevníkov festivalu Stretnutie priateľov,

       - vyzdobenie májí,

 • Výtvarná súťaž žiakov ZŠ Trenčianska Turná Dedinka jako maluvaná
 • 1.sväté prijímanie- výzdoba kostola, príprava detí

Svet práce, technika, pracovné vyučovanie

 •   Trenčiansky robotický deň- krúžok Robolab získal z 37 účastníkov :     

                                       P. Chorvát z 8.A     2. miesto

              J. Jančo zo 7.B       – 3. miesto

              T. Kňažek zo 7.B    4. miesto

              D. Mrázik z 9.A      4. miesto

                                                                       

                                                    Vypracovala: PaedDr. Dagmar Orságová – vedúca PK

Predmetová komisia slovenský jazyk, dejepis, projekty, cvičenia zo SJ

 Zoznam realizovaných súťaží, projektov a aktivít

 

·         Hviezdoslavov Kubín  - triedne kolá HK (povinné v 5. – 8. ročníku, dobrovoľné v 9. ročníku) (všetky vyučujúce SJL) - školské kolo HK 2. a 3. kategória – účasť 33 súťažiacich – všetci odmenení vecnou cenou za účasť, víťazi dostali knižné odmeny (I. Červeňanová, D. Orságová, O. Závacká) - obvodové kolo TN – účasť 5 žiakov z 2. a 3. kategórie, úspešnosť Petra Kováčová 2. miesto s postupom na okresné kolo, účasť na okresnom kole v Melčiciach - Lieskovom (I. Červeňanová)

·         Literárna Ilava (namiesto Píšem,píšeš, píšeme)  Mgr. Filáčková – 2 žiacke práce (6. ročník – Dorota Fraňová, Adam Malec),  úspech – Adam Malec ocenený cenou riaditeľky CVČ Ilava za prozaickú prácu Nečakané stretnutie

·         Projekt Starí rodičia  a ja (7. ročník – D. Orságová)

·         Marec – mesiac knihy: Projekt Kniha o knihe - vyučujúce SJL, všetky ročníky

·         Fašiangové zvykoslovie – regionálna výchova na hodinách SJL

·         Veľkonočné zvykoslovie – regionálna výchova na hodinách SJL

·         Regionálne povesti – regionálna výchova na hodinách SJL (vlastná tvorba heraldická povesť)

 • Projekt Záložka do knihy  - medzinárodný česko – slovenský projekt (namiesto Reklama na knihu) - medzipredmetové vzťahy SJL – VYV - zapojení všetci žiaci 5. a 6. ročníka (vyučujúce SJL + VYV)

·         Čitateľský žolík – 5. a 6. ročník (I. Červeňanová, M. Filáčková) - podpora čítania a budovanie čitateľských návykov

·         Vianočný koncert - hodinový komponovaný program v obecnom kultúrnom dome pre verejnosť (počet účinkujúcich 80, účasť cca 600 divákov) - scenár a réžia I. Červeňanová (spolupráca D. Orságová, K. Masaříková, B. Sabová)

·         Projekt Štúrovci (7. roč., 8. ročník – D. Orságová, M. Oprchalová)

·         Balady – dramatizácia (6. ročník, M. Filáčková)

·         Povesť – dramatizácia (5. ročník I. Červeňanová)

·         Trenčín očami šiestakov (6. ročník M. Filáčková)

Cvičenia zo slovenského jazyka   

·          Príprava na Testovanie 9 – (M. Oprchalová)

     Projekty  

·         Skupinový projekt Reklamná agentúra – tvorba + prezentácie (mediálna výchova)

 • Skupinový projekt Letom svetom – tvorba + prezentácie (multikultúrna výchova)
 • Individuálne projekty – tvorba + prezentácie (multikultúrna výchova, mediálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti )

Dejepis   

·         Dejepisná olympiáda – školské kolo, účasť 4 žiaci

 • Projekt Grécka mytológia – 6. Ročník

                 

                                 Vypracovala: Mgr. Iveta Červeňanová – vedúca PK

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

AKTIVITY ZŠ

Projekty:

v Deň dopravy - Bezpečne do školy

v Záložka do knihy spája školy

v Multikultúrne rozprávky - návšteva z Kene

v ENVIRO - výchovné turné - Puskajler, Madej

v Správaj sa normálne

v Blokové vyučovanie - Ako išlo vajce.....

v Rozprávky z lesa

v Vesmír

v Lesná pedagogika

v Regionálny deň

v Festival Stretnutie priateľov - 15. ročník

Exkurzie, výlety:

v Uhrovec 8. a 9. ročník

v Planetárium a vlastivedné múzeum

v HAZZ Trenčín

v Divadelné predstavenie Nitra 6. A/B

v Plavba po Dunaji 3. A / 4. A

v Viedeň - 7. A/B, 8. A/B, 9. B

v Bratislava 5. A/B

v Výlet 2. A/B

Besedy:

v Beseda s Máriou Sabovou o Indii a Nepále

v Besedy so starými rodičmi

v Beseda s pyrotechnikom

v Čas premien - dievčatá

Výstavy:

v Výstava exotických vtákov

v Stredoškolák - 14. ročník

v Dedinka jako maluvaná - festival

Súťaže:

v Krajské kolo v cezpoľnom behu

v Príroda a životné prostredie - výtvarná súťaž

v Futbalový turnaj - žiačky

v Turnaj v basketbale dievčat, chlapcov

v Florbal mladší žiaci

v Pytagoriáda

v Florbal starších žiačok

v Vybíjaná mladších žiačok

v Školské kolá predmetových olympiád

v Vianočný turnaj vo vybíjanej

v Vianočný turnaj vo florbale

v Obvodné kolo olympiády v AJ

v Obvodné kolo matematickej olympiády

v Semifinále vo florbale mladších žiakov

v Geografická olympiáda

v Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

v Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

v Trenčiansky robotický deň

v Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

v McDonald Cup - futbal mladší žiaci

v Maľované vajíčko

v Futbal - mladšie žiačky

v Mladí záchranári

v Školská olympiáda

Aktivity:

v Vystúpenie DFS Štvorlístok pre Klub zdravotne postihnutých

v Exibičné hokejové vystúpenie Dukla Trenčín - 2. stupeň

v DAB v Nitre - predstavenie Mátohy

v Predstavenie Pansofia

v Noc v škole s rozprávkou - 1. stupeň

v Rozhlasová relácia - Mesiac úcty k starším

v Besedy so starými rodičmi

v Testovanie KOMPARO

v Svätomartinský lampiónový sprievod

v Festival Horyzonty

v Interaktívna tvorivá dielňa

v Vianočné tvorivé dielne

v Mikuláš

v Vianočný trh

v Vianočný koncert

v Pásmo veršov, piesní a fotospomienok

v Vystúpenie DFS Štvorlístok pre občanov obce

v Koncert ZUŠ

v Triedne posedenia pri vianočnom stromčeku

v Predškoláci na návšteve v 1. ročníku

v Zápis do 1. ročníka

v Lyžiarsky výcvik

v Turnianske fašangy

v Marec-mesiac knihy a internetu

v Divadelné predstavenie v AJ

v Testovanie9

v Deň vody a lesov - relácia

v Veľkonočný bazár

v Vynášanie Moreny

v Deň Zeme - relácia

v Plavecký výcvik

v Stavanie mája

v Do prírody so starými rodičmi - Účelové cvičenie, Didaktické hry

v Deň matiek

v Majáles

v Testovanie čítania v 1. ročníku

v Návšteva predškolákov v 1. triede

v Škola v prírode 2. B, 3. B

v Rodičia budúcich prvákov v škole

v Deviataci sa lúčia s pánom starostom a so školou

v Slávnostné ukončenie šk. roka

v Oslava 745. výročia obce

PREZENTÁCIA ZŠ NA VEREJNOSTI

• Využívanie telocvične pre verejnosť: aerobik, zumba, relaxačné cvičenia, posilňovňa, stolný tenis, tenis,

jednorazový prenájom na športové podujatia, poskytovanie priestorov pre záujmové organizácie

• Pobočka ZUŠ Nemšová: hudobný, spevácky, tanečný, výtvarný odbor

• Spolupráca s obecným úradom a organizáciami obce pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí

• Pravidelná činnosť žiackej a učiteľskej knižnice (pondelok 13.00 - 14.00)

• Možnosť objednávania stravy v školskej kuchyni pre verejnosť

• Spolupráca s Klubom dôchodcov v Trenčianskej Turnej - spoločné aktivity

• Vystúpenia súboru Štvorlístok pre rodičov a občanov obce

• Vianočný koncert pre verejnosť

• Príspevky do Turnianskych novín, Trenčianskych novín, Trenčianskej televízie

• Spolupráca s Policajným zborom Trenčín

• Účasť na medzinárodnej súťaži Trenčiansky robotický deň (RoboLab)

• Deň matiek - program detí pre verejnosť

• 15. medzinárodný detský folklórny festival Stretnutie priateľov so sprievodnými akciami,

• Volejbal pre rodičov - poskytnutie telocvične, volejbalový turnaj učitelia - rodičia - žiaci

• Turnianske fašiangy

• Triedenie odpadu - zber batérií, tetrapakov, plastov, papiera

• Zber papiera (jeseň, jar)

345. výročie 1. písomnej zmienky obce Trenčianska Turná - výstava, športové aktivity, vystúpenie súboru

Štvorlístok

SPOLUPRÁCA ZŠ a MŠ:

Kladne hodnotíme výmenu poznatkov na spoločenských metodických podujatiach, spoločnú prácu na projekte Orava hlasné čítanie a vymaľovanie omaľovánky, v rámci ŠPZ - alergické ochorenie a prevencia tiež formou omaľovánky a rozprávky, výstava výtvarných prác z oblasti drogovej závislosti a čistoty ovzdušia pod názvom Modrá planéta, tradične si pripomíname Deň Zeme výstavou prác z odpadového materiálu a zberom druhotných surovín, čistením trávnikov a kreslením na asfalte.

Zaujímavá je spolupráca s folklórnym súborom Štvorlístok a vzájomné vystúpenia, vianočná tržnica spojená s predajom výrobkov detí a učiteliek, výstava ovocia a strašidiel, ale i spolupráca v oblasti sociálnej komunikácii a prosociálneho správania a spolupráca v oblasti LEGO DACTA .

Veľkým prínosom sú vzájomné pohovory učiteliek MŠ a ZŠ - príprava detí na vstup do 1. ročníka ZŠ a zápis detí do ZŠ za prítomnosti rodičov a učiteliek MŠ,

Konali sa tiež návštevy predškolákov v škole (v telocvični, triedach 1. ročníka, v učebni PC), aby sa deti MŠ zoznámili s prostredím a odbúral sa stres pri nástupe do školy.

Vzájomné konzultácie učiteliek 1. ročníka a učiteliek MŠ pred zápisom detí do ZŠ.

Rozlúčka s absolventami materskej školy.

Účasť učiteľov na vzájomých metodických podujatiach, výmena skúseností medzi učiteľmi.

Aktivity ŠKD

V mesiaci jún sa konal 3.ročník Cesty rozprávkovým lesom v areáli Patlíková. Akcia sa konala pre všetky deti obce - zúčastnilo sa ich 149 a každé bolo sprevádzané rodičom, či inou dospelou osobou. Rozprávkový les, v ktorom ako postavičky z rôznych rozprávok vystupujú žiaci našej školy, rodičia či priatelia , má vždy veľký úspech.

V mesiaci november - v deň sv. Martina, ako patróna našej farnosti - sa konal už tiež tretí ročník lampiónového sprievodu, ktorého sa zúčasstňuje čoraz viac detí a ich rodičov či starých rodičov. Keďže sa táto akcia konáva v tzv. hodovú nedeľu prichádzajú medzi nás i bývalí rodáci.

Školský klub detí sa toho roku po prvýkrát zapojil i do súťaže Maľujte a fotografujte s Primalexom a veľkým úspechom bolo, že sa naše dielko dostalo medzi ocenených 50 škôl spoemdzi viac ako 300 zúčastnených. Pomohli sme si rôznymi farbami a pomôckami z fy Primalex v hodnote 200€.

Po prvýkrát sme uskutočnili i burzu detského oblečenia , nestretla sa však s veľkým ohlasom verejnosti.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

PROJEKTY ZŠ

A) Dlhodobé

Projekt regionálnej výchovy: celoročný celoškolský projekt zameraný na poznávanie histórie, súčasnosti, kultúry, prírody obce a regiónu. Projekt vrcholí posledný májový víkend medzinárodným, výmenným, školským, rodinným detským folklórnym festivalom Stretnutie priateľov - 15. ročník

Škola podporujúca zdravie - podprojekt: Škola astmy a alergie - prevencia chorôb horných a dolných dýchacích ciest v spolupráci so Združením astmatikov Slovenska.

Projekt dopravnej výchovy - v spolupráci s autoškolou Ing. Buciho Bratislava a autoškolou J. Prekopa

Poznaj sám seba a vyber si svoje povolanie - cyklus aktivít pre žiakov 8. ročníka

Správaj sa normálne - vzdelávací projekt pre žiakov 5. ročníka v spolupráci s políciou Trenčín

Triedim, triediš, triedime: triedenie odpadu v triedach ( papier, plasty, bioodpad), zbierame tetrapaky, papier a batérie

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Školské mlieko

Školské ovocie

B) Krátkodobé

Týždeň ovocia a zeleniny - v spolupráci so školskou jedálňou

Tekvice a tekvičky - výrobky z jesenných plodov v spolupráci s rodičmi

Týždeň hlasného čítania - čítanie s porozumením v spolupráci so Združením Orava pre demokraciu vo vzdelávaní

Čitateľský žolík

Reklama na knihu

Deň Zeme

Deň vody

Vianočný trh

Veľkonočný charitatívny trh

Školská olympiáda

Lesná pedagogika

Záložka do knihy spája školy

Moja životná cesta

Regionálny projekt: Zimné zvyky, Fašiangy, Vynášanie Moreny a letečka

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety - realizuje UIPŠ

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - MŠ SR

Projekty k regionálnej výchove - 30. výročie DFS Štvorlístok, 15. ročník medzinárodného detského folklórneho festivalu Stretnutie priateľov:

Obec Trenčianska Turná - kartón 1. A

Projekt Naša obec 2. A

Projekt Včela medonosná 3. A

Erb obce a vlajka 2. B

Obec Trenčianska Turná 1. B

Portréty 4. A

Krojované postavy 3. B

Projekt V našej obci 4. B

Plagát Trenčiansky hrad 5. A

Projekt Trenčín, Trenčiansky hrad 9. A

Projekt 9. B - Minerálne pramene, Cyklocesty, Motokrosové dráhy v okolí Trenčína

Projekt Spoznávam svoje okolie - Beckov 8. B

Projekt Beckov 7. A/B

Plagát - Trenčín očami šiestakov, model Trenčína 6. B

Dvojplagát Trenčín 6. A

Beckov 8. A

Trenčiansky hrad 5. B

Projekty školského klubu detí

Cesta rozprávkovým lesom

Svätomartinský lampiónový sprievod

Školská jedáleň realizuje projekty: školské mlieko a školské ovocie

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2013/2014 našu školu inšpekcia nekontrolovala

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

MATERIÁLNO TECHNICKÉ PODMIENKY:

Prestavbou a modernizáciou školy, ktorú realizovala obec, sa doriešili dlhoročné problémy školy hlavne:

Humanizácia a estetizácia školských priestorov

Nové tabule(verejná zbierka) a podlahy v triedach

Vybudovanie novej učebne PC

Vybavenie tried a zborovní skriňami(zabezpečila škola)

Základná škola s materskou školou Samuela Timona má v užívaní nasledujúce priestory:

Budova základnej školy - 1. stupeň

Budova základnej školy - 2. stupeň

Budova viacúčelovej športovej haly

Školské ihrisko

Budova materskej školy a kuchyne

Prenajatá budova výdajne stravy a školskej jedálne

Základná škola

Škola mala 18 kmeňových tried, multimediálnu učebňu PC1 (vybudovanú v spolupráci s obecným úradom a projektom Infovek, Digitálne štúrovstvo na školách, Deutsche Telecom), fyzikálno-chemickú učebňu, školskú dielňu, 2 učebne počítačov, 4 učebne využíva školský klub detí a remeselnú dieľňu. Učebné pomôcky sú uložené v 4 kabinetoch, detská literatúra je uložená v žiackej knižnici. Učebné pomôcky sú pravidelne dopĺňané. Na prvom stupni majú všetky deti možnosť pracovať so stavebnicami Lego. Na druhom stupni žiaci na technických prácach pracujú so stavebnicou LegoDacta - riadenou krížovým programovateľným ovládačom a so stavebnicou RoboLab - riadenou počítačom na základe ikonografického jazyka.

PC učebňa1: 20 žiackych počítačov a 1 učiteľský PC s internetom, tlačiareň, interaktívna tabuľa

PC učebňa2: 12 žiackych počítačov, dataprojektor

PC učenňa 3: 16 PC, dataprojektor

Zborovňa 2. stupeň: notebook, kopírka/skener, internet

Zborovňa 1. stupeň: PC, kopírka, rozhlasová stanica

Zborovňa ŠKD: PC

Pre riadenie a ekonomiku: 5 počítačov, tlačiarne

kancelária ekonómky a mzdárky

kancelária hospodárky školy

kancelária riaditeľky školy

zástupcpvňa pre 1. stupeň

zástupcovňa pre 2. stupeň

zástupcovňa a kabinet ŠKD

kancelária výchovnej poradkyne

kancelária špeciálneho pedagóga

pracovňa správcu PC

Počítače v učebni PC, v kanceláriách a v zborovniach sú zosieťované, na administráciu dokumentácie sú využívané programy aSc Agenda a aSc Rozvrhy.

Špeciálna učebňa: okrem zariadenia na chem. a fyz. pokusy je vybavená notebookom a dataprojektorom s premietacím plátno

V 15 kmeňových triedach sú interaktívne tabule.

Všetky triedy majú nové tabule.

Využívame remeselnú dielňu s krosnami na tkanie, vyšívanie s keramickou pecou.

Využívame dielňu na pracovné vyučovanie a technické práce. Uvedený predmet má svoj kabinet.

Viacúčelová športová hala ponúka klientom školy a verejnosti telocvičňu, posilňovňu, gymnastickú miestnosť, miestnosť na stolný tenis, šatne, sprchy, soc. zariadenia. V mimovyučovacom čase na školských športoviskách športovali deti aj dospelí.

Areál školy je využívaný na pobyt počas veľkých prestávok, prvý stupeň sa zdržiava na trávnatej a športovej ploche pri telocvični, druhý stupeň medzi budovami na trávnatej ploche s lavičkami a skalkou. Prostredie školy skrášľujú záhony s drevinami a kvetmi.

Cez prázdniny sme vybudovali nové oplotenie školy

V telocvični sme nainštalovali efektívnejšie svietidlá

Oprava chodníkov po prestavbe školy nebola z finančných dôvodov zrealizovaná

So zriaďovateľom školy riešime mnohoročný problém školskej jedálne a prestavby MŠ. Na dobudovanie chodníkov okolo školy zatiaľ nie sú finančné prostriedky. Obec v tomto roku pripravuje plány na komplexnú prestavbu MŠ i so školskou jedálňou.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov za rok 2013

A) Prenesené kompetencie:

Rozpočet na rok 2013: normatívne fin. prostriedky rozpočet 514 423 €

Presun do roku 2014: 13 229,8 €

Normatívne finančné prostriedky: čerpané 501 193,20 €

Mzdy s odvodmi: 427 258,87 € (399 887,78 € rok 2012)

PN: 1 963,73 €

Prevádzkové náklady( energie, údržba, revízia, spotrebný materiál): 71 970,60 € (72 795,2 € rok 2012)

Nenormatívne finančné prostriedky:

1. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít:

Príjem: 11 315,80 €

Dohody o vykonaní práce pre vedúcich krúžkov: 5 724,51 €

Mzda za krúžky: 1 936,- €

Odvody -poistné: 2 567,71 €

Pomôcky na činnosť krúžkov, údržba: 1 087,58 €

2. Finančné prostriedky na dopravné pre dochádzajúcich žiakov : 8 596,- €

3. Finančé prostriedky na asistenta učiteľa: 5 976,- €

4. Sociálne znevýhodnení: 233,- €

5. Príspevok na predškolskú výchovu: 5 947,- €

Spolu nenormatívne finančné prostriedky čerpané: 32 067,80 €

Spolu prenesené kompetencie: 533 261,- €

- dopravné z roku 2012 206,93 €

- dopravné presunuté do roku 2014 - 228,53 €

Spolu vyčerpané finančné prostriedky na prenesené kompetencie: 533 239,40 €

6. Iné mimorozpočtové prostriedky

Vlastné zdroje - nájom z telocvične, popl. ŠKD , MŠ, réžia ŠJ: 47 915,62 €

Mimorozpočtová dotácia z OÚ: 100,- €

Vlastné zdroje z roku 2012 určené na prevádzkové náklady

a kapitálové výdavky: 15 124,42 €

Príspevok na 5 % zvýšenie neped.zam.: 8 393,10 €

Spolu mimorozpočtové fin.prostriedky: 71 533,14 €

Dotácie obce z podielových daní na financovanie MŠ, ŠJ a ŠKD

B) Originálne kompetencie - podielové dane obce, rozpočet: 235 109,37 € (236 814,9 rok 2012)

Mzdy a odvody: 191 551,73 € (192 476,75 € )

Prevádzkové náklady: 42 273,25 € (42 735,7 € )

PN: 1 284,39 (1 602,45 € )

Originálne kompetencie spolu: 235 109,37 €

Finančné prostriedky spolu: 839 881,91 €

Finančná kontrola:

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

1. Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Trenčianska Turná

- vyberá od rodičov príspevok za rodinu na jeden školský rok

- zabezpečuje príjem 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických osob

- spravuje finančné prostriedky zo zberu papiera

Financie sú použité na: materiálno - technické vybavenie školy, nákup učebných pomôcok, finančná podpora mimoškolských a kultúrno-športových aktivít školy

2. Združenie rodičov školy podporujúcej zdravie pri MŠ Trenčianska Turná

- MŠvyberá od rodičov príspevok na každé dieťa na jeden školský rok,

- zabezpečuje príjem 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických osob,

- spravuje finančné prostriedky zo zberu papiera a sponzuorských darov

Financie sú použité na: materiálno - technické vybavenie školy, nákup učebných pomôcok, finančná podpora mimoškolských a kultúrno-športových aktivít materskej školy


                                                                                                     

K o m e n t á r

k správe o hospodárení školy a školského zariadenia

v obci Trenčianska Turná za rok 2013

 

 

Základné informácie

    

     Obec Trenčianska Turná má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti jeden samostatný právny subjekt – Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30, ktorý vznikol zlúčením základnej školy s materskou školou a školskej jedálne dňom

1. januára 2003.

     Hlavným ťažiskom činnosti tohto právneho subjektu je zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole, príprava detí v predškolskom zariadení na výchovno-vzdelávací proces, zabezpečenie stravovania pre deti, ktoré navštevujú školské zariadenia a zabezpečenie voľno časových aktivít detí mimo vyučovacieho procesu v záujmových krúžkoch a školskom klube detí.

     V rámci využitia priestorov školského zariadenia mimo výchovno-vzdelávacieho procesu sa uvedené nebytové priestory prenajímajú fyzickým a právnickým osobám, poskytujú sa priestory školy za účelom uskutočňovania rôznych kurzov  ( jazykových, počítačových ......)

     Počas kalendárneho roka 2013 obec nevykonala vo svojom školskom zariadení žiadne zmeny v jeho sieti, ani iné racionalizačné opatrenia.

 

Finančné zdroje – ich použitie

    

     V roku 2013 boli Obci Trenčianska Turná poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne na financovanie vzdelávania vo výške  546. 491,- €, z toho normatívne prostriedky vo výške 514.423,- €nenormatívne vo výške 32.068,- € ( vzdelávacie poukazy 11.316,- €, dopravné 8.596,- €, príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy 5.947,-€ , príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 233,- € a príspevok na asistenta učiteľa 5.976,- € ). Obci  Trenčianska Turná  prostredníctvom OÚ neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky na kapitálové výdavky v školskom zariadení.

   Finančné prostriedky na normatívne výdavky boli vyčerpané vo výške 501.193,- € a čiastka 13.230,- € bola presunutá do roku 2014. Nenormatívne výdavky – na vzdelávacie poukazy, príspevok na výchovu a vzdelávanie, príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a príspevok na asistenta učiteľa  boli čerpané v plnej výške.  

Na dopravné bol uskutočnený presun do roku 2014 vo výške 228,53 €. Z roku 2012 bol uskutočnený presun nenormatívnych finančných prostriedkov do roku 2013 vo výške

206,93 € na financovanie dopravného.

     K 31.12. 2013 evidovala Základná škola s materskou školou Samuela Timona Trenčianska Turná 30  záväzky v čiastke 12.372,- €.

     V roku 2013 školské zariadenia mimo výchovno-vzdelávacieho procesu prenajímali priestory fyzickým a právnickým osobám. Z tohto prenájmu získané  finančné prostriedky vo výške 13.543,- použili na financovanie aktivít mimo vyučovacieho procesu – správa telocvične odmena správcovi telocvične, zaplatenie energií a na  nákup učebných pomôcok, VT, strojov do posilňovne, údržbu budov a strojov.

Z roku 2012 nám boli presunuté finančné prostriedky získané z prenájmu v roku 2012 vo výške 8.903,- €. Tieto finančné prostriedky boli použité  na údržbu budov MŠ a rekonštrukciu múrika oplotenia pri ZŠ.

 

Záver

     

     Základná škola s materskou školou Samuela Timona Trenčianska Turná 30 v roku 2013  všetky poskytnuté zdroje hospodárne využila v plnej výške.  Neboli zistené žiadne nedostatky a porušenia zákona o účtovníctve a  zákona o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení. I v budúcom období bude naše školské  zariadenie pristupovať k hospodárnemu využívaniu všetkých finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

 

 

Trenčianska Turná, 26.3.2014

 

 

 

Spracovala: Paláková Zuzana

Telefón:       032/65 85233

 

 

 

                                                                                              Ing. Peter Mikula

                                                                                                  starosta obce

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

PLNENIE HLAVNÝCH A ČIASTKOVÝCH CIEĽOV

Hlavným cieľom školy bolo zabezpečiť kvalitný výchovno- vzdelávací proces a pestrú mimoškolskú činnosť pre žiakov v škole otvorenej verejnosti v súčinnosti so zriaďovateľom, rodičmi, klubom dôchodcov, podnikateľmi a verejnými inštitúciami v obci, s využitím moderných trendov vo vyučovaní, s dôrazom na dobudovávanie a využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní, rozširovanie vyučovania cudzích jazykov, s dôrazom na efektívne vzdelávacie metódy, regionálnu výchovu a duševné a telesné zdravie žiakov aj zamestnancov školy, zážitkové učenie a projektové vyučovanie. Dôležitou úlohou je príprava žiakov na stredné školy, v 9. ročníku príprava žiakov na testovanie a skúšky. Finančné prostriedky získané z komerčného využívania školského areálu sme využili na materiálne a technické dobudovávanie a vybavenie školy.

Dôležitým cieľom je realizácia školskej reformy formou školských vzdelávacích programov.

Hlavné úlohy - plnenie:

a) Výchovno-vyučovací proces

Hlavnou úlohou výchovno-vyučovacieho procesu bolo zvládnutie štandardného učiva žiakmi v jednotlivých ročníkoch a kvalitná príprava žiakov na Testovanie9 a prijímacie skúšky na stredné školy, s využitím moderných vyučovacích metód, foriem a prostriedkov, s rešpektovaním humanistických a demokratických princípov vzdelávania. Okruhmi z prierezových tém sme doplnili učebné plány jednotlivých predmetov, aby sme reagovali na aktuálne požiadavky a podnety súčasnosti.

Sformulovali sme koncepciu vzdelávania v rámci školského vzdelávacieho programu : Na 1. stupni ZŠ sme vypracovali a realizovali školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie (ISCED 1 - Otvárame bránu do sveta poznania), na druhom stupni školský vzdelávací program pre sekundárne vzdelávanie (ISCED 2 - Učíme sa riešiť úlohy života). V ŠKD realizujeme výchovný program: S radosťou do sveta hier. Východiskom bol štátny vzdelávací program.

V plánoch MZ a PK sme spresnili náročnejšie okruhy učiva, metódy a formy, ako učivo zvládnuť. Tématické výchovno-vzdelávacie plány boli spracované tak, aby bolo možné aj pri mimoriadnych prázdninách pre žiakov nielen predpísané učivo prebrať, ale aby zostal čas aj na jeho zopakovanie a utvrdenie. Zvýšenú pozornosť sme venovali pedagógom školy s krátkou praxou. V ročníkoch 1. - 4. bol dôraz na čítanie s porozumením. Tak isto na II. stupni najmä na hodinách SJ sme kládli dôraz na plnenie tejto úlohy. Vo vyučovacom procese sme viac využívali materiálne pomôcky z kabinetných zbierok, regionálnu literatúru a audiovizuálnu techniku. Zvýšenú pozornosť sme venovali integrovaným, slaboprospievajúcim a neprospievajúcim žiakom, ich príprave na vyučovanie. Kontrolné testy sme zamerali na zisťovanie medzier vo vedomostiach žiakov a konkrétne odporučeniam na spôsob ich odstránenia. U žiakov so špecifickými poruchami učenia sme pri hodnotení postupovali podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia v základných a stredných školách schválených MŠ SR. Zrealizovali sme skúšobné testovanie KOMPARO, ktorým žiakov nižších ročníkov pripravujeme na Testovanie9. Deviatakom sme umožnili doučovanie k testovaniu počas jarných prázdnin.

Vyučovací proces modernizujeme prostredníctvom interaktívnych tabúľ, ktorých máme na škole. 16. Všetci učitelia sa zúčastnili kontinuálneho vzdelávania - interaktívna tabuľa v edukačnom procese

Plnenie úloh, vyplývajúcich zo záväzných dokumentov:

Jednou z hlavných úloh bola humanizácia výchovy a vzdelávania, dodržiavanie Listiny ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa v podmienkach školy v súlade s Národným plánom výchovy k ľudským právam a Národným akčným plánom pre deti.

Ich plnenie sme realizovali týmito stratégiami:

• Vytváraním dôstojných a estetickejších podmienok vzdelávania a výchovy, aby dieťa motivovali k vzdelávaniu a k vhodnému správaniu, akceptovanie základnej požiadavky - úcty k osobnosti dieťaťa, uznanie jeho hodnoty ako človeka, ktorý si ako taký zasluhuje pozornosť i dôstojnosť bez ohľadu na jeho momentálny stav

• Odmietaniím všetkého, čo by mohlo ponižovať dôstojnosť dieťaťa v očiach iných i jeho samého

• Sústredeniím pozornosti na rozvíjanie takej hodnotovej orientácie žiakov, ktorá bude prispievať k zlepšeniu medziľudských vzťahov, teda viesť ich, aby si vážili človeka, ktorý si uvedomuje svoju hodnotu, ale zároveň je schopný spolupráce a solidarity, vyhýbajúceho sa agresivite a akceptujúceho právo iného na vlastný názor. Občana, ktorému pri dosahovaní individuálnych cieľov nie sú cudzie hodnoty ako vzájomné rešpektovanie sa, partnerstvo, tolerancia, úcta k vytvoreným hodnotám a súkromnému vlastníctvu

• Prípravou žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami, ako to vyplýva z Dohovoru o právach dieťaťa. Využívaniím vhodných tematických celkov učebných osnov občianskej výchovy, náboženskej a etickej výchovy ako i medzipredmetových vzťahov na posilnenie tolerancie, odstraňovanie rasizmu a šikanovania

• Snahou, aby výchovné princípy etickej výchovy boli viac previazané s osnovami občianskej výchovy a viac odrážali konkrétne situácie spoločenského života, budovanie právneho štátu, zásady občianskej spoločnosti

• Pestovaním národnej hrdosti a úcty k vlastným tradíciám vo všetkých predmetoch. - realizované prostredníctvom Projektu regionálnej výchovy počas celého školského roka a rôznorodých aktivít v spolupráci s verejnosťou

• Kultivovaniím detskej osobnosti prostredníctvom návštev divadelných predstavení, výchovných koncertov, múzeí, vzdelávacích exkurzií

• Vytváraniím podmienok v oblasti prevencie závislostí a sociálno-patologických javov rámci úloh, ktoré vyplývajú školám z aktualizovaného Národného programu boja proti drogám:

- Prostredníctvom koordinátora prevencie vo výchovno - vzdelávacom procese pracovať s overenými a odborne garantovanými preventívnymi programami: Sila osobnosti.

- Na I.stupni, na II.stupni využívaním publikácie Kašparová a kol. Ako poznám sám seba a publikáciu M. Zelinu Ako zmeniť sám seba.

- Usmerňovaním žiakov riešiť konflikty a stresové situácie, rešpektovaním Metodického usmernenia č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov a jeho zapracovaním v školskom poriadku,

- Organizovaním záujmových aktivít a zapájaním do nich žiakov podľa ich rozhodnutia, talentu a záujmu,

- Sprostredkovaním informácií preventívneho charakteru, spoluprácou s PZ, CPPPa P, SČK, formou besied s odborníkmi a protidrogovými aktivistami

- Uplatňovaním zákona o ochrane nefajčiarov v školských priestoroch

- Venovaním osobitnej pozornosti žiakom z prostredia ohrozeného sociálno-patologickými javmi, u ktorých možno predpokladať zvýšené riziko sociálno-patologického vývinu, záškoláctva a vzniku drogovej závislosti

- Vzniknuté problémové situácie sme riešili v spolupráci s rodičmi, PZ, CPPPaP, SCPP

• Bohatá mimoškolská činnosť na realizovanie individuálnych záujmov detí a vhodné využitie ich voľného času

Dodržiavanie vzdelávacích programov a TVVP sme zabezpečili:

pri zostavovaní úväzkov členov pedagogického zboru,

• vypracovaním TVVP plánov podľa schválených učebných osnov pre jednotlivé predmety.

• kontrolou dodržiavania TVVP v trojmesačnom intervale - zástupkyne RŠ

• väčšou pozornosťou úrovne vyuč. hodín nových členov pedagogického zboru a zavedením sústavného metodického usmerňovania učiteľov, ktorí nespĺňajú príslušnú odbornú alebo pedagogickú kvalifikáciu.

• humanizáciou výchovy a vzdelávania v činnosti školy s dôsledným dodržiavaním Deklarácie práv dieťaťa,

• dôrazom na zvyšovanie kvality realizácie povinnej telesnej výchovy na I. i II. stupni,

• rozvíjaním spolupráce školy s rodičmi a verejnosťou,

• pokračovaním v realizácii environmentálnych projektoch,

• realizáciou schválených projektov,

• zavádzaním informačno-komunikačných technológií do vyučovania,

• využitím relácií a podnetov v masmédiách,

• využitím prierezových tém, ktoré sú implementované do jednotlivých vyučovacích predmetov a v predmete Svet okolo nás - 1. stupeň a Projekty - 2. stupeň,

• spoluprácou s rodičmi, bývalými žiakmi, organizáciami v obci, podnikateľmi a verejnosťou,

• pokračovaním v tvorivej regionálnej výchove,

• zveľaďovaním areálu školy,

• využívaním telocvične na komerčné účely,

• zapájaním sa do projektov odporúčaných MŠ,

• zrealizovaním školy v prírode, lyžiarskeho výcviku, plaveckého výcviku,

• venovaním pozornosti profesionálnej orientácii žiakov a príprave na prijímacie pohovory,

• podporovaním a realizovaním kontinuálneho vzdelávania učiteľov,

• monitorovaním stavu šikanovania v škole a jeho prevencii,

rozlúčkou deviatakov so starostom obce

Zvyšovanie kvality vyučovania povinnej telesnej výchovy:

• zabezpečili sme vyučovanie povinnej telesnej výchovy v rozsahu, ktorý stanovujú učebné osnovy,

• triedni učitelia, učitelia Tv a vychovávateľky ŠKD venovali zvýšenú pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému a pohybovému rozvoju žiakov,

• všetci učitelia intenzívnejšie využívali školský areál na vyuč. hodinách s vhodnou tematikou a hodinách Tv,

• zapojili sme sa do súťaží podľa podmienok školy a záujmu žiakov,

• využili sme areál telocvične na cvičenie detí s rodičmi,

dôsledne sme pripravili a zrealizovali didaktické hry pre 1. stupeň (v spolupráci s klubom dôchodcov), účelové cvičenie 2. stupeň, Deň dopravnej výchovy

• zrealizovali sme plavecký výcvik v 3. ročníku, školu v prírode, lyžiarsky kurz,

• úlohy rozpracovali vedúci MZ a PK vo svojich plánoch a vyučujúci v časovo - tematických plánoch tak, aby boli na jednotlivých vyučovacích hodinách realizované spolu s učivom nenásilnou formou.

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - túto úlohu sme realizovali vo vyučovacom procese v súlade s Koncepciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu na ZŠ a učebnými osnovami - Výchova k rodičovstvu pre I. a II. stupeň. Konkrétne aktivity:

• Besedy, tvorivé dielne a diskusné skupiny v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne na témy: práva dieťaťa, zdravý životný štýl, dospievanie, partnerstvo, rodičovstvo, vzťahy v rodine, obchod s dievčatami, prevencia HIV/AIDS, hrozba závislostí

• Rozhlasové relácie, nástenky (Mesiac úcty k starším, Valentín, Vianoce, šikanovanie a agresia v škole, rasizmus a xenofóbia,...)

• Akadémia pre verejnosť ku Dňu matiek

• Spolupráca škola - žiaci - rodičia pri organizácii celoškolských akcií (festival, Vianočný koncert a vianočný trh, ples rodičov, ...)

• Spolupráca s Klubom dôchodcov Trenčianska Turná (na celoročnom Projekte regionálnej výchovy)

• Besedy so starými rodičmi a zaujímavými osobnosťami obce

Environmentálne aktivity boli zameraná na zdravé prostredie v škole a jej okolí - zdravý životný štýl žiakov a zamestnancov. S tým súvisí ochrana prírody a zelene, vzťah k zvieratám, k všetkému živému. Systematickú pozornosť venujeme skvalitňovaniu environmentálnej výchovy ako prierezovej témy.

• Využívaním vhodného učiva a rôznych iných činností, napr. vychádzok do prírody, spolupráce s ochranárskymi a chovateľskými organizáciami.

• Zriadením zberových a zdravotníckych hliadok

• Sledovaním čistoty a poriadku v škole a jej okolí, vedením žiakov k ich dodržiavaniu, k ochrane zelene v škole i mieste svojho bydliska.

• Realizovaním schválených projektov Škola podporujúca zdravie, Mliečnou desiatou k zdravej výžive, Triedim, triediš, triedime,…

• Zorganizovaním Školy v prírode na I. stupni: plaveckého a lyžiarskeho, turistického výcviku

• Využívaním triedy v prírode na Patlíkovej (Pajta) na akcie školy - účelové cvičenie v prírode

• Organizovaním besied, tvorivých dielní s environmentálnym zameraním

Tematické vyučovanie ako jedna z moderných efektívnych metód bola využívaná v nasledovných okruhoch:

• Triedenie odpadov - prírodoveda, prírodopis, chémia

• Regionálne vyučovanie - všetky predmety

• Deň dopravy

• Deň Zeme

• Deň vody

Majáles

Do prírody so starými rodičmi

Lesná pedagogika

Školská olympiáda

Činnosť ŠKD

V ŠKD sme zabezpečovali činnosť v 4 oddeleniach v mimovyučovacom čase: pred vyučovaním 6.00 - 7.40, po vyučovaní do 16:30

Popri organizovaní pútavých a pestrých záujmových, rekreačných, krúžkových a ďalších aktivít sme dbali aj na prípravu žiakov na vyučovanie.

Vzájomnými konzultáciami vychovávateliek s vyučujúcimi v príslušnej triede, spoluprácou s rodičmi vychovávateľky pomáhali slaboprospievajúcim žiakom pri zvládnutí učiva.. Vedúca MZ pre 1. stupeň konzultovala problémy s vychovávateľkami ŠKD.

Zlepšili sme informovanosť rodičov o činnosti ŠKD na nástenke (napr., miesto, kde sa jednotlivé skupiny nachádzajú v ten deň, výstavky prác žiakov a pod.) Venovali sme pozornosť väčšej prezentácii záujmovej činnosti, intenzívnejšiemu využívaniu telocvične a ihrísk, učebne PC, organizovaniu súťaží medzi oddeleniami, väčšej diferenciácii činnosti v oddeleniach, prezentácii detí na celoškolských akciách.

Snažili sme sa výchovne pôsobiť v oblasti kultúry stravovania v školskej jedálni s cieľom postupne odstrániť hluk pri obede a upevniť hygienické návyky a návyky správneho stolovania žiakov. Pre veľký počet stravníkov a stiesnené priestory je to však problematické.

Rozširujeme spoluprácu ŠKD so žiackou knižnicou a obecnou knižnicou v rámci projektu Týždeň hlasného čítania, Marec - mesiac knihy. V tomto trende sme pokračovali a rozšírili ponuku o ďalšie krúžky. Na tieto účely boli využívané priestory školy a športového areálu. Záujmovú činnosť sme v ŠKD realizovali v rôznych oblastiach: vzdelávacej, umeleckej, športovej, prírodovednej, environmentálnej a regionálnej.

b) Úlohy v mimovyučovacej a mimoškolskej záujmovej činnosti (pozri v kapitole 2b Voľnočasové aktivity)

Hlavnou úlohou bolo aj v tomto roku skvalitnenie a obohatenie záujmovej činnosti. Vedenie školy naďalej považuje predmetové olympiády, súťaže v odborných vedomostiach a zručnostiach i športové súťaže za integrálnu súčasť výchovno - vzdelávacieho procesu. Vedenie školy podľa možností oceňovalo učiteľov podieľajúcich sa na príprave žiakov, organizovaní a riadení uvedených aktivít a s ohľadom na dosiahnuté výsledky žiakov pri reprezentácii školy. V tejto súvislosti sa zameralo na:

- dopĺňanie materiálno - technického zabezpečenia telesnej výchovy na škole,

- vytvorenie pestrej ponuky krúžkov, aby škole čo najviac žiakov odovzdalo vzdelávacie poukazy,

- zabezpečenie mimoškolskej činnosti prostredníctvom vzdelávacích a kultúrnych poukazov a tiež inými formami, spoluprácu so záujmovými klubmi pôsobiacimi v priestoroch školy

- sprístupnenie školskej knižnice žiakom v pravidelných intervaloch

- využívanie detskej periodickej tlače,

- organizovanie, prípravu a zapájanie žiakov do súťaží podľa záujmu talentu a nadania, zapojenie sa do súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín, v speve ľudových a populárnych piesní, tvorby výtvarných projektov na aktuálne témy so zameraním na nadpredmetové UO.

- organizovanie školských kôl záujmových a športových súťaží ( volejbal, basketbal, futbal, vybíjaná, bedminton, florbal) i iných aktivít na škole v spolupráci s RZ a inými organizáciami (zúčastnili sme sa súťaže v oblasti počítačov - RoboLab v spolupráci so SOŠ strojárskou v Trenčíne

- zvýšenú starostlivosť o žiakov, ktorí postúpia do vyšších postupových kôl,

- organizovanie kultúrnych podujatí pre verejnosť,

- organizovanie umeleckých, spoločenských a športových podujatí pre žiakov a verejnosť

- organizovanie divadelných predstavení a výchovných koncertov,

- rozširovanie voľnočasových podujatí o nové činnosti a športy (šach)

- spoluprácu s verejnosťou (rodičmi, záujmovými organizáciami a podnikateľmi) pri zabezpečovaní mimoškolských akcií


 

VYHODNOTENIE   PLÁNOVANÝCH   AKTIVÍT  v šk. roku  2013/2014

SEPTEMBER

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

 

PO                   2. 9.

PRVÉ  ZVONENIE - stretnutie v triedach, privítanie žiakov

všetci pg. zamestnanci

učebne

ODCHOD DO KULTÚRNEHO DOMU

všetci pg. zamestnanci

 

Slávnostné otvorenie školského roka

 

KD

Triednické hodiny

triedni učitelia

učebne

Pedagogická rada

všetci pg. zamestnanci

PC 1

UT                         3. 9.

Začiatok riadneho vyučovania podľa rozvrhu hodín

všetci pg. zamestnanci

 

školenie BOZP - noví zamestnanci

 

 

Rozdanie vzdelávacích poukazov a informačného materiálu o krúžkoch do rodín

vedenie školy              triedni učitelia

 

Rozdanie dotazníkov k aktualizácii aSc agendy

vedenie školy              triedni učitelia

 

4. 9.

Porada vedúcich zamestnancov

Masaříková                                Závacká

OÚ TN

                          11. 9.

Príprava aktivít ku DŇU DOPRAVY

všetci pg. zamestnanci

 

PI                            13. 9.

DEŇ DOPRAVY -  aktivity k téme Bezpečne do školy                                          vyučovanie je skrátené na 4 VH - oznam  o skrátení vyučovania treba do ŽK zapísať najneskôr vo štvrtok

vedenie školy                                     +                                                                      vyučujúci  5.- 9. roč.

 

  ZDRAVOTNÉ HLIADKY

  AUTOŠKOLA

  POŽIARNICI

  PRAVIDLÁ SPRÁVANIA  V DOPR. PROSTRIEDKOCH

PO                          16. 9.

DEŇ DOPRAVY -  aktivity k téme Bezpečne do školy                                          vyučovanie je skrátené na 4 VH - oznam  o skrátení vyučovania treba do ŽK zapísať najneskôr v stredu

vedenie školy                                     +                                                                      vyučujúci  1.- 4. roč.

 

  DOPRAVNÉ  IHRISKO - podľa harmonogramu

  PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO POHYBU PO CESTE

  PRAKT. ČINNOSTI súvisiace s bezpečn. na ceste

  PRAVIDLÁ SPRÁVANIA  V DOPR. PROSTRIEDKOCH

PO                         16. 9.

Aktualizovaná  aSc  Agenda – noví žiaci, upgrade telefónov a adries

triedni učitelia

 

Odovzdanie:
o Plánov triedneho učiteľa - bez plánu tr. hodín
o  ISCED 2 aktualizované o zmeny – termíny jednotlivých vyučujúcich podľa pokynov RŠ
o Plány MZ a PK
o Plány činnosti
• environmentálnej výchovy
• výchovy k manželstvu a rodičovstvu
• ochrany zdravia
• protidrogovej výchovy
• výchovného poradcu 
• koordinátora sociálno-patologických javov

zodpovední                                 pg.  zamestnanci

 

UT                         17. 9.

Plenárne ZDRUŽENIE RODIČOV

všetci pg. zamestnanci

KD

TRIEDNE  ZR - voľba triedneho dôverníka

všetci pg. zamestnanci

triedy

 ŠT 19.9

Beseda s Máriou Sabovou o Indii a Nepále - 5. h. 8. roč., 6. h. 9.r.

vyučujúci, I. Červeňanová

triedy

 

PO 23.9.

Zasadanie Rady školy, schválenie ISCED 1,2 a plánu ŠKD

vedenie školy

 

 

Ďalšie úlohy:

  Odovzdanie TVVP  pre jednotlivé predmety

 

 

 

  Zozbieranie vzdelávacích poukazov a prihlášky do krúžkov od žiakov

 

  Odovzdanie agendy a protokolu o krúžkovej činnosti zriaďovateľovi

 

  Plány práce krúžkov, príprava činnosti

 

 

 

  založenie triednej dokumentácie (hlavičky, pečiatky) - podľa vystaveného vzoru.
 Poznámka: zoznamy žiakov do triednych kníh a klasifikačných hárkov doplníme po 15. 9.

 

 

 

 

VYHODNOTENIE   PLÁNOVANÝCH   AKTIVÍT  v šk. roku  2013/2014

 

OKTÓBER

 

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

 

UT                             1. 10.

ZAČIATOK ČINNOSTI KRÚŽKOV A ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV

vedúci krúžkov

 

ST                                2. 10.

Futbalový turnaj - žiačky

Hálová

Tr. Teplice

PI                         4. 10.

Odoslať prihlášky na KOMPARO

Masaříková

 

Krajské kolo v cezpoľnom behu

Páleš

Dubnica n/V.

Výstava exotických vtákov - exkurzie

všetci pg. zamestnanci

KD

Vzdelávanie   ANJ

Burianová

Bratislava

PO                              7. 10.

Pracovná porada

všetci pg. zamestnanci

5. B

PI                      12. 10.

záznamy + plán práce záujmového útvaru a krúžku priniesť na opečiatkovanie a kontrolu

vedúci krúžkov

riaditeľňa

PO                        14. 10.

Vzdelávanie vedúcich pracovníkov

Masaříková, Poláčková, Závacká

Považská Bystrica

UT                        15. 10.

Vzdelávanie k  2. kvalifikačnej skúške

Boková                                                  Dudáková

MPC

ST                        16. 10.

Pracovné stretnutie k príprave NOCI v ŠKOLE

tr. uč. zúčastnených tried

PC 1

 

Exkurzia do Uhrovca , 8. a 9. roč

Orságová  Oprchalová Burianová

 

PI                            18. 10.

Odoslanie  prác do súťaže PRÍRODA, ŽIV. PROSTREDIE a DETI

vyučujúci  VYV

TSK

NE                           20. 10.

Vystúpenie DFS Štvorlístok pre Klub zdravotne postihnutých

Sabová                                Orságová

 

UT 22.9.

Exibičné hokejové vystúpenie Dukla Trenčín- Slovensko20 spojené so školou fandenia - 2. stupeň po 4. hodine

vedenie školy, triedni uč.

zimný štadión Trenčín

ŠT                        24. 10.

Vzdelávanie vedúcich pracovníkov

Masaříková, Poláčková, Závacká

Považská Bystrica

PI                                 25. 10.

Exkurzia  do planetária a vlastivedného múzea + návšteva predstavenia MÁTOHY v DAB

Závacká

Hlohovec                                                 Nitra

Vzdelávanie   ANJ

Burianová

Bratislava

UT                         29. 10.

predstavenie spoločnosti PANSOFIA pre  1.- 4. roč.

Závacká

KD

predstavenie spoločnosti PANSOFIA pre  5.- 9. roč.

Masaříková

KD

NOC V ŠKOLE s rozprávkou a knihou

zapojení               pedagógovia

horná budova

31. 10.

Ukončenie projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY

zapojení               pedagógovia

 

30.-31. 10.

JESENNÉ  PRÁZDNINY

 

 

Pripravované akcie:

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKD

  Šarkaniáda
  pozdravy seniorom do Domova dôchodcov
  poznávame rastliny – príprava herbára
  Strašiak v poli a záhrade

 

 

 

Ďalšie úlohy:

 

 

 

 

  Mesiac úcty k starším – rozhlasová relácia + nástenka na chodbe školy

Reháková

 

  Mesiac úcty k starším – triedne aktivity (napr. besedy so starými rodičmi, ...)

tr. učitelia

 

  hospitácie podľa plánu

vedenie školy

 

 

 

 

VYHODNOTENIE   PLÁNOVANÝCH   AKTIVÍT  v šk. roku  2013/2014

NOVEMBER

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

 

PI                             1. 10.

ŠTÁTNY  SVIATOK

 

 

PO                               4. 11.

Vzdelávanie vedúcich pracovníkov

Masaříková, Poláčková, Závacká

Trenčín

UT                               5. 11.

Vyhodnotenie školských olympiád

Hálová

Vysoké Tatry

ST                            6. 11.

Príprava testovania KOMPARO -  školenie administrátorov

Masaříková

 

ŠT                            7. 11.

KOMPARO -  8.roč. - prír. a spoloč. blok, 9. roč. SJL a MAT

koordinátor  administrátori

 

PI              8. 11.

Turnaj v basketbale dievčat

Hálová

telocvičňa

najneskôr                12. 11.

Odoslanie prihlášky do OK technickej olympiády

Páleš

CVČ Trenčín

NE                        10. 11.

Martinský lampiónový sprievod

Poláčková

 

PO                               11. 11.

Turnaj v basketbale chlapcov

Páleš

telocvičňa

ŠT         14. 11.

STREDOŠKOLÁK - 14. ročník medzinárodnej výstavy 

Poláčková,                                                                                                 tr. uč. 9. roč.

výstavisko TMM

ŠT - SO                         14.-16.11.

Účasť na festivale  HORY(I)ZONTY

Dovinová

 

SO            14. 11.

účasť na festivale  HORY(I)ZONTY - turistický krúžok

Dovinová                                          Rovňanová

kino Hviezda

PO                                    18. 11.

Pracovná porada

všetci                                                       pg. zamestnanci

 

Pg. rada - štvrťročná klasifikačná konferencia

ST                            20. 11.

MULTIKULTÚRNE ROZPRÁVKY - návšteva z Kene

Porubanová     Martiníková

 

Triedne rodičovské združenia formou konzultácií

všetci                                   pg. zamestnanci

 

ŠT                21. 11.

Vzdelávanie PLANÉTA VEDOMOSTÍ

Závacká

Gymnázium Futurm  TN

PI - NE                             22.-24.11.

Vzdelávanie POZITÍVNA KLÍMA V ŠKOLE

Poláčková                       Balážová

 

PO                    25. 11.

Vystúpenie míma Vlada Kulíška pre 1. - 6. roč.

Závacká

telocvičňa

UT                   26. 11.

ROAD-SHOW - Moderný učiteľ

Dudáková                                                     Závacká

Trenčín

ST                    27. 11.

ENVIRO-výchovné turné (Tomáš Puskajler a Martin Madej)

 

KD

PI                                                      29. 11.

Projekt SPRÁVAJ SA NORMÁLNE s Mgr. Adamíkovou - 5. roč.

Masaříková

 

odovzdanie ZÁZNAMOV O KRÚŽKOCH

vedúci krúžkov

riaditeľňa

Pripravované akcie:

 

 

 

ŠKD

  Svätomartinský lampiónový sprievod 
  POVESTI O OBCI - čítanie  a  krreslenie
  stavanie DOMINA

 

 

Ďalšie úlohy:

 

 

 

 

  Príprava VIANOČNÉHO KONCERTU  na  8. 12.                                                                                                                                                              (tento rok bude v znamení ŠTVORLÍSTKA, spevokolu a ZUŠ, po vystúpení príde obecný Mikuláš)                                                                                                                                     réžia koncertu: D. Orságová, B. Sabová, I. Červeňanová                                                                                             výzdoba opony: K. Masaříková

  Príprava výrobkov na VIANOČNÝ TRH - každý, kto rád prispeje

 

  Príprava vianočných pozdravov pre sponzorov školy - Dovinová, vyučujúci VYV

 

 

 

VYHODNOTENIE   PLÁNOVANÝCH   AKTIVÍT  v šk. roku  2013/2014

DECEMBER

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

 

PO                               2. 12.

pracovné stretnutie uč. 1. st. za účelom aktualizácie  ŠkVP

Závacká,                Martiníková

zborovňa 1. st.

1. generálka programu na VIANOČNÝ KONCERT

Červeňanová, Sabová, Orságová, Masaříková

KD

ST                               4. 12.

2. generálka programu na VIANOČNÝ KONCERT

Červeňanová, Sabová, Orságová, Masaříková

KD

Vítanie nových občiankov - súbor ŠTVORLÍSTOK

Sabová

OcÚ

ŠT                            5. 12.

Príprava vianočných balíčkov na OcÚ – 12 žiačok  8. roč.

Masaříková

OcÚ

Interaktívna tvorivá dielňa - Tvoja správna voľba

Porubanová     Martiníková

SOŠ podnikania Veľkomoravská

Florbal - mladší žiaci, ďalšie kolo turnaja

Páleš

 

Vianočné tvorivé dielne

Boková, Oprchalová Poláčková

školská                              dielňa

PI                           6. 12.

MIKULÁŠ - v réžii súboru ŠTVORLÍSTOK (+ tvorivé aktivity jednotlivých učiteľov, ktorí chcú obohatiť vyučovanie)

Sabová, Orságová

ZŠ, MŠ, DOS

NE            8. 12.

VIANOČNÁ TRŽNICA

Boková  + ŠKD

KD

VIANOČNÝ KONCERT

Červeňanová, Sabová, Orságová, Masaříková

KD

PO         9. 12.

PRACOVNÁ PORADA

všetci pg. zamestnanci

5. B

najneskôr                10. 12.

Pytagoriáda P3, P4, P5

Dudáková                                                    

 

najneskôr                11. 12.

Pytagoriáda P6, P7, P8

Dudáková

 

ST 11.12.

Florbal starších žiačok - turnaj

Hálová

 

ŠT                              12. 12.

Turnaj vo vybíjanej mladších žiačok

Hálová

telocvičňa

Školenie

Sabová

 

najneskôr 13. 12.

Školské kolá vedomostných olympiád: GO, ANJ, NEJ, DO

vedúci krúžkov

 

PI                       13. 12.

Vystúpenie súboru ŠTVORLÍSTOK pre občanov obce a hostí

Sabová

KD

Koncert ZUŠ

ZUŠ

kostol

ST   18.12.

Beseda s pyrotechnikom v rámci programu Správaj sa normálne- 5.A/B 6. hodinu

vedenie školy, kpt. Adámiková

pred telocvičňou

ŠT                19. 12.

VIANOČNÁ KAPUSTNICA

všetci zamestnanci

Gazdovský dvor

PI                                             20. 12.

1. st. - Triedne posedenia pri vianočnom stromčeku

všetci                                                       pg. zamestnanci

triedy

Spoločné prianie k nadchádzajúcim sviatkom

dolná chodba

2. st. -Triednická hodina

triedy

Vianočný turnaj vo vybíjanej – 5. a 6. ročník

telocvičňa

Vianočný turnaj vo florbale

telocvičňa

Vyhodnotenie školských kôl jazykových a vedomostných olympiád

vedúci krúžkov

Pásmo veršov, piesní a foto-spomienok

dolná chodba

 

1. st. - 4 VH, 2. st. - 5 VH, žiaci si zoberú domov prezúvky

triedni učitelia

 

21.12. -                                                  - 7. 1.

VIANOČNÉ PRÁZDNINY (žiaci), zamestnanci NV, RD

 

 

UT                    7. 1.

PRACOVNÁ PORADA

všetci                                                       pg. zamestnanci

PC 1

Pripravované akcie:

 

 

 

ŠKD

  Pasovanie do cechu družinárskeho (20.12.)
  Vitajte u nás – zábavné čísla pre kamarátov (16.-20.12.)
  Medovníček z hliny a maľovaný medovníček

 

 

Ďalšie úlohy:

 

 

 

 

  Objednávka  učebníc na ďalší školský rok cez edičný portál

  Inventarizácia - do konca decembra

 

  beseda s pyrotechnikom, pokračovanie projektu SPRÁVAJ SA NORMÁLNE

 

 

 

VYHODNOTENIE   PLÁNOVANÝCH   AKTIVÍT  v šk. roku  2013/2014

JANUÁR

 

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

 

1.-7. 1.

VIANOČNÉ PRÁZDNINY (žiaci), zamestnanci NV, RD do 6. 1.

 

 

UT                               7. 1.

PRACOVNÁ PORADA

všetci pg. zamestnanci

PC 1

ST                            8. 1.

Začiatok vyučovania v novom kalendárnom roku

Masaříková

OcÚ

ST                   15.1.

Obvodé kolo olympiády v ANJ

Ďurčová

Trenčín

ŠT                       16. 1.

Vzdelávanie vedúcich pracovníkov

Masaříková, Poláčková, Závacká

MPC Trenčín

PO                             20. 1.

Prerokovanie výchovných opatrení s RŠ

dotknutí pg. zamestnanci

riaditeľňa

UT                         21. 1.

Ukončenie klasifikácie za 1. polrok, zapísanie výsledných známok jednotlivých predmetov do ASc Agendy

všetci pg. zamestnanci

 

Spoločné zasadnutie MZ 1.-4. roč. a MŠ k zápisu do 1. roč.

Závacká, Martiníková

 

PEDAGOGICKÁ RADA - polročná klasifikačná konferencia

všetci pg. zamestnanci

5. B

Rodičovské združenie 9. ročník – voľba ďalšieho smerovania  žiakov po skončení ZŠ

tr. uč. 9. roč., vých. poradca, vedenie školy

 

ST                       22.1.

Matematická olympiáda - obvodné kolo

Ferancová

Trenčín

PI                            24.1.

Školenie k 1. kvalifikačnej skúške

Filáčková, Oprchalová, Šašinková

MPC TN

UT                             28. 1.

Kontrola podkladov pre tlač výpisov klasifikácie

triedni učitelia

 

ST - ŠT 29.-30. 1.

Kontrola pedagogickej a triednej dokumentácie

pg. zástupkyne

zástupcovňa

Administrácia a tlač výpisov klasifikácie

Dudáková

zástupcovňa

ŠT                       16. 1.

Semifinále vo florbale mladších žiakov

Páleš

ZŠ Na Dolinách

PI                   31. 1.

Predškoláci na návšteve u prvákov

Závacká, vyučujúce                                        1. roč.

 

Odovzdávanie výpisov klasifikácie, analýza vých.-vzdel. výsl.

triedni učitelia

 

 

Slávnostné ukončenie vyučovania v 1. polroku

triedni učitelia

 

PO                  3. 2.

POLROČNÉ PRÁZDNINY (žiaci), zamestnanci NV, RD

 

 

Pripravované akcie:

 

 

 

ŠKD

  Výroba darčekov pre budúcich prvákov
  Vyrábame nezvyčajné kŕmidlá pre vtáčiky
  Výtvarné techniky na tému ZIMA                                                                          
  Stavanie snehuliakov (v prípade priaznivých podmienok)

 

 

 

Ďalšie úlohy:

 

 

 

 

  Príprava zápisu do 1. ročníka

  Testovanie čítania v 1. ročníku

 

  Triedne kolá súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

  Plnenie prierezovej témy NEDAJME VTÁČKOM ZAHYNÚŤ

  Plnenie prierezovej témy V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH

 

  Možnosť navštíviť interaktívnu výstavu VODA JE ŽIVOT v CVČ na Východnej ul. v TN

 

 

 

 

VYHODNOTENIE   PLÁNOVANÝCH   AKTIVÍT  v šk. roku  2013/2014

FEBRUÁR

 

 

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

 

 

PO                             3. 2.

POLROČNÉ PRÁZDNINY, zamestnanci NV/RD, práca na doma

 

 

 

UT                               4. 2.

Začiatok vyučovania v novom polroku

všetci pg. zamestnanci

 

 

ST                            5. 2.

Zasadnutie MZ k zápisu do 1. ročníka

vyučujúce 1.-4. r.

zborovňa

 

ŠT                       6. 2.

Zápis do 1. ročníka

Masaříková, Poláčková, Závacká

3. B, 4. A, 4. B

 

Geografická olympiáda

Sieklová

 

 

ST                         12. 2.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - 5.-9. roč.

vyučujúce SJL

OcÚ

 

ŠT                       13. 2.

Vzdelávanie k I. atestácii

Filáčková,  Šašinková, Oprchalová

 

 

PI                   14. 2.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - 2.-4. roč.

vyučujúce 1.-4. r.

OcÚ

 

Odovzdanie materiálov na zverejnenie na šk. web-stránke

všetci pg. zamestnanci

PC Terezky Bučkovej

čiastočne

 

17.-21. 2.

JARNÉ PRÁZDNINY, zamestnanci NV/RD, práca na doma

 

 

 

Odoslanie prihlášky na FYZIKÁLNU OLYMPIÁDU - do 20. 2.

Šašinková

 

 

Príprava na TESTOVANIE 9

vyučujúci SJL, MAT

9. A, 9. B

 

24.-28. 2.

LYŽIARSKY VÝCVIK

Hálová                                                                                  Páleš

Krahule

 

PI                   28. 2.

Správaj sa normálne - 5. ročník

kpt. Adámiková

5.A/B

 

Pripravované akcie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKD

  Na FAŠIANGY veselo
  Výroba masiek
  KARNEVAL                                                                                                                    
  Vychádzky do prírody

 

 

 

Ďalšie úlohy:

 

 

 

 

 

  Triedne kolá súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

 

  Plnenie prierezovej témy NEDAJME VTÁČKOM ZAHYNÚŤ

 

  Plnenie prierezovej témy V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOTENIE   PLÁNOVANÝCH   AKTIVÍT  v šk. roku  2013/2014

 

MAREC

 

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

 

 

PO                             3. 2.

TURNANSKÉ FAŠANGY

Sabová

pri OcÚ

 

PO                             3. 2.

MAREC - MESIAC KNIHY A INTERNETU - 1. A

Porubanová

šk. knižnica

 

ST                                                          5. 3.

Futbal starší žiaci - turnaj

 

Páleš

 

 

ŠT                       6. 3.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - obvodné kolo

Červeňanová

ODA Trenčín

 

MAREC - MESIAC KNIHY A INTERNETU - 2. A

Porubanová

šk. knižnica

 

PI                         7. 3.

Ukončenie PEDAGOGICKEJ PRAXE Bc. Kataríny MARKOVEJ

Závacká

 

 

Účasť v porote obvodného kola HK

Zelenková

ODA Trenčín

 

PO                     10. 3.

THE EGG ON THE TRIP - div. predstavenie v ANJ pre 1.-6. roč.

Masaříková                                Závacká

OcÚ

 

PRACOVNÁ PORADA + živ. jubileum Janky D. (50) a Elenky Š. (60)

 

ŠJ

 

UT                 11. 3.

FUNKČNÉ VZDELÁVANIE vedúcich pracovníkov

Masaříková                                Závacká, Poláčková

MPC TN

 

ST                                                           12. 3.

TESTOVANIE 9

 

 

 

RIADITEĽSKÉ VOĽNO - žiaci 2. stupňa

 

 

 

Blokové vyučovanie AKO IŠLO VAJCE ... - skrátené vyuč.

triedni uč. 1.-4. roč.

 

 

ŠT                       13. 3.

MAREC - MESIAC KNIHY A INTERNETU - 2. B

Porubanová

šk. knižnica

 

PI                               14. 3.

ČAS PREMIEN - vých. program-vých. k manželstvu a rodičovstvu:  Čas premien, Na štarte mužnosti; Žena ako symbol

šiestačky

Masaříková

 

 

siedmaci

 

deviatačky

 

NE                               16. 3.

REGISTRÁCIA do EKO HRY spoločnosti LIDL

Závacká

 

 

PO                             17. 3.

MAREC - MESIAC KNIHY A INTERNETU - 4. B

Porubanová

šk. knižnica

 

ST              19.3.

PYTAGORIÁDA

 

Dudáková

 

 

ŠT                       20. 3.

MAREC - MESIAC KNIHY A INTERNETU - 1. B

Porubanová

šk. knižnica

 

PI                           21. 3.

Aktivity ku DŇU VODY a DŇU LESOV, rozhlasová relácia

Martiníková                           Dovinová

 

 

PO                             24. 3.

MAREC - MESIAC KNIHY A INTERNETU - 4. A

Porubanová

 

 

PO                             24. 3.

Futbal - starší žiaci - turnaj

 

Páleš

 

 

UT                            25. 3.

FUNKČNÉ VZDELÁVANIE vedúcich pracovníkov

Masaříková                                Závacká, Poláčková

 

 

ŠT                       27. 3.

MAREC - MESIAC KNIHY A INTERNETU - 3. B

Porubanová

šk. knižnica

 

PI         28.3.

Deň učiteľov - oslava ; 16,30

 

vš. Zamestnanci

Gazdovský dvor

 

Pripravované akcie:

 

 

 

 

 

ŠKD

  maľovanie na chodník - VÍTANIE JARI
  výroba pozdravov ku Dňu učiteľov
  KARNEVAL    -   4. 3.                                                                                                                
kvíz v obecnej knižnici

 

Ďalšie úlohy:

 

 

 

 

 

 

  DEŇ VODY - hodiny zamerané na environmentálne aktivity (všetci vyučujúci podľa uváženia)

 

  návšteva ČISTIČKY ODPADOVÝCH VôD

 

  DEŇ S KNIHOU - 2. stupeň

 

• návšteva obecnej KNIŽNICE, resp. Knižnice M. Rešetku v TN

 

• TRENČIANSKY ROBOTICKÝ DEŇ  (Páleš)

 

  Plnenie prierezovej témy ZEM NIE JE NA JEDNO POUŽITIE

 

  Plnenie prierezovej témy V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH

 

 

 

VYHODNOTENIE   PLÁNOVANÝCH   AKTIVÍT  v šk. roku  2013/2014

APRÍL

 

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

 

UT                             1. 4.

KOMPARO - zaslanie dotazníkov (4.,6.,8. roč.) spoločn. EXAM

Masaříková

 

ST                  2. 4.

TRENČIANSKY ROBOTICKÝ DEŇ

Páleš

EXPO  TN

ŠT         3.4

Futbal staršie žiačky - turnaj; obsadili 2. a 3. miesto

Hálová, Porubanová, Martiníková

 

ŠT                       3. 4.

seminár ANJ - Dramatizácia vo vyučovaní na 1. st. ZŠ

Zelenková                            Závacká

SOŠ obch.                                                              M.M. Hodžu TN

VEDENIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE - metodický seminár

Mutňanská

Nitra

TRENČIANSKY ROBOTICKÝ DEŇ

Páleš

EXPO  TN

PI                  4. 4.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - okresné kolo

I. Červeňanová

Melčice - Lieskové

PI                  4. 4.

McDonald Cup - futbal mladší žiaci

Páleš

 

ST                        9. 4.

ROZPRÁVKY Z LESA  (neformálna učebná aktivita - agentúra ASTRONYX)

1. - 4. roč.

KD

VESMÍR  (neformálna poznávacia aktivita - agentúra ASTRONYX)

5. - 9. roč.

KD

PI                      11. 4.

DEŇ NARCISOV - liga proti rakovine (využitie témy vo VH)

všetci pg. zamestnanci

 

odovzdanie prihlášok na štúdium na stredných školách

Poláčková

 

PI           11.4.

Správaj sa normálne

kpt. Adámiková

 

PO                     14. 4.

MAĽOVANÉ VAJÍČKO

Porubanová

ZŠ Mníchova Lehota

SO-NE                        12.-13.4.

SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA FOLKLÓRNYCH SÚBOROV

Sabová

KD

UT                     15. 4.

RIEŠENIE KONFLIKTNÝCH SITUÁCIÍ V TRIEDE - metod. seminár

všetci pg. zamestnanci

PC 1

PRACOVNÁ PORADA

ST              16. 4.

VEĽKONOČNÝ  BAZÁR

Masaříková                            Závacká

pred OcÚ

PREBÚDZANIE PRÍRODY - vychádzka so starými rodičmi

Masaříková                            Závacká

Patlíková - 2.st.                                         Ku kyselke-1.st.                

VYNÁŠANIE MORENY - regionálne ľudové zvyky

Sabová

 

 

Vzdelávanie k 1. kvalifikačnej skúške

Filáčková, Oprchalová, Šašinková

MPC TN

ŠTVRTOK -  UTOROK                       17.  -  22. 4.

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY - žiaci,   zamestnanci RD, NV

 

 

ST                        23. 4.

rozhlasová relácia ku Dňu Zeme

Masaříková

 

ŠT                           24. 4.

PEDAGOGICKÁ RADA - klasifikačná porada

všetci pg. zamestnanci

6. B

 

Futbal ml. žiačky- okresné finále

Hálová

ZŠ Novomeského

PI                           25. 4.

MLADÍ ZÁCHRANÁRI - súťaž

Bučková

 

účasť na otvorenej hodine ANJ

vyuč. ANJ na 1.st.

ZŠ Bezručova

LESNÁ PEDAGOGIKA - 3. B   s Ing. Vanyovou

Závacká,               Martiníková

Patlíková                

30. 4.

PO                                                     28. 4.

začiatok PLAVECKÉHO VÝCVIKU - 3. roč.

Hálová, Porubanová, Martiníková

ZŠ TN, Novomeského           

PO - ST                        28.-30.4

triedne ZR - individuálnou alebo spoločnou formou

všetci pg. zamestnanci

 

ST             30. 4.

STAVANIE MÁJA  -  Štvorlístok

Sabová

pred OcÚ

LESNÁ PEDAGOGIKA - 3. A    s Ing. Vanyovou

Závacká,               Porubanová

Patlíková                

počasie

 

 

 

 

 

ŠKD

  TAJOMSTVÁ LESA - kreslenie, rozprávanie o lesoch a ich obyvateľoch
  maľovanie na chodníku
  MAĽOVANÉ VAJÍČKO - prehliadka kraslíc vyzdobených rôznymi technikami                                                                                                                                                                • FLOORBALL - turnaj                                                                                              • BURZA hračiek, oblečenia a iných nepotrebných vecí - 26. 4.

 

Ďalšie úlohy:

  plnenie prierezovej témy  V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ  DUCH

2. stupeň

 

  plnenie prierezovej témy   ZEM NIE JE NA JEDNO POUŽITIE

1. stupeň

 

• triedne kolá súťaže  Slávik Slovenska

učitelia HUV

 

• účasť DFS Štvorlístok na festivale v Partizánskom 1.-3. mája

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOTENIE   PLÁNOVANÝCH   AKTIVÍT  v šk. roku  2013/2014

MÁJ

 

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

 

ŠT                             1. 5.

ŠTÁTNY SVIATOK - Sviatok práce

 

 

ŠT-SO                  1. - 3. 5.

Účasť DFS ŠTVORLÍSTOK na festivalovej prehliadke

Sabová                                Orságová

Partizánske

PI                  2. 5.

DO PRÍRODY SO STARÝMI RODIČMI - 1. st. smer Ku kyselke

Závacká

 

DO PRÍRODY - účelové cvičenie 2. stupeň-  smer Kyselka, Patlíková

Masaříková                           

 

PO                       5.  5.

PRACOVNÁ PORADA

všetci pg. zamestnanci

6. B

ST                        7. 5.

KOMPARO 4 - testovanie žiakov 4. ročníka

Závacká

4.A, 4.B

KOMPARO 6 - testovanie žiakov 6. ročníka

Masaříková                            Závacká

6.A, 6.B

ŠT                             8. 5.

ŠTÁTNY SVIATOK - Deň víťazstva nad fašizmom

 

 

PI                           9. 5.

REGIONÁLNY DEŇ - tematické vyučovanie + exkurzie na hrady Trenčín a Beckov

všetci pg. zamestnanci

 

 

LESNÁ PEDAGOGIKA - 3. A    s Ing. Vanyovou

Porubanová

Selec

NE                     11. 5.

DEŇ MATIEK - kultúrny program žiakov MŠ a ZŠ

vedenie školy          Orságová

KD

PO                     12. 5.

Vzdelávanie PKR - Riadenie školy a šk. zariadenia

Masaříková, Poláčková, Závacká

MPC  TN

NE                     18. 5.

PRVÉ SVäTÉ PRIJÍMANIE - žiaci 3. ročníka

Marko

kostol

PI            23.5.

Správaj sa normálne

Adámiková

5.A/B

SO                24. 5.

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

vedenie školy         

DCH  v oboch budovách

na OcÚ

ST         28.5.

MAJÁLES - prehliadka žiackej tvorivosti; oslava Dňa detí; karnevalový sprievod

 

 

ŠT         29.5.

Exkurzia do HAZZ v Trenčíne; 7. ročník

Dudáková, Bučková

 

PI             30. 5.

STRETNUTIE PRIATEĽOV - výchovný koncert

Sabová

KD

 

 

 

 

 

Pripravované akcie:

 

 

 

ŠKD

  JA A MOJA RODINA - výroba darčekov ku Dňu matiek a Dňu rodiny
  Vychádzka do prírody
  MISS BÁBIKA - súťaž                                                                                                                                                                • 745. výročie obce - tvorba básničiek, príbehov, kresieb...

 

Ďalšie úlohy:

  v rámci výzdoby KD na STRETNUTIE PRIATEĽOV môžu vyučujúci prezentovať výtvarné práce, projekty, výrobky zo školskej a remeselnej dielne