Navigácia

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
Adresa školy913 21 Trenčianska Turná
Telefón032/6585221 mobil: 0908928775
E-mailskola@zstrencturna.edu.sk
www stránka školyzstrencturna.edu.sk
ZriaďovateľObec Trenčianska Turná

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr.Beáta Sabová03265852210908928775bea.sabova@gmail.com
ZRŠ - 1- st. ZŠMgr. Oľga Závacká09039669390908928775ozavacka@gmail.com
ZRŠ - 2. st. ZŠMgr. Katarína Masaříková09034609110908928775masarina@gmail.com
ZRŠ - MŠPhDr. Alena Porubanová03265851830901704879a.porubanova@gmail.com
Vedúca ŠKDMgr. Janka Poláčková03265852210908928775jane.johanka@gmail.com
Vedúca ŠJJanka Kubišová0326585413-jana.kubisova@szm.com
Vedúca THÚJanka Filinová03265852210915202523jana.filinova@centrum.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaMgr. Štefan Marcinek
podpredsedaPaedDr. Milena Mutňanská
pedagogickí zamestnanciPaedDr. Milena Mutňanská
 Katarína Blažejová
ostatní zamestnanciJanka Maňová
zástupcovia rodičovIng. Peter Boleček
 Bc. Jozef Bajza
 Ing. Marcela Kanabová
 Mgr. Dalibor Laborecký
zástupca zriaďovateľaMgr. Janka Poláčková
 Ján Oravec
 Mgr. Vladimír Zvalený
 Mgr. Štefan Marcinek

Poradné orgány školy

Gremiálna porada: riaditeľka školy, pedagogické zástupkyne, vedúca THÚ, vedúca ŠJ, vedúca ŠKD, výchovná poradkyňa

Kolégium riaditeľky školy: riaditeľka školy, pedagogické zástupkyne ZŠ, výchovná poradkyňa, vedúce predmetových komisií a metodického združenia

Sekcia triednych učiteľov: triedni učitelia všetkých tried 1. a 2. stupňa, špeciálny pedagóg

Pedagogická rada ZŠ: všetci vyučujúci, asistentky učiteľa, špeciálny pedagóg, vychovávateľky

Pedagogická rada MŠ: všetci vyučujúci

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
Metodické združenieMgr. Martina Martiníkovápredmemety 1. stupňaprimárne vzdelávanie
Predmetová komisiaMgr. Terézia Bučkováchémia, biológia, geografiasekundárne vzdelávanie
Predmetová komisiaMgr. Monika Oprchalováslovenský jazyk a literatúra, praktické cvičenia zo slovenského jazyka, dejepis, projekty, občianska náukasekundárne vzdelávanie
Predmetová komisiaMgr. Katarína Dudákovámatematika, fyzika, informatika, praktické cvičenia z matematikysekundárne vzdelávanie
Predmetová komisiaMgr. Denisa Sieklováanglický, nemecký, francúzsky jazyksekundárne vzdelávanie
Predmetová komisiaPaedDr. Dagmar Orságovánáboženská výchova, etická výchova, výchova umením, telesná výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie, svet práce, technikasekundárne vzdelávanie
Metodické združenieBc. Iveta Marcinátováškolský klub detí 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 382

Počet tried: 18

Školu navštevujú žiaci

Obec, mesto Počet

Trenčianska Turná 285

Mníchova Lehota 46

Trenčín 16

Veľké Bierovce 12

Trenčianske Stankovce 10

Selec 6

Opatovce 2

Soblahov 2

Drietoma 1

Trenčianske Mitice 1

Zamarovce 1


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22222222218
počet žiakov364241494046394544382
z toho ŠVVP01110233314
z toho v ŠKD3433322520000126

Počty žiakov v ZŠ, žiakov v ŠKD a detí v MŠ

Pedagogický úsek ZŠ

P. č.

Trieda

Triedny učiteľ

Počet  žiakov

            d/ch

1.

1. A

Mgr. Katarína Marková

18

9/9

2.

1. B

Mgr. Monika Serišová

18

9/9

2.

2. A

Mgr. Tomáš Mego

20

8/12

4.

2. B

PaedDr. Milena Mutňanská

22

9/13

5.

3. A

Mgr. Mária Godovičová

21

12/9

6.

3. B

Mgr.  Adriana   Zelenková

20

11/9

7.

4. A

Mgr. Jaroslava Porubanová

24

15/9

8.

4. B

Mgr. Martina Martiníková

25

11/13

Spolu:

1. stupeň

 

168

84/84

9.

5. A

Mgr. Monika Oprchalová

20

9/11

10.

5. B

Mgr. Katarína Dudáková

20

10/10

11.

6. A

Mgr. Paulína Porubanová

23

12/11

12.

6. B

Mgr. Denisa Sieklová

23

12/11

13.

7. A

Mgr. Katarína Boková

21

11/9

14.

7. B

Mgr. Barbara Samáková

18

11/7

15.

8. A

Mgr. Terézia Bučková

23

10/13

16.

8. B

Mgr. Alexandra Hálová

22

6/16

17.

9. A

Mgr. Peter Páleš

24

12/12

18.

9. B

PaedDr. Dagmar Orságová

20

12/8

Spolu:

2. stupeň

 

214

105/109

Spolu:

18

 

382

189/193

                                                                    


 

Školský klub detí

Oddelenia

Vychovávateľky

Triedy

Počet detí

1.

Bc. Iveta Marcinátová

3. A / 4. B

30

2.

Mgr. Janka Poláčková

1. B / 2. A

32

3.

Mgr. Karolína Reháková

1. A / 3. B

33

4.

Mgr. Zuzana Balážová

2. B / 4. A / 5. B

31

 

Spolu:

126

 

Materská škola Ďatelinka

P.č.

Učiteľky

Triedy

Počet detí

1.

Gabriela Bulková

1.trieda Včielky

24

2.

Mgr. Silvia Zemánková

3.

Božena Chudadová

2.trieda Lienky

24

4.

Gabriela Porubanová

5.

PhDr. Alena Porubanová

3.trieda Slniečka

24

6.

Mgr. Lenka Plevová

7.

Margita Suchánková

4.trieda Motýliky

23

8.

Katarína Blažejová

 

Spolu:

95

 

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: 38/ počet dievčat 18

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2014: 37/ počet dievčat 18

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 3 / počet dievčat 0

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov1684046394544382

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠ-maturitaUmelecké školyObchodná akadémiaSOŠ bez maturitySpolu
prihlásení31617412548
prijatí31617412548

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJAjPCBIOCzMCSJDEJETVFJnFRJFYZGEGHUVCHEIFVINF
1.A1     1    1   
1.B1          1   
2.A1,15     1    1 1 
2.B1,09     1    1 1 
3.A1,48          1 1 
3.B1,4     1    1 1 
4.A1,63     1    1 1 
4.B1,68     1    1 1,04 
5.A2,1 2,1  2,55    2,051  1,05
5.B1,8 1,7  1,91   1,71  1
6.A2,09 2,09  2,041 1,221,912,31   
6.B1,96 1,87  1,781 1,631,962,041   
7.A2,1 1,81  2,11 1,61,811,8111,9 1
7.B2,44 1,83  2,061 1,671,782,0611,56 1
8.A2,23 2  2,171 1,642,432,17 2,43 1,09
8.B2,59 1,91  2,51 2,132,451,86 2,27 1
9.A2,63 2  2,79  2,52,832,71 2,54 1,42
9.B2,7 1,95  2,351 2,52,052,15 2,05 1,1

TriedaKAJKAJnMATNBVNEJNJnNJvOBNOBVPCVPRBPRBPsPPsPnPVC
1.A  1,061           
1.B  11           
2.A  1,251           
2.B  1,091           
3.A  1,571           
3.B  1,251           
4.A  1,831          1
4.B  1,841          1
5.A  2,451   1,4       
5.B  2,21   1       
6.A  2,2611,5  1,26      1
6.B  2,2211,6  1,09      1
7.A  2,5711,69  1       
7.B  2,3311,83  1,44       
8.A  2,1412,22          
8.B  2,7712,14          
9.A  2,4612,75  2,33       
9.B  2,4511,92  1,75       

TriedaXCBXCDPCFXCGXCMXSJPRPPDAPJKPrP1RUJSJLSPRSGN
1.A       1    111
1.B       1    1,2811
2.A       1    1,511
2.B       1    1,0911
3.A       1,29    1,6211
3.B       1,25    1,511
4.A       1,67    1,7511
4.B       1,8    1,8811
5.A            2,61,05 
5.B            2,351 
6.A            2,131 
6.B            2,171 
7.A            1,861 
7.B            2,061 
8.A        1   2,481,04 
8.B        1,09   2,771 
9.A            2,791 
9.B            2,21,1 

TriedaSonSEETEHTHDTSVTEVVLAVUMVYVZTVZEM
1.A     1  1  
1.B     1  1  
2.A     11 1  
2.B     11 1  
3.A     11,38 1  
3.B     11,5 1  
4.A     11,79 1  
4.B     11,64 1  
5.A    1   1  
5.B    1,05   1  
6.A    1   1  
6.B    1   1  
7.A 1 11   1  
7.B 1 11   1  
8.A 1 11,05  1   
8.B 1,09 1,091,14  1   
9.A    1,09      
9.B    1      

Prospech žiakov

Prospech:

Prospelo s vyznamenaním: 189 žiakov

Samé jednotky má: 76 žiakov

Vyznamenaní: 193 žiakov

Prospelo veľmi dobre: 89 žiakov

Prospelo: 99 žiakov

Neprospel: 1 žiak

Výchovné opatrenia:

Napomienka triednym učiteľom: 4 žiaci

Pokarhanie triednym učiteľom: 1 žiak

Pokarhanie riaditeľom školy: 2 žiaci

Pochvala triednym učiteľom s diplomom: 34 žiakov

Knižná odmena: 57 žiaci

Dvojka zo správania: 1 žiak

Trojka zo správania: 1 žiak


TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A181800
1.B181800
2.A202000
2.B222200
3.A212100
3.B202000
4.A242400
4.B252500
5.A202000
5.B202000
6.A232300
6.B232300
7.A212100
7.B181800
8.A232210
8.B222200
9.A242400
9.B202000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A18121667,56121667,5600,00
1.B1984844,6384844,6300,00
2.A2068834,4068834,4000,00
2.B22102646,64102646,6400,00
3.A21119857,05119857,0500,00
3.B20112156,05112156,0500,00
4.A24122551,04122551,0400,00
4.B25125850,32125850,3200,00
5.A20165682,80165682,8000,00
5.B20111555,75111555,7500,00
6.A23179978,22179978,2200,00
6.B23191083,04191083,0400,00
7.A21153673,14153673,1400,00
7.B181870103,891870103,8900,00
8.A23221596,30214793,35682,96
8.B222283103,772282103,7310,05
9.A243063127,633063127,6300,00
9.B202460123,002460123,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Percentil
Monitor SJL4469,51%84%
Monitor MAT4470,8%96,06%

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9KurzSpolu
Počet tried v ročníku222222222 18
ISCED12222      8
ISCED2    22222 10

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Prvého ročníka2360
Bežných tried1634614
    
Spolu1838214

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
    
1. TPP19815,816,73
2. DPP11 10,31 
Znížený úväzok z r. 1 a 2925,120,73
ZPS z r. 1 a 2211,571
     
ŠKD    
1. TPP4 3,59 
znížený úväzok z r. 12 1,59 
ZPS z r. 1 1 0,7 
     
    
TPP7272
DPP1 1 
     
     
ŠJ    
TPP 7 7

Zamestnanci školy v školskom roku 2014/2015

 

P. č.

Triedni učitelia

1.

Mgr. Katarína Marková

2.

Mgr. Monika Serišová

3.

Mgr. Tomáš Mego

4.

PaedDr. Milena Mutňanská

5.

Mgr. Mária Godovičová

6.

Mgr.  Adriana   Zelenková

7.

Mgr. Jaroslava Porubanová

8.

Mgr. Martina Martiníková

9.

Mgr. Monika Oprchalová

10.

Mgr. Katarína Dudáková

11.

Mgr. Paulína Porubanová

12.

Mgr. Denisa Sieklová

13.

Mgr. Katarína Boková

14.

Mgr. Barbara Samáková

15.

Mgr. Terézia Bučková

16.

Mgr. Alexandra Hálová

17.

Mgr. Peter Páleš

18.

PaedDr. Dagmar Orságová

                                                                   


P. č.

Učitelia bez triednictva

1.

PaedDr. Beáta Sabová

2.

Ing., Mgr. Katarína Masaříková

3.

Mgr. Oľga Závacká

4.

Mgr. Tatiana Ferancová

5.

Mgr. Katarína Šašinková

6.

Mgr. Jarmila Petrulová

7.

Mgr. Jozef Marko

8.

Mgr. Diana Ďurčová

9.

Mgr. Michaela Holíčková

10.

Mgr. Soňa Gazdíková

Asistenti učiteľov

11.

Mgr. Tatiana Baginová - špeciálny pedagóg,

12.

Mgr. Dominika Mináriková

13.

Mgr. Anna Kucharová

14.

Bc. Jana Hrušovská

 

 

 

 

 

 

 

 

P. č.

Materská dovolenka/PN

1.

Mgr. Monika Priščáková

2.

Mgr. Monika  Šebestová

3.

 

Mgr. Erika Hrnčárová   

Vachánková

4.

Mgr. Eva Murcinová

5.

Mgr. Iveta Červeňanová - PN

6.

Bc.  Adriana Ondrášková

7.

Mgr. Miroslava Filáčková

8.

Marta Svatíková - PN


 

P. č.

Vychovávateľky ŠKD

1.

Bc. Iveta Marcinátová

2.

Mgr. Janka Poláčková

3.

Mgr. Karolína Reháková

4.

Mgr. Zuzana Balážová

 

 

 

 

 

P.č.

Učiteľky – materská škola

1.

Gabriela Bulková

2.

Mgr. Silvia Zemánková

3.

Božena Chudadová

4.

Gabriela Porubanová

5.

PhDr. Alena Porubanová

6.

Mgr. Lenka Plevová

7.

Margita Suchánková

8.

Katarína Blažejová

 

THP úsek MŠ

9.

Anna Prochácková - školníčka

10.

Viera Husárová - upratovačka

 

P. č.

Školská jedáleň

1.

Vedúca ŠJ

Janka Kubišová

2.

Hlavná kuchárka

Janka Maňová

3.

Kuchárka

Eva Mutňanská

4.

Kuchárka

Miloslava Červeňanová

5.

Kuchárka

Vladimíra Šedivá

6.

Kuchárka

Magda Hrušovská

7.

Prevádzkový zamestnanec

Anna Minaroviechová

 

P.č.

Technicko - hospodársky úsek ZŠ

1.

Ekonómka školy

Janka Filinová

2.

Hospodárka školy

Jarmila Straková

3.

Upratovačka pre 1. st.

Jarmila Hudeková

4.

Upratovačka pre 2. st.

Milada Berešová

5.

Upratovačka pre šport. halu

Jarmila Sýkorová

6.

Školník, kurič

Jozef Ježík

7.

Správca počítačov

Ján Čekan

 

Spolu: 68

Pedagogickí zamestnanci: 51

Nepedagogickí zamestnanci: 17

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02828
vychovávateľov044
asistentov učiteľa134
    
spolu13536

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne% zo všetkých vyuč. hod.
8. A/Bgeografia3 
6. A/Bpracovné vyučovanie4 
7. A, 5. B, 5. Aobčianska náuka3 
7. A/B, 8. A/Bsvet práce a technika6 
8.A/B, 9 A/B, 7. A/Binformatika3 
9. Bbiológia1 
2.3.4.5. ročníkinformatická výchova, informatika4 
Spolu: 244,2

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov je podrobne spracováné v pláne kontinuálneho vzdelávania, ktorý schválil zriaďovateľ školy - Obec Trenčianska Turná

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška32
2.kvalifikačná skúška22
štúdium školského manažmentu30
špecializačné inovačné štúdium30
doplňujúce pedagogické00
aktualizačné vzdelávanie114
adaptačné vzdelávanie80

 1. Druhy kontinuálneho vzdelávania                                     

Adaptačné

 

Mgr. Katarína Marková

Mgr. Monika Serišová

Mgr. Paulína  Porubanová              

Mgr. Barbara Samáková

Mgr. Michaela Holíčková

Mgr. Anna Kucharová

Mgr. Monika Munáriková

Bc. Jana Hrušovská

Rozširujúce vzdelávanie

Mgr. Katarína Boková – informatika pre druhý stupeň ZŠ

Funkčné

Mgr. Oľga Závacká, Mgr. Janka Poláčková, Mgr., Ing. Katarína Masaříková

Funkčné inovačné

PhDr.  Alena  Porubanová

Špecializačné

Mgr. Monika Oprchalová – koordinátor drogovej prevencie

Prvá atestácia

Prípravné atestačné (PA)

Mgr. Erika Hrnčárová Vachánková - MD

Mgr. Monika Priščáková - MD

Mgr. Miroslava Filáčková – PA ukončené

Mgr. Monika Oprchalová – PA ukončené

Mgr. Katarína Šašinková – PA ukončené

Mgr. Janka Poláčková – PA prebieha

Mgr. Zuzana Balážová – prihlásená na PA

Mgr. Diana Ďurčová – prihlásená na PA

Inovačné

Mgr. Zuzana Balážová

 • Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno – vzdelávacích zariadení

Mgr. Janka Poláčková

 • Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania

Gabriela Porubanová

  • Aktivizujúce metódy vo výchove

PhDr. Alena Porubanová

  • Aktivizujúce metódy vo výchove(ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti)
  • Vplyv sociálneho prostredia na rozvoj osobnosti dieťaťa

Mgr. Silvia Zemánková

  • Aktivizujúce metódy vo výchove

Katarína Blažejová

  • Aktivizujúce metódy vo výchove
  • Vplyv sociálneho prostredia na rozvoj osobnosti dieťaťa

Margita Suchánková

  • Aktivizujúce metódy vo výchove(ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti)

Gabriela Bulková

  • Aktivizujúce metódy vo výchove(ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti)

 

 

                                                                                                                

Druhá atestácia

Prípravné atestačné vzdelávanie (PA):

PaedDr. Milena Mutňanská

Mgr. Katarína Dudáková – PA ukončené

PaedDr. Dagmar Orságová – odovzdaná práca

Mgr. Oľga Závacká

Mgr. Terézia Bučková – prihlásená na PA

Mgr. Martina Martiníková

Aktualizačné

Mgr. Peter Páleš

  • Prevencia úrazov v edukačnom procese telesnej a športovej výchovy

Mgr. Janka Poláčková

  • Prvky zdravotnej telesnej výchova ako náplň voľného času detí a žiakov v školských vých. vzdel. zariadeniach
  • Využitie zážitkových programov vo voľnočasových aktivitách
  • Outdoorové aktivity vo výchove mimo vyučovania
  • Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania
  • Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa

Mgr. Zuzana Balážová

  • Detské divadlo vo výchove mimo vyučovania
  • Prvky zdravotnej telesnej výchova ako náplň voľného času detí a žiakov v školských vých. vzdel. zariadeniach
  • Využitie zážitkových programov vo voľnočasových aktivitách
  • Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania
  • Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania

Mgr. Diana Ďurčová

  • Rozvoj komunikačných zručností žiakov na hodinách AJ
  • Využívanie interaktívnej tabule na hodinách AJ

Mgr. Denisa Sieklová

 • Interaktívna tabuľa v edukačnom procese

Mgr. Tatiana Ferancová

 • Interaktívna tabuľa v edukačnom procese

PhDr. Alena Porubanová

 • Interaktívna tabuľa vo výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy
 • Rozvoj pohybových a rytmických schopností tancom a hudbou v predprimárnom a primárnom vzdelávaní

Mgr. Silvia Hudeková

 • Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede

Katarína Blažejová

 • Mediálna výchova ako prierezová téma v materskej škole
 • Rozvoj pohybových a rytmických schopností tancom a hudbou v predprimárnom a primárnom vzdelávaní
 • Interaktívna tabuľa vo výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy

Margita Suchánková

 • Tanečná príprava

Gabriela Bulková

 • Tanečná príprava
 • Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede

 

Iné vzdelávanie:

Mgr. Katarína Marková: Jazyková škola BS school – Anglický jazyk

 

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

SÚŤAŽE   v školskom roku 2014/2015

Dátum

Súťaž

Triedy/ ročník

Zodpovedný

1.10.

Cezpoľný beh Trenčín

Starší žiaci

Mgr. P. Páleš

22.10.

Florbal chlapci – základné kolo, Svinná

Starší žiaci

Mgr. Páleš

23.10.

Florbal dievčatá – základné kolo, Soblahov

Staršie žiačky

Mgr. Hálová

6.11.

Šachový turnaj – okresné kolo, Kubrá

žiaci

Mgr. Sieklová

12.11.

Flórbal – chlapci- obvodné kolo, Nemšová

Starší žiaci

Mgr. Páleš

21.11.

Flórbal – chlapci- finále, H. Súča

Starší žiaci – 4. miesto v okrese

Mgr. Páleš

20.11.

Trenčianske hodiny – okresné kolo

Víťazi šk. kola – bez umiestenia

Mgr. Orságová

17.12.

Hokejová liga žiakov – ZŠ P. Demitru Trenčín

Výber mladší žiaci a žiačky – 4. miesto

Mgr. A. Hálová

15.1.

Obvodné kolo v bedmintone

Žiaci, žiačky-5. miesto

Mgr. D. Orságová

14.1.

Okresné kolo olympiády v AJ -

M. Fábiková- 5. miesto

R. Pilipová

Mgr. Ďurčová

5.2.

Geografická olympiáda – okresné kolo

Ema Lacková -21.

O. Vlk -20

M. Kubičina – 29.

J. Marcinech 16.

A. Srnka 27.

Mgr. D. Sieklová

11.2.

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

I. kat. Poézia:

1. Matej Beták, 3.B

2. Leo Binó, 3.A, Aurélia Tomková, 2.B

Próza: 1. Nina Sláviková, 3.A

II. Kat. – Poézia:

1. Jakub Vlk 6.B,

2. Nina Koláriková, 5.A

3. Lenka Husárová, 5.A

C. poroty: Nina Fábiková4.A

Próza

1. T. Vaneková, 4.A

2. Ema Lacková, 5.A

3. Tereza Filáčková, 4.A + Andrea Hrnčárová 5.B

III. Kat.

Poézia:

2. Terézia Ďuráčiová, 7.A

3. Katarína Ďuráčiová, 7.A

Próza:

3. Veronika Alakšová, 7.A

Mgr. M. Oprchalová, PaedDr. D.Orságová, Mgr. P. Porubanová

Mgr. S. Gazdíková

25.2.

Vesmír očami detí – vyhodnotenie prác

Ocenená práca Ján Jančo, 4.B

M. Martiníková

26.2.

Hokejbalová liga

10 účastníkov zo školy

Miro Hála

2.3.

Futbal Jednota cup – starší žiaci

Postup do vyššieho kola medzi 8 najlepších v okrese

Peter Páleš

3.3.

Technická olympiáda

Mário Červeňan – 3. miesto v kategórii obrábanie kovov

Tadeáš Kňažek - Robotika

Peter Páleš

3.3.

Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo

Matej Beták, Nina Sláviková, Jakub Vlk, Táňa Vaneková

Jarka Porubanová

10.3.

Futbal mladších žiačok – T. Turná

výber

A. Hálová

18.3.

Florbalový turnaj mladších žiakov v športovej hale na Ostrove v TN

Výber ml. žiakov

6. miesto (medzi 11 družstvami)

P. Páleš

20.3.

Futbal starší žiaci – ZŠ Hodžova

Výber st. žiakov - skončili celkovo na cca 8. mieste v okrese

P. Páleš

Február 2015

Enviro  čin roka – interná školská environmentálna súťaž

1. Monika Cverenkárová

2. Andrejka Hrnčárová

3. Martin Bajza

B. Samáková

28.3.

Top Talent Festival – medzinárodný festival  - súťaž detskej a mládežníckej tvorivosti

DFS Štvorlístok – zlatá medaila

B. Sabová, D. Orságová

31.3.-1.4.

Trenčiansky robotický deň

 

Kategória Driver B

1.miesto -cena riaditeľa SOŠ Pod Sokolicami 14, Trenčín

ZŠ s MŠ Samuela Timona, žiak Jakub Jančo, robot RCX 1

2. miesto:ZŠ s MŠ Samuela Timona, žiak

Tadeáš Kňažek, robot NXT 1

 

Ďalšie umiestenia:

Kat. Driver A – 4. miesto J. Jančo; 9. miesto T. Kňažek, 17. miesto A. Svatík (33 účastníkov)

Kat. Driver B – 1., 2. a 17. miesto

Kat. Skladačky robotov – 12. miesto zo 17 účastníkov

P. Páleš

8.4.

Okresné kolo MO; ZŠ Kubranská

Kat. Z6:

7.-13. miesto T. Ondrušková

21. miesto J. Vlk

Kat. Z8:

5. miesto T. Palatinusová

T. Bučková

12.4.

Okresná prehliadka a súťaž detských folklórnych súborov a folklórnych skupín

DFS Štvorlístok – zlaté pásmo s postupom na krajskú prehliadku

B. Sabová,

D. Orságová,

 

14.4.

MC Donald cup – futbal mladší žiaci

(výber žiakov 1. stupeň – bez postupu)

P. Páleš

17.4.

MC Donald cup – futbal mladší žiaci

(výber mladších žiakov 2. stupeň –bez postupu)

P. Páleš

22.4.

Žiacka vedecká ekologická konferencia FPV UKF Nitra

Diplom za najlepšiu prezentáciu Lei Mrázikovej za príspevok Inovecký náučný chodník v sekcii Pomáhame našej Zemi

B. Samáková

22.4.

Hokejbalová liga mladších žiakov

Zápasy TN

M. Hála

30.4.

Súťaž Červeného kríža

Zdravotná hliadka- najlepší v resuscitácii, celkov 4. miesto

T. Bučková

20.5.

Súťaž mladých záchranárov

Zdravotná hliadka- bez umiestenia  (stratili sme body za streľbu)

T. Bučková

máj

Máme radi šťastné konce – výtvarná súťaž na motívy slovenských ľudových rozprávok organizovaná OS Trenčín

Práce žiakov 1. a 2. stupňa; ocenená práca Ema  Nezníková, 4.B (M. Martiníková)

Učitelia VYV 1. a 2. stupeň

29.6.

Dedinka ako maľovaná

školská výtvarná súťaž – ocenené práce:

Ondrej Koncový, 2.A

Nina Máčalová, 3.A

Michaela Repová, 5.A

Lea Mráziková, 7.B

 

Učitelia VYV

11.6.

Finále hokejbalovej ligy mladších žiakov –

2. miesto na majstrovstvách Slovenska v hokejbale mladších žiakov (1. a 2. ročník ZŠ)

A. Hálová, M. Hála

 

Celkové poradie školy v súťažiach  športových je 19-20. miest z počtu 29 škôl.

 

 

26.6.+29.6.

Školská olympiáda žiakov 1. a 2. stupňa

 

A. Hálová, P. Páleš

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

PREZENTÁCIA ZŠ NA VEREJNOSTI

• Využívanie telocvične pre verejnosť: aerobik, zumba, relaxačné cvičenia, posilňovňa, stolný tenis, tenis,

jednorazový prenájom na športové podujatia, poskytovanie priestorov pre záujmové organizácie

• Pobočka ZUŠ Nemšová: hudobný, spevácky, tanečný, výtvarný odbor

• Spolupráca s obecným úradom a organizáciami obce pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí

• Pravidelná činnosť žiackej a učiteľskej knižnice (pondelok 13.00 - 14.00)

• Možnosť objednávania stravy v školskej kuchyni pre dôchodcov

• Spolupráca s Klubom dôchodcov v Trenčianskej Turnej - spoločné aktivity

• Vystúpenia súboru Štvorlístok pre rodičov a občanov obce

• Vianočný koncert pre verejnosť

• Príspevky do Turnianskych novín, Trenčianskych novín

• Spolupráca s KR policajného zboru Trenčín

• Účasť na medzinárodnej súťaži Trenčiansky robotický deň (RoboLab)

• Deň matiek - program detí MŠ a ZŠ pre verejnosť

• 16. medzinárodný detský folklórny festival Stretnutie priateľov so sprievodnými akciami,

• Turnianske fašiangy

• Triedenie odpadu - zber batérií, tetrapakov, plastov, papiera

• Zber papiera (jeseň, jar)

Slávnostná rozlúčka deviatakov so starostom obce na Obecnom úrade Trenčianska Turná

SPOLUPRÁCA ZŠ a MŠ:

Kladne hodnotíme výmenu poznatkov na spoločenských metodických podujatiach, spoločnú prácu na projekte Orava hlasné čítanie a vymaľovanie omaľovánky, v rámci ŠPZ - alergické ochorenie a prevencia tiež formou omaľovánky a rozprávky, výstava výtvarných prác z oblasti drogovej závislosti a čistoty ovzdušia pod názvom Modrá planéta, tradične si pripomíname Deň Zeme výstavou prác z odpadového materiálu a zberom druhotných surovín, čistením trávnikov a kreslením na asfalte.

Zaujímavá je spolupráca s folklórnym súborom Štvorlístok a vzájomné vystúpenia, vianočná tržnica spojená s predajom výrobkov detí a učiteliek, výstava ovocia a strašidiel, ale i spolupráca v oblasti sociálnej komunikácii a prosociálneho správania a spolupráca v oblasti LEGO DACTA .

Veľkým prínosom sú vzájomné pohovory učiteliek MŠ a ZŠ - príprava detí na vstup do 1. ročníka ZŠ a zápis detí do ZŠ za prítomnosti rodičov a učiteliek MŠ,

Konali sa tiež návštevy predškolákov v škole (v telocvični, triedach 1. ročníka, v učebni PC), aby sa deti MŠ zoznámili s prostredím a odbúral sa stres pri nástupe do školy.

Vzájomné konzultácie učiteliek 1. ročníka a učiteliek MŠ pred zápisom detí do ZŠ.

Rozlúčka s absolventmi materskej školy.

Účasť učiteľov na vzájomých metodických podujatiach, výmena skúseností medzi učiteľmi.

Aktivity ŠKD

V mesiaci júl sa konal 4. ročník Cesty rozprávkovým lesom v areáli Patlíková. Akcia sa konala ako celoobecná v rámci Turnianskych dní, pre všetky deti obce - zúčastnilo sa ich rekordne - 189

a každé bolo sprevádzané rodičom, či inou dospelou osobou. Rozprávkový les, v ktorom ako postavičky z rôznych rozprávok vystupujú žiaci našej školy, rodičia či priatelia , má vždy veľký úspech.

V mesiaci november - v deň sv. Martina, ako patróna našej farnosti - sa konal už tiež štvrtý ročník lampiónového sprievodu, ktorého sa zúčastňuje čoraz viac detí a ich rodičov či starých rodičov. Keďže sa táto akcia konáva v tzv. hodovú nedeľu prichádzajú medzi nás i bývalí rodáci.

Školský klub detí sa toho roku opäť zapojil i do súťaže Maľujte a fotografujte s Primalexom ale tentokrát sme medzi ocenených nepatrili.

Po prvýkrát sme zorganizovali i týždenný letný klub ŠKD - otvorený bol počas jedného týždňa letných prázdnin a zúčastnilo sa ho 20 detí.


 

 

Dátum

Beseda

Zodpovedný

29.10.

Beseda s pánom Rudolfom Horňákom – 8.B

D. Orságová

 

Beseda s pánom Rudolfom Horňákom – 8.A

D. Orságová

13.10.

Beseda s pani Máriou Bulkovou – HUV – 6.B

D. Orságová

 

Beseda s pani Máriou Bulkovou – HUV – 5.A

D. Orságová

 

Beseda s pani Máriou Bulkovou – HUV – 7.A

D. Orságová

18.12.

Beseda Na skládky nie sme krátki – 5.A/B

B. Samáková

 

Beseda Na skládky nie sme krátki – 6.B

B. Samáková

 

Beseda Na skládky nie sme krátki – 6.A

B. Samáková

15.12.

Beseda s pyrotechnikom o „zábavnej pyrotechnike“

K. Masaříková

2.3.

Misie vo farnosti – stretnutie v KD 1.- stupeň, 8.a9. ročník, 5.-7. ročník

K. Masaříková

4.3.

6. roč. dievčatá – Čas premien

6. roč. – chlapci- Na štarte k mužnosti

9.A/9.B – Chlapci sú z Marsu, dievčatá sú z Venuše

T. Bučková

12.6.

Beseda s Petrom Čogleyom, hráčom  AS Trenčín, víťaza Slovenskej futbalovej ligy v ročníku 2014/15

1. stupeň, 2. stupeň

K. Masaříková

23. 6.

Beseda o Austrálii s Ivetou Červeňanovou– 6. ročník

K. Masaříková

Počas roka

Správaj sa normálne – výchovný program v spolupráci s PZ SR, kpt. Mgr. Danka Adámiková – 5. ročník

K. Masaříková

Dátum

Výchovný program

Zodpovedný

28.10.

Škodlivý vplyv médií

O. Závacká

2.3.

Misie vo farnosti – stretnutie v KD 1.- stupeň, 8.a9. ročník, 5.-7. ročník

K. Masaříková

23.3.

Deň vody –environmentálny  interaktívny program v telocvični pre 1. stupeň, 5.-7. ročník a 8.-9. ročník

B. Samáková

27.3.

Dejepis naživo – interaktívna hodina dejepisu so skupinou historického šermu Bojník; 1. a 2. stupeň

K. Masaříková

1.4.

Divadlo Čert a Káča – 1. stupeň + 5. a 7. ročník

O. Závacká

31.3.

Profesionálna orientácia – výchovno-vzdelávací program v triede 8.A

J. Poláčková

10.4.

Profesionálna orientácia – výchovno-vzdelávací program v triede 8.B

J. Poláčková

17.4.

Šikanovanie a rovesnícke vzťahy – výchovno-vzdelávací program v triede 6.B

J. Poláčková

 

Šikanovanie a rovesnícke vzťahy – výchovno-vzdelávací program v triede 6.A

J. Poláčková

29.5.

Výchovný koncert v rámci festivalu Stretnutie priateľov 2015 (vystúpenie folklórnych súborov Světlovánek, Žochárik a Štvorlístok)

D. Orságová, B. Sabová

17.6.

Tanečná škola Laciho Strika

B. Sabová

 

 

 

 

 

 

 

Dátum

Exkurzie

Triedy/ ročník

Zodpovedný

25.9.

exkurzia do Knižnice pre deti a mládež v Trenčíne

5. ročník

Mgr. M. Oprchalová a PaedDr. D. Orságová

30.9.

exkurzia do krajskej knižnice M. Rešetku  v Trenčíne

9. ročník

Mgr. M. Oprchalová a PaedDr. D. Orságová

7.10.

Exkurzia do Bibiany, Bratislava

3.B, 4.B

Mgr. Závacká, TU

8.10.

Exkurzia do Bibiany, Bratislava

5.A/B

Mgr. Závacká, TU

9.10.

Exkurzia do Bibiany, Bratislava

3.A, 4.A

Mgr. Závacká, TU

23.10.

Divadelné predstavenie DAB Nitra – Pýcha a predsudok

9.A/B

Mgr. Oprchalová, Mgr. Orságová

11.11.

Exkurzia do Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch

6.A/B

Mgr. Samáková

18.11.

Exkurzia v Uhrovci

8.A/B

Mgr. Orságová,

Mgr. Holíčková

20.11.

Stredoškolák 2014

9.A/B

Mgr. Poláčková

11.3.

Vršatec – expozícia v Múzeu Trenčín

Enviro- krúžok

B. Samáková

31.3.

Divadelné predstavenie Čarodejník z krajiny OZ; Nová scéna BA

6. ročník

M. Oprchalová

24.4.

Deň podpory remesiel

8. ročník

T. Bučková, A. Hálová

30.4.

Divadelné predstavenie, Bratislava

9. ročník

D. Orságová, M. Oprchalová

5.5.

Viedeň, Zoo

7.B; 8. a 9. roč.

TU P. Páleš, D. Orságová, T. Bučková, A. Hálová, B. Samáková + A. Kucharová

3.6.

Exkurzia do Coca Coly, Lúka nad Váhom

6.A/B, 7.A, 5.B

K. Boková, P. Porubanová, K. Dudáková,  D. Sieklová

5.-7.6.

Exkurzia (výlet) environmentálneho krúžku do Vysokých Tatier

Enviro-krúžok

B. Samáková, P. Porubanová

22.6.

Exkurzia na Trenčiansky hrad

5.A/B

M. Holíčková, K. Dudáková, M. Oprchalová

 

 

Dátum

Rozhlasové relácie

Zodpovedný

12.9.

relácia k štátnemu sviatku Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska

Mgr. K. Masaříková

1.10.

relácia ku Dňu seniorov a mesiacu úcty k starším –

Mgr. K. Šašinková

29.10.

Relácia k sviatku všetkých svätých

Mgr. K. Masaříková

14.11.

Relácia k 17. novembru

Mgr. K. Masaříková

19.12.

Relácia k Vianociam

PaedDr. Beáta Sabová

8.1.

Relácia k novému roku

PaedDr. Beáta Sabová

23. 2.

Vyhodnotenie 1. polroku a výsledkov súťaží

PaedDr. Beáta Sabová

 

Poďakovanie za školský karneval  a úspechy v súťažiach

PaedDr. Beáta Sabová

 

Upozornenie na porušovanie školského poriadku v jedálni

PaedDr. Beáta Sabová

 

Relácia k úmrtiu žiaka Martina Kulicha

PaedDr. Beáta Sabová

 

Relácia ku chrípkovým prázdninám

PaedDr. Beáta Sabová

19.3.

Relácia k zatmeniu slnka + Jozef

K. Šašinková, K. Masaříková

20.3.

Deň vody

B. Samáková

27.3.

Deň učiteľov

K. Masaříková

1.4.

Veľká noc; náboženský význam a ľudové zvyky

K. Masaříková

8.4.

70. výročie oslobodenia Trenčianskej Turnej

PaedDr. Beáta Sabová

22.4.

Deň Zeme

K. Masaříková

 

 

 

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

PROJEKTY

A) Dlhodobé

Projekt regionálnej výchovy: celoročný celoškolský projekt zameraný na poznávanie histórie, súčasnosti, kultúry, prírody obce a regiónu. Projekt vrcholí posledný májový víkend medzinárodným, výmenným, školským, rodinným detským folklórnym festivalom Stretnutie priateľov - 16. ročník

Projekt dopravnej výchovy - v spolupráci s autoškolou Ing. Buciho Bratislava a autoškolou J. Prekopa

Poznaj sám seba a vyber si svoje povolanie - cyklus aktivít pre žiakov 8. ročníka

Správaj sa normálne - vzdelávací projekt pre žiakov 5. ročníka v spolupráci s políciou Trenčín

Triedim, triediš, triedime: triedenie odpadu v triedach ( papier, plasty, bioodpad), zbierame tetrapaky, papier a batérie

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s telentami

Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka

B) Krátkodobé

Reklama na knihu

Deň Zeme

Deň vody

Vianočný trh

Veľkonočný charitatívny trh

Školská olympiáda

Lesná pedagogika

Záložka do knihy spája školy

Čítanie so starými mamami

Moja životná cesta

Regionálny projekt: Zimné zvyky, Fašiangy, Vynášanie Moreny a letečka

Noc v škole s rozprávkou a knihou

Deň bezpečnosti

Divadelné predstavenia

Čas premien

Projekty školského klubu detí

Cesta rozprávkovým lesom

Svätomartinský lampiónový sprievod

Letný tábor ŠKD

Projekty školskej jedálne

Školské mlieko

Školské ovocie

Projekty materskej školy

Elektronizácia vzdelávaciehi systému regionálneho školstva

Aktivizujúce metódy vo výchove

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2014/2015 našu školu ŠŠI nekontrolovala

Iné kontroly a inšpekcie:

Inšpektorát práce Trenčín

Záver: Kontrolované priestory vyhovujú právnym a ostatným predpisom na zaistenie BOZP

Protipožiarna kontrola

Záver: Zabezpečiť opravu požiarnych uzáverov v športovej hale

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne - Štátny zdravotný dozor

Záver: Z výkonu štátneho zdravotného dozoru nevyplynuli žiadne opatrenia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne - školský prieskum o tabaku, alkohole a drogách

Záver: Výsledky prieskumu sa použijú v preventívnych programoch.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

MATERIÁLNO TECHNICKÉ PODMIENKY:

Prestavbou a modernizáciou školy, ktorú realizovala obec, sa doriešili dlhoročné problémy školy hlavne:

Humanizácia a estetizácia školských priestorov

Nové tabule(verejná zbierka) a podlahy v triedach

Vybudovanie novej učebne PC

Vybavenie tried a zborovní skriňami(zabezpečila škola)

Základná škola s materskou školou Samuela Timona má v užívaní nasledujúce priestory:

Budova základnej školy - 1. stupeň

Budova základnej školy - 2. stupeň

Budova viacúčelovej športovej haly

Školské ihrisko

Budova materskej školy a kuchyne

Prenajatá budova výdajne stravy a školskej jedálne

Základná škola

Škola mala 18 kmeňových tried, multimediálnu učebňu PC1 (vybudovanú v spolupráci s obecným úradom a projektom Infovek, Digitálne štúrovstvo na školách, Deutsche Telecom), fyzikálno-chemickú učebňu, školskú dielňu, 2 učebne počítačov, 4 učebne využíva školský klub detí a remeselnú dieľňu. Učebné pomôcky sú uložené v 4 kabinetoch, detská literatúra je uložená v žiackej knižnici. Učebné pomôcky sú pravidelne dopĺňané. Na prvom stupni majú všetky deti možnosť pracovať so stavebnicami Lego. Na druhom stupni žiaci na technických prácach pracujú so stavebnicou LegoDacta - riadenou krížovým programovateľným ovládačom a so stavebnicou RoboLab - riadenou počítačom na základe ikonografického jazyka.

PC učebňa1: 21 žiackych počítačov a 1 učiteľský PC s internetom, tlačiareň, interaktívna tabuľa

PC učebňa2: 14 žiackych počítačov a 1 učiteľský počítač, dataprojektor

PC učenňa 3: 16 PC a 1 učiteľský počítač, dataprojektor

Zborovňa 2. stupeň: notebook, kopírka/skener, internet

Zborovňa 1. stupeň: PC, tlačiareň, kopírka, rozhlasová stanica

Zborovňa ŠKD: PC

Pre riadenie a ekonomiku: 6 počítačov, tlačiarne

kancelária ekonómky a mzdárky

kancelária hospodárky školy

kancelária riaditeľky školy

zástupcpvňa pre 1. stupeň

zástupcovňa pre 2. stupeň

zástupcovňa a kabinet ŠKD

kancelária výchovnej poradkyne: počítač, tlačiareň

kancelária špeciálneho pedagóga: počítač, tlačiareň, 2 diktafóny pre žiakov so ZZ

pracovňa správcu PC: počítač, server

Počítače v učebni PC, v kanceláriách a v zborovniach sú zosieťované, na administráciu dokumentácie sú využívané programy aSc Agenda a aSc Rozvrhy.

Špeciálna učebňa: okrem zariadenia na chem. a fyz. pokusy je vybavená notebookom a dataprojektorom s premietacím plátnmo

V 18 kmeňových triedach sú interaktívne tabule.

Všetky triedy majú nové pilónové tabule.

Využívame remeselnú dielňu s krosnami na tkanie a keramickou pecou.

Využívame dielňu na pracovné vyučovanie, techniku a svet práce. Uvedený predmet má svoj kabinet.

Viacúčelová športová hala ponúka klientom školy a verejnosti telocvičňu, posilňovňu, gymnastickú miestnosť, miestnosť na stolný tenis, šatne, sprchy, soc. zariadenia. V mimovyučovacom čase na školských športoviskách športovali deti aj dospelí.

Areál školy je využívaný na pobyt počas veľkých prestávok, prvý stupeň sa zdržiava na trávnatej a športovej ploche pri telocvični, druhý stupeň medzi budovami na trávnatej ploche s lavičkami a skalkou. Prostredie školy skrášľujú záhony s drevinami a kvetmi.

Oprava chodníkov po prestavbe školy nebola z finančných dôvodov zrealizovaná

So zriaďovateľom školy riešime mnohoročný problém školskej jedálne a prestavby MŠ. Plánujeme v spolupráci s rodičmi vybudovať plot s bránou a tým ukončiť oplotenie základnej školy. Obec v tomto roku podala projekt na komplexnú prestavbu MŠ i so školskou jedálňou, ale nebol schválený komisiou ministerstva školstva. Zriaďovateľ čaká na ďalšie výzvy ministerstva školstva na prestavbu materskej školy a školských zariadení

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov za rok 2014

A) Prenesené kompetencie:

Rozpočet na rok 2014: normatívne fin. prostriedky rozpočet 548 141 €

Presun nevyčerpaných FP do roku 2015 9 328,45 €

Presun nevyčerpaných FP dopravného do roku 2015 43,23 €

Presun nevyčerpaných FP z roku 2013 13 229,80 €

Presun dopravného z roku 2013 228,53 €

Normatívne finančné prostriedky: čerpané 538 812,55 €

Mzdy s odvodmi: 462 570,82 € (427 258,87 € rok 2013)

PN: 1 462,24 €

Prevádzkové náklady( energie, údržba, revízia, spotrebný materiál): 74 779,49 € (71 970,60 € rok 2013)

Nenormatívne finančné prostriedky:

1. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít:

Príjem: 11 380,12 €

Dohody o vykonaní práce pre vedúcich krúžkov: 2 512,- €

Mzda za krúžky - odmeny 5 941,83 €

Odvody -poistné: 1 957,05 €

Pomôcky na činnosť krúžkov, údržba: 749,08 €

Plyn 220,16 €

2. Finančné prostriedky na dopravné pre dochádzajúcich žiakov : 7 372,- €

3. Finančé prostriedky na asistenta učiteľa: 15 600,- €

4. Sociálne znevýhodnení: 239,- €

5. Príspevok na predškolskú výchovu: 5 479,- €

Spolu nenormatívne finančné prostriedky čerpané: 40 070,12 €

Spolu prenesené kompetencie čerpané 578 882,67 €

- dopravné z roku 2013 228,53 €

- FP z rok 2013 13 229,80 €

- FP - dopravné presun.do roku 2015 - 43,23 €

Spolu vyčerpané finančné prostriedky na prenesené kompetencie: 592 297,77 €

6. Iné mimorozpočtové prostriedky

Vlastné zdroje - nájom z telocvične, popl. ŠKD , MŠ, réžia ŠJ: 55 280,49 € 47 915,62 €

Vlastné zdroje z roku 2013 určené na prevádzkové náklady

a kapitálové výdavky: 4 334,59 € 15 124,42 €

Dar použítý na stavebnú úpravu múrika pri ZŠ 508,52 €

Spolu mimorozpočtové fin.prostriedky: 60 123,60 €

Dotácie obce z podielových daní na financovanie MŠ, ŠJ a ŠKD

B) Originálne kompetencie - podielové dane obce, rozpočet: 253 720,- € (235 109,37rok2013)

Mzdy a odvody: 210 563,48 € (191 551,73€ )

Prevádzkové náklady: 40 749,45 € (42 273,25€ )

PN: 873,07 € (1 284,39 € )

Odchodné 1 534,- €

Originálne kompetencie spolu: 253 720,-€

Finančné prostriedky spolu: 906 141,37 €

Finančná kontrola:

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

1. Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Trenčianska Turná

- vyberá od rodičov príspevok za rodinu na jeden školský rok

- zabezpečuje príjem 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických osob

- spravuje finančné prostriedky zo zberu papiera

Financie sú použité na: materiálno - technické vybavenie školy, nákup učebných pomôcok, finančná podpora mimoškolských a kultúrno-športových aktivít školy, knižné odmeny na konci školského roka, preplatenie cestovného na súťže, preplatenie časti nákladov dopravy na lyžiarsky výcvik

2. Združenie rodičov školy podporujúcej zdravie pri MŠ Trenčianska Turná

- MŠvyberá od rodičov príspevok na každé dieťa na jeden školský rok,

- zabezpečuje príjem 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických osob,

- spravuje finančné prostriedky zo zberu papiera a sponzuorských darov

Financie sú použité na: materiálno - technické vybavenie školy, nákup učebných pomôcok, finančná podpora mimoškolských a kultúrno-športových aktivít materskej školy


                                               K o m e n t á r

                    k správe o hospodárení základnej školy v obci Trenčianska Turná

                                                           za rok 2014

 

Základné informácie

 

     Obec Trenčianska Turná má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti jeden samostatný právny subjekt – Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30, ktorý vznikol zlúčením základnej školy s materskou školou a školskej jedálne dňom 1.januára 2003.

     Hlavnou ťažiskom činnosti tohto právneho subjektu je zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole, príprava detí v predškolskom zariadení na výchovno-vzdelávací proces, zabezpečenie stravovania pre deti navštevujúce školské zariadenia a zabezpečenie voľno časových aktivít detí mimo vyučovacieho procesu v záujmových krúžkoch a školskom klube detí.

     V rámci využitia priestorov školského zariadenia mimo výchovno-vzdelávacieho procesu sa uvedené nebytové priestory prenajímajú  fyzickým a právnickým osobám, poskytujú sa priestory školy za účelom uskutočňovania rôznych kurzov (jazykových, počítačových....)

     Počas kalendárneho roka 2014 obec nevykonala vo svojom školskom zariadení žiadne zmeny v jeho sieti, ani iné racionalizačné opatrenia.

    

Finančné zdroje – ich použitie

 

     V roku 2014 boli obci Trenčianska Turná poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne na financovanie vzdelávania  vo výške 588 211,- €, z toho normatívne prostriedky vo výške 548.141,- nenormatívne vo výške 40 070,-€ /vzdelávacie poukazy 11.380,- €, dopravné 7 372,- €, príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ 5 479,- €,  príspevok za žiakov zo SZP 239,- € a príspevok na asistenta učiteľa  15 600,-€.  / Obci Trenčianska Turná prostredníctvom OÚ neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky na kapitálové výdavky v školskom zariadení.

     Finančné prostriedky na normatívne výdavky boli vyčerpané vo výške 538 813,- € a čiastka 9 328,- € bola presunutá do roku 2015. Nenormatívne výdavky - na vzdelávacie poukazy, príspevok na výchovu a vzdelávanie, príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a príspevok na asistenta učiteľa  boli vyčerpané v plnej výške.

Na dopravné  bol uskutočnený presun finančných prostriedkov do roku 2015 vo výške 43,23 € . Z roku 2013 bol uskutočnený presun nenormatívnych finančných prostriedkov do roku 2014 vo výške 228,53 € na financovanie dopravného.

     K 31.12.2014 evidovala Základná škola s materskou školou Samuela Timona,Trenčianska Turná 30 záväzky v čiastke  5 337,- €.    

     V roku 2014 školské zariadenia mimo výchovno-vzdelávacieho procesu prenajímali priestory fyzickým a právnickým osobám. Z tohto prenájmu získané finančné prostriedky vo výške 19 679,- €        použili na financovanie aktivít mimo vyučovacieho procesu – správa telocvične, odmena správcovi telocvične, zaplatenie energii a rekonštrukciu múrika a oplotenia pri ZŠ.

 

Z roku 2013 nám boli presunuté finančné prostriedky získané z prenájmu v roku 2013 vo výške 4 334,59 €. Boli použité na  rekonštrukciu múrika a oplotenia pri ZŠ.

 

V roku 2014 sme prijali finančné prostriedky ako  dar vo výške 508,52 €. Boli použité na rekonštrukciu múrika a oplotenia pri ZŠ.

 

Záver

 

     Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30, v roku 2014 všetky poskytnuté zdroje hospodárne využila. Neboli zistené žiadne nedostatky a porušenia zákona o účtovníctve a zákona o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení. I v budúcom období bude naše školské zariadenie pristupovať k hospodárnemu využívaniu všetkých finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

 

V Trenč.Turnej,  19.3. 2015

 

Spracovala: Filinová

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

PLNENIE HLAVNÝCH A ČIASTKOVÝCH CIEĽOV

Hlavným cieľom cieľom je realizácia školských vzdelávacích programov ISCED0,1,2 a výchovného programu ŠKD. Realizovaním vzdelávacích programov získajú naši klienti potrebné kľúčové kompetencie pre svoj život, pre pokračovanie štúdia na stredných školách. Preto je našou prioritou zabezpečiť kvalitný výchovno- vzdelávací proces a pestrú mimoškolskú činnosť pre žiakov v škole otvorenej verejnost. A to v súčinnosti so zriaďovateľom, rodičmi, klubom dôchodcov, podnikateľmi a verejnými inštitúciami v obci, s využitím moderných trendov vo vyučovaní, s dôrazom na využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní, rozširovanie vyučovania cudzích jazykov, s dôrazom na efektívne vzdelávacie metódy, regionálnu výchovu a duševné a telesné zdravie žiakov aj zamestnancov školy, zážitkové učenie a projektové vyučovanie. Dôležitou úlohou je príprava žiakov na stredné školy, v 9. ročníku príprava žiakov na testovanie a skúšky. Finančné prostriedky získané z komerčného využívania školského areálu využívame na materiálne a technické dobudovávanie a vybavenie školy.

Hlavné úlohy - plnenie:

a) Výchovno-vyučovací proces

Hlavnou úlohou výchovno-vyučovacieho procesu bolo zvládnutie štandardného učiva žiakmi v jednotlivých ročníkoch a kvalitná príprava žiakov na Testovanie9 a prijímacie skúšky na stredné školy, s využitím moderných vyučovacích metód, foriem a prostriedkov, s rešpektovaním humanistických a demokratických princípov vzdelávania. Okruhmi z prierezových tém sme doplnili učebné plány jednotlivých predmetov, aby sme reagovali na aktuálne požiadavky a podnety súčasnosti.

Sformulovali sme koncepciu vzdelávania v rámci školského vzdelávacieho programu : Na 1. stupni ZŠ sme vypracovali a realizovali školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie (ISCED 1 - Otvárame bránu do sveta poznania), na druhom stupni školský vzdelávací program pre sekundárne vzdelávanie (ISCED 2 - Učíme sa riešiť úlohy života). V ŠKD realizujeme výchovný program: S radosťou do sveta hier. Východiskom bol štátny vzdelávací program.

V plánoch MZ a PK sme spresnili náročnejšie okruhy učiva, metódy a formy, ako učivo zvládnuť. Tématické výchovno-vzdelávacie plány boli spracované tak, aby bolo možné aj pri mimoriadnych prázdninách pre žiakov nielen predpísané učivo prebrať, ale aby zostal čas aj na jeho zopakovanie a utvrdenie. Zvýšenú pozornosť sme venovali pedagógom školy s krátkou praxou. V ročníkoch 1. - 4. bol dôraz na čítanie s porozumením. Tak isto na II. stupni najmä na hodinách SJ sme kládli dôraz na plnenie tejto úlohy. Vo vyučovacom procese sme viac využívali materiálne pomôcky z kabinetných zbierok, regionálnu literatúru a audiovizuálnu techniku. Zvýšenú pozornosť sme venovali integrovaným, slaboprospievajúcim a neprospievajúcim žiakom, ich príprave na vyučovanie. Kontrolné testy sme zamerali na zisťovanie medzier vo vedomostiach žiakov a konkrétne odporučeniam na spôsob ich odstránenia. U žiakov so špecifickými poruchami učenia sme pri hodnotení postupovali podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia v základných a stredných školách schválených MŠ SR. Zrealizovali sme skúšobné testovanie KOMPARO, ktorým žiakov nižších ročníkov pripravujeme na Testovanie9. Deviatakom sme umožnili doučovanie k testovaniu počas jarných prázdnin.

Vyučovací proces modernizujeme prostredníctvom interaktívnych tabúľ, ktorých máme na škole 19. Všetci učitelia sa zúčastnili kontinuálneho vzdelávania - interaktívna tabuľa v edukačnom procese.

Pre zdravotne znevýhodnených žiakov pracovali 4 asistentky učietľa.

Plnenie úloh, vyplývajúcich zo záväzných dokumentov:

Jednou z hlavných úloh bola humanizácia výchovy a vzdelávania, dodržiavanie Listiny ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa v podmienkach školy v súlade s Národným plánom výchovy k ľudským právam a Národným akčným plánom pre deti.

Ich plnenie sme realizovali týmito stratégiami:

• Vytváraním dôstojných a estetickejších podmienok vzdelávania a výchovy, aby dieťa motivovali k vzdelávaniu a k vhodnému správaniu, akceptovanie základnej požiadavky - úcty k osobnosti dieťaťa, uznanie jeho hodnoty ako človeka, ktorý si ako taký zasluhuje pozornosť i dôstojnosť bez ohľadu na jeho momentálny stav

• Odmietaniím všetkého, čo by mohlo ponižovať dôstojnosť dieťaťa v očiach iných i jeho samého

• Sústredeniím pozornosti na rozvíjanie takej hodnotovej orientácie žiakov, ktorá bude prispievať k zlepšeniu medziľudských vzťahov, teda viesť ich, aby si vážili človeka, ktorý si uvedomuje svoju hodnotu, ale zároveň je schopný spolupráce a solidarity, vyhýbajúceho sa agresivite a akceptujúceho právo iného na vlastný názor. Občana, ktorému pri dosahovaní individuálnych cieľov nie sú cudzie hodnoty ako vzájomné rešpektovanie sa, partnerstvo, tolerancia, úcta k vytvoreným hodnotám a súkromnému vlastníctvu

• Prípravou žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami, ako to vyplýva z Dohovoru o právach dieťaťa. Využívaniím vhodných tematických celkov učebných osnov občianskej výchovy, náboženskej a etickej výchovy ako i medzipredmetových vzťahov na posilnenie tolerancie, odstraňovanie rasizmu a šikanovania

• Snahou, aby výchovné princípy etickej výchovy boli viac previazané s osnovami občianskej výchovy a viac odrážali konkrétne situácie spoločenského života, budovanie právneho štátu, zásady občianskej spoločnosti

• Pestovaním národnej hrdosti a úcty k vlastným tradíciám vo všetkých predmetoch. - realizované prostredníctvom Projektu regionálnej výchovy počas celého školského roka a rôznorodých aktivít v spolupráci s verejnosťou

• Kultivovaniím detskej osobnosti prostredníctvom návštev divadelných predstavení, výchovných koncertov, múzeí, vzdelávacích exkurzií

• Vytváraniím podmienok v oblasti prevencie závislostí a sociálno-patologických javov rámci úloh, ktoré vyplývajú školám z aktualizovaného Národného programu boja proti drogám:

- Prostredníctvom koordinátora prevencie vo výchovno - vzdelávacom procese pracovať s overenými a odborne garantovanými preventívnymi programami: Sila osobnosti.

- Na I.stupni, na II.stupni využívaním publikácie Kašparová a kol. Ako poznám sám seba a publikáciu M. Zelinu Ako zmeniť sám seba.

- Usmerňovaním žiakov riešiť konflikty a stresové situácie, rešpektovaním Metodického usmernenia č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov a jeho zapracovaním v školskom poriadku,

- Organizovaním záujmových aktivít a zapájaním do nich žiakov podľa ich rozhodnutia, talentu a záujmu,

- Sprostredkovaním informácií preventívneho charakteru, spoluprácou s PZ, CPPPa P, SČK, formou besied s odborníkmi a protidrogovými aktivistami

- Uplatňovaním zákona o ochrane nefajčiarov v školských priestoroch

- Venovaním osobitnej pozornosti žiakom z prostredia ohrozeného sociálno-patologickými javmi, u ktorých možno predpokladať zvýšené riziko sociálno-patologického vývinu, záškoláctva a vzniku drogovej závislosti

- Vzniknuté problémové situácie sme riešili v spolupráci s rodičmi, PZ, CPPPaP, SCPP

• Bohatá mimoškolská činnosť na realizovanie individuálnych záujmov detí a vhodné využitie ich voľného času

Dodržiavanie vzdelávacích programov a TVVP sme zabezpečili:

pri zostavovaní úväzkov členov pedagogického zboru,

• vypracovaním TVVP plánov podľa schválených učebných osnov pre jednotlivé predmety.

• kontrolou dodržiavania TVVP v trojmesačnom intervale - zástupkyne RŠ

• väčšou pozornosťou úrovne vyuč. hodín nových členov pedagogického zboru a zavedením sústavného metodického usmerňovania učiteľov, ktorí nespĺňajú príslušnú odbornú alebo pedagogickú kvalifikáciu.

• humanizáciou výchovy a vzdelávania v činnosti školy s dôsledným dodržiavaním Deklarácie práv dieťaťa,

• dôrazom na zvyšovanie kvality realizácie povinnej telesnej výchovy na I. i II. stupni,

• rozvíjaním spolupráce školy s rodičmi a verejnosťou,

• pokračovaním v realizácii environmentálnych projektoch,

• realizáciou schválených projektov,

• zavádzaním informačno-komunikačných technológií do vyučovania,

• využitím relácií a podnetov v masmédiách,

• využitím prierezových tém, ktoré sú implementované do jednotlivých vyučovacích predmetov a v predmete Svet okolo nás - 1. stupeň a Projekty - 2. stupeň,

• spoluprácou s rodičmi, bývalými žiakmi, organizáciami v obci, podnikateľmi a verejnosťou,

• pokračovaním v tvorivej regionálnej výchove,

• zveľaďovaním areálu školy,

• využívaním telocvične na komerčné účely,

• zapájaním sa do projektov odporúčaných MŠ,

• zrealizovaním školy v prírode, lyžiarskeho výcviku, plaveckého výcviku,

• venovaním pozornosti profesionálnej orientácii žiakov a príprave na prijímacie pohovory,

• podporovaním a realizovaním kontinuálneho vzdelávania učiteľov,

• monitorovaním stavu šikanovania v škole a jeho prevencii,

rozlúčkou deviatakov so starostom obce

Zvyšovanie kvality vyučovania povinnej telesnej výchovy:

• zabezpečili sme vyučovanie povinnej telesnej výchovy v rozsahu, ktorý stanovujú učebné osnovy,

• triedni učitelia, učitelia Tv a vychovávateľky ŠKD venovali zvýšenú pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému a pohybovému rozvoju žiakov,

• všetci učitelia intenzívnejšie využívali školský areál na vyuč. hodinách s vhodnou tematikou a hodinách Tv,

• zapojili sme sa do súťaží podľa podmienok školy a záujmu žiakov,

• využili sme areál telocvične na cvičenie detí s rodičmi,

dôsledne sme pripravili a zrealizovali didaktické hry pre 1. stupeň (v spolupráci s klubom dôchodcov), Účelové cvičenie 2. stupeň, Deň dopravnej výchovy

• zrealizovali sme plavecký výcvik v 3. ročníku, školu v prírode, lyžiarsky kurz,

• úlohy rozpracovali vedúci MZ a PK vo svojich plánoch a vyučujúci v časovo - tematických plánoch tak, aby boli na jednotlivých vyučovacích hodinách realizované spolu s učivom nenásilnou formou.

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - túto úlohu sme realizovali vo vyučovacom procese v súlade s Koncepciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu na ZŠ a učebnými osnovami - Výchova k rodičovstvu pre I. a II. stupeň. Konkrétne aktivity:

• Besedy, tvorivé dielne a diskusné skupiny v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne na témy: práva dieťaťa, zdravý životný štýl, dospievanie, partnerstvo, rodičovstvo, vzťahy v rodine, obchod s dievčatami, prevencia HIV/AIDS, hrozba závislostí

• Rozhlasové relácie, nástenky (Mesiac úcty k starším, Valentín, Vianoce, šikanovanie a agresia v škole, rasizmus a xenofóbia,...)

• Akadémia pre verejnosť ku Dňu matiek

• Spolupráca škola - žiaci - rodičia pri organizácii celoškolských akcií (festival, Vianočný koncert a vianočný trh, ples rodičov, ...)

• Spolupráca s Klubom dôchodcov Trenčianska Turná (na celoročnom Projekte regionálnej výchovy)

• Besedy so starými rodičmi a zaujímavými osobnosťami obce

Environmentálne aktivity boli zameraná na zdravé prostredie v škole a jej okolí - zdravý životný štýl žiakov a zamestnancov. S tým súvisí ochrana prírody a zelene, vzťah k zvieratám, k všetkému živému. Systematickú pozornosť venujeme skvalitňovaniu environmentálnej výchovy ako prierezovej témy.

• Využívaním vhodného učiva a rôznych iných činností, napr. vychádzok do prírody, spolupráce s ochranárskymi a chovateľskými organizáciami.

• Zriadením zberových a zdravotníckych hliadok

• Sledovaním čistoty a poriadku v škole a jej okolí, vedením žiakov k ich dodržiavaniu, k ochrane zelene v škole i mieste svojho bydliska.

• Realizovaním schválených projektov Škola podporujúca zdravie, Mliečnou desiatou k zdravej výžive, Triedim, triediš, triedime,…

• Zorganizovaním Školy v prírode na I. stupni: plaveckého a lyžiarskeho, turistického výcviku

• Využívaním triedy v prírode na Patlíkovej (Pajta) na akcie školy - účelové cvičenie v prírode

• Organizovaním besied, tvorivých dielní s environmentálnym zameraním

Tematické vyučovanie ako jedna z moderných efektívnych metód bola využívaná v nasledovných okruhoch:

• Triedenie odpadov - prírodoveda, prírodopis, chémia

• Regionálne vyučovanie - všetky predmety

• Deň dopravy

• Deň Zeme

• Deň vody

Majáles

Do prírody so starými rodičmi

Lesná pedagogika

Školská olympiáda

Činnosť ŠKD

V ŠKD sme zabezpečovali činnosť v 4 oddeleniach v mimovyučovacom čase: pred vyučovaním 6.00 - 7.40, po vyučovaní do 16:30

Popri organizovaní pútavých a pestrých záujmových, rekreačných, krúžkových a ďalších aktivít sme dbali aj na prípravu žiakov na vyučovanie.

Vzájomnými konzultáciami vychovávateliek s vyučujúcimi v príslušnej triede, spoluprácou s rodičmi vychovávateľky pomáhali slaboprospievajúcim žiakom pri zvládnutí učiva.. Vedúca MZ pre 1. stupeň konzultovala problémy s vychovávateľkami ŠKD.

Zlepšili sme informovanosť rodičov o činnosti ŠKD na nástenke (napr., miesto, kde sa jednotlivé skupiny nachádzajú v ten deň, výstavky prác žiakov a pod.) Venovali sme pozornosť väčšej prezentácii záujmovej činnosti, intenzívnejšiemu využívaniu telocvične a ihrísk, učebne PC, organizovaniu súťaží medzi oddeleniami, väčšej diferenciácii činnosti v oddeleniach, prezentácii detí na celoškolských akciách.

Snažili sme sa výchovne pôsobiť v oblasti kultúry stravovania v školskej jedálni s cieľom postupne odstrániť hluk pri obede a upevniť hygienické návyky a návyky správneho stolovania žiakov. Pre veľký počet stravníkov a stiesnené priestory je to však problematické.

Rozširujeme spoluprácu ŠKD so žiackou knižnicou a obecnou knižnicou v rámci projektu Týždeň hlasného čítania, Marec - mesiac knihy. V tomto trende sme pokračovali a rozšírili ponuku o ďalšie krúžky. Na tieto účely boli využívané priestory školy a športového areálu. Záujmovú činnosť sme v ŠKD realizovali v rôznych oblastiach: vzdelávacej, umeleckej, športovej, prírodovednej, environmentálnej a regionálnej.

b) Úlohy v mimovyučovacej a mimoškolskej záujmovej činnosti (pozri v kapitole 2b Voľnočasové aktivity)

Hlavnou úlohou bolo aj v tomto roku skvalitnenie a obohatenie záujmovej činnosti. Vedenie školy naďalej považuje predmetové olympiády, súťaže v odborných vedomostiach a zručnostiach i športové súťaže za integrálnu súčasť výchovno - vzdelávacieho procesu. Vedenie školy podľa možností oceňovalo učiteľov podieľajúcich sa na príprave žiakov, organizovaní a riadení uvedených aktivít a s ohľadom na dosiahnuté výsledky žiakov pri reprezentácii školy. V tejto súvislosti sa zameralo na:

- dopĺňanie materiálno - technického zabezpečenia telesnej výchovy na škole,

- dovybavenie školskej dielne - nástorje materiál,

- vytvorenie pestrej ponuky krúžkov, aby škole čo najviac žiakov odovzdalo vzdelávacie poukazy,

- zabezpečenie mimoškolskej činnosti prostredníctvom vzdelávacích a kultúrnych poukazov a tiež inými formami, spoluprácu so záujmovými klubmi pôsobiacimi v priestoroch školy

- sprístupnenie školskej knižnice žiakom v pravidelných intervaloch

- využívanie detskej periodickej tlače,

- organizovanie, prípravu a zapájanie žiakov do súťaží podľa záujmu talentu a nadania, zapojenie sa do súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín, v speve ľudových a populárnych piesní, tvorby výtvarných projektov na aktuálne témy so zameraním na nadpredmetové UO.

- organizovanie školských kôl záujmových a športových súťaží ( volejbal, basketbal, futbal, vybíjaná, bedminton, florbal) i iných aktivít na škole v spolupráci s RZ a inými organizáciami (zúčastnili sme sa súťaže v oblasti počítačov - RoboLab v spolupráci so SOŠ strojárskou v Trenčíne

- zvýšenú starostlivosť o žiakov, ktorí postúpia do vyšších postupových kôl,

- organizovanie kultúrnych podujatí pre verejnosť,

- organizovanie umeleckých, spoločenských a športových podujatí pre žiakov a verejnosť

- organizovanie divadelných predstavení a výchovných koncertov,

- rozširovanie voľnočasových podujatí o nové činnosti a športy - hokejbal

- spoluprácu s verejnosťou (rodičmi, záujmovými organizáciami a podnikateľmi) pri zabezpečovaní mimoškolských akcií


VYHODNOTENIE PLÁNOVANÝCH AKTIVÍT V ŠK. ROKU  2014/2015

AUGUST

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

SPLNENIE

PO              25. 8.

NÁSTUP DO PRÁCE

všetci pg.                               zamestnanci

 

Konzultácie ku komisionálnym skúškam

Šašinková

 

PRACOVNÁ PORADA - prejednanie plánu školy

Masaříková

 

Úprava tried a chodieb

všetci pg.                               zamestnanci

 

UT                     26. 8.

Komisionálna skúška z matematiky (Filip Lachký)                                  komisia: B. Sabová, K. Šašinková, K. Dudáková

menovaní členovia skúšobnej komisie

 

Zasadnutia MZ a PK

všetci pg.                               zamestnanci

 

Príprava TVVP a ich aktualizácia na tento školský rok

všetci pg.                               zamestnanci

 

Kompletizácia ponuky krúžkovej činnosti

všetci pg.                               zamestnanci

 

Úprava tried a chodieb

všetci pg.                               zamestnanci

 

ST                        27. 8.

Komisionálna skúška z fyziky (Filip Lachký)                                  komisia:K. Masaříková, K. Šašinková, K. Dudáková

menovaní členovia skúšobnej komisie

 

Príprava na PASOVANIE PRVÁKOV

Marková, Serišová, Závacká, Poláčková

 

Porada riaditeľov

Sabová

Trenčín

ŠT                    28. 8.

Dokončenie výzdoby tried, násteniek na chodbách a administratívnych náležitostí (zmeny vo vzdelávacích programoch a plánoch; štúdium plánu práce na šk. rok 2014/15, aby sme ho mohli v utorok na pg. rade schváliť alebo pripomienkovať; psychická príprava na nasledujúcich 10 mesiacov alebo aspoň prvých niekoľko dní ......)

všetci pg.                               zamestnanci

 

Prihlásenie nových kolegov do aSc agendy

Masaříková           Závacká

 

Príprava na slávnostné otvorenie školského roka

všetci pg.                               zamestnanci

 

PI - PO                                29.8.-1.9.

Štátny sviatok - Výročie SNP

 

 

Štátny sviatok - Deň Ústavy

 

 

UT                             2. 9.

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

všetci pg.                               zamestnanci

KD

Schvaľovacia pg. rada

všetci pg.                               zamestnanci

PC 1

 

 

 

 

 

SEPTEMBER

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

SPLNENIE

PO                   2. 9.

PRVÉ  ZVONENIE - stretnutie v triedach, privítanie žiakov

všetci pg. zamestnanci

učebne

ODCHOD DO KULTÚRNEHO DOMU

všetci pg. zamestnanci

 

Slávnostné otvorenie školského roka

 

KD

Triednicke hodiny

triedni učitelia

učebne

Pedagogická rada

všetci pg. zamestnanci

PC 1

UT                         3. 9.

Začiatok riadneho vyučovania podľa rozvrhu hodín

všetci pg. zamestnanci

 

školenie BOZP - noví zamestnanci

 

 

Rozdanie vzdelávacích poukazov a informačného materiálu o krúžkoch do rodín

vedenie školy              triedni učitelia

 

Rozdanie dotazníkov k aktualizácii aSc agendy

vedenie školy              triedni učitelia

 

4. 9.

Porada vedúcich zamestnancov

Masaříková                                Závacká

OÚ TN

                          11. 9.

Príprava aktivít ku DŇU DOPRAVY

všetci pg. zamestnanci

 

PI                            13. 9.

DEŇ DOPRAVY -  aktivity k téme Bezpečne do školy                                          vyučovanie je skrátené na 4 VH - oznam  o skrátení vyučovania treba do ŽK zapísať najneskôr vo štvrtok

vedenie školy                                     +                                                                      vyučujúci  5.- 9. roč.

 

  ZDRAVOTNÉ HLIADKY

  AUTOŠKOLA

  POŽIARNICI

  PRAVIDLÁ SPRÁVANIA  V DOPR. PROSTRIEDKOCH

PO                          16. 9.

DEŇ DOPRAVY -  aktivity k téme Bezpečne do školy                                          vyučovanie je skrátené na 4 VH - oznam  o skrátení vyučovania treba do ŽK zapísať najneskôr v stredu

vedenie školy                                     +                                                                      vyučujúci  1.- 4. roč.

 

  DOPRAVNÉ  IHRISKO - podľa harmonogramu

  PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO POHYBU PO CESTE

  PRAKT. ČINNOSTI súvisiace s bezpečn. na ceste

  PRAVIDLÁ SPRÁVANIA  V DOPR. PROSTRIEDKOCH

PO                         16. 9.

Aktualizovaná  aSc  Agenda – noví žiaci, upgrade telefónov a adries

triedni učitelia

 

Odovzdanie:
o Plánov triedneho učiteľa - bez plánu tr. hodín
o  ISCED 2 aktualizované o zmeny – termíny jednotlivých vyučujúcich podľa pokynov RŠ
o Plány MZ a PK
o Plány činnosti
• environmentálnej výchovy
• výchovy k manželstvu a rodičovstvu
• ochrany zdravia
• protidrogovej výchovy
• výchovného poradcu 
• koordinátora sociálno-patologických javov

zodpovední                                 pg.  zamestnanci

 

UT                         17. 9.

Plenárne ZDRUŽENIE RODIČOV

všetci pg. zamestnanci

KD

TRIEDNE  ZR - voľba triedneho dôverníka

všetci pg. zamestnanci

triedy

Ďalšie úlohy:

  Odovzdanie TVVP  pre jednotlivé predmety

  Zozbieranie vzdelávacích poukazov a prihlášky do krúžkov od žiakov

  Odovzdanie agendy a protokolu o krúžkovej činnosti zriaďovateľovi

  Plány práce krúžkov, príprava činnosti

  založenie triednej dokumentácie (hlavičky, pečiatky) - podľa vystaveného vzoru.
 Poznámka: zoznamy žiakov do triednych kníh a klasifikačných hárkov doplníme po 15. 9.

 

OKTÓBER

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

SPLNENIE

ST                             1. 10.

RELÁCIA ku DŇU SENIOROV a MESIACU ÚCTY K STARŠÍM

Šašinková

 

súťaž v cezpoľnom behu

Páleš

TN

ZAČIATOK ČINNOSTI ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV

vedúci krúžkov

 

ŠT                                2. 10.

Školský prieskum o tabaku, alkohole a drogách

RÚVZ TN

 

PI                         5. 10.

Odoslanie prihlášky na KOMPARO

Masaříková

 

Výstava exotických vtákov - exkurzie

všetci pg. zam.

KD

PO                              6. 10.

PRACOVNÁ PORADA

všetci pg. zam.

5. B

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - školenie

Sabová     

TN

UT                               7. 10.

EXKURZIA - festival BAB 2014, Dopravné múzeum - 3.B, 4.B

tr. uč., Závacká

BIBIANA BA

ST                             8. 10.

EXKURZIA - festival BAB 2014, Dopravné múzeum - 5.A, 5.B

tr. uč., Závacká

BIBIANA BA

ROADSHOW - interaktívne vyučovanie

Dudáková                                     Závacká

PF UK BA

Vystúpenie DFS Štvorlístok pre  DOS

Sabová                                Orságová

 

RADA ŠKOLY

členovia RŠ

zborovňa HB

ŠT                           9. 10.

EXKURZIA - festival BAB 2014, Dopravné múzeum - 3.A, 4.A

tr. uč., Závacká

BIBIANA BA

PI                      10. 10.

ROZVÍJANIE PÍSANIA NA HODINÁCH ANJ - metodický seminár

Martiníková, Závacká, Zelenková

OA  TN

záznamy + plán práce záujmového útvaru a krúžku priniesť na opečiatkovanie a kontrolu

vedúci krúžkov

riaditeľňa

ST                     15. 10.

Vyhodnotenie súťaže ENVIRO-PROJEKTU Taška pre Zem

Samáková

Oščadnica

ŠT                        16. 10.

ŠKOLA NA DOTYK 2

Závacká

Poprad

SO                        18. 10.

Vystúpenie DFS Štvorlístok

Sabová                                Orságová

Partizánske

ŠT                           23. 10.

NÁVŠTEVA DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA  9. ročník

OrságováOprchalová

DAB Nitra

Odoslanie  prác do súťaže PRÍRODA, ŽIV. PROSTREDIE a DETI

vyučujúci  VYV Závacká

TSK

PI                         24. 10.

Vystúpenie DFS Štvorlístok pre seniorov

Sabová                                Orságová

 

PO                         27. 10.

ŠKOLENIE ...........

Boková

 

UT                         28. 10.

MOC MEDIÁLNEHO PRIEMYSLU - vých. koncert pre 1.-9. roč.

Závacká

KD

ST                         29. 10.

DO PRÍRODY SO STARÝMI RODIČMI  -  1. - 4. roč. - 15.10.

Závacká

 

ÚČELOVÉ CVIČENIA - jesenná časť  -  5. - 9. roč. - 15. 10.

Masaříková

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Sabová

OcÚ

31. 10.

Ukončenie projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY

zapojení               pedagógovia

 

30. - 31. 10.

JESENNÉ  PRÁZDNINY

 

 

 

 

 

 

ŠKD

• Výstava exotických vtákov – výroba obrázkov
• Práca s prírodným materiálom
• Spoznávanie rastlín našich lúk a záhrad – príprava herbára
• Strašiak v poli – výzdoba areálu – I. Marcinátová
• Úcta k starším – výroba pozdravov
• Záložka nás spája

 

 

všetky aktivity boli uskutočnené

Ďalšie úlohy:

• Popoludnie so starkými – súťažia starí rodičia s vnukmi - vyuč. HUV, TSV
• Exkurzia do Banskej Štiavnice (resp. Kremnice)  -  Sieklová, Bučková
• Príprava CO žiakov 7. ročníka - Bučková
• Aktivity ku Svetovému Dňu duševného zdravia – Bučková, Marková, Serišová -
Zippiho kam.
• Informácie o projekte Ekologická stopa - Samáková
• vzdelávanie vedúcich pracovníkov - Poláčková, Masaříková, Závacká
(22. a 27. 10.)
• začatie prípravy vianočného programu a trhu - všetci, ktorí sa radi zapoja  
√- priebežne                                                                                    • TEKVICE - TEKVIČKY - aktivita žiackeho parlamentu, súťaž medzi triedami  (do 15. 10.)                                         • účasť na FLASHMOBe s pokusom o rekord v počte tancujúcich na jednom mieste (17.10.)

 

NOVEMBER

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

SPLNENIE

PO                              3. 11.

PRACOVNÁ PORADA

všetci pg. zam.

6. B

UT                   4. 11.

ROAD-SHOW - Moderný učiteľ

Dudáková                                                     Závacká

Dubnica nad Váhom

ST                        5. 11.

ŠACHOVÝ TURNAJ - dievčatá

Masaříková

ZŠ Kubrá

Príprava testovania KOMPARO -  školenie administrátorov

Masaříková

 

ŠT                              6. 11.

KOMPARO -  9. roč. SJL a MAT

koordinátor  administrátori

 

ŠACHOVÝ TURNAJ - chlapci

Masaříková

ZŠ Kubrá

PI                             7. 11.

RELAXAČNÉ ODPOLUDNIE - tvorivá dielňa pre kolegov

Balážová                                  Poláčková

remes. dielňa

ŠT                           13. 11.

TRENČIANSKE HODINY - odoslanie prihlášok do obvodného kola

vyučujúci HUV

 

PEDAGOGICKÁ RADA - štvrťročná klasifikačná konferencia

všetci pg. zam.

6. B

FUNKČNÉ VZDELÁVANIE vedúcich pracovníkov

Masaříková                                Závacká, Poláčková

MPC  Trenčín

WEBINÁR: ŠKOLA21 - Rešpektovať a byť rešpektovaný

Marková, Kucharová

 

nekonal sa

NE          16. 11.

Svätomartinský LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD

Poláčková

 

PO              17. 11.

DEŇ BOJA ZA SLOBODU A DEMOKRACIU - štátny sviatok

 

 

 

UT                         18. 11.

EXKURZIA - 8. ročník

OrságováOprchalová

Uhrovec

ST                        19. 11.

TRIEDNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA

všetci pg. zam.

 

VÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA - súbor Štvorlístok

Sabová

OcÚ

ŠT                         20. 11.

TRENČIANSKE HODINY - súťaž obvodného kola

Orságová

ZUŠ TN

STREDOŠKOLÁK - prezentácia krúžku RoboLab

Páleš

výstavisko TMM

STREDOŠKOLÁK - exkurzia žiakov 9. roč.

Poláčková

PI                         21. 11.

STREDOŠKOLÁK - prezentácia krúžku RoboLab

Páleš

výstavisko TMM

UT                25. 11.

KATARÍNSKE VYSTÚPENIE súboru Štvorlístok v Klube dôchodcov

Sabová

 

ŠT                27. 11.

NÁVŠTEVA TVORIVEJ DIELNE - 4. A

Porubanová

GMAB TN

WEBINÁR - Interaktívna tabuľa

Marková, Mego, Serišová

PC1

nekonal sa

PI               28. 11.

MAJSTER CERUZKY - oslava učenia

Marková, Serišová

 

 

 

 

 

 

ŠKD

• BYLINKY - ochutnávka čajov
• NIKDY NEZOBER DROGU - výstavka prác
• výroba lampiónov
• DOMINOvanie - súťaž medzi oddeleniami v stavaní domina
• RODOSTROM - spomienka na zosnulých
• POVESTI O NAŠEJ OBCI - čítanie a kreslenie

 

 

všetky aktivity boli uskutočnené

Ďalšie úlohy:

• európsky TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM - obsahové zameranie hodín na tému
• NIKDY NEZOBER DROGU -
výstavka prác
• Svetový Deň boja proti diabetu – info o projekte MODRÝ KRUH  - 
PK prírodovedných predmetov
• EXKURZIA K PAMIATKAM TRENČÍNA príprava na šk. kolo geografickej olympiády -
Sieklová
• príprava vianočného programu a trhu -   
                                                                                                  • príprava vianočných pozdravov pre sponzorov školy -

 

DECEMBER

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

PO                               1. 12.

1. generálka programu na VIANOČNÝ KONCERT

Poláčková            Balážová

KD

PRACOVNÁ PORADA

všetci pg. zamestnanci

6. B

UT                                         2. 12.

vystúpenie DFS na ustanovujúcej schôdzi Oc zastupiteľstva

Orságová

OcÚ

ST                               3. 12.

2. generálka programu na VIANOČNÝ KONCERT

Poláčková            Balážová

KD

výroba vianočných svietnikov

vyuč. VYV, PVC, SEE

 

ŠT                               4. 12.

ZIPPIHO KAMARÁTI - projektové stretnutie

Závacká + tr. uč. 1. r.

TU Trnava

Vítanie nových občiankov do života - súbor ŠTVORLÍSTOK

Sabová

OcÚ

PI                           5. 12.

MIKULÁŠ - ranné vinšovačky pri vstupe do školy  (+ tvorivé aktivity jednotlivých učiteľov, ktorí chcú obohatiť vyučovanie)

1.st  Sabová + Štvorlístok 2.st. Sieklová + ŽP 

ZŠ, MŠ, DOS

Príprava vianočných balíčkov na OcÚ – 12 žiačok  8. roč.

Masaříková

OcÚ

MIKULÁŠSKE VYSTÚPENIE pre deti v MŠ a pre DOS

Sabová, Orságová

 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA - návšteva z Kene

vedenie šk. + tr. uč. 2. r.

 

MIKULÁŠ CUP - futbalový turnaj mladších žiakov

vedenie šk. + p. Lacko

TN

NE            7. 12.

VIANOČNÁ TRŽNICA

1. st. + Boková  + ŠKD

KD

VIANOČNÝ KONCERT spojený s lampiónovým sprievodom

Poláčková            Balážová

KD

PO                            8. 12.

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA 5. - 8. ročník

Sieklová

 

UT         9. 12.

OLYMPIÁDA vo FRJ a Olympiáda v ANJ - 8. - 9. ročník

Sieklová, Filáčková

 

ŠKOLA NA DOTYK - zdokonaľovanie práce s tabletmi

Mego, Dudáková

ZŠ Bošany

ST         10. 12.

FUNKČNÉ VZDELÁVANIE vedúcich PZ

Masaříková, Poláčková, Závacká

MPC

ŠKOLA NA DOTYK - zdokonaľovanie práce s tabletmi

J. Porubanová, Marková, Serišová

GLS Bratislava

OLYMPIÁDA v ANJ - 5. - 7. ročník

Filáčková

 

Pytagoriáda P3, P4

Dudáková

 

11. 12.

Pytagoriáda P6, P7, P8

Dudáková

 

PI                 12. 12.

OLYMPIÁDA V NEJ

 

 

VIANOČNÁ KAPUSTNICA

všetci zamestnanci

OcÚ

PI                                             19. 12.

1. st. - spoločné prianie k nadchádzajúcim sviatkom

všetci                                                       pg. zamestnanci

dolná chodba

1. st. - triedne posedenia pri vianočnom stromčeku

 

2. st. -triednická hodina

triedy

Vianočný turnaj vo vybíjanej a vo florbale

telocvičňa

Pásmo veršov, piesní a foto-spomienok, vyhodnotenie súťaží

dolná chodba

20.12. -                                                  - 7. 1.

VIANOČNÉ PRÁZDNINY (žiaci), zamestnanci NV, RD

 

 

NE                       21. 12.

 vystúpenie DFS ŠTVORLÍSTOK a NEZÁBUDKA pre občanov obce a hostí

Sabová, Orságová

KD

Pripravované akcie:

 

 

ŠKD

  Pasovanie do cechu družinárskeho (19.12.)
  Vitajte u nás – zábavné čísla pre kamarátov
(15.-19.12.)
  Medovníček z hliny a maľovaný medovníček
(11.-12.12.)

 

 

všetky aktivity boli uskutočnené

Ďalšie úlohy

  Objednávka  učebníc na ďalší školský rok cez edičný portál  (Masaříková, Závacká, Ďurčová, Zelenková)

všetky aktivity boli uskutočnené

  Inventarizácia - do konca decembra -

 

  výroba a posielanie vianočných pozdravov -

 

JANUÁR

DÁTUM

ÚLOHA

ZODPOVEDNÝ

MIESTO

SPLNENIE

1.-7. 1.

VIANOČNÉ PRÁZDNINY (žiaci), zamestnanci NV, RD do 6. 1.

 

 

ST                               7. 1.

PRACOVNÁ PORADA + BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT

všetci pg. zamestnanci

PC 1

ŠT                            8. 1.

Začiatok vyučovania v novom kalend. roku - príhovor v šk. rozhlase

Sabová

 

11.-17. 1.

LYŽIARSKY VÝCVIKOVÝ KURZ - 8. ročník

Páleš, Hálová

Krahule

ST            14. 1.

Výkaz využívania IKT v škole

Sabová

 

UT                             20. 1.

Vzdelávanie vedúcich pracovníkov

Masaříková, Poláčková, Závacká

MPC Trenčín

Výkaz využívania telovýchovných zariadení

Sabová

 

Výkaz využívania telovýchovných zariadení

Kubišová

 

ŠT - PI                            22.-23. 1.

Prerokovanie výchovných opatrení s RŠ

dotknutí pg. zamestnanci

riaditeľňa

Ukončenie klasifikácie za 1. polrok, zapísanie výsledných známok jednotlivých predmetov do ASc Agendy

všetci pg. zamestnanci

 

PO                                              26. 1.

PEDAGOGICKÁ RADA - polročná klasifikačná konferencia

všetci pg. zamestnanci

6. B

Rodičovské združenie 9. ročník – voľba ďalšieho smerovania  žiakov po skončení ZŠ

tr.